Ylatunniste2


SAARISTO-OHJELMAN PUNAISENA LANKANA SAARISTON ELINVOIMAN SÄILYTTÄMINEN JA LISÄÄMINEN

Lisätietoja: Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704

Saaristo on Varsinais-Suomelle ja varsinaissuomalaisille tärkeä asia, osa identiteettiä.
Hiljattain päivitetyssä maakuntaohjelmassa ja sen toimenpiteissä saaristo mainitaan erikseen muutamassa kohdassa, mutta Varsinais-Suomen liiton saaristotoimikunta katsoo, että saaristoa ei tule erottaa maakuntaohjelman toimeenpanossa erilliseksi saarekkeekseen vaan sen voidaan katsoa olevan läpileikkaavasti mukana siinä, sen eri tavoitteissa ja käytännön toimenpiteissä. Saaristolla on kuitenkin tietyt erityispiirteensä, jotka tulee ottaa huomioon, ja siksi saaristotoimikunta on tarkastellut laatimassaan kytkentäasiakirjassa sitä, miten saaristo-ohjelma ja maakuntaohjelma parhaimmin kytkeytyvät toisiinsa.

Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma on jo pitkään koostunut viidestä (5) teemasta: saaristoliikenne ja
tietoliikenneyhteydet; saaristomatkailu ja muut elinkeinot; asuminen ml. vapaa-ajan-/kakkosasuminen;
ympäristö; kulttuuri. Näitä teemoja tukevia toimenpiteitä maakuntastrategiassa on useita ja
saaristotoimikunta haluaa tässä maakuntaohjelman ja saaristo-ohjelman kytkentädokumentissa nostaa
esiin joitakin konkreettisia tavoitteita, jotka ovat kytköksissä näihin toimenpiteisiin. Keskeisenä tavoitteena
on saariston elinvoiman säilyttäminen ja lisääminen. Saaristo-ohjelman slogan kuuluukin: ”Saaristo: kumppa-nuutta. luovuutta, elinvoimaa”.

MAAKUNTAHALLITUS MYÖNSI HANKERAHOITUSTA KOULUTUSVIENNILLE INDONESIAAN, HANKINTA- JA OSTOLASKUDATAN HYÖDYNTÄMISEEN SEKÄ MUOVIN KIERTALOUSKESKITTYMÄN KEHITTÄMISEEN
Lisätietoja: Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p. 040 7760 630

Asia Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus on kansallinen aluekehitykseen kohdennettu
määräraha vuosille 2016–2018. AIKO -rahoituksella tuetaan aluelähtöisiä hankkeita, joilla vahvistetaan
maakunnan eri osien kykyä sopeutua ja vastata elinkeinorakenteen muutoksiin.

• Varsinais-Suomen Yrittäjät ry:lle hankkeeseen ”Hankinta- ja ostolaskudatan hyödyntäminen markki-noilla” 55 000 euroa.

• Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle hankkeeseen ”Innopeda Training Center Europe” 37 010 euroa.

• Ukipolis Oy:lle hankkeeseen ”Muovin kiertotalouskeskittymä Vakka-Suomeen” 46 824 euroa.

MAAKUNTAHALLITUS NIMESI EHDOKKAITA TAIDETOIMIKUNTIIN
Lisätietoja: Viestintäpäällikkö Kirsi Stjernberg, p.040 551 3120, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Taiteen Edistämiskeskus on pyytänyt Varsinais-Suomen liittoa tekemään Taiteen edistämiskeskuksen taide-neuvostolle ehdotuksen henkilöiden nimeämisestä sekä valtion taidetoimikunnan jäseneksi kaudelle 2019–2020, että alueellisen Varsinais-Suomen taidetoimikunnan jäseneksi kaudelle 2019-2020.

Valtion taidetoimikuntien tehtävänä on:

- päättää valtion taiteilija-apurahoista annetun lain mukaisista apurahoista;
- päättää vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä
- apurahoista ja palkinnoista kukin omalla toimialallaan;
- antaa asiantuntijalausuntoja oman toimialansa asioista;
- osallistua toimialansa asiantuntijaelimenä keskuksen taiteeseen liittyvään strategiatyöhön;
- toimia asiantuntijaelimenä oman toimialansa valtakunnallista erityistehtävää hoitavalle
- aluetoimipisteelle.

Valtion taidetoimikuntia on kaudelle 2019–2020 seitsemän. Maakuntahallitus ehdottaa valtion taidetoimikuntiin seuraavia henkilöitä:

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikunta
Hermanni Vuorisalo, muotoilija, Turku

Audiovisuaalisten taiteiden toimikunta
Simo Alitalo, äänitaiteilija, Turku (jatkokausi)
Dag Andersson, verksamhetsledare, Kimito (jatkokausi)

Alueellisten taidetoimikuntien tehtävänä
on:

- päättää vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä
- apurahoista ja palkinnoista alueellaan;
- osallistua toimialueensa asiantuntijaelimenä keskuksen taiteeseen liittyvään strategiatyöhön;
- antaa asiantuntijalausuntoja.

