Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoituksella vahvistetaan maakunnan eri osien kykyä aktiiviseen rakennemuutokseen ja sopeutumiseen elinkeinorakenteen muutoksiin. Keskeisessä roolissa ovat elinkeinojen ja yritystoiminnan uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävät kokeilut. AIKO -rahoitus on kansallinen aluekehityksen määräraha.

Varsinais-Suomessa rahoitusta tullaan käyttämään älykkäisiin, nopeisiin ja joustaviin kokeiluihin. Kokeilut voivat liittyä esimerkiksi positiivisen rakennemuutoksen edistämiseen. Rahoituksella tuetaan myös merkittävien kehittämisprosessien nopeaa liikkeelle lähtöä.

Hankkeissa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä:
- edistää aktiivisesti elinkeinojen rakennemuutosta ja vahvistaa alueen muutosjoustavuutta
- nopeuttaa merkittävien kehittämisavauksien tai kokeilujen käynnistymistä
- vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja kansainvälistymistä

Rahoitusta ei voida myöntää infrastruktuuriin tai muihin fyysisiin rakenteisiin, vaikuttavuudeltaan paikallisiin hankkeisiin tai yksittäisten tapahtumien tai tilaisuuksien järjestämiseen.

Hankkeiden tulee päättyä viimeistään 30.4.2019.

Rahoitus on pienimuotoista. Tuen enimmäismäärä on 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Tuen hakeminen

Tukea haetaan Varsinais-Suomen liiton AIKO -rahoituksen hakulomakkeella. Hakuohjeet ja lomake löytyvät Varsinais-Suomen liiton verkkosivuilta (linkki)

Hakemus toimitetaan Varsinais-Suomen liiton kirjaamoon sekä paperiversiona allekirjoitettuna että sähköpostitse (Varsinais-Suomen liitto, PL 273, 20101 Turku; Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

Hakemukset tulee jättää pe 18.5.2018 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja:

Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p. 040 776 0630 ja aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio p. 040 506 3715, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

TURUN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN AIKO-RAHOITUS


Turun kaupunkiseudun kasvusopimus
Hakija: Turku Science Park Oy
Myönnetty rahoitus: 1 253 000 € (vuodet 2016 ja 2017)
Kokonaiskustannusarvio: 2 506 000 € (vuodet 2016 ja 2017)
Toteutusaika: 1.11.2016 – 31.12.2018
Kasvusopimuksella vauhditetaan kriittisten menestystekijöiden toteutumista ja varmistetaan uusilla hankkeilla ja toimintamalleilla paremmat edellytykset uusien työpaikkojen syntymiselle ja liiketoiminnan kasvulle. Kaupunkiseudun tavoitteet perustuvat alueen osaamiskeskittymien – elinkeinoelämän ja korkeakoulujen – osaamiseen ja tukevat hallituksen kärkihankkeita. Tavoitteena on kasvu elinkeinoelämän ja korkeakoulujen välisen yhteistyön hyödyntämisen kautta. Turun kaupunkiseudun elinkeinoelämän kasvua, kansainvälistymistä ja kilpailukykyä vahvistetaan toimintatapoja uudistamalla.

Turun kaupunkiseudun kasvusopimus sisältää 11 osatoteutusta:

- Smart Chemistry Park
- Kaupunkiympäristö kehitysalustana
- Korkeakoulu-yritys -yhteistyö ja opiskelijayrittäjyys
- Merelliset kehitysalustat
- Biohautomo 2.0
- Invest in -toiminnan kehittäminen
- Materiaaliteknologian hyödyntäminen
- Alueen aloittaville yrityksille suunnattujen palvelujen virtaviivaistaminen (SparkUp)
- Työllistymisen polku maahanmuuttajille
- Kilpailukykyisen audiovisuaalisen alan ekosysteemi
- Innovatiiviset julkiset hankinnat

Tiiviit kuvaukset osatoteutusten sisällöstä löytyvät käyttösuunnitelmasta.

