Varsinais-Suomen maakuntahallitus päätti kokouksessaan 20.11.2017 asettaa Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville (MRL 65 §)
15.12.2017-26.1.2018 väliseksi ajaksi.

Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy vaihemaakuntakaavan kesäkuun 2018 kokouksessa.

Keskeistä kaavatyössä on ollut kirkastaa maakuntakaavoituksen strategista luonnetta ja kuvata kehittämisen painopistealueiden suunnitteluperiaatteita. Lähtökohtana on, että kaavan alueidenkäyttöä profiloivilla periaatteilla edistetään maakunnan vetovoimakehitystä. Tässä ensiarvoista on onnistua vuorovaikutteisessa suunnittelussa ja viestin välittämisessä sekä vetovoimatekijöiden yhteen sovittavassa kokonaisvaltaisessa suunnittelussa. Kehyksen tälle muodostavat periaatteet palvelujen saavutettavuuden turvaamiseksi ja kehittämiseksi, kestävän liikkumisen roolin vahvistamiseksi sekä yhdyskuntarakenteen sisäinen kasvun periaatteiden vakiinnuttamiseksi uudisraivaamisen sijaan.

Lisätietoja:

suunnittelujohtaja Heikki Saarento
p. 040 7203 056

maakunta-arkkitehti Kaisa Äijö
p. 044 030 4071

liikennesuunnittelija Mari Sinn
p. 045 807 8969

etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi

Vaihemaakuntakaavan tähänastiset käsittelyvaiheet:

• maakuntahallitus 20.11.2017 / kaavaehdotuksen asettaminen nähtäville
• maakuntahallituksen iltakoulu /  7.11.2017
• maankäyttöjaosto 28.8.2017 / 1. kaavaehdotuksesta saatu palaute ja laaditut vastineet
• ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu 17.8.2017
• maakuntahallitus 24.4.2017
• maakuntahallituksen iltakoulu 21.3.2017
• maankäyttöjaosto 7.3.2017
• maankäyttöjaosto 27.6.2016 / MRL:n muutokset ja Varsinais-Suomen vaihemaakuntakaavavalmistelu
• maakuntahallitus 18.4.2016 / kaavaluonnoksesta saatu palaute ja laaditut vastineet
• maakuntahallitus 21.3.2016 / kaavaluonnoksesta saatu palaute ja laaditut vastineet
• maankäyttöjaosto 12.2.2016 / kaupallisten vaikutusten arviointi
• maankäyttöjaosto 12.2.2016 / kaavaluonnoksesta saatu palaute ja laaditut vastineet
• maakuntavaltuusto 8.6.2015 / kaavaluonnoksen esittely
• (viisi yleisötilaisuutta, lausuntoja 48 kpl ja mielipiteitä 20 kpl)
• valmisteluvaiheen kuuleminen kesä-heinäkuu 2015 (MRL 62 § ja MRA 30 §)
• maakuntahallitus 18.5.2015 / kaavaluonnoksen asettaminen nähtäville
• maakuntahallituksen ja maankäyttöjaoston iltakoulu 25.3.2015 / periaatteet ja alustava kaavaluonnos
• maankäyttöjaosto 26.1.2015 / valmisteluperiaatteet
• maankäyttöjaosto 16.12.2013 / osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
• aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 5.12.2013
• maakuntavaltuusto 2.12.2013 / valmistelutilanne
• maakuntahallitus 28.10.2013 / valmistelutilanne
• maakuntavaltuusto 10.6.2013 / aloituspäätös
• maakuntahallitus 27.5.2013 / aloittaminen

Maakuntakaavaehdotuksen aineistot 20.11.2017:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kuulutus
Kungörelse

Viralliset kaava-aineistot:

Kaavakartta 1:175 000
Kaavamerkinnät ja -määräykset
Planbeteckningar och -bestämmelser
Kaavaselostus
Planbeskrivning

Kaupunkiseutukohtaiset kaavakartan suurennokset 1:75 000:

Epävirallinen yhdistelmäkartta 1:175 000

Kaava-aineisto Lounaistiedon karttapalvelussa

Liitteet:

Liite 0. Kaavakortit (Kaavamerkintöjen ja -määräysten perustelut, muutokset ja vaikutukset)

Bilaga 0. Plankorten

Liitteet 1-6. Seutukuntakohtaiset teemakartat sekä maankäytön ja liikenteen muutokset

Bilaga 5. Temakartor för Åboland

Liite 7. Kaavaratkaisun seutukohtaiset perustelut

Bilaga 7. Planlösningens motiveringar för Åboland

Liite 8. Taajamatarkastelun lähtökohdat: Taajamarakenne sekä taajamaväestön osuus asukkaista ja asukastiheyskehitys

Liite 9. Luettelo Varsinais-Suomen yli 2 000 k-m2 kaupan yksiköistä 2014/2016

Liite 10. Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavaluonnoksen lausunnot ja mielipiteet sekä niihin laaditut vastineet.

