Den prognostiseringsprocess som strävar efter att definiera studieplatserna för åren 2016–2020 ska förverkligas under åren 2014 och 2015 (sk. KESU –process). Utbildnings –och kulturministeriet UKM har tillsatt en arbetsgrupp för beredningen. Utvecklingsplanens beredningstidtabell är följande:


• Senast under våren 2015 definieras de nationella och landskapsmässiga branschvisa utvecklingsscenariona för sysselsättningen fram till år 2030. Branschprognoserna grundar sig på uträkningar av Statens ekonomiska forskningscentral (VATT), som slutförs i samarbete med regionala aktörer, Utbildningsstyrelsen, Undervisningsministeriet samt Arbets- och näringsministeriet. Samtidigt produceras en prognostisering av yrkesstrukturen som grundar sig på den nya ISCO-yrkesindelningen.
• Under våren 2015 är målet också att utarbeta både en nationell och en landskapsmässig modell över utbildningsstrukturer. Undervisningsministeriet bildar den nationella strukturen medan landskapen kompletterar med sina egna beräkningar. All beredning genomförs genom samarbete mellan regionala och nationella aktörer.
• Under denna KESU –runda framhävs utbildningens framtida kvalitativa utvecklingsbehov jämfört med tidigare processer under 2000 – talet. UKMs arbetsgrupp definierar det kvalitativa behovet bla. pga. utsikten för viktigaste näringsbranscer i hela landet och på landskapsnivån. Utvärderingsprocessen kompletteras med en bred enkät riktad mot landskapsförbunden angående utvecklingsbehov på landskapsnivå.
• Statsrådet godkänner utvecklingsplanen för utbildning och forskning i slutet av år 2015.
• Under våren 2016 förs Undervisningsministeriets och utbildningsarrangörernas avtalsförhandlingar om gemensamma mål. Samtidigt beviljar Undervisningsministeriet koncession till utbildningsarrangörerna på andra stadiet utgående från ansökningarna.

(Uppdaterad i februari 2015)

Nylands förbund har beslutat förlänga ansökningstiden för ERUF-finansiering i Södra Finland fram till 3.9.2014.

Den första ansökningsomgången skulle ursprungligen avslutas 29.8 men under den senaste veckan har det på olika håll i Södra Finland förekommit problem med att logga in samt spara uppgifter i informationssystemet EURA 2014. I hela landet avslutas som bäst flera ansökningsomgångar samtidigt och informationssystemet har blivit överbelastat.

Informationssystemet upprätthålls av Arbