Syksyllä 2017 Varsinais-Suomessa käynnistynyt maakunnallisen järjestöyhteistyön tiekarttatyöskentely tunnistaa toimijoiden välisiä yhteisiä intressejä ja yhdistää voimat tavoitteiden toteuttamiseksi. Yhdessä luodaan yhä paremmat edellytykset sekä järjestöjen muodostaman kentän sisäiselle että kuntien ja maakunnan kanssa tehtävälle yhteistyölle.


Maakunnallinen järjestöyhteistyö ja tiekarttatyö on osa Varsinais-Suomen maakuntastrategia- ja maakuntaohjelmatyötä 2018–2021, missä järjestöyhteistyön kehittäminen mainitaan yhtenä maakunnan kehittämisen toimenpiteistä. Maakuntastrategia korostaa maakunnallisen kumppanuusyhteistyön tärkeyttä ja rakentaa kanavia sen toteuttamiseksi, myös järjestökenttää ajatellen.


Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön tiekartassa 2018-2020 esitellyt yhteiset kehityspolut, tavoitteet ja toimenpiteet on tunnistettu tiekarttatyöhön osallistuneiden noin 80 varsinaissuomalaisia järjestöjä ja yhdistyksiä edustavien henkilöiden keskinäisessä keskustelussa. Tiekartta on yhteistyön elävä opas, jota päivitetään vähintään muutaman vuoden välein - matkan alussa ehkä tiiviimmälläkin tahdilla - toivottavasti yhä laajenevan osallistuvan järjestöjoukon toimesta. Tavoitteena on, että ensimmäinen tiekartta julkaistaan syksyllä 2018.

Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön tiekartta 2018-2020

Kommentit tiekarttaluonnokseen pyydetään lähettämään 3.5.2018 mennessä sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Lisätietoja:
erikoissuunnittelija Salla-Maria Lauttamäki, p. 040 520 0761 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

TERVETULOA!

Tulevaisuuden työ verkostoissa – organisoitumisen ja vuorovaikutuksen murros

Tervetuloa pohtimaan työn murroksen merkitystä ja vaikutusta työyhteisöihin ja verkostoihin keskiviikkona 23.5.2018 klo 12.30 alkaen.

Paikka: ICT-City, Joukahaisenkatu 3-5, 20520 Turku Auditorio Omega.

Ilmoittaudu viimeistään perjantaina 18.5.2018 oheisesta linkistä, kiitos. Kutsua voi lähettää eteenpäin.

https://www.lyyti.in/20180523

Ohjelma

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulu ja Varsinais-Suomen liitto

 

 

Lounais-Suomen vastajulkaistu dataportaali vahvistaa alueen kehittämisen ja päätöksenteon tietoperustaa, tukee kansalaisyhteiskuntaa ja parantaa liiketoiminnan edellytyksiä.

Varsinais-Suomen liiton yhteydessä toimiva aluetietopalvelu Lounaistieto julkaisi torstaina 8.3.2018 avoimen datan jakeluun tarkoitetun portaaliin.

Lounaistieto edistää esimerkiksi julkishallinnon tuottaman paikkatiedon ja muiden aineistojen saatavuutta Lounais-Suomessa, jotta ne olisivat kansalaisten, yritysten, julkishallinnon ja muiden toimijoiden vapaasti hyödynnettävissä. Dataportaali on alueen yhteinen avoimen datan jakelukanava. Tavoitteena on alueen kehittämisen ja päätöksenteon tietoperustan vahvistaminen, kansalaisyhteiskunnan tukeminen ja liiketoiminnan edellytysten parantaminen.

Avoimella datalla tarkoitetaan julkista tietoa, joka on avattu koneluettavassa muodossa ja lisensoitu siten, että se on vapaasti ja maksutta kaikkien hyödynnettävissä myös kaupallisiin tarkoituksiin. Avoin data voi olla esimerkiksi tilastotietoa, kuvia tai sijainnin omaavaa tietoa eli paikkatietoa, ja se voi kertoa esimerkiksi ympäristön tilasta, liikenteestä, palveluista tai tapahtumista.

