Generalplanen för etapplandskapsplanen var lagt till påseende under perioden 3.6 - 10.7.2015. Den presenterades för publiken vid fem olika tillställningar i Nystad, Loimaa, Salo, Pargas och i Åbo.

Generalplanen medförde 48 st. utlåtanden och 20 st. anmärkningar. Responsen består av svaromål samt svaromål på givna utlåtanden och anmärkningar. Svaromålet är strukturerat enligt temaområden och frågor som uppstod i samband med responsen. Svaromålen innehåller preliminära uttalanden om ändringar och inspektioner, som ska revideras under förhandlingsprocessen med de olika parterna. Svaromålen behandlades i markanvändningssektionen 12.2.2016 och vidare i landskapsstyrelsen 18.4.2016.

Riksdagen godkände förändringen av markanvändnings- och bygglagen och lagen trädde i kraft 1.2.2016. Den nya lagen slopar kravet på bestyrkning av landskapsplanen och har även en inverkan planläggningsprocessen.

På grundval av responsen på förslaget till generalplanen förbereder man ett planläggningsförslag tillsammans med kommunerna och de övriga parterna. Sedan följer ett öppet samrådsförfarande efter vilken förslaget läggs till allmänt påseende och de berörda parterna har rätt att yrka om planläggningsförslaget.

På grund av lagändringen kommer frågorna kring köpet att tas upp i genomgången av landskapsplanen. Landsskapstyrelsen och markanvändningssektionen kommer att behandla planförslaget efter årsskiftet, och uttalanden kan begäras efter att planändringen trätt i kraft. Förslaget granskas vid behov efter remissbehandlingarna vartefter förslaget blir offentligt. Planförslaget skickas sedan till landskapsstyrelsen och vidare till landskapsfullmäktige, som kan godkänna eller förkasta förslaget. Eventuella klagomål behandlas i förvaltningsdomstolen.

Tilläggsinformation:
planeringsdirektör Heikki Saarento
tel. 0407203056

landskapsarkitekt Kaisa Äijö
tel. 0440304071

trafikplanerare Mari Sinn
tel. 045 807 8969

förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi

Planprocessens skeden och behandlingar

• Markanvändningssektionen 7.3.2017
• Landskapsstyrelsen 18.4.2016
• Markanvändningssektionen 12.2.2016
• Planförslaget offentligt under perioden 3.6 - 10.7.2015, begäran om utlåtande
• Landskapsstyrelsens och markanvändningssektionens aftonskola 25.3.2015 / principer och preliminärt planutkast
• Markanvändningssektionen 26.1.2015 / beredningsprinciper
• Landskapsplansforum 14.11.2014
• Workshop för områdesanvändningens samarbetsgrupp 9.5.2014
• Presentation av planarbetets utgångspunkter och mål (OAS) i alla kommuner på våren 2014
• Markanvändningssektionen 16.12.2013 / deltagande- och utvärderingsplan (OAS)
• Myndighetssamråd för inledningsskedet 5.12.2013
• Landskapsfullmäktige 2.12.2013 / beredningsskede
• Handelns servicenätsutredning, slutseminarium 29.10.2013
• Landskapsstyrelsen 28.10.2013 / beredningsskede
• Landskapsfullmäktige 10.6.2013 / förfarandet inleds
• Rapport om köpets servicenätverk, workshop 4.6.2013
• Landskapsstyrelsen 27.5.2013 / påbörjande

 

Landskapsplaneutkast 18.5.2015

Länkar i pdf-format

 

VTT järjesti yhdessä Varsinais-Suomen liiton kanssa kaksi työpajaa maaseudun liikkumispalveluista Turussa 28.10.2016 ja 12.12.2016. Työpajat olivat osa Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa hanketta, jonka tavoitteena on tunnistaa uusia digitaalisiin ratkaisuihin perustuvia toimintamalleja, jotka mahdollistavat liikkumis- ja kuljetuspalveluiden tarjoamisen ja järjestämisen harvaan asutuilla alueilla kustannustehokkaasti. Hanke huomioi liikkujaryhminä niin alueen asukkaat kuin matkailijat. Lisäksi yhteiskunnan korvaamat ja tukemat kuljetukset ovat tarkastelun kohteena.

 

Lisätietoja:

liikennesuunnittelija Mari Sinn
p. 045 807 8969

etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi

MaaseutuMaaS, hanke-esittely

Tilaisuudessa pidetyt esitykset:

Varsinais-Suomen liikennestrategia ja maaseutualueiden liikennepalvelut, Mari Sinn

VTTn alustus Maaseutujen liikennepalvelut nykytilanteessa, Jenni Eckhardt

Työpaja-aineistot:

MaaseutuMaaS 1 työpaja 2016

MaaseutuMaaS 1 työpaja yhteenvedot 2016

MaaseutuMaaS 2 työpaja Turku 2016