Maakuntahallitus ehdottaa Varsinais-Suomen taidetoimikuntaan 2019–2020

Jatkokaudelle:
Tove Appelgren, ohjaaja, kirjailija, Turku
Mika Lietzen, sarjakuvataiteilija, Turku
Satu Tuittila, tanssitaiteilija, Raisio

Uudet ehdokkaat:
Leena Kela, esittävät taiteet, performanssi, Turku
Saara Ekström, video, valokuva, tilataide, Turku
Visa Suonpää, kuvataide, IC 98 –taiteiljaduo, Turku
Markus Rantanen, kansanmuusikko, Laitila

LAUSUNTO LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSTAMISHANKKEIDEN RAHOITUSSUUNNITELMAEHDOTUKSESTA VUOSILLE 2019–2022
Lisätietoja: Suunnittelija Niina Ratilainen, puh. 050 378 7791

Liikuntalain mukaan kunnille ja muille yhteisöille voidaan valtion talousarvioon otetun määrärahan
rajoissa myöntää valtion avustusta liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeisiin.
Varsinais-Suomesta tehtiin vuosille 2019–2022 kaksitoista (12) yli 700 000 euron esitystä, joiden
kustannusarvio on yhteensä noin 34,65 miljoonaa euroa. Lounais-Suomen aluehallintoviraston rahoitussuunni-telmaesityksessä mukana on yhdeksän (9) Varsinais-Suomen hanketta:

Somero monitoimihallin perusp. ja laajennus, Nousiainen liikuntahalli, Kaarinan liikuntahalli
Badminton Quality Oy sulkapallohalli (Kaarina), Someron keskusurheilukentän perusparannus
Parainen uimahalli, Uusikaupunki uimahalli-liikuntahalli (hanke suunnitteluvaiheessa)
Kaarina urheilukentän perusparannus, Kaarina Uimahallin perusp. ja laajennus.

Esitettävistä hankkeista Nousiaisten liikuntahalli, Someron monitoimihallin perusparannus ja laajennus
sekä Someron keskusurheilukentän perusparannus ovat sisältyneet jo vuosien 2018–2021
rahoitussuunnitelmaan. Rahoitussuunnitelman ulkopuolelle jää Varsinais-Suomessa kolme (3)
hanketta: 1) Urheilutalon peruskorjaus, Laitila 2) Turun Nappulaliiga ry:n hallihanke, Turku 3) Turun
Ratapihahanke, Turku.

Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus pitää Lounais-Suomen aluehallintoviraston esitystä liikuntapaikkojen
perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmasta vuosille 2019–2022 kannatettavana ja esityksen laatimisessa käytettyjä perusteita hyväksyttävinä. Maakuntahallitus yhtyy Lounais-Suomen aluehallintoviraston esittämään huomioon siitä, että päätösvallan delegointiin liittyvä hankkeiden kustannusarvioraja, 700 000 euroa ei enää ole tarkoituksenmukainen. Paikallisten hankkeiden kustannukset ylittävät kustannusarviorajan helposti, jolloin
ne ohjautuvat valtakunnallisen tason päätöksentekoon. Maakuntahallitus katsoo, että delegointirajaa
tulisi mahdollisimman pian tarkistaa ylöspäin. Lisäksi rahoitussuunnitelman realistista ja luotettavaa laatimista vaikeuttaa kuntasuunnitelmien lyhytjänteisyys verrattuna valtakunnallisen suunnittelun aikajänteeseen. Esitys rahoitussuunnitelman lyhentämisestä kolmeen vuoteen on siksi perusteltu. Maakuntahallitus puoltaa lausun-nossaan Lounais-Suomen aluehallintoviraston esitystä liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunni-telmaksi vuosille 2019–2022. Lisäksi maakuntahallitus muistuttaa, että liikuntapaikkojen perustamishankkei-den avustuksissa tulee pyrkiä maakuntien kokoon perustuvaan tasapuolisuuteen.

6AIKA ENERGIAVIISAAT KAUPUNGIT -HANKE NOSTAA ENERGIATEHOKKAITA KAUPUNKEJA KANSAINVÄLISIKSI ESIMERKEIKSI
Lisätietoja: toimialapäällikkö Riikka Leskinen p. 044 907 5995

Energiaviisaat kaupungit -hanke käynnistyy. Hankkeen tavoitteena on nostaa osallistuvat kaupungit kansain-välisiksi esimerkkialueiksi energiatehokkaassa asumisessa, nollaenergiarakentamisessa, monimuotoisen
energiajärjestelmän toteuttamisessa, energiatehokkuuden seurannassa ja käyttäjien ohjaamisessa.
Energiaviisaassa kaupungissa rakennukset ja alueet toimivat aktiivisena osana energiajärjestelmää,
energiantuottajina, varastoijina ja kuluttajina. Energiatehokkaat ja vähähiiliset rakennukset
mahdollistavat uusiutuvan energian hyödyntämisen, reaaliaikaisen energian kulutuksen seurannan
ja alueelliset nolla- tai plusenergiajärjestelmät.

Valonia on mukana hankkeessa yhdessä Tampereen, Turun, Helsingin, Oulun, Espoon ja Vantaan kaupukien sekä Ekokumppanit Oy:n kanssa. Hankkeen toteutusaika on 2.5.2018 – 31.12.2020. Hankkeen kokonaisbud-jetti on 3,3 miljoonaa euroa, josta Valonian/Varsinais-Suomen liiton osuus on 101 843 euroa.

