TERVETULOA!

Tulevaisuuden työ verkostoissa – organisoitumisen ja vuorovaikutuksen murros

Tervetuloa pohtimaan työn murroksen merkitystä ja vaikutusta työyhteisöihin ja verkostoihin keskiviikkona 23.5.2018 klo 12.30 alkaen.

Paikka: ICT-City, Joukahaisenkatu 3-5, 20520 Turku Auditorio Omega.

Ilmoittaudu viimeistään perjantaina 18.5.2018 oheisesta linkistä, kiitos. Kutsua voi lähettää eteenpäin.

https://www.lyyti.in/20180523

Ohjelma

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulu ja Varsinais-Suomen liitto

 

 

TIEDOTE                                                                                                                    20.3.2018

 

Suomen ympäristökeskuksen tekemien laskelmien mukaan Varsinais-Suomen kasvihuonepäästöt ovat laskeneet 26 % vuosina 2007–2015. Työ päästöjen vähentämiseksi on käynnissä, mutta tavoitteesta ollaan vielä kaukana. Ilmastonmuutoksen hillinnässä vahva ja kuntarajat ylittävä yhteistyö on ratkaisevassa asemassa.

Hiilineutraali maakunta edellyttää kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamista vähintään 80 %:lla ja loppujen päästöjen hyvittämistä esimerkiksi viljely- ja metsämaan hiilinieluja lisäämällä. Varsinais-Suomessa on sitouduttu tavoittelemaan yhdessä hiilineutraalia maakuntaa vuoteen 2040 ja tavoite on kirjattu Varsinais-Suomen maakuntastrategiaan.

Vaikka maakunnan päästöt ovat vähentyneet noin neljänneksen, lisätoimia tarvitaan kipeästi monella eri sektorilla: Suurin osa Varsinais-Suomen päästöistä tulee fossiilisista polttoaineista ja tieliikenteestä (yhteensä 61 % vuoden 2015 päästöistä). Myös sähkönkulutus ja maatalous ovat merkittäviä päästölähteitä (yhteensä 34 % vuoden 2015 päästöistä). Tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan kuntien, maakunnan ja yritysten toimenpiteitä.

Tieliikenne aiheuttaa 27 % maakunnan kasvihuonekaasupäästöistä. Liikennepäästöjen vähenemistavoitteita ei saavuteta ilman merkittävää yhdyskuntarakenteen ja liikkumistottumusten muutosta. Maa- ja metsätaloudella on oma merkityksensä hiilineutraaliustavoitteelle. Peltoviljely ja karjankasvatus aiheuttavat 14 % päästöistä, mutta toisaalta maaperään ja erityisesti metsiin sitoutuu hiiltä merkittävästi. Peltomaan maaperän hiilensidontakyvyn parantamiseksi tarvitaan aktiivista tutkimusta ja kokeiluja sekä uusia viljelykäytäntöjä.

Tavoittelemme yhteistyössä maakuntatason muutosta

Varsinais-Suomen liiton ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tavoitteena on vahvistaa aktiivisten kuntien ja muiden toimijoiden yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Huhtikuussa 2017 kunnat haastettiin tavoittelemaan hiilineutraaliutta ja alkuvuodesta 2018 kuntien tahtotilaa on selvitetty kyselyllä maakuntahallituksen toimesta. Kyselyn tulokset osoittavat, että Varsinais-Suomen kunnilla on vahva tahtotila hiilineutraaliuden saavuttamiseen ja selkeä käsitys siitä, mihin omilla toimillaan pystyvät pääsemään.

- Keskeistä on hahmottaa eri toimijoiden roolit ja tunnistaa vaikuttavimmat toimenpiteet. Kunta on keskeinen vaikuttaja, mutta myös yrityksiä tarvitaan monella tapaa mukaan yhteistyöhön ja tarjoamaan ratkaisuja päästöjen vähentämiseen, kertoo johtaja Risto Timonen, Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

- Ilmastonmuutoksen hillintään on koko ajan tarjolla uusia ratkaisuja, jotka päästöjen vähentämisen lisäksi tarjoavat toteuttajilleen tavan pienentää kustannuksiaan ja parantaa kilpailukykyä. Varsinais-Suomen eteneminen kunniahimoisesti päästöjen vähentämisessä on tapa vahvistaa omaa elinvoimaisuutta ja koko Suomen cleantechin vientimahdollisuuksia, muistuttaa professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta.

Kunnilla on päästöjen suhteen erilaiset haasteet

Kuntien päästöissä on huomattavia eroja, joista selkeimmät liittyvät uusiutuvan energian käyttöön lämmityksessä. Vaikka monet kunnat ovat tehneet biopolttoaineisiin perustuvia lämmitysratkaisuja, tulee nykypäätöksillä kivihiilen käyttö maakunnassa jatkumaan vielä 2020-luvulla. Pitkällä tähtäimellä energiantuotannon investointipäätöksillä on suuri rooli ilmastotavoitteiden toteutumisessa. Myös erillislämmityksessä fossiilisten polttoaineiden vähentämiseen on vielä tarvetta.

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategian 2020 (Luotsi) tavoitteiden toteutumisesta on tehty katsaus, jonka tulokset osoittavat, että tavoitteisiin tähtääviä toimenpiteitä on tehty tai on suunnitteilla, mutta ei vielä riittävästi.

Kevään aikana Varsinais-Suomen liitto ja Valonia järjestävät kuntatapaamisia, joilla selvitetään yksityiskohtaisemmin kuntien ratkaisuja, tarpeita sekä kiinnostusta eri yhteistyömuodoille ja toimille. Kuntien ratkaisut vaikuttavat päästöihin, mutta samalla myös kustannuksiin ja kunnan elinvoimaan. Maakunnallisen tavoitteen toteutumisen keinot sovitaan yhteistyössä. Tähän niin sanotun tiekartan valmisteluun kutsutaan mukaan laajasti eri toimijoita.

Linkit


Lisätiedot

Riikka Leskinen, toimialapäällikkö Valonia / Varsinais-Suomen liitto
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 044 907 5995

Risto Timonen, johtaja Varsinais-Suomen ELY-keskus
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 0295 022 952

Jyri Seppälä, professori, johtaja, Suomen ympäristökeskus
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 0295 251 629

Lounais-Suomen vastajulkaistu dataportaali vahvistaa alueen kehittämisen ja päätöksenteon tietoperustaa, tukee kansalaisyhteiskuntaa ja parantaa liiketoiminnan edellytyksiä.

Varsinais-Suomen liiton yhteydessä toimiva aluetietopalvelu Lounaistieto julkaisi torstaina 8.3.2018 avoimen datan jakeluun tarkoitetun portaaliin.

Lounaistieto edistää esimerkiksi julkishallinnon tuottaman paikkatiedon ja muiden aineistojen saatavuutta Lounais-Suomessa, jotta ne olisivat kansalaisten, yritysten, julkishallinnon ja muiden toimijoiden vapaasti hyödynnettävissä. Dataportaali on alueen yhteinen avoimen datan jakelukanava. Tavoitteena on alueen kehittämisen ja päätöksenteon tietoperustan vahvistaminen, kansalaisyhteiskunnan tukeminen ja liiketoiminnan edellytysten parantaminen.

Avoimella datalla tarkoitetaan julkista tietoa, joka on avattu koneluettavassa muodossa ja lisensoitu siten, että se on vapaasti ja maksutta kaikkien hyödynnettävissä myös kaupallisiin tarkoituksiin. Avoin data voi olla esimerkiksi tilastotietoa, kuvia tai sijainnin omaavaa tietoa eli paikkatietoa, ja se voi kertoa esimerkiksi ympäristön tilasta, liikenteestä, palveluista tai tapahtumista.

Dataportaali on kehitetty Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteistyönä, 6Aika Avoin data ja rajapinnat –kärkihankkeessa. Avoimella lähdekoodilla toteutetussa portaalissa on huomioitu muun muassa mobiilikäytettävyys sekä mahdollisuus tutustua sivuston analytiikkaan. Portaalin jatkokehitys sujuu kustannustehokkaammin kun kulut voidaan jakaa usean toimijan kesken. Yhteistyön etuna on myös se, että kaupunkien metatietomallit eli aineistojen kuvailutiedot ovat uusien portaalien myötä yhteneväiset.

Portaali löytyy osoitteesta http://data.lounaistieto.fi.

 

Lisätiedot:

 

Sara Tamsaari

verkostokoordinaattori

Lounaistieto / Varsinais-Suomen liitto

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

0405077109

Lounais-Suomen yritykset tarvitsevat lisää työvoimaa. Nykyisten kasvuodotusten toteutuessa Lounais-Suomeen syntyy seuraavan viiden vuoden kuluessa 30 000 uutta työpaikkaa. Työvoimapulaan haetaan nyt ratkaisua valtakunnallisella Töihin tänne -kampanjalla, jolla houkutellaan osaajia ja muuttajia Lounais-Suomeen koko Suomesta.

 

Lounais-Suomen omat alueelliset työvoimareservit ja koulutuskapasiteetti eivät yksin kykene tyydyttämään osaajatarvetta. Siksi tarvitaan osaajien muuttovirran kasvattamista myös muualta Suomesta alueelle.

-Lounais-Suomen hyvä talous- ja työllisyystilanne tunnetaan edelleen muualla Suomessa melko huonosti. Haluamme herättää osaajien muuttohalukkuuden tuomalla alueen vetovoimatekijöitä vahvemmin esiin. Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen alueen kasvuyrityksille on tehtävä, jossa emme saa epäonnistua, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja Kimmo Puolitaival

Lounais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen edistäminen edellyttää paitsi nopeita ja tehokkaita lyhyen aikavälin toimia, myös pitemmän aikavälin muutoksia.

 

Alueen vetovoimatekijät esiin valtakunnallisella kampanjalla

Lounais-Suomen vetovoimatekijöitä tehdään tunnetuksi valtakunnallisella Töihin tänne -kampanjalla. Kampanjan kohderyhmänä on erityisesti 18–35-vuotiaat nuoret ja nuoret perheet erityisesti Etelä-Suomen kasvukolmiossa ja pääkaupunkiseudulla.

Kampanja lähtee liikkeelle vahvalla digimarkkinoinnilla ja sen kivijalkana toimii työnhakijan ja muuttajan nettisivusto. Sivustolle on kerätty potentiaalisia muuttajia kiinnostavaa tietoa alueen työ- ja opiskelumahdollisuuksista sekä asuinpaikka-, asunto- ja harrastustarjonnasta. Kampanjan kasvoina nähdään ihmisiä, jotka ovat jo muuttaneet työn perässä Lounais-Suomeen."Töihin tänne” on silti enemmän kuin kampanja. Siinä tehdään pitkäaikaista ja tavoitteellista sisältömarkkinointityötä sekä alueen mainetyötä. Työ tähtää pitkäjänteiseen osaajien muuttovirtaan Lounais-Suomeen, sanoo Puolitaival.

-Töihin tänne -kampanja on tehty yhteistyössä alueen ELY-keskusten, maakuntaliittojen, yritysten, kuntien ja oppilaitosten kanssa. Kampanjan ovat suunnitelleet ja toteuttaneet yhteistyössä Ground Communications ja Satumaa Family Business.

 

Lisätietoja:

Edunvalvontajohtaja, Janne Virtanen p. 040 583 6950

Viestintäpäällikkö Kirsi Stjernbergp, p. 040 551 3120

Yljohtaja Kimmo Puolitaival, Varsinais-Suomen ELY-keskus, p. 040 822 9414

 

 Porepore4

 pore3pore2

Turun seudulla jopa noin puolet 1–3 kilometrin matkoista tehdään henkilöautolla. Eniten liikuttaa vapaa-aika. Vain 25 prosenttia Turun seudulla tehdyistä matkoista on työperäisiä. Tulokset selviävät tuoreesta henkilöliikennetutkimuksesta. Turun seudulla tutkimukseen vastasi noin 4000 asukasta.

Jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuus turkulaisten liikkumisesta on 49 prosenttia. Muualla seudulla osuus laskee merkittävästi ollen maaseutumaisissa kunnissa noin 20 prosenttia. Turkulaisten autonomistus on myös pienempi kuin muualla seudulla. Mitä kauempana Turun keskustasta asutaan, sitä enemmän kuljetaan henkilöautolla ja sitä enemmän talouksissa on käytössä myös henkilöautoja.

Seudun asukkaiden tekemistä matkoista merkittävä osuus, 75 prosenttia, syntyy nykyään vapaa-aikaan, asiointiin ja ostoksiin liittyvistä matkoista. Kuntien sisäisistä matkoista puolet tehdään henkilöautolla. Vaikka seudun palvelu- ja yhdyskuntarakenne mahdollistaisi kävelyn tai pyöräilyn, asukkaat käyttävät edelleen merkittävissä määrin henkilöautoa.

Valtakunnallisten ilmasto- ja päästötavoitteiden mukaan liikenteen kasvihuonepäästöjen tulisi vähentyä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Suomalaiset liikkuvat kuitenkin pitkälti samalla tavalla kuin kuusi vuotta sitten.

-On huolestuttavaa, että lyhyilläkin matkoilla käytetään paljon henkilöautoa. Henkilöliikennetutkimuksen tulokset haastavat panostamaan entistä enemmän kestäviin kulkutapoihin ja miettimään myös uusia keinoja kulkutapaosuuksien muuttamiseksi, kuvailee erikoissuunnittelija Mari Sinn Varsinais-Suomen liitosta.

Turun seudulla kävelyn ja pyöräilyn yhteenlaskettu kulkutapaosuus on 31 prosenttia, Oulun seudulla 36 prosenttia ja Tampereen seudulla 35 prosenttia. Kävelyn ja pyöräilyn osuuden nostaminen on siten varmasti mahdollista, jos muillakin kaupunkiseuduilla on siihen pystytty. Lyhyt etäisyys toimintojen välillä ei kuitenkaan yksin vaikuta kulkutavan valintaan.

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan Turun ydinkaupunkiseudun asukkaat haluaisivat panostaa jalankulkuun, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen enemmän kuin henkilöautoliikenteeseen. Henkilöautoilusta voisi siirtyä bussiliikenteen käyttäjiksi merkittävä osa, jos joukkoliikenteen palvelutasoa parannettaisiin vuorovälejä ja matka-aikaa lyhentämällä.

- Jos liikennemäärien kasvu jatkuu, henkilöautoilun sujuvuus heikkenee merkittävästi, sillä teiden ja katujen kapasiteetti ei ruuhka-aikoina enää tule riittämään. Tällöin joukkoliikenteen kilpailukyky voi parantua suhteessa henkilöautoiluun, mutta se ei tapahdu itsestään. Tarvitaan merkittäviä satsauksia juuri joukkoliikenteen kilpailukykyyn. Fölin runkoverkon, raitiotien tai superbussin sekä joukkoliikenne-etuuksien toteuttamiselle on todella tarvetta, arvioi Mari Sinn.

Henkilöliikennetutkimuksen haastattelut on tehty vuosina 2016 ja 2017. Tämän jälkeen seudulla on tapahtunut paljon etenkin pyöräilyn edistämisen osalta. Turussa on esimerkiksi kokeiltu kuluvan talven aikana harjasuolausmenetelmää pyöräväylien talvikunnossapidossa. Naantalissa, Raisiossa ja Liedossa on lisätty merkittävästi pyörien parkkipaikkoja bussipysäkkien läheisyyteen. Pyöräpysäköintipaikkoja tullaan lisäämään tänä vuonna sekä Föli- että seutulinjojen pysäkeille. Toukokuussa Turussa saadaan käyttöön Föli-fillarit. Toisaalta uusi liikennepalvelulaki tarjoaa kunnille uusia mahdollisuuksia esimerkiksi kutsupohjaisten liikennepalveluiden lisääntyessä.

- Myös maaseutumaisilla alueilla tulisi olla hyvä pyörätieverkosto. Reiteistä hyötyvät maaseudun asukkaat, kuten koululaiset, mutta myös matkailutoimijat. Esimerkiksi Saariston rengastien pyöräreitin kehittäminen on ensisijaista, kertoo kestävän liikkumisen asiantuntija Paula Väisänen Valoniasta.

 

Lisätietoja Turun seudun henkilöliikennetutkimuksesta

Mari Sinn, erikoissuunnittelija
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
p. 045 807 8969
Varsinais-Suomen liitto

 

Lisätietoja valtakunnallisesta henkilöliikennetutkimuksesta

Kestävän liikkumisen asiantuntija Tytti Viinikainen p. 029 534 3920

Liikenneasiantuntija Harri Lahelma p. 029 534 3963

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus sekä Turun seudun seutujulkaisu, 2018