Uutiskirje 1_2015

 

Uutiskirje 1/2015

 
 

Valonia siirtyi Varsinais-Suomen liiton alaisuuteen

Valonia siirtyi vuoden 2015 alusta lähtien hallinnollisesti Turun kaupungilta Varsinais-Suomen liiton alaisuuteen. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonia muuttaa liiton tiloihin Ratapihankadulle jo helmikuun aikana. Valonian toimintaa ohjaa maakuntastrategian kanssa rinnan laadittu asiakirja Ohjelma 2020 – Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Ohjelmakauden 2015-2020 painopistealueet ovat:
  • Julkinen sektori edelläkävijänä
  • Vastuullinen yritystoiminta, vihreä yrittäjyys
  • Kestävä yhdyskuntarakenne, resurssitehokkaat ja vähähiiliset alueet
  • Osallistuva ja vastuullinen asuminen
  • Laajapohjainen ympäristönlukutaito

Valonian toiminta on vuosien aikana kehittynyt koko maakunnan kattavaksi. Mukana ovat kaikki kunnat Salon kaupunkia lukuun ottamatta. Varsinais-Suomen liiton kautta kuntien näkökulma ja toiminnan maakunnallisuus nousevat entistä monipuolisemmin esille. Valonian henkilöstö tuo vahvan lisän liiton hankeosaamiseen ja maakuntastrategian toteuttamiseen.

Taajamien maankäyttöä, liikennettä ja palveluja tarkastellaan kaavatyössä

Taajamien kehittäminen, seudullisesti merkittävät kaupan palvelut ja alueemme kehitystä vauhdittavat liikenteelliset ratkaisut ovat keskeisiä kysymyksiä meneillään olevassa maakuntakaavatyössä.  Luonnosvaiheessa halutaan herättää keskustelua strategisen suunnittelun merkityksestä - siitä, miten eri teemoja koskettavat ratkaisut vaikuttavat ja ovat sidoksissa toisiinsa sekä miten tärkeää asiantuntemuksen kokoaminen saman pöydän äärelle on. Luonnosvaiheessa etsitään myös keinoja havainnollistaa seudullisia kehityssuuntia sekä kehittää yhtenäisiä ja toimivia kaupunkiseutuja.
Parhaillaan käydään seutukohtaisia keskustelukierroksia. Luonnosvaihe etenee maankäyttöjaoston käsittelyyn tammi-helmikuussa ja maakuntahallituksen käsittelyyn maaliskuussa. Tämän jälkeen asetetaan aineisto nähtäville, pyydetään lausunnot ja kerätään mielipiteet. Maakuntavaltuustolle järjestetään työpaja kesäkokouksen yhteydessä. Lisää tietoa.

Varsinais-Suomi tarvitsee virkistysalueyhdistyksen

Varsinais-Suomessa on upeita luonto- ja virkistyskohteita ja kävijämäärät kasvavat monessa kohteessa. Uhkana on kuitenkin resurssien puute ja jopa sulkeminen. Maakunnallinen virkistysalueyhdistys voisi koordinoida ja toteuttaa luontomatkailukohteiden ylläpitoa, kehittämistä ja maanhankintaa Varsinais-Suomessa. Suomessa on kahdeksan maakunnallista virkistysalueyhdistystä.
Yhdistyksen toiminnan käynnistämiseksi Varsinais-Suomessa tehdään taustaselvitystä, joka kestää maaliskuun alkuun asti. Sidosryhmille lähetettiin joulukuussa kysely aiheesta. Kyselyyn voi vastata 16.1.mennessä. Vastauksien perusteella laaditaan yhdistykselle toimintamallivaihtoehdot. Vaihtoehdoista valitaan vuoden 2015 aikana sidosryhmien kanssa sopivin toimintamalli. Tarkastellaan myös uusia ja epätyypillisiä kumppanuuksia.

Lisätietoa: tapio.hartikainen@varsinais-suomi.fi tai p. 040 5521 418.