6AIKA CITYLOGISTIIKAN UUDET RATKAISUT -HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN
Lisätietoja: toimialapäällikkö Riikka Leskinen p. 044 907 5995

Citylogistiikan uudet ratkaisut -hanke käynnistyy. Kaupunkialueiden kevytjakelulogistiikan kehittäminen tukee kaupunkien ilmastostrategioita, vähentää alueella liikkuvien autojen määrää ja parantaa ihmisten turvallisuutta ja viihtyvyyttä kaupunkikeskustoissa. Hankkeen tavoitteena on 1) vastata yritysten tarpeeseen kuljetusten järjestämisestä mahdollisimman kustannustehokkaasti ja kestävästi pilotoimalla ns. viimeisen kilometrin ke-vyitä
ja/tai autonomisia logistiikkaratkaisuja, 2) arvioida eri pilottien liiketoimintamahdollisuuksia ja edesauttaa
uusien palvelukokonaisuuksien syntymistä sekä 3) löytää uusia toimintamalleja perinteiseen yhteistyöhön eri toimijoiden välille. Hankkeessa myös edesautetaan yrityksiä käyttämään avoimia rajapintoja. Hankkeen tulok-sena syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia logistiikan alan ohella
mm. it-sektorille ja vähittäiskauppaan. Valonian roolina hankkeessa on edistää Turun kaupungin pilottien
toteutumista, sidosryhmäyhteistyötä, markkinavuoropuhelua sekä toiminnan jatkuvuutta. Hankkeen muut to-teuttajat ovat Turun kaupunki (päähakija), Forum Virium Helsinki Oy, Turun ammattikorkeakoulu Oy ja Tampe-reen ammattikorkeakoulu.Hankkeen toteutusaika on 1.8.2018- 31.12.2020. Kokonaisbudjetti on 1 337 066 eu-roa, josta Valonian/ Varsinais-Suomen liiton osuus on 93 683 euroa.

 
Ylatunniste2 
 

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO: MAAKUNTIEN MAHDOLLISUUS VAIKUTTAA KASVUPALVELUVIRASTON TEHTÄVIIN JA TOIMINTAAN VARSIN OHUT
Lisätietoja: Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, p. 040 5063715

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Varsinais-Suomen liiton lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kasvupalveluvirastosta. Esitys täydentää 5.4.2018 eduskunnalle annettua hallituksen esitystä laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista. Täydennys koskee TEM:n hallinnonalan maksatustehtävien sekä kasvupalvelujen digitalisaation kehittämis- ja ylläpitotehtävien järjestämistä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kesäkuun alussa.

Kasvupalveluiden digitalisaatio -tehtävillä tarkoitetaan valtakunnallisten ja maakunnallisten kasvupalvelu- tehtävien vaatimia tietovarantoja, -järjestelmiä ja -alustoja sekä niiden kehittämistä. Ehdotus on, että TEM:in hallinnonalan virastoa KEHA -keskusta ei maakuntauudistuksen yhteydessä pureta, vaan sen asema virastona tarkennetaan lainsäädäntömuutoksin. Kasvupalveluviraston perustehtävinä säilyvät yllämainitut digitalisaatio- ja maksatustehtävät.

Varsinais-Suomen liitto lausui lakiehdotuksesta mm. seuraavaa:

Ehdotus on monilta osin vielä keskeneräinen eikä lakiehdotuksen vaikutuksia maakuntien kasvupalvelujen maksatusten tai keskitettyjen asiakaspalvelutehtävien hoitamiseen ole riittävästi arvioitu. Laissa viitataan myös moniin tuleviin lakiehdotuksiin ja asetuksiin, joita ei vielä ole ollut käytettävissä. Näistä viimemainituista keskeisin on kasvupalvelujen tiedonhallintaa koskeva lainsäädäntö, josta annettaneen esitys vasta syksyllä 2018. Kiireeseen vetoaminen ja sitä kautta lausuntoprosessin käynnistäminen keskeneräisestä lakiehdotuksesta ei ole menettelynä perusteltua eikä riittävän läpinäkyvää, jos halutaan aidosti kehittää koko kasvupalveluiden palveluketjua ja eritysesti maakuntien ja valtion kyseisten toimintojen maksatusten hoitamista ja digitalisaatiota.

Yhtenä keskeisimpänä Kasvupalveluviraston palveluiden käyttäjänä maakuntien aito mahdollisuus vaikuttaa viraston tehtäviin ja toimintaan on varsin ohut, toivottavasti ei kuitenkaan nimellinen. Varsinais-Suomen liitto edellyttääkin, että johtokunnassa olisivat maakuntien edustajat myös määrällisesti tasapuolisessa asemassa valtion toimijoihin nähden. Asiakasneuvottelukunta ei ole riittävä takaamaan maakuntien näkemystä Kasvupalveluviraston toimintojen kehittämisessä ja suuntaamisessa.

ENERGIAVIRASTO TUKEMAAN ALUEELLISTA ENERGIA- JA ILMASTOTYÖTÄ
Lisätietoja: toimialapäällikkö Riikka Leskinen p. 0449075995

Energiavirasto on valinnut Valonian toteuttamaan energia- ja ilmastotyön edistämistä Varsinais-Suomen alueella. Toimeksianto on toteutettu pienhankintana kevyen kilpailutuksen kautta. Tarjouspyyntö lähetettiin Varsinais-Suomen liitolle, Valonialle, Turun kaupungille ja Salon kaupungille. Vakiintuneena Varsinais-Suomen kuntien energia-asiantuntijana Valonia oli ainoa Energiavirastolle tarjouksen määräaikaan 29.3.2018 mennessä jättänyt toimittaja.