AKKU – Ammatillisen koulutuksen koulutusviennin edistäminen
Hakija: Turun kaupungin sivistystoimiala
Myönnetty rahoitus: 40 850 €
Kokonaiskustannusarvio: 58 360 €
Toteutusaika: 1.4. – 31.12.2017
Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia ja innovatiivisia tuotteita ja toimintamalleja sekä yhteistyön ja liiketoiminnan muotoja tukemaan ammatillisen koulutuksen ja ammatillisten tutkintojen tai tutkinnonosien koulutusvientiä. Tavoitteen ajankohtaisuutta korostaa vuonna 2018 odotettavissa oleva toisen asteen tutkintomyynnin vapauttava asetus.


Yhteistyöllä vauhtia omistajanvaihdoksiin Varsinais-Suomessa
Hakija: Varsinais-Suomen Yrittäjät
Myönnetty rahoitus: 50 000 €
Kokonaiskustannusarvio: 100 000 €
Toteutusaika: 1.6.2017 - 31.12.2018
Hankkeen tarkoituksena on varmistaa yritystoiminnan uudistuminen ja edistää työllisyyttä ja kasvua varsinaissuomalaisissa kunnissa. Käytännössä tavoitteena on luoda uusia menetelmiä ja työkaluja omistajanvaihdosten onnistumisen tueksi ja testata niitä käytännössä. Kaarinan kaupunki toimii hankkeessa pilottikuntana, jossa hankkeen menetelmiä ja työkaluja testataan. Testauksen tuloksia sovelletaan kaikkiin Turun seudun kuntiin ja soveltuvin osin koko maakuntaan.


Nordic Health Living Lab: PK‐innovaattorit, sairaala ja tutkimus potilaslähtöisen, pohjoismaisen konseptin kehittäjänä
Hakija: Turun Ammattikorkeakoulu
Myönnetty rahoitus: 67 608 €
Kokonaiskustannusarvio: 96 584 €
Toteutusaika: 1.5.2017 – 30.4.2018
Hankkeen tavoitteena on selvittää, testata ja esittää koti‐ ja potilaslähtöisen terveyden ja sairaanhoidon mahdollisuudet, edut sekä kehitystarpeet pohjoismaisessa asuin‐ ja toimintaympäristössä. Tavoitteena on suunnitella toimintamalli, jossa olemassa olevien pohjoismaisten tutkimus‐ ja kehitysympäristöjen yhteistyötä lisäämällä luodaan pohjaa yritysten kasvulle ja kansainvälistymiselle. Toimintamallissa halutaan liiketoiminnan kasvun lisäksi edistää innovaatioiden yhteiskehittämistä, referenssien ja pilottien toteuttamista ja "Nordic"‐ratkaisujen syntymistä.


Marine Engineering - Laivakoneistojen osaamiskeskittymä
Hakija: Turun Ammattikorkeakoulu
Myönnetty rahoitus: 41 720 €
Kokonaiskustannusarvio: 59 600 €
Toteutusaika: 1.8.2017 - 31.3.2018
Laivakoneistot (Marine Engineering, ME) tarkoittavat laivan tai vastaavan aluksen kulkukoneistoa, sähkökoneistoa, lämmönkehityskoneistoa, ohjailukoneistoa ja lastinkäsittelyyn liittyviä koneistoja sekä näiden apujärjestelmiä. Laivakoneistojen osaaminen muodostuu useista erilaisista osa-alueista, joilla ei ole selkeää johdonmukaista kokonaisuutta. Hankkeen päätavoite on luoda laivakoneistojen osaamiskeskittymä Varsinais-Suomeen.


Logis, logistiset ratkaisut teollisuuden sisäisissä ja ulkoisissa materiaali- ja tietovirroissa
Hakija: Ukipolis Oy
Myönnetty rahoitus: 52 885 €
Kokonaiskustannusarvio: 75 550 €
Toteutusaika: 1.4.2017 – 31.12.2018
Hankkeessa tuotetaan toimintamalleja valmistavan teollisuuden tiedon- ja toimitusketjujen tehostamiseksi sähköisen tiedonsiirron ja uusimman logistisen tiedon pohjalta. Hankkeessa testataan esimerkiksi eri menetelmien nopeita kokeiluja ja ketteriä pilotointeja valmistavan teollisuuden eri toimitus- ja tietoketjuissa. Pilottikohteiden avulla voidaan löytää uusia tai hyödyntää jo olemassa olevia ratkaisuja uudella tavalla eri toimitusketjujen logistisiksi ratkaisuiksi. Hankkeessa hyödynnetään uusinta tietoutta ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia teollisuuden yrityksissä. Hanke madaltaa kynnystä logistiikan kehittämisessä ja edistää seudun kehittämisyhtiöiden, oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä sekä oppimista toisilta.

 

Kasvua ennakoimalla – Varsinais-Suomen ennakointiakatemia V-S EKA
Hakija: Turun ammattikorkeakoulu Oy
Myönnetty rahoitus: 38 410 €
Kokonaiskustannusarvio: 54 872 €
Toteutusaika: 1.12.2017–31.5.2018
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on eri alojen rajoja ylittävän ennakointimallin rakentaminen. Tarkoituksena on luoda verkosto, joka toimii viranomaisten, oppilaitosten ja elinkeinoelämän sekä keskeisten työelämän järjestöjen yhteenliittymänä (vrt. Turun matkailuakatemia, FinWay-learning koulutusvientikonsortio, Uudenmaan ennakointikamari jne.) toiminnan painopisteen ollessa osaamis- ja koulutustarve-ennakoinnissa. Ennakointiakatemia tuottaa sekä määrällistä että laadullista ennakointitietoa. Tieto palvelee maakunnan kehittämistä sekä lyhyellä että pitkällä tähtäyksellä, koulutuksen suunnittelusta maakunnallisen edunvalvonnan kehittämiseen.

 

Innovaatioekosysteemit kehityksen ajureina 2018
Hakija: Yrityssalo Oy
Myönnetty rahoitus: 40 000 €
Kokonaiskustannusarvio: 57 143 €
Toteutusaika: 1.1.–31.12.2018
Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on koota uudenlaisia innovaatioekosysteemejä, joissa monialaisella ja avoimella yhteistyöllä kokeillaan ratkaista toimintaympäristön ja yhteiskunnan haasteita tähdäten siihen, että tuloksena syntyy uusia, pysyviä toimintamalleja ja yhteistyön muotoja alueelle laaja-alaisesti.

Kokeiltavat innovaatioekosysteemien alustat voivat perustua tiettyyn kasvavaan toimialaan (esim. health tech), jonka tuloksena voi syntyä entistä vahvempi liiketoimintaekosysteemi. Alustat voivat olla paikkasidonnaisia ja tällöin ne voivat toimia ns. kehitys- ja innovaatioiden testausalustana (esim. Salon Urheilupuisto). Innovaatioekosysteemin kasvun ajurina voi toimia myös jokin tuote tai nouseva ala (esim. aurinkopaneeli), joka toimii perustana monialaiselle uudelle liiketoiminnalle.

 

DigiKoeAjo
Hakija: Turun yliopisto
Myönnetty rahoitus: 74 940 €
Kokonaiskustannusarvio: 107 057 €
Toteutusaika: 1.1.2017 - 31.12.2017
Hankkeen tavoitteena on tehdä näkyväksi IoT:n (Internet of things) mahdollisuudet ja vaikutukset liiketoiminnalle, käyttäjille, loppuasiakkaille sekä osoittaa tapauskohtaisia ratkaisuja (palveluja) IoT-käytön edistämiseen. Hanke myös luo uudenlaisia palvelumalleja alueen pk-sektorille IoT:n hyödyntämiseen. Tämä tukee sekä palveluntarjoaja- että hyödyntäjäyritysten kasvumahdollisuuksia ja luo lisämahdollisuuksia uusien työpaikkojen synnylle digitaalisten palveluiden tuottamisessa.


ICT-korkeakoulutuksen vientituote
Hakija: Turun yliopisto
Myönnetty rahoitus: 55 777 €
Kokonaiskustannusarvio: 79 682 €
Toteutusaika: 1.11.2016 - 31.10.2017
Hankkeessa kootaan, tuotteistetaan ja ennakkomarkkinoidaan Salon IoT -osaamiskeskittymään sijoittuva ICT-alan vientikoulutustuote. Hankkeessa tuotteistettavan koulutusviennin tavoitteena on tuoda Salossa toteutettaviin maksullisiin tutkintoihin johtaviin koulutuksiin opiskelijoita EU:n ulkopuolelta.


Life Science rahaston perustaminen (LS Rahasto)
Hakija: Turku Science Park Oy
Myönnetty rahoitus: 66 388 €
Kokonaiskustannusarvio: 94 840 €
Toteutusaika: 1.11.2016 - 31.10.2017
Tavoitteena on saada aikaan uusi Life Sciences siemenrahasto Turkuun. Rahaston fokus olisi diagnostiikassa, lääkekehityksessä, medtech -alueella, teollisessa biotekniikassa sekä näitä liiketoiminta-alueita palvelevassa toiminnassa (esim. bioinformatiikassa). Tärkeänä tavoitteena on saada mukaan kotimaisia ja ulkomaisia sijoittajia, syndikaatiopartnereita muista rahastoista ja kansainvälisen tason neuvonantajaryhmä (advisor panel).


Teollisuuden hukkalämmöstä lähienergiaa
Hakija: Yrityssalo Oy
Myönnetty rahoitus: 19 258 €
Kokonaiskustannusarvio: 27 511 €
Toteutusaika: 1.1.-31.12.2017
Ensisijaisena tavoitteena on luoda uudenlainen toimintamalli alueelliselle energiaratkaisulle, jonka avulla yritykset voisivat jakaa esim. ylijäämälämpöenergiaa. Tähän toimintamalliin halutaan liittää mukaan teknologiaa, älykkyyttä ja uudenlaisia menetelmiä. Toissijaisena tavoitteena on koota teollisuustoimijoiden, startupien ja liikelaitosten muodostama konsortio (''public-private partnership''), jonka kanssa voidaan toteuttaa em. energiakäytön tehostamiseen liittyviä kokeiluja. Kokeilujen tuloksena tehostetaan laajan alueen materiaali-, energia- ja resurssitehokkaita ratkaisuja, liitetään niihin mukaan älyratkaisuja sekä hyödynnetään tuotannosta yli jäävä lämpö entistä kattavammin

 

CIRCWASTE- Kohti kiertotaloutta

CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta -hankkeessa viedään eteenpäin kiertotalouden käytännön toimenpiteitä yhteistyössä laajan toimijaverkoston kanssa. Lisäksi edistetään kansallisen jätehuoltosuunnitelman toteutumista. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2023.

Osana hanketta toteutetaan konkreettisia demonstraatioita, joita Varsinais-Suomen alueella ovat mm. tilakoon biokaasutuotannon edistäminen (Turun amk), ruokahävikin vähentäminen Arkean ravintoloissa sekä Turun kaupungin Saramäen maa-ainespuiston kehittäminen.


Hankkeessa laaditaan alueelliset toimintalinjaukset jätehuoltosuunnitelmien toteutukseen ja seurantaan yhteistyössä jätehuollon kunnallisten toimijoiden, valvontaa suorittavien viranomaisten ja yritysten kanssa.


Hankkeessa tuodaan myös esille jätehuollon edistämismahdollisuuksia ja tavoitteita sekä osoitetaan jätehuollon tutkimuksellisia tarpeita alueen korkeakouluille ja yrityksille. Yhteistyötä tehdään myös perustettavan valtakunnallisen resurssitehokkuuskeskuksen kanssa.


Varsinais-Suomen liitto ja Valonia toimivat hankkeen alueellisena (Varsinais-Suomi ja Satakunta) koordinaattorina. Hankkeen kansallinen koordinaattori on Suomen ympäristökeskus ja rahoituksen hanke saa Euroopan Unionin Life IP -rahoitusohjelmasta.

Lisätietoja: luonnonvarasuunnittelija Aleksis Klap

 

 

 

CIVITAS ECCENTRIC

Varsinais-Suomen liitto on mukana CIVITAS ECCENTRIC-hankkeessa (2016–2019), jonka tavoitteena on kasvattaa kestävien liikkumismuotojen osuutta ja vähentää henkilöautosuoritetta Turun kaupungin alueella. Liitto toteuttaa hankkeessa seudullisen henkilöautojen liityntäpysäköintiselvityksen, liikkumisbarometrin sekä selvityksen strategisen liikennesuunnittelun osallistavista menetelmistä. Toimenpiteet ja selvitykset ovat osin paikallisia ja seudullisia, mutta monistettavissa myöhemmin maakunnan laajuiseen suunnitteluun. Turun seudulla hanketta vetää Turun kaupunki. Varsinais-Suomen liitto toimii hankkeessa yhtenä partnerina ja Valonia toteuttaa hankkeen osakokonaisuuksia.

Lisätietoja: liikennesuunnittelija Mari Sinn

 

 

 Plan4Blue – Maritime Spatial Planning for Sustainable Blue Economies


Plan4Blue-hankkeen tavoitteena on tukea kestävää sinistä kasvua sekä löytää tasapaino niin taloudellisten, sosiaalisten sekä ympäristöllisten tavoitteiden välillä. Hanke toteutetaan Suomen ja Viron välisenä yhteistyönä, tarkastelualueena Suomenlahden ja Saaristomeren alue.


Hankkeessa tuotetaan tulevaisuuden skenaarioita meri- ja rannikkoalueiden sinisestä kasvusta sekä analysoidaan skenaarioiden toteutumisen ympäristöriskejä sekä taloudellista potentiaalia. Lisäksi hankkeessa muodostetaan näkemys merialuesuunnittelun keskeisimmistä sisällöistä, suunnittelun vaihtoehdoista sekä kehys jatkuvalle yhteistyölle. Hankkeessa tehdään laajaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa.


Hankkeen pääpartnerina toimii Suomen ympäristökeskus. Varsinais-Suomen liitto toimii hankkeen varsinaisena partnerina yhdessä Turun yliopiston, Uudenmaan liiton, Tarton yliopiston sekä Baltic Environment Forum Estonian kanssa, joiden lisäksi hankkeessa on myös muita partnereita. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2016 – 31.12.2019. Hanke saa rahoitusta EU:n Interreg Central Baltic -ohjelmasta ja sen kokonaisbudjetti on noin kaksi miljoonaa euroa. Varsinais-Suomen liiton budjetti hankkeelle on noin 168 000 euroa.

Lisätietoja: suunnittelija Heidi Lusenius

 

Smart Blue Regions

 

Hankkeen tavoitteena on kehittää sinisen kasvun (Blue Growth) -teemaa lisäämällä tietoisuutta sinisen kasvun mahdollisuuksista ja toteuttamalla alueellisia älykkään erikoistumisen tavoitteita Itämeren alueella. Sinisellä kasvulla tarkoitetaan eri meritoiminta-aloihin perustuvaa taloudellista kasvua ja älykkäällä erikoistumisella uusien eri toimialoja leikkaavien parhaiden käytänteiden hyödyntämistä merialalla. Tavoitteena on myös sinisen kasvun teemaan liittyvien indikaattoreiden kehittäminen ja hanketoimijoiden verkostojen kehittäminen.

Laajan sinisen kasvun teeman sisällä hanke keskittyy arvoketjujen kokoamiseen sekä kehittämiseen metalliteollisuudessa ja teknologiassa, biotieteissä sekä energia-asioissa. Arvoketjujen määrittämisellä haetaan parasta osaamista tuotantoprosessin eri vaiheisiin.

Hankkeen vetovastuu on Schleswig-Holsteinin alueella (Ministry of Economic Affairs, Employment, Transport and Technology) ja muita partnereita on Virosta, Puolasta, Ruotsista, Latviasta ja Suomesta. Ainut suomalainen pääpartneri on Varsinais-Suomen liitto. Lisäpartnereina ovat mukana Turku Science Park Oy sekä Koneteknologiakeskus Turku Oy.

Hankkeen kesto on 1.3.2016 - 28.2.2019. Kokonaisbudjetti on noin 1,8 miljoonaa euroa, josta Varsinais-Suomen osuus on 204 540 euroa. Rahoitus tulee Itämeren alueen Interreg-ohjelmasta.

Lisätietoja: projektikoordinaattori Helinä Yli-Knuutila

 

 

Valonian hankkeet

 

Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntija- ja palvelukeskus Valonialla on laajaa hanketoimintaa, hankkeista on tietoa Valonian verkkosivuilla.

 

 

Lounaistiedon hankkeet

 

Lounais-Suomen aluetietopalvelu Lounaistieto on mukana mm. 6Aika-avoin data -kärkihankkeessa. Käynnissä ja suunnitteilla olevista hankkeista voi lukea Lounaistiedon verkkosivuilta.