Uusi teknologia sekä sosiaaliset verkostot mahdollistavat uusia tapoja suunnitteluun osallistumiseksi. Varsinais-Suomen liitossa laadittiin selvitys siitä, miten eri tavoin asukkaat, lapset tai esimerkiksi virkamiehet voisivat olla mukana liikenteen suunnittelussa. Samojen kansien sisään koottiin hyväksi todetut perinteiset keinot, mutta myös uudenlaisia väyliä vuorovaikutukseen. Selvitys pohjautuu haastatteluihin, tieteellisiin artikkeleihin sekä hankeraportteihin.

Yleisötilaisuudet, kyselyt sekä työpajat ovat monelle tuttuja väyliä osallistua suunnitteluun. Uusi teknologia sekä sosiaaliset verkostot mahdollistavat myös uusia tapoja suunnitteluun osallistumiseksi. On olemassa esimerkiksi mobiilisovelluksia, joiden kautta henkilöt voivat tuoda ideansa ja ajatuksensa esille merkitsemällä kartalle paikan, jota heidän mielestään tulisi kehittää.

Selvityksessä nousi esille, että vuorovaikutuskeinojen käyttöön vaikuttavat vahvasti vakiintuneet tavat ja ajattelumallit. Lisäksi nousi esille, että suunnittelussa on hyvä hyödyntää useaa eri osallistumisväylää. Esimerkiksi hyödyntämällä yleisötilaisuuden lisäksi kyselyä, mobiilisovellusta ja sosiaalista mediaa voidaan tavoittaa esimerkiksi ikärakenteeltaan monipuolisempi joukko ihmisiä. Keskeistä suunnittelun vuorovaikutuksessa on tiedon jakaminen; mitä suunnitellaan, mitkä asiat suunnitteluun vaikuttavat, mitä alueelle on mahdollista rakentaa sekä miten suunnittelu jatkossa etenee.

Juuri avautunut Turun kaupunkiseudun asukkaille suunnattu liikenneympäristöä käsittelevä kysely on osa vuorovaikutteisempaa liikennesuunnittelua. Kyselyn kautta halutaan saada tietoa, miten asukkaat haluaisivat liikenneympäristöään kehitettävän tulevaisuudessa sekä miten he itse olisivat valmiita muuttamaan omia kulkutapojaan.

Selvitys on osa fiksuun liikkumiseen keskittyvää CIVITAS ECCENTRIC -hanketta (2016–2020), jossa mukana ovat Turun kaupungin lisäksi neljä muuta Euroopan kaupunkia, sekä useita muita toimijoita.

Lisätietoja:
liikennesuunnittelija Mari Sinn, Varsinais-Suomen liitto,
mari.sinn(a)varsinais-suomi.fi, p. 045 807 8969

CIVITAS ECCENTRIC -hanke: www.turku.fi/civitas-eccentric

logorivi liikkumisbarometrikysely 3     

 Ts selvityksen kanteen

Kuva: Turun yliopiston viestintä

Lusenius, H. (2017). Selvitys vuorovaikutteisista ja osallistavista menetelmista

 

ennakointi bannerikuva

VALTAKUNNALLINEN ALUE-ENNAKOINNIN VUOSISEMINAARI 23–24.3.2017 TURKU
TEOLLINEN JA KULTTUURINEN MURROS – HAASTE ALUEILLE

Esitykset:

Vesa Taatila
Markku Wilenius
Kari Herlevi
Kenneth Ekman
Toni Ahlqvist
Mikko Dufva
Mika Aho
Salla Laasonen
Johannes Koponen
Petri Tapio
Kari Häkämies
Mika Aaltola
Katri Pynnöniemi
Matti Kamppinen
Ennakonti alabanneri

Elinkeinoministeri Mika Lintilä on pyytänyt entisen pääministerin Esko Ahon Varsinais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen selvityshenkilöksi. Aho lähtee selvittämään alueen rekrytointeja ja työvoiman liikkuvuutta helpottavia keinoja. Selvitys on tarkoitus jättää työ- ja elinkeinoministeriölle alkukesän aikana.

– Maan hallituksen on tuettava voimakasta teollisuuden kasvua poistamalla kasvun esteitä ja varmistamalla meri-, metalli- ja teknologiateollisuuden tarvitsema osaaminen ja työvoiman saanti, maakunta-hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kanerva sanoo.

