Presidentti Sauli Niinistö ja rouva Haukio vierailivat lauantaina 26.8. Varsinais-Suomessa.

Sauli Niinistö vihki Salon peruskorjatun urheilukentän käyttöön ja tapasi kansalaisia Salon torilla.

Rouva Jenni Haukio puhui Suomen luonnon päivänä Teijon kansallispuistossa.

Kuvat: Sami Kilpiö

 

Niinisto Haukio

Niinisto Haukio Teijolla

Haukio

Niinisto Haukio Teijolla2

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama selvityshenkilö Esko Aho luovutti tänään raporttinsa positiivisen rakennemuutoksen tarvitsemasta toimintamallista ja käytännön ratkaisuista. Raporttiin sisältyvät johtopäätökset Lounais-Suomen positiivisista haasteista sekä ehdotuksia työvoiman saatavuuden, saavutettavuuden, koulutuksen ja osaamisen, tutkimus- ja kehitystyön, tunnettuuden ja tietopohjan aloilla.

Turun kaupunki, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Varsinais-Suomen liitto kiittävät Esko Ahoa tämän tekemästä selvitystyöstä. Raportissa katsotaan johdonmukaisesti ajankohtaisen suhdannehuipun yli tulevaisuuteen ja tunnistetaan rakenteellisten, laaja-alaisten toimenpiteiden tarve. Samoin toimenpiteiden painopisteet ovat alueen toimijoiden mielestä oikeita.

Selvitystyön päätyttyä on olennaista tehdä nopeasti tarvittavat päätökset ja varmistaa niille riittävä toimeenpanovoima. Monia raportissa esiin nostettuja toimenpiteitä on lounaissuomalaisten toimijoiden toimesta jo toteutettu, ja moniin painopisteisiin on olemassa valmiit toimenpide-ehdotukset. Yhtenä pullonkaulana Aho nostaa vahvasti esiin kasvunäkymän edellyttämät investoinnit infrastruktuuriin. Saavutettavuuden parantaminen on keskeistä alihankintaketjujen, kärkiyritysten tavaraliikenteen sekä työvoiman pendelöinnin näkökulmista.

- Tulevassa budjettiriihessä on Ahon ehdotusten mukaisesti tärkeää purkaa pullonkaulaa päättämällä uusista investoinneista. Nopeat ja suurimmat vaikutukset saadaan Turun telakan, Pernon eritasoliittymän parantamisesta (1,8 milj. €) sekä E18 Turun kehätien Kausela-Kirismäki 2. vaiheen (30 milj. €) toteuttamisesta yhdessä käynnissä olevan 1. vaiheen kanssa, sanoo Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja Kimmo Puolitaival.

Esitykset Etelä-Suomen yhtenäisen työssäkäyntialueen synnyttämisestä saavat Ahon raportissa tukea. Alueellisen liikkuvuuden suhteen suurin yksittäinen potentiaali Suomessa on pääkaupunkiseudulla. Varsinais-Suomen toimijoiden mielestä vaikutukseltaan erittäin merkittävien infrahankkeiden, erityisesti Tunnin junan, vauhdittaminen on raportinkin nojalla perusteltua.

Koulutuksen ja osaamisen sekä tutkimus- ja kehitystyön osalta Esko Aho korostaa teknologiaosaamisen kriittisen massan kasvattamista alueen omana voimavarana ratkaisevana tekijänä pitkän aikavälin kilpailukyvyn kannalta. Samansuuntaisia ehdotuksia tekivät myös ekonomistit Bengt Holmström, Sixten Korkman ja Vesa Vihriälä aikaisemmin tällä viikolla. Työpolitiikan saralla Varsinais-Suomessa ja laajemminkin Suomessa tulisi huolehtia siitä, että nykyinen talouden kasvu ei hidastu sen vuoksi, etteivät yritykset saa osaavaa työvoimaa. Tämä pätee niin huippuosaajiin kuin ammattitaitoiseen tuotantohenkilöstöön.

- Teknisen alan koulutusta pyritään nyt viipymättä vahvistamaan selvityshenkilö Jari Jokisen tekemien ehdotusten ja rehtori Mikko Hupan työryhmän kokoaman mallin pohjalta. Yhteistyöyliopiston toimivuutta tulee Ahon ehdotuksen mukaisesti arvioida vähintään puolivuosittain. Ehdotus Lounais-Suomen ammattikorkeakoulujen erityiskokeiluista on ehdottoman positiivinen, ja siihen on syytä tarttua hallituksen budjettiriihessä, sanoo Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell.

Esko Aho esittää raportissaan valtion ja Lounais-Suomen alueen toimijoiden sopimusmallia, jossa määritetään vastuut, työnjako sekä tarvittavien toimenpiteiden rahoituskeinot. Alueen näkemyksen mukaan sopimuspohjainen toimintamalli on hyvä sen kootessa valtio-osapuolen toimijat yhteen. Malli myös mahdollistaa toimenpiteiden onnistumisen seurannan ja niiden vastuutuksen. Sopimuksen omistajuutta alueella tulee raportin ehdotuksesta poiketen vielä tarkastella.

- Raportissa kuvatun, sinänsä perustellun Siltasopimuksen toteutuksessa kaupungeilla on hyvin keskeinen rooli. Kaupungeilla on vahva alueellinen toimeenpanovoima ja ne toimivat jatkuvassa yhteistyössä alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Raportissa kaupunkeja ei kuitenkaan mainita sopimuksen osalta mitenkään. Tältä osin asiaa pitää vielä tarkastella, sanoo Varsinais-Suomen liiton maakuntajohtaja Kari Häkämies.

Tutustu raporttiin: http://tem.fi/positiivisen-rakennemuutoksen-edistaminen

 FullSizeRender

Varsinais-Suomen liiton edustajainkokous valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille varajäsenet. Maakuntavaltuustoon valitaan 102 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien osalta maakuntavaltuusto jakautuu seuraavasti:

  Kansallinen Kokoomus  25
  Sosialidemokraattinen puolue 20
  Suomen Keskusta 15
  Vihreä liitto 14
  Vasemmistoliitto 12
  Perussuomalaiset 8
  Ruotsalainen kansanpuolue 5
  Kristillisdemokraatit 3


Kullakin jäsenkunnalla on yksi jäsen jokaista alkavaa viittätuhatta asukasta kohden, kuitenkin enintään 30 % kokonaisjäsenmäärästä. Jäsenet valitaan kuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Maakuntavaltuuston jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja, ja maakuntavaltuustoryhmien ääniosuuksien tulee vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta.

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä ensimmäiset suorilla vaaleilla valitut maakuntavaltuustot valitaan lokakuussa 2018, neljäksi vuodeksi kerrallaan. Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto toimii kunnes maakunnan liittojen toiminta lakkaa 1.1.2020.

Maakuntavaltuuston jäsenet 2017 - 31.12.2019

Uuden kuntalain tavoitteena on lisätä asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Se tehdään mm. lisäämällä verkkoviestintää.

Yksi lain uudistuksista velvoittaa kunnat ja kuntayhtymät julkaisemaan verkossa kaikki sellaiset päätökset, joihin kuntalaisilla on mahdollisuus hakea muutosta.

Tämän seurauksena Varsinais-Suomen liitto julkaisee nähtävänä olevat viranhaltijapäätökset sivulla http://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/paeaetoeksenteko/viranhaltijapaeaetoekset .

avoindatakuva