Suomen aluevesille ja talousvyöhykkeelle tulee laatia merialuesuunnitelmat vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä. Merialuesuunnitelmien laatimisesta vastaavat ne maakuntien liitot, joiden alueeseen kuuluu aluevesiä. Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioliitoksi on valittu Varsinais-Suomen liitto. Varsinais-Suomen liitto laatii yhdessä Satakuntaliiton kanssa suunnitelman, joka kattaa Saaristomeren ja eteläisen Selkämeren alueet sekä niihin rajautuvat talousvyöhykkeet.

Merialuesuunnittelussa on tarkasteltava eri käyttömuotojen tarpeita ja pyrittävä sovittamaan ne yhteen. Tarkasteltavia käyttömuotoja ovat erityisesti energia-alat, meriliikenne, kalastus ja vesiviljely, matkailu, virkistyskäyttö sekä ympäristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota maanpuolustuksen tarpeisiin.

Lisätietoja:

suunnittelujohtaja Heikki Saarento
puh. 040 720 305

ympäristösuunnittelija Timo Juvonen
p. 040 8295 543

merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaattori Pekka Salminen
p. 044 9075 999