Kasvun mahdollisuudet kumpuavat entistä enemmän kiertotalouden paikallisista lähtökohdista. Varsinais-Suomen liitossa on yhteistyössä Turun kaupungin ja Sitran kanssa laadittu tiekartta, joka kokoaa yhteen alueen osaamisen, vahvuudet sekä vaadittavat toimenpiteet tulevaisuuden kiertotalousmaakunnalle.

Kiertotaloudessa siirrytään pois tuotteiden ja materiaalien kertakäytöstä. Luonnonvarojen huvetessa kiertotalouteen siirtyminen on välttämättömyys. Sitra on arvioinut kiertotalouden tarjoavan Suomen ta-loudelle vähintään 2,5 miljardin euron vuotuisen kasvupotentiaalin. Elinkeinopoliittisesti kiertotaloudessa onkin kyse myös alueiden houkuttelevuudesta yritysten silmissä. Kiertotalouteen nojaavien vientituot-teiden syntymiseksi tarvitaan kuntien tarjoamia pilotointimahdollisuuksia, joiden avulla yritykset pääsevät testaamaan tuotteitaan.

– Varsinais-Suomi on ensimmäisenä maakuntana laatinut alueellisen kiertotalouden tiekartan, jossa hae-taan konkreettisia kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja ja toimenpiteitä. Tämä tukee myös Sitran laatiman kansallisen tiekartan tavoitteita. Muutos vaatii yhteistyötä yli sektori- ja toimialarajojen ja haastankin alu-een toimijoita laajaan yhteistyöhön, summaa Sitran asiantuntija Laura Järvinen.

 

Ruoka, tekniset kierrot ja liikkuminen

Maakunnallisen tiekartan painopistejaottelu mukailee kansallisen kiertotalouden tiekartan jaottelua. Varsinais-Suomen kartan painopisteet ovat kestävä ruokajärjestelmä, tekniset kierrot sekä liikkuminen ja logistiikka. Kaikkia painopisteitä läpileikkaavat julkiset hankinnat, kemian osaaminen sekä palveluihin siirtyminen.
– Turku on jo luonut merkittäviä kiertotalousratkaisuja. Esimerkiksi jätevedestä otetaan lämpö talteen ja puhdistusliete kierrätetään biokaasun tuotantoon. Haluamme kuitenkin toteuttaa kiertotalousajattelua entistä kattavammin, jotta lisäarvoa syntyisi mahdollisimman paljon alueemme arvoketjuissa oman ta-lousalueemme hyödyksi, toteaa Turun kaupunkikehitysjohtaja Pekka Sundman.

– Tiekarttaa työstetään talven ja kevään aikana eteenpäin lukuisten eri sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on, että yhä useammilla toimijoilla on mahdollisuus ottaa vahvempi rooli alueellisessa kiertotaloustyössä. Haluammekin kutsua yhteistyökumppaneita laajalla rintamalla terävöittämään tiekarttaa kohti lopullista muotoaan, korostaa tiekarttatyöstä vastannut Valonian toimialapäällikkö Riikka Leskinen.

Samanaikaisesti tiekartan kanssa on laadittu Kiertotalouden Varsinais-Suomi -sivusto, jolta tiekarttakin löytyy. Sivustolle kootaan tulevaisuuteen katsovan tiekartan tueksi niin maakunnan kiertotaloutta toteut-tavat innovatiiviset yritysesimerkit kuin kuntatoimet. Toimijoiden toivotaan ottavan aktiivisesti yhteyttä sellaisten toimenpiteiden kanssa, joiden he toivoisivat näkyvän sivustolla.

Kiertotalouden tiekarttatyötä ovat rahoittaneet Turun kaupunki ja Sitra osana kestävän kehityksen kumppanuuttaan. Kiertotalouden tiekartta ja nettisivusto ovat osa aluetietopaikka Lounaistieto -kokonaisuutta.

 

Lisätietoja:

Riikka Leskinen, Valonian toimialapäällikkö, riikka.leskinen(a)valonia.fi, p. 044 907 5995

Risto Veivo, kehittämispäällikkö, Turun kaupunki, risto.veivo(a)turku.fi, p. 050 559 0417

Laura Järvinen, asiantuntija, Sitra, laura.jarvinen(a)sitra.fi, p. 050 369 9834

Kiertotalous

www.kiertotaloudenvarsinaissuomi.fi/tiekartta

www.sitra.fi/kierrollakarkeen