Det centrala i arbetet med planen har varit att göra karaktären hos strategin för landskapsplanläggningen redigare och att beskriva planeringsprinciperna för utvecklingens tyngdpunktsområden. Utgångspunkten är att man med principer, som profilerar planens områdesanvändning, ska främja landskapets attraktionsutveckling. Det är av primär vikt att man lyckas med planeringen i växelverkan och med att förmedla budskapet samt med att sammanföra attraktionsfaktorerna i den övergripande planeringen. En ram för detta bildas av principerna för att trygga och utveckla tillgängligheten för service, för att förstärka rollen för en hållbar rörlighet samt för att etablera principerna för en inre tillväxt hos samhällsstrukturen i stället för en nyröjning.

Målet är att landskapsfullmäktige godkänner etapplandskapsplanen vid sitt möte i juni 2018.

Tilläggsinformation:

planeringsdirektör Heikki Saarento
tel. 0407203056

landskapsarkitekt Kaisa Äijö
tel. 0440304071

trafikplanerare Mari Sinn
tel. 045 807 8969

förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi

Behandlingsetapperna för etapplandskapsplanen hittills:

• landskapsstyrelsen 20.11.2017 / framläggande av planförslaget
• landskapsstyrelsens aftonskola / 7.11.2017
• markanvändningssektionen 28.8.2017 / den mottagna responsen på 1:a planförslaget och de utarbetade bemötandena
• myndighetsrådslag under förslagsetappen 17.8.2017
• Landskapsstyrelsen 24.4.2017
• Landskapsstyrelsens aftonskola 21.3.2017
• Markanvändningssektionen 7.3.2017
• Markanvändningssektionen 27.6.2016 / lagändring i MBL och beredning av Egentliga Finlands etapplandskapsplan
• Landskapsstyrelsen 18.4.2016 / respons och svaromål
• Landskapsstyrelsen 21.3.2016 / respons och svaromål
• Markanvändningssektionen 12.2.2016 / bedömning av kommersiell inverkan
• Markanvändningssektionen/respons och svaromål
• Landskapsstyrelsen 8.6.2016 / presentation av planförslag
• (fem offentliga tillställningar, 48 st. utlåtanden och 20 st. initiativ)
• Hörandet av planeringsfasen i juni-juli 2015 (MBL 62 § MBF 30 §)
• Landskapsstyrelsen 18.5.2015 / planförslag lagt till påseende
• Landskapsstyrelsens och markanvändningssektionens aftonskola 25.3.2015 / principer och preliminärt planutkast
• Markanvändningssektionen 26.1.2015 / beredningsprinciper
• Markanvändningssektionen 16.12.2013 / deltagande- och utvärderingsplan (OAS)
• Myndighetssamråd för inledningsskedet 5.12.2013
• Landskapsfullmäktige 2.12.2013 / beredningsskede
• Landskapsstyrelsen 28.10.2013 / beredningsskede
• Landskapsfullmäktige 10.6.2013 / förfarandet inleds
• Landskapsstyrelsen 27.5.2013 / påbörjande

 

 

Dokumentation av planförslag 20.11.2017:

Officiella plandokument

Plankarta 1:175 000
Planbeteckningar och -bestämmelser
Planbeskrivning

Städernas landskapsplaner i skala 1:75 000:

Inofficiell kombinationskarta 1:175 000

Bilagor:

Bilaga 0. Plankorten

Liitteet 1-6. Seutukuntakohtaiset teemakartat sekä maankäytön ja liikenteen muutokset (på finska)

Bilaga 5. Temakartor för Åboland

Liite 7. Kaavaratkaisun seutukohtaiset perustelut (på finska)

Bilaga 7. Planlösningens motiveringar för Åboland

Liite 8. Taajamatarkastelun lähtökohdat: Taajamarakenne sekä taajamaväestön osuus asukkaista ja asukastiheyskehitys (på finska)

Liite 9. Luettelo Varsinais-Suomen yli 2 000 k-m2 kaupan yksiköistä 2014/2016 (på finska)

Liite 10. Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavaluonnoksen lausunnot ja mielipiteet sekä niihin laaditut vastineet. (på finska)

Liite 10b. Lausunnot ja vastineet 1. ehdotuksesta (på finska)

Liite 11. Varsinais-Suomi - Keskustan ulkopuolisten kaupan alueiden saavutettavuustarkastelu. Ramboll 3.4.2017 (på finska)

Övrig dokumentation (på finska):

 

Dokumentation av etapplandskapsplanens första förslag 24.4.2017

Dokumentation av planförslag 18.5.2015

 

 

 

Generalplanen för etapplandskapsplanen var lagt till påseende under perioden 3.6 - 10.7.2015. Den presenterades för publiken vid fem olika tillställningar i Nystad, Loimaa, Salo, Pargas och i Åbo.

Generalplanen medförde 48 st. utlåtanden och 20 st. anmärkningar. Responsen består av svaromål samt svaromål på givna utlåtanden och anmärkningar. Svaromålet är strukturerat enligt temaområden och frågor som uppstod i samband med responsen. Svaromålen innehåller preliminära uttalanden om ändringar och inspektioner, som ska revideras under förhandlingsprocessen med de olika parterna. Svaromålen behandlades i markanvändningssektionen 12.2.2016 och vidare i landskapsstyrelsen 18.4.2016.

Riksdagen godkände förändringen av markanvändnings- och bygglagen och lagen trädde i kraft 1.2.2016. Den nya lagen slopar kravet på bestyrkning av landskapsplanen och har även en inverkan planläggningsprocessen.

På grundval av responsen på förslaget till generalplanen förbereder man ett planläggningsförslag tillsammans med kommunerna och de övriga parterna. Sedan följer ett öppet samrådsförfarande efter vilken förslaget läggs till allmänt påseende och de berörda parterna har rätt att yrka om planläggningsförslaget.

På grund av lagändringen kommer frågorna kring köpet att tas upp i genomgången av landskapsplanen. Landsskapstyrelsen och markanvändningssektionen kommer att behandla planförslaget efter årsskiftet, och uttalanden kan begäras efter att planändringen trätt i kraft. Förslaget granskas vid behov efter remissbehandlingarna vartefter förslaget blir offentligt. Planförslaget skickas sedan till landskapsstyrelsen och vidare till landskapsfullmäktige, som kan godkänna eller förkasta förslaget. Eventuella klagomål behandlas i förvaltningsdomstolen.

Tilläggsinformation:
planeringsdirektör Heikki Saarento
tel. 0407203056

landskapsarkitekt Kaisa Äijö
tel. 0440304071

trafikplanerare Mari Sinn
tel. 045 807 8969

förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi

Planprocessens skeden och behandlingar

• Markanvändningssektionen 7.3.2017
• Landskapsstyrelsen 18.4.2016
• Markanvändningssektionen 12.2.2016
• Planförslaget offentligt under perioden 3.6 - 10.7.2015, begäran om utlåtande
• Landskapsstyrelsens och markanvändningssektionens aftonskola 25.3.2015 / principer och preliminärt planutkast
• Markanvändningssektionen 26.1.2015 / beredningsprinciper
• Landskapsplansforum 14.11.2014
• Workshop för områdesanvändningens samarbetsgrupp 9.5.2014
• Presentation av planarbetets utgångspunkter och mål (OAS) i alla kommuner på våren 2014
• Markanvändningssektionen 16.12.2013 / deltagande- och utvärderingsplan (OAS)
• Myndighetssamråd för inledningsskedet 5.12.2013
• Landskapsfullmäktige 2.12.2013 / beredningsskede
• Handelns servicenätsutredning, slutseminarium 29.10.2013
• Landskapsstyrelsen 28.10.2013 / beredningsskede
• Landskapsfullmäktige 10.6.2013 / förfarandet inleds
• Rapport om köpets servicenätverk, workshop 4.6.2013
• Landskapsstyrelsen 27.5.2013 / påbörjande

 

Landskapsplaneutkast 18.5.2015

Länkar i pdf-format