Hankinta täydentää Varsinais-Suomen maakunnan ja kuntien hiilineutraaliuden tavoittelun edistämistä ja tukee maakuntaohjelman tavoitteiden toteutumista. Hiilineutraalia maakuntaa tavoitellaan laajassa yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton ja ELY-keskuksen johdolla. Valonian roolina on toimia käytännön edistäjänä ja asiantuntijana. Tavoitteena on koordinoida ja järjestää kuluttajien energianeuvontaa sekä auttaa kuntia energia- ja ilmastotyössä Hankinnan toteutusaika on 1.5.2018 – 30.4.2019. ja arvo 50 000 euroa. Hankkeen toteutuksesta vastaa energia-asiantuntija Liisa Harjula.

MERIALUESUUNNITTELU ETENEE – ALOITUSTILAISUUS RAUMALLA 29.5.
Lisätietoja: Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p. 040 720 3056,
merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaattori Pekka Salminen, p. 044 907 5999

Merialuesuunnittelu etenee suunnitellusti. Parhaillaan laaditaan merialuesuunnittelun tilannekuvaa, jokakoostuu ekologisesta tilannekuvasta, sinisen talouden tilannekuvasta ja merialueiden ominaispiirteiden kuvauksesta. Myöhemmin tänä vuonna työ jatkuu suunnittelualueiden tulevaisuusskenaarioiden laatimisella.

Maakuntien liitot laativat suunnitelmat yhteistyössä, siten että Suomeen laaditaan kolme merialuesuunnitelmaa. Lisäksi Ahvenanmaa laatii oman suunnitelmansa. Varsinais-Suomen liitto toimii suunnitteluyhteistyön valtakunnallisena koordinaatioliittona. Käytännössä työstä vastaa FM Pekka Salminen. Varsinais-Suomen liitto laatii yhdessä Satakuntaliiton kanssa suunnitelman, joka kattaa Saaristo- ja Selkämeren eteläosan alueet sekä niihin rajautuvat talousvyöhykkeet.

Merkittävä osa merialuesuunnitteluprosessia ovat sitä tukevat hankkeet. Varsinais-Suomen liitto on mukana seuraavissa (suluissa pääpartneri / rahoitus):

- Merialuesuunnittelun lähtötiedot ja koordinaatio (Varsinais-Suomen liitto / EMKR)
- Plan4Blue (Suomen Ympäristökeskus / Central Baltic)- PanBalticScope (Satakuntaliitto, Ahvenanmaa / BSR)

Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan suunnittelualueen sidosryhmille avoin aloitustilaisuus järjestetään 29.5. Raumalla osana vuotuista Meremme tähden -tilaisuutta.

Vuonna 2016 voimaan tulleen merialuesuunnittelua koskevan maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen
mukaan Suomen aluevesille ja talousvyöhykkeelle tulee laatia merialuesuunnitelmat vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä. Merialuesuunnittelussa on tarkasteltava eri käyttömuotojen tarpeita ja pyrittävä sovittamaan ne yhteen. Tarkasteltavia käyttömuotoja ovat erityisesti energia-alat, meriliikenne, kalastus ja vesiviljely, matkailu, virkistyskäyttö sekä ympäristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen.

LAUSUNTO LUONNOKSESTA OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ULOSOTTOVIRASTOJEN TOIMIPAIKOISTA
Lisätietoja: Edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, p. 040 583 6950

Oikeusministeriö on pyytänyt Varsinais-Suomen liitolta lausuntoa luonnoksesta oikeusministeriön asetukseksi ulosottovirastojen toimipaikoista.

Oikeusministeriön esityksessä asetukseksi ulosottovirastojen toimipaikoista tavoitteena on lakkauttaa ulosoton toimipaikkoja, jossa palveluiden kysyntä on alhainen. Varsinais-Suomen osalta ulosottovirastojen toimipaikkojen vähentäminen ja keskittäminen tarkoittaa Uudenkaupungin, Loimaan ja Paraisten toimipaikkojen lakkauttamista sekä Salon toimipisteen muuttamista päivystysluoteisesti palvelevaksi sivutoimipaikaksi.

Maakuntahallitus lausui luonnoksesta mm. seuraavaa:

Varsinais-Suomen liitto suhtautuu oikeusministeriön esitykseen asetukseksi ulosottovirastojen toimipaikoista kriittisesti ja pitää toimipaikkaverkon karsimista esitetyssä laajuudessa merkittävänä heikennyksenä Varsinais-Suomen nykyiseen palvelutasoon nähden.

Varsinais-Suomen liitto näkee nykyisen toimipaikkaverkon olevan tarkoituksenmukainen, jotta maakunnan alueen asukkailla olisi kohtuullinen mahdollisuus asioida ulosottoviranomaisen kanssa. Lakkautettavaksi esitettävien toimipaikkojen piirissä on paikallisesti käytettäviä palveluita. Kahteen toimipaikkaan keskittäminen lisää huomattavasti sekä työntekijöiden, että palvelua tarvitsevien liikkumisen tarvetta. Ulosottomiesten toimintaan kuuluu käyntejä edellyttäviä tehtäviä, kuten häätö tai ulosmittaus. Velallisilla taas on tarve tavata ulosottomiehiä, sillä velallisen näkökulmasta sähköisen asioinnin sijaan tapaamista vaativan asioinnin tarve säilyy.