Dataportaali on kehitetty Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteistyönä, 6Aika Avoin data ja rajapinnat –kärkihankkeessa. Avoimella lähdekoodilla toteutetussa portaalissa on huomioitu muun muassa mobiilikäytettävyys sekä mahdollisuus tutustua sivuston analytiikkaan. Portaalin jatkokehitys sujuu kustannustehokkaammin kun kulut voidaan jakaa usean toimijan kesken. Yhteistyön etuna on myös se, että kaupunkien metatietomallit eli aineistojen kuvailutiedot ovat uusien portaalien myötä yhteneväiset.

Portaali löytyy osoitteesta http://data.lounaistieto.fi.

 

Lisätiedot:

 

Sara Tamsaari

verkostokoordinaattori

Lounaistieto / Varsinais-Suomen liitto

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

0405077109

TIEDOTE                                                                                                                    20.3.2018

 

Suomen ympäristökeskuksen tekemien laskelmien mukaan Varsinais-Suomen kasvihuonepäästöt ovat laskeneet 26 % vuosina 2007–2015. Työ päästöjen vähentämiseksi on käynnissä, mutta tavoitteesta ollaan vielä kaukana. Ilmastonmuutoksen hillinnässä vahva ja kuntarajat ylittävä yhteistyö on ratkaisevassa asemassa.

Hiilineutraali maakunta edellyttää kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamista vähintään 80 %:lla ja loppujen päästöjen hyvittämistä esimerkiksi viljely- ja metsämaan hiilinieluja lisäämällä. Varsinais-Suomessa on sitouduttu tavoittelemaan yhdessä hiilineutraalia maakuntaa vuoteen 2040 ja tavoite on kirjattu Varsinais-Suomen maakuntastrategiaan.

Vaikka maakunnan päästöt ovat vähentyneet noin neljänneksen, lisätoimia tarvitaan kipeästi monella eri sektorilla: Suurin osa Varsinais-Suomen päästöistä tulee fossiilisista polttoaineista ja tieliikenteestä (yhteensä 61 % vuoden 2015 päästöistä). Myös sähkönkulutus ja maatalous ovat merkittäviä päästölähteitä (yhteensä 34 % vuoden 2015 päästöistä). Tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan kuntien, maakunnan ja yritysten toimenpiteitä.

Tieliikenne aiheuttaa 27 % maakunnan kasvihuonekaasupäästöistä. Liikennepäästöjen vähenemistavoitteita ei saavuteta ilman merkittävää yhdyskuntarakenteen ja liikkumistottumusten muutosta. Maa- ja metsätaloudella on oma merkityksensä hiilineutraaliustavoitteelle. Peltoviljely ja karjankasvatus aiheuttavat 14 % päästöistä, mutta toisaalta maaperään ja erityisesti metsiin sitoutuu hiiltä merkittävästi. Peltomaan maaperän hiilensidontakyvyn parantamiseksi tarvitaan aktiivista tutkimusta ja kokeiluja sekä uusia viljelykäytäntöjä.

Tavoittelemme yhteistyössä maakuntatason muutosta

Varsinais-Suomen liiton ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tavoitteena on vahvistaa aktiivisten kuntien ja muiden toimijoiden yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Huhtikuussa 2017 kunnat haastettiin tavoittelemaan hiilineutraaliutta ja alkuvuodesta 2018 kuntien tahtotilaa on selvitetty kyselyllä maakuntahallituksen toimesta. Kyselyn tulokset osoittavat, että Varsinais-Suomen kunnilla on vahva tahtotila hiilineutraaliuden saavuttamiseen ja selkeä käsitys siitä, mihin omilla toimillaan pystyvät pääsemään.