Louna-Jukola on suunnistuskesän kohokohta

Lounajukola

Maailman suurin suunnistustapahtuma Jukolan viesti järjestetään Varsinais-Suomessa, Paimiossa 13. -14.6.2015. Varsinais-Suomen liitto on Louna-Jukolan kumppani ja näkyvästi tapahtumassa mukana. Seuraa kilpailun valmistelua Louna-Jukolan sivuilta: http://www.jukola.com/2015/ tai tule talkoolaiseksi: http://www.jukola.com/2015/talkoo/

Matkailuhankkeen valmisteluun lisävoimia

IMG 5890

Lounaispaikan tiimiin on palannut tammikuun alussa Kaisa Savola, joka toimii kevään ajan Sanna Jokelan työparina. Savolan päätehtävänä on matkailuhankkeen eLocation valmistelu. Hankkeen päämääränä on lähimatkailun kehittäminen parantamalla matkailukohteisiin liittyvää tiedon saatavuutta.

Lounaissuomalaisista matkailukohteista ja -reiteistä koostetaan hankkeessa avoin tietovaranto. Innostetaan matkailuyrittäjiä, sovelluskehittäjiä ja kotiseutuyhdistyksiä hyödyntämään tietoa esimerkiksi palveluiden kehittämisessä. Kyseessä on kahden maan yhteistyöhanke: Suomesta on mukana Lounaispaikan lisäksi Varsinais-Suomen maakuntamuseo, Turun yliopiston Brahea-keskus sekä Paimionjoki-yhdistys. Hankkeen virolaisia toimijoita ovat Viron ulkomuseo ja Tallinnan yliopisto. Erityinen huomio kiinnitetään luonto- ja kulttuurimatkailukohteisiin liittyvään tietoon. Jos hankkeelle myönnetään rahoitusta Central Baltic -ohjelmasta, se käynnistyy syksyllä 2015.

 

europedirect Individual centre.jpg

Latvia aloitti EU:n puheenjohtajamaana, Liettua liittyi euroalueeseen

Latvia aloitti tammikuussa puolivuotiskautensa EU:n puheenjohtajana. Työohjelma keskittyy seuraaviin pääteemoihin: kilpailukyky ja kasvu, digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen EU:ssa sekä EU:n globaalin aseman vahvistaminen. Lue lisää. Liettua puolestaan liittyi vuoden alusta euroalueeseen.

Uusi EU-rahoituskausi käynnissä

Europe Direct Varsinais-Suomi yhteistyökumppaneineen järjesti vuoden 2014 kuluessa yhteensä kuusi EU-rahoitusta käsittelevää infotilaisuutta Varsinais-Suomessa. Rahoitusinfoja jatketaan kuluvana vuonna tarpeen mukaan. Parhaillaan rahoitushakuja on auki esimerkiksi Central Baltic -ohjelmassa sekä Interreg Baltic Sea Region –ohjelmassa.

Kehitysyhteistyön eurooppalainen teemavuosi

Vuonna 2015 eurooppalaisen teemavuoden aiheena on EU:n ulkoinen toiminta ja EU:n rooli maailmanlaajuisesti. EU tiedottaa kansalaisille, kuinka EU:n kehitysapu toimii ja kuinka sen avulla saadaan aikaan pysyviä muutoksia. Teemavuosi tarjoaa eurooppalaisille kehitysyhteistyöjärjestöille tilaisuuden esitellä köyhyyden poistamiseksi tekemäänsä työtä ja innostaa kansalaisia osallistumaan. Jos olet kiinnostunut paikallisen tapahtuman järjestämisestä teemavuoteen liittyen yhdessä Europe Directin kanssa, ota yhteyttä: kirsi.stjernberg@varsinais-suomi.fi

 

 
---
 
 

Nyhetsbrev 1/2015

 
 

Valonia överförs till Egentliga Finlands förbund

Egentliga Finlands servicecenter för hållbar utveckling och energi Valonia överfördes i början av år 2015 förvaltningsmässigt från Åbo stad till Egentliga Finlands förbund. Valonia flyttar till Bangårdsgatan i februari. Valonias verksamhet styrs av programmet 2020 för hållbar utveckling i Egentliga Finland, som gjorts parallellt med landskapsstrategin. Tyngdpunkter är bl.a. grönt företagande, den offentliga sektorns roll, hållbart boende och hållbar samhällsstruktur.