Maakunnan alueen eri toimipisteistä Varsinais-Suomen liitto kiinnittää huomiota Paraisten toimipaikan lakkauttamisesityksen yhteydessä myös saaristossa asuvan ruotsinkielisen väestön palveluiden saatavuuteen. Toimipaikkojen sijainnin muuttuessa esitetyllä tavalla, varsinaissuomalaiset Turun seudun ulkopuolella voisivat saada ulosottoviraston palveluja vain Salossa ja tällöinkin vain rajattuna aukioloaikana. Saariston asukkaat, sekä aiemmin Uudenkaupungin toimipaikassa asioineiden etäisyys ulosottoviraston toimipaikkaan kasvaa Varsinais-Suomen liiton mielestä enemmän, kuin voidaan toiminnan järjestämisen kannalta pitää järkevänä.

MAAKUNTAHALLITUS MYÖNSI HANKERAHOITUSTA MM. ENERGIATEHOKKUUDEN KEHITTÄMISEEN,
KYBERTURVALLISUUTEEN, JA TEKOÄLYVERKOSTOON
Lisätietoja: Erikoissuunnittelija Ville Roslakka p. 050 592 0404

Maakuntahallitus myönsi hankerahoitusta useille hankkeille. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ylimaakunnallisiin hankkeisiin

Työtehoseura ry:lle hankkeelle ”Kuivaa asiaa” 45 000 euroa hankkeen osatoteuttajan
Turun kaupungin kustannuksiin.

Green Net Finland ry:lle hankkeelle ”HUKATON - Hukkalämpökuormien hyödyntäminen, varastointi
ja kysyntäjouston tehostaminen 96 821 euroa hankkeen osatoteuttajan Turun ammattikorkeakoulu Oy:n
kustannuksiin.

Posintra Oy:lle hankkeelle ”HUIMA -Teollisuuden energiatehokkuuteen uusia ideoita”
59 080 euroa hankkeen osatoteuttajan Turku Science Park Oy:n kustannuksiin.

Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle hankkeelle ”KyberVALIOT (Kyberturvallisuuslaboratorio: Valmistava
teollisuus ja IoT-palvelut)” 457 159 euroa hankkeen osatoteuttajien Turun ammattikorkeakoulu Oy:n ja Turun
yliopiston kauppakorkeakoulun kustannuksiin.

Lisäksi maakuntahallitus myönsi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 suomen rakennerahasto-ohjelman alu-
eellisiin hankkeisiin rahoitusta seuraavasti:

Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle hankkeelle ”Uuden energian ja digitaalisen teknologian murros –
UEDT 2 880 000 euroa.

Turku Science Park Oy:lle hankkeelle ”V-S Tekoälyverkosto” 152 840 euroa.

Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle hankkeelle ”V-S EKA2 - Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia”
270 000 euroa.

 Ylatunniste2

HUONON SÄÄN LENNONJOHTOTOIMINNAN LOPPUMINEN TURUN LENTOKENTÄLLÄ UHKAA SAARISTON PERUSTURVALLISUUTTA
Lisätietoja: saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704

Maakuntahallitus sekä saaristotoimikunta esittävät huolensa Valtioneuvoston ja Rajavartiolaitoksen suunnitelmasta luopua huonon sään lennonjohdosta Turun lentoasemalla. Palvelu hankitaan ostopalveluna Finavialta.

Jos valtioneuvoston ehdotus toteutuu, Rajavartiolaitoksen pelastushelikopteri joutuisi lähtemään matkaan Helsinki-Vantaan lentokentältä, mikä lisäisi lentoaikaa Turun saaristoon merkittävästi, 45–50 minuutilla. Tällä olisi selvä negatiivinen vaikutus meri- ja potilasturvallisuuteen saaristossa, erityisesti akuuteissa tapauksissa.

Maakuntahallitus katsoo, että saatavan säästön kustannuksella ei voida evätä saariston ja haja-asuttujen seutujen asukkailta perusturvallisuutta ja mahdollisuutta päästä viipymättä hoitoon esim. onnettomuuden tai sairaskohtauksen tapahduttua. Saariston meri- ja potilasturvallisuuden heikentäminen tekee saaristosta vähemmän houkuttelevan asuinpaikan ja näin ollen elävän saariston ylläpidon hankalammaksi. Pelastushelikopteritoiminta on elinehto toimivalle sairaankuljetukselle ja meripelastustyölle vaikeiden yhteyksien saaristossa.

Maakuntahallitus kehottaa vertaamaan saatavia säästöjä ratkaisun aiheuttamiin negatiivisiin vaikutuksiin saariston palvelutasossa sekä kerrannaisvaikutuksiin, jotka osaltaan voivat käynnistää koko Turun lentoaseman negatiivisen kierteen.

Maakuntahallituksen lausunto lähetetään Rajavartiolaitokselle.