Liite 10b. Lausunnot ja vastineet 1. ehdotuksesta

Liite 11. Varsinais-Suomi - Keskustan ulkopuolisten kaupan alueiden saavutettavuustarkastelu. Ramboll 3.4.2017

 

Muuta aineistoa:

Maakuntakaavan 1.ehdotuksen aineistot 24.4.2017

Maakuntakaavaluonnoksen aineistot 18.5.2015

Turun ydinkaupunkiseudun asukkaille toteutettiin keväällä 2017 kysely liikenneympäristön kehittämisestä. Kohderyhmänä olivat yli 15-vuotiaat Turun, Raision, Naantalin, Kaarinan ja Liedon asukkaat. Vastauksia saatiin jopa 3530 ja monipuolisesti eri kunnista.

Kyselyn vastaukset avasivat mielenkiintoisella tavalla asukkaiden näkemyksiä mm. keskustojen kehittämiseen, joukkoliikenteen käytön lisäämiseen sekä haluun olla mukana kehittämässä liikenneympäristöä.

Tuloksia voi hyödyntää monialaisesti ja eri tahojen toimesta – esimerkiksi liikenteen ja maankäytön suunnittelussa, poliittisessa päätöksenteossa ja viestinnässä, mutta myös esimerkiksi sivistys- ja liikuntatoimessa.

Foorumissa ideoitiin tulosten hyödyntämistä

Liikenneympäristökyselyn tuloksia esiteltiin tulosfoorumissa torstaina 9.11.2017. Tilaisuudessa ideoitiin tämän jälkeen yhdessä Varsinais-Suomen liiton, ELY:n, Liikenneviraston, kuntien sekä Liikenneturvan edustajien kanssa, miten tuloksia voidaan hyödyntää tulevina vuosina ja mihin pitää kiinnittää enemmän huomiota sekä miten seudun liikennesuunnittelun vuorovaikutusta voidaan kehittää eteenpäin.

Havaintoja tulosfoorumin työskentelyn tuloksista:

- Tulokset tukevat hyvin suurelta osin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita ja suunniteltuja toimenpiteitä ydinkaupunkiseudulla. Asukkaat antoivat tukensa etenkin hyvän palvelutason joukkoliikenteen kehittämiseen sekä Turun keskustan pyöräteiden rakentamiseen. Tulosten perusteella nopeammat bussilinjat ja tiheät vuorovälit houkuttelisivat merkittävän osan nykyisistä autoilijoista siirtymään joukkoliikenteen käyttäjiksi.

- Tuloksia voidaan hyödyntää kestäviä liikennemuotoja edistävien hankkeiden eteenpäin viemisessä niin organisaatioiden sisällä kuin poliittisen päätöksenteossakin.

- Tulosten perusteella seudun asukkaat ovat kiinnostuneita liikenneympäristön kehittämisestä, minkä takia asukkaille tulee viestiä kyselyn tuloksista, mutta entistä enemmän myös toteutetuista toimenpiteistä.

- Kysely tuottaa toistettuna arvokasta tietoa seudun asukkaiden arvomaailman kehittymisestä. Kyselyn toistettavuus sekä siitä tiedottaminen nähtiin tärkeäksi.

- Seudun ja kuntien liikennejärjestelmätyön toivottiin laajenevan poikkihallinnolliseen suuntaan huomioiden entistä paremmin myös maankäytön suunnittelun mahdollisuudet kulkutapajakauman muuttamisessa. Lisäksi suuret yritykset sekä kauppakeskukset tulisi kytkeä paremmin työhön mukaan.

- Tulokset kannustivat kuntia ja seudun liikennejärjestelmätyötä käyttämään monipuolisemmin vuorovaikutusmenetelmiä kuntalaisten suuntaan. Kuntien palautepalvelu koettiin muun muassa hyväksi kanavaksi. Monet vastaajista toivoivat lisää nettikyselyjä.

Tutustu liikenneympäristökyselyn raporttiin sekä raportin tiivistelmään reunassa olevien linkkien kautta!

Lisätiedot:
Liikennesuunnittelija Mari Sinn, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 045 807 8969,
Varsinais-Suomen liitto

Kestävän liikkumisen asiantuntija Mikko Koskinen, mikko.j.koskinen(a)valonia.fi,
p. 040 148 3605,
Valonia – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus / Varsinais-Suomen liitto

Turun ydinkaupunkiseudun liikenneympäristökysely 2017 -tuloskooste

Turun ydinkaupunkiseudun liikenneympäristökysely 2017
– raportti tuloksista