Valonias verksamhet täcker hela landskapet. Genom Egentliga Finlands förbund stärks kommunernas synvinkel och verksamheten på landskapsnivå. Alla kommuner utom Salo är med. Valonias personal medför starkt projektkunnande till landskapsförbundet.

Tätorters markanvändning, service och trafik behandlas i landskapsplaneringen

Tätorters utveckling, regionalt betydelsefull service för detaljhandel och regionala trafiklösningar är centrala frågor i det pågående landskapsplanearbetet. Nu gör man ett utkast, där man speciellt vill väcka diskussion om vikten av strategisk planering. Man granskar också möjligheter att åskådliggöra regionala utvecklingstrender och utveckla enhetliga stadsregioner.
Som bäst pågår regionala samtalsrundor. Utkastet avancerar till markanvändningssektionen i januari–februari och till landskapsstyrelsen i mars. Efter det läggs materialet till påseende och man ber om utlåtanden. För landskapsfullmäktige ordnas en arbetsverkstad i juni. Mera info (på finska)

Förening behövs för rekreationsområden

I Finland finns just nu åtta föreningar för rekreationsområden på landskapsnivå. Nu planeras en sådan också i Egentliga Finland. Föreningen ska koordinera arbetet för att upprätthålla och utveckla natur- och rekreationsområden och skapa samarbete mellan olika aktörer.
I december 2014 skickades en förfrågan till kommuner och andra intressegrupper gällande landskapets rekreationsområden. Man kan svara på förfrågan på finska före 16.1. här. Utredningsarbetet pågår till början av mars. På basis av svaren gör man upp alternativa verksamhetsmodeller för Egentliga Finlands förening för rekreationsområden. Under detta år väljs den lämpligaste modellen i samarbete med intressegrupper.

Tilläggsinfo: tapio.hartikainen@varsinais-suomi.fi eller tel. 040 5521 418.

Louna-Jukola är orienteringssommarens höjdpunkt

Världens största orienteringsevenemang Jukola kavlen ordnas i Egentliga Finland i Pemar, 13 – 14.6.2015. Egentliga Finlands förbund är Louna-Jukolas partner och synligt med i evenemanget. Följ med tävlingens förberedelser på http://www.jukola.com/2015/ eller kom med som talkoarbetare: http://www.jukola.com/2015/talkoo/

Turistprojekt bereds med nya krafter

Kaisa Savola återvände i januari till Lounaispaikkas team, där hon jobbar som Sanna Jokelas arbetspar. Savola bereder turismprojektet eLocation, vars mål är att utveckla närturismen genom att göra information om resmål tillgänglig. Man planerar skapa en öppen infobank om resmål och -rutter i sydvästra Finland. Turistföretagare, IT-utvecklare och föreningar uppmuntras att utnyttja informationen då de utvecklar service. Speciellt vikt fästs vid info om natur- och kulturturistmål.
I projektet deltar förutom Lounaispaikka Egentliga Finlands landskapsmuseum, Åbo universitets Brahea-center och Paimionjoki-yhdistys. Estniska partners är Estlands utomhusmuseum och universitetet i Tallinn. Man ansöker om finansiering från Central Baltic. Beviljas sådan startar projektet hösten 2015.

 

europedirect Individual centre.jpg

Lettland inledde sitt ordförandeskap i EU. Centrala teman är konkurrenskraft och tillväxt, digitala möjligheter och EU:s globala ställning. Litauen kom med i euroområden från årsskiftet.
Europe Direct Egentliga Finland ordnar liksom i fjol finansieringsinfon enligt behov. Just nu kan man söka finansiering t.ex. via Central Baltic -programmet eller programmet Interreg Baltic Sea Region.
År 2015 är utvecklingssamarbete EU:s tema. Om du är intresserad av att ordna ett lokalt evenemang som gäller detta, i samarbete med Europe Direct, ta kontakt med kirsi.stjernberg@varsinais-suomi.fi.


 

 

 

 
Mikäli et enää halua tilata Varsinais-Suomen Liiton uutiskirjettä, voit perua tilauksesi täällä.
Vill du avsluta din prenumeration på Nyheter fån Egentliga Finlands förbund? Klicka här!

Varsinais-Suomi tarvitsee virkistysalueyhdistyksen

Powered by AcyMailing