- Keskeistä on hahmottaa eri toimijoiden roolit ja tunnistaa vaikuttavimmat toimenpiteet. Kunta on keskeinen vaikuttaja, mutta myös yrityksiä tarvitaan monella tapaa mukaan yhteistyöhön ja tarjoamaan ratkaisuja päästöjen vähentämiseen, kertoo johtaja Risto Timonen, Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

- Ilmastonmuutoksen hillintään on koko ajan tarjolla uusia ratkaisuja, jotka päästöjen vähentämisen lisäksi tarjoavat toteuttajilleen tavan pienentää kustannuksiaan ja parantaa kilpailukykyä. Varsinais-Suomen eteneminen kunniahimoisesti päästöjen vähentämisessä on tapa vahvistaa omaa elinvoimaisuutta ja koko Suomen cleantechin vientimahdollisuuksia, muistuttaa professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta.

Kunnilla on päästöjen suhteen erilaiset haasteet

Kuntien päästöissä on huomattavia eroja, joista selkeimmät liittyvät uusiutuvan energian käyttöön lämmityksessä. Vaikka monet kunnat ovat tehneet biopolttoaineisiin perustuvia lämmitysratkaisuja, tulee nykypäätöksillä kivihiilen käyttö maakunnassa jatkumaan vielä 2020-luvulla. Pitkällä tähtäimellä energiantuotannon investointipäätöksillä on suuri rooli ilmastotavoitteiden toteutumisessa. Myös erillislämmityksessä fossiilisten polttoaineiden vähentämiseen on vielä tarvetta.

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategian 2020 (Luotsi) tavoitteiden toteutumisesta on tehty katsaus, jonka tulokset osoittavat, että tavoitteisiin tähtääviä toimenpiteitä on tehty tai on suunnitteilla, mutta ei vielä riittävästi.

Kevään aikana Varsinais-Suomen liitto ja Valonia järjestävät kuntatapaamisia, joilla selvitetään yksityiskohtaisemmin kuntien ratkaisuja, tarpeita sekä kiinnostusta eri yhteistyömuodoille ja toimille. Kuntien ratkaisut vaikuttavat päästöihin, mutta samalla myös kustannuksiin ja kunnan elinvoimaan. Maakunnallisen tavoitteen toteutumisen keinot sovitaan yhteistyössä. Tähän niin sanotun tiekartan valmisteluun kutsutaan mukaan laajasti eri toimijoita.

Linkit


Lisätiedot

Riikka Leskinen, toimialapäällikkö Valonia / Varsinais-Suomen liitto
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 044 907 5995

Risto Timonen, johtaja Varsinais-Suomen ELY-keskus
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 0295 022 952

Jyri Seppälä, professori, johtaja, Suomen ympäristökeskus
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 0295 251 629

Liiton Aulagalleriassa on esillä Liedon taideyhdistykseen kuuluvan Eeva-Liisa-Jokelan maalauksia 12.3.-13.4.

-Olen osallistunut erilaisille maalauskursseille, maalausta olen harrastanut aktiivisemmin vuodesta 2011, aikaisemmin satunnaisesti aina kun siihen on aikaa löytynyt. Maalaan akryylimaaleilla, öljymaalien ja ohenteiden haju ei sovi minulle. Taulujen maalaus on mielenkiintoinen projekti, yritys vangita kankaalle se kaikki mitä pitää kauniina luonnossa ja ympäröivässä maailmassa. Maalaan ilon kautta, jos joku saa hyvän mielen taulua katsoessa, silloin se on tehnyt tehtävänsä”, kertoo Jokela.

Näyttely avoinna 12.3. – 13.4. arkisin klo 9 – 15, Varsinais-Suomen liitto, Ratapihankatu 36, 20100 Turku.

Tervetuloa!

 Lisätietoja: Eeva-Liisa Jokela Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

www.temperamentti.com

kaksi voimaa 002