– Entisen pääministerin osaaminen ja kokemus valjastetaan nyt Varsinais-Suomen kasvun tueksi. Nimitys palvelee koko Suomen etua, kiittelee Ilkka Kanerva.

Jo aiemmin opetus- ja kulttuuriministeriö asetti selvitysmiehen arvioimaan positiivisen rakennemuutoksen osaamistarpeita. Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen korkeakoulujen sekä teknillisten kumppaniyliopistojen koulutuksen kehittämispaketti sisältää toimenpiteitä tekniikan koulutuksen volyymin ja laadun nostamiseksi sekä houkuttelevuuden kasvattamiseksi. Johtaja Jari Jokisen työn on tarkoitus valmistua huhtikuussa (21.4.2017).

– TEM:n selvitysmiehen tulee koulutusselvityksen rinnalla löytää keinoja, joilla parannetaan työttömien työnhakijoiden kohtaamista avointen työpaikkojen kanssa. Alueella on voitava myös pilotoida kokeiluja työn vastaanottamisen kannustamiseksi, Ilkka Kanerva lisää.


Varsinais-Suomen positiivisen rakennemuutostyöryhmän tavoitteena on muodostaa Lounais-Suomeen positii-visen rakennemuutoksen pilottialue. Alueella tarvitaan myös liikenteen kehittämistoimenpiteitä, joilla vauhditetaan työvoiman liikkumista ja rekrytointeja. Meriteollisuuden voimakkaan kasvuvaiheen hyödyt tulee varmistaa päivittämällä meriteollisuuden kilpailukykyohjelma ja laatimalla kilpailukykystrategia. Myös tutkimus- ja kehit-tämisrahoituksen tasoa tulee nostaa, sekä vahvistaa valmistavan ja meriteollisuuden klustereiden innovaatio-ympäristöjä. Lisäksi on taattava riittävät resurssit työllisyyskoulutukseen ja maahanmuuttajien kotouttamiseen.

– Voimakkaan positiivisen rakennemuutoksen tukeminen on koko Varsinais-Suomen maakunnan ja laajemmin koko Lounais-Suomen asia. Varsinais-Suomen liitto antaa kaiken tukensa Esko Ahon työlle, maakuntajohtaja Kari Häkämies lupaa.


pore logo
Lisätietoja:
kansanedustaja, maakuntahallituksen puheenjohtaja Ilkka kanerva, puh. 09 432 3055
maakuntajohtaja Kari Häkämies, puh. 044 201 3204

 

Virkistys- ja luontomatkailukohteista saatavien hyötyjen täysimittainen toteutuminen Varsinais-Suomessa edellyttää keskenään erilaisten kohteiden nykyistä parempaa tunnettuutta, löydettävyyttä ja saavutettavuutta. Varsinais-Suomen liitto on käynnistänyt yhdessä ProAgria Länsi-Suomi ry:n/Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten kanssa virkistys- ja luontomatkailun kehittämishankkeen. "Virkistys- ja luontomatkailukohdetietoa avoimeen käyttöön Varsinais-Suomessa" -hankkeessa kootaan kattavasti ja yksityiskohtaisesti tiedot Varsinais-Suomen virkistysaluereiteistä ja -kohteista sekä niihin liittyvistä toimijoista. Kerättävä aineisto julkaistaan avoimeen dataan ja paikkatietoon perustuen verkossa, jotta tieto on paitsi vapaasti katsottavissa, myös täysin vapaasti ja ilmaiseksi kaikkien käytettävissä ja jatkojalostettavissa. 

Varsinais-Suomessa tarvitaan uusia toimintatapoja ja koordinaatiota virkistys- ja luontomatkailun täyden potentiaalin hyödyntämiseksi. Matkailijoilla, yrittäjillä ja maakunnan asukkailla on kysyntää helposti saatavalle, kohteita ja aineistoja yhdistävälle, ajantasaiselle tiedolle. Kuitenkin tällä hetkellä tiedon puuttuminen, pirstaleisuus ja erilaiset tiedon esittämistavat vaikeuttavat eri toimijoiden välistä verkostoitumista ja kohteiden potentiaalin täyttä hyödyntämistä.

Tyypillistä hankkeessa kartoitettaville kohteille on, että ne sijaitsevat maaseutualueilla ja tuottavat hyötyjä omaa lähialuettaan laajemmalle kohderyhmälle. Tuotettava tieto tarjoaa uusia luonto- ja virkistysmatkailuun kytkeytyviä liiketoimintamahdollisuuksia maaseutualueille sekä lisää ymmärrystä tiedon avoimen saatavuuden mahdollisuuksista maaseudun ja alueiden kehittämisessä. Matkailutoiminnassa piilee merkittävää kasvupotentiaalia ja se on tärkeä lisätulonlähde maaseututoimijoille, jotka tekevät matkailutoimintaa usein sivutoimena. Hankkeessa tehtävien toimien myötä maakunnan profiili monipuolisena luonto- ja virkistyskohteiden alueena vahvistuu. 

Tiedot virkistys- ja luontomatkailukohteista viedään Lounaistiedon verkkopohjaiseen tietopalveluun. Alueen yrittäjät ja yhdistykset voivat tietopalvelun avulla kehittää uutta yhteistyötä, tuotteita, esittelymateriaalia ja parantaa palveluitaan asiakkaille.

Hanke on saanut rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2017–30.11.2018. Hankkeen toteutuksesta vastaavat Varsinais-Suomen liitto, Valonia, Varsinais-Suomen liiton tietopalveluryhmä ja ProAgria Länsi-Suomi ry/Länsi-Suomen maa -ja kotitalousnaiset.

Mediatiedote 22.3.2017

 

Lippu ja lause suomi vsl logo vaaka  ProAgria lansi suomi NETTI  mkn vaakalogo LANSI SUOMI   valonia logo1 rgb nettiLounaistieto logo oranssi pieni


Vastaa kyselyyn, jolla selvitetään Turun, Raision, Naantalin, Kaarinan ja Liedon asukkaiden liikkumistottumuksia ja näkemyksiä seudun liikenneympäristön kehittämisestä.

Kysymykset pohjautuvat Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Suunnitelman tavoitteena on erityisesti kestävän liikkumisen lisääminen jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteita kehittämällä, sekä sujuva ja turvallinen liikenne seudulla.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään seudun jatkuvassa liikennejärjestelmätyössä. Selvittämällä asukkaiden asenteita ja liikkumistottumuksia voidaan arvioida liikennejärjestelmätyön tavoitteiden ja toimenpiteiden painoarvoa sekä vaikutuksia.

Liikenneympäristöllä tarkoitetaan väyliä (mm. pyörätiet), rakenteita, palveluita (mm. joukkoliikenne), liikennettä palvelevista alueita (mm. pysäköintialueet) ja maisemaa.

Vastaa kyselyyn ja voita Jopo

Vastaa kyselyyn 30.4. mennessä osoitteessa: www.kyselynetti.com/s/liikenneymparistokysely

Kysely on tarkoitettu kaikille yli 15-vuotiaille Turun ydinkaupunkiseudun eli Turun, Raision, Naantalin, Kaarinan ja Liedon asukkaille. Osissa 1–2 kysytään taustatietoja ja liikkumistottumuksiasi kesä- ja talvikausilla. Osissa 3–4 selvitetään mm. kävelyn, pyöräilyn, bussi- ja raideliikenteen sekä autoliikenteen kehittämistoimenpiteiden merkitystä ja tarpeellisuutta. Aikaa kyselyyn vastaamiseen menee noin 10–15 minuuttia.

Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan Jopo-polkupyörä (arvo 399€). Yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnassa ja siihen osallistuminen on vapaaehtoista. Kyselyyn voi halutessaan osallistua myös nimettömänä. Arvonta suoritetaan toukokuun alussa ja voittajalle ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti sähköpostilla tai puhelimitse.

Kyselyn toteuttaa Varsinais-Suomen liitto ja Valonia osana kansainvälistä CIVITAS ECCENTRIC -hanketta. Suomessa hankkeen päätoteuttaja on Turun kaupunki. Vuosina 2016–2020 toteuttavan hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä kestävien liikkumismuotojen käyttöä ja vähentää henkilöautoilua Turun kaupungin alueella.

Tavoitteena on, että kysely toteutetaan säännöllisin väliajoin, seuraavan kerran todennäköisesti vuonna 2020.

Lisätiedot
Mikko Koskinen, kestävän liikkumisen asiantuntija
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Valonia – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus / Varsinais-Suomen liitto

Mari Sinn, liikennesuunnittelija
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Varsinais-Suomen liitto
CIVITAS ECCENTRIC -hanke: www.turku.fi/civitas-eccentric

 logorivi liikenneymparistokysely

 

 

kuva liikenneymparistokysely uutiseen