NELJÄLLE SUURELLE LIIKUNTAPAIKKA-HANKKEELLE EHDOTETAAN VALTION RAHOITUSTA
Erikoissuunnittelija Veli-Matti Kauppinen, p. 0400 715 786

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on pyytänyt Varsinais-Suomen liiton lausuntoa alueen kuntien rahoitussuunnitelmakaudelle 2017–2020 tekemistä liikuntapaikkojen perustamishankkeita koskevista ehdotuksista. Maakuntien liitot antavat lausunnon suurista, yli 700 000 euron hankkeista, joiden rakentamisavustuksista päättää opetus- ja kulttuuriministeriö.
Rahoitussuunnitelmaesitykseen Varsinais-Suomessa maakuntahallitus ehdottaa neljää hanketta:

Vuosi 2017

Kunta Hanke Kustannusarvio (miljoonaa euroa)

Uusikaupunki Uimahallinperuskorjaus ja laajennus 10,5
Loimaa Moottoriurheilukeskuksen perusparannus ja laajennus 1,3

Vuosi 2019

Somero Liikuntahallin ja kuntosalin perusparannus 1,364
Pöytyä Liikuntahalli 1,5

MAAKUNTAHALLITUS EHDOTTAA JÄSENIÄ VALTION JA ALUEEN TAIDETOIMIKUNTIIN
Lisätietoja: erityisasiantuntija Hannele Hartikainen, p. 040 7202 163

Taiteen Edistämiskeskus on pyytänyt Varsinais-Suomen liittoa tekemään ehdotuksen henkilöiden nimeämisestä valtion taidetoimikunnan jäseniksi kaudelle 2017–2018. Maakuntahallitus päättää asettaa ehdolle valtion toimikuntiin seuraavat henkilöt:

Audiovisuaalinen taidetoimikunta:
Simo Alitalo, äänitaiteilija, HuK, Turku
Milla Järvipetäjä, artenomi, Turku
Timo Tanskanen, teatteritaiteen maisteri, äänisuunnittelija, Turku
Kirjallisuustoimikunta:
Peter Sandström, kirjailija, toimittaja Turku (esitetään jatkokaudelle)
Harri Nordell, kirjailija, toimittaja, Parainen

Taiteen edistämiskeskus pyytää ehdotusta myös alueellisen taidetoimikunnan jäseniksi kaudelle 2017-2018. Niiden tehtävänä on:

• päättää taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista alueellaan;
• osallistua asiantuntijaelimenä keskuksen taiteeseen liittyvään strategiatyöhön;
• antaa asiantuntijalausuntoja.

Maakuntahallitus ehdottaa alueelliseen taidetoimikuntaan seuraavia henkilöitä toiselle kaudelle:

Jukka Aaltonen, näyttelijä, Turku
Emilie Gardberg, intendentti, Turku
Jaana Houessou, taiteen tohtori, Salo
Marja Susi, teatteri-ilmaisun ohjaaja, psykologi, Kaarina
Matti Tainio, kuvataiteilija, Turku

Uutena ehdokkaana: Visa Suonpää, kuvataitelija, Turku

RAHOITUSTA LIKAISEN MUOVIJÄTTEEN KIERRÄTYKSEEN JA LAITILAAN SÄHKÖISIIN HOIVAPALVELUIHIN
Lisätietoja: erikoissuunnittelijat Petteri Partanen, p 040 7760 630, Ville Roslakka p. 050 592 0404

Suomen rakennerahasto-ohjelmassa 2014–2020 on viisi toimintalinjaa, joilla tuetaan erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä ja työllistymistä. Läpileikkaavana teemana on vähähiilisen talouden edistäminen.

Maakuntahallitus varasi Turun yliopistolle hankkeelle ”Likaisen muovijätteen keräys ja kierto” EAKR ja valtion rahoitusta 123 472 euroa. Hankkeen osatoteuttajia ovat Turun ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammattikorkeakoulu. Toteutusaika on 1.9.2016–31.8.2018.

Hankkeessa keskitytään maatalousmuovijätteen sekä haja-asutusalueen rakennusmuovijätteen ei-pakkausmateriaalin keräys- ja kierrätysliiketoiminnan kehittämiseen. Tuloksena saadaan selville alueelliset muovijätemäärät, tehostetaan jätteen syntypaikalla lajittelua ja kehitetään alueellista keräystä. Projektissa selviää, onko muovijätteen kierrätysliiketoiminnassa mahdollista luoda uutta kiertotalouteen liittyvää yritystoimintaa ja työpaikkoja, sekä uusia tuotteita ja palveluita.

Maakuntahallitus päätti myös myöntää maakunnan kehittämisrahaa 21 520 euroa Laitilan kaupungille innovatiivisiin sähköisiin palveluihin ja logistiikkaan. Hankkeessa otetaan käyttöön uusia sähköisiä palveluja kotihoidossa, lääkäri- ja hoitajavastaanotossa sekä kauppapalveluissa.

 alatunniste
 Ylatunniste2
 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOKSET KOSKEVAT MM. HAJARAKENTAMISTA JA KAUPAN SUURYKSIKÖIDEN SIJAINTIA
Lisätietoja: suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 7203 056

Varsinais-Suomen liitto puoltaa luonnosta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, mutta ehdottaa myös muutoksia maakunnan liiton toimialaa sivuaviin asioihin.
Maakuntahallitus lausuu asiasta ympäristöministeriölle ja ottaa kantaa seuraaviin lakiluonnoksessa mainittuihin asioihin:

Yleiskaavan laajempi käyttö rakentamisen perusteena ja hajarakentamisen helpottaminen
Esitetty lainmuutos jättää avoimeksi, mitkä merkittävän rakentamispaineen alaiset alueet ovat asemakaavoitusta edellyttävää kasvutaajamien lieverakentamista. Maakuntahallitus painottaa, että suunnittelemattomasti taajamaa muodostavaa lieverakentamista ja maaseudun hajarakentamista tulee jatkossakin käsitellä eri ilmiöinä.

ELY-keskusten roolin muuttaminen neuvoa-antavaksi ja valitusoikeuden rajaaminen
Esitetty lainmuutos jättää Varsinais-Suomen liiton mukaan tulkinnanvaraiseksi ja käytännössä hallinto-oikeuksien ratkaistavaksi, mitkä ovat valtakunnallisia tai merkittäviä maakunnallisia asioita.
ELY-keskuksen rooli on jo nyt Varsinais-Suomessa muovautunut neuvoa-antavaksi. Erityisesti pienet kunnat saavat viranomaisneuvotteluissa tarvitsemaansa kaavateknistä neuvontaa.
ELY-keskusten tekemien valitusten määrä on ollut pieni (alle 4 % kaavapäätöksistä, asemakaavojen osalta alle 1 %), mutta läpimenoprosentti 80.
Lakimuutoksella harkinta- ja ratkaisuvaltaa siirretään edelleen kuntiin. Erityisesti pienempiin kuntiin muutos tuo lisäresursointi- ja koulutustarpeita. Viranomaisen valitusoikeuden poistaminen siirtää valvontavastuuta myös kuntalaisille, mikä saattaa lisätä valitusten määrää, maakuntahallitus lausuu.

Kaupan suuryksiköitä koskevan sääntelyn keventäminen
Vähittäiskaupan suuryksikön rajan nostaminen 2000:sta 4000 neliömetriin poistaa merkittävän osan Varsinais-Suomen kaupasta maankäyttö- ja rakennuslain sijainninohjauksen ja saavutettavuuden arvioinnin piiristä.
Varsinais-Suomessa on nykyisen lainsäädännön mukaisia kaupan suuryksiköitä n. 168 kpl (yhteensä 1 090 000 k-m2). Näistä kooltaan alle 4 000 k-m2 on 87 kpl (250 000 k-m2).
- Oleellisinta tasapainoisen kaupan palveluverkon suunnittelun kannalta on kaupan sijainti, Varsinais-Suomen liiton sunnittelujohtaja Heikki Saarento painottaa.

Kun kaavoja laaditaan, uudessa laissa kaupan saavutettavuus olisi tärkeä kriteeri. Saavutettavuus korvaisi nykyisen kaupan laadun (eli mitä tuotetta siellä myydään, esim. autot tai vähittäistavara).
- Käytännössä lakimuutos tiukentaa edellytyksiä keskustojen ulkopuolisille kaupan alueille, jos kaikkien alueiden saavutettavuus tulee arvioida päivittäistavaran ja keskustahakuisen kaupan näkökulmasta, Heikki Saarento ennakoi.

Laatu tulee säilyttää keskustojen ulkopuolisten kaupan alueiden kriteerinä ja kaavoituksella tulee jatkossakin olla mahdollisuus kaupan laadun ohjaukseen, maakuntahallitus lausuu.
Maakuntakaavan kaupan mitoituksesta tulee luopua myös keskustojen ulkopuolisilla alueilla. Aito tilaa vaativa erikoiskauppa tulee jättää kaavaohjauksen ulkopuolelle.

Varsinais-Suomen liiton mukaan maankäyttö- ja rakennuslain alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää koskevat laajemmat tarkistukset tulee tehdä kokonaisuudistuksena maakuntauudistuksen toteuduttua.

VARSINAIS-SUOMEN SININEN BIOTALOUS KEHITTÄÄ MM. VESITEKNOLOGIAA, ROSKAKALAN HYÖDYNTÄMISTÄ JA VESISTÖMATKAILUA
Lisätietoja: luonnonvarasuunnittelija Aleksis Klap, puh. 040 721 3137

Sinistä biotaloutta kehitetään kansallisesti ja maakuntahallitus käsitteli aihetta lausuessaan siitä maa- ja metsätalousministeriölle.

Maakuntahallitus nostaa esille Varsinais-Suomen vahvuuksia, joihin kannattaa panostaa.
Vesiteknologiaan ja vesielinkeinoihin liittyvä yritys- ja tutkimustoiminta on aktiivista sekä alueellisesti että kansainvälisesti. Yhteistä näkemystä on luotu Lounaisrannikkoyhteistyön puitteissa sekä kansallisissa ja kan-sainvälisissä hankkeissa. Varsinais-Suomen liiton sinisen biotalouden ja vesialan hankkeissa selvitetään alu-eellisten klustereiden roolia sinisellä toimialalla sekä vesistöjen laadun seurantaa.

Elintarviketuotannon osalta Varsinais-Suomessa on hyviä kokemuksia mm. toisarvoisten kalojen käytön edis-tämisessä, suljetun kierron kalankasvatuksessa sekä Itämerirehun valmistamisessa. Tutkimus- ja kehityspuolella mm. levien energiantuotannon uusilla ratkaisuilla on potentiaalia. Matkailun osalta Varsinais-Suomen merialueet ovat merkittävät - Varsinais-Suomen alue on erityisen kiinnostunut toimimaan pilottialueena vesistömatkailukeskittymän demonstraatiohankkeessa.

 alatunniste
 Ylatunniste2

MAAKUNTAHALLITUS ASETTI MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTISEN OHJAUSRYHMÄN
Lisätietoja: maakuntajohtaja Kari Häkämies, p. 044 201 3204

Maakuntahallitus päätti 18.4.2016 pyytää puolueiden piirijärjestöjä nimeämään edustajat ja varaedustajat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muun maakuntauudistuksen poliittiseen ohjausryhmään.
Paikkajako pohjautuu edellisiin kuntavaaleihin siten, että Kokoomus, SDP ja Keskusta nimeävät ryhmään kolme edustajaa ja heille varaedustajat sekä Perussuomalaiset, Vasemmistoliitto, Vihreät ja RKP kaksi edustajaa ja heille varaedustajat. Lisäksi Kristillisdemokraatit asettavat yhden edustajan ja varaedustajan.

Maakuntahallitus päätti asettaa poliittiseen ohjausryhmään seuraavat varsinaiset jäsenet: Ilkka Kanerva Turku, Minna Arve Turku, Tiina Perho Loimaa (kok), Piia Elo Turku, Jouko Antola Uusikaupunki, Saija Karnisto-Toivonen Salo (sdp), Annika Saarikko Turku, Jani Kurvinen Somero, Hanna Vuola Laitila (kesk), Pirjo Lampi Turku, Lauri Heikkilä Marttila (ps), Jarmo Rasi Loimaa, Pirjo Rinne Turku (vas), Jukka Vornanen Turku, Mari Saario Kaarina (vihr), Stefan Wallin Turku, Åsa Gustafsson Kaarina (rkp) ja Kimmo Jalonen Paimio (kd).

Ohjausryhmän perustaminen ja kokoonpano käsitellään myös Varsinais-Suomen kuntakokouksessa toukokuun lopussa. Ohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajia. Sihteerinä toimii kehittämispäällikkö Laura Leppänen liiton virastosta.

HALLITUKSEN ESITYS LIIKENNEKAAREKSI UHKAA TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNEORGANISAATIOTA
Lisätietoja: liikennesuunnittelija Mari Sinn 045 807 8969

Maakuntahallitus on huolissaan Turun seudun joukkoliikenteen tulevaisuudesta, jos maan hallituksen esitys liikennekaaresta toteutuu.
Liikennekaari haluaa mahdollistaa uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien paremman hyödyntämisen liikennesektorilla. Tarkoituksena on myös helpottaa uusien toimijoiden tuloa markkinoille. Myös taksijärjestelmään on tulossa merkittäviä muutoksia.

Liikennekaari heikentäisi nykyistä palvelusopimusasetusta niin, että se haittaisi etenkin Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneorganisaatiota, jos tuottavimpien reittien lipputuloista joudutaan kilpailemaan markkinaehtoisten toimijoiden kanssa.

- Lipputulojen väheneminen pienentää mahdollisuuksia järjestää tasokasta joukkoliikennettä etenkin vähemmän suosituilla linjoilla sekä iltaisin ja viikonloppuisin, sanoo liikennesuunnittelija Mari Sinn.

Varsinais-Suomen liitto esittää lausunnossaan liikenne- ja viestintäministeriölle, että lakiesitykseen selvästi kirjataan, että kaupunkiseuduilla on halutessaan veto-oikeus seudullisen joukkoliikenteen järjestämiselle.

- Liikennekaaren tavoitteet pitää saada osaksi maankäytön ohjausta kaikilla tasoilla, sillä liikennekaaren tavoitteiden toteutumiseen vaikutetaan jatkossa erittäin suuresti myös maankäytön suunnittelun keinoin, muistuttaa Varsinais-Suomen liiton suunnittelujohtaja Heikki Saarento.

Lisätietoa Liikennekaaresta sekä http://www.lvm.fi/lvm-site62-mahti-portlet/download?did=200477

LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖSSÄ KEHITETÄÄN TURUN SEUDUN LIIKENNETTÄ YHTEISTYÖSSÄ
Lisätietoja: liikennesuunnittelija Mari Sinn, puh. 045 807 8969

Liikennejärjestelmätyö on lakisääteistä ja jatkuvaa. Varsinais-Suomessa työtä tehdään kolmitasoisena – maakunnan, rakennemallialueen ja Turun kaupunkiseudun aluetasoilla.

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyön vuoden 2016 budjetti on 115 000 euroa. Varsinais-Suomen liiton osuus on 25 000 euroa. Muut rahoittajatahot ovat: kunnat Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio ja Turku sekä Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Vuoden 2016 toiminnan tavoitteena on mm. MAL-aiesopimuskauteen liittyvät liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteet, ohjausryhmän sopimat toimeenpanoon liittyvät suunnittelu-, valmistelu- ja seurantatehtävät, Turun seudun liikenteen visio, kestävän ja turvallisen liikkumisen työryhmien toiminnan tukeminen sekä liikkumisen ohjaustoimintaan osallistuminen.

LIITTO ESITTELEE VARSINAIS-SUOMEN HOUKUTUKSIA KESÄN KUNINKUUSRAVEISSA TURUSSA
Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, p. 040 583 695

Ravivuoden kansallinen päätapahtuma Kuninkuusravit järjestetään Turussa, Metsämäen raviradalla 29.–31.7.2016.

Varsinais-Suomen liitto on Kuninkuusravien yhteistyökumppani. Yhteistyön tavoitteena on positiivisen viestinnän ja imagon yhteinen jakaminen, halutun kumppanisanoman edistäminen sekä tapahtuman ja sen kohderyhmien hyödyntäminen. Kumppanuuden kautta liitto saa merkittävää näkyvyyttä tapahtumassa
ja sen viestinnässä, mikä lisää erityisesti maakunnan tunnettuutta ja houkuttelevuutta.

Liitto maksaa Turun Hippos ry:lle korvausta yhteistyöstä 10 000 euroa.

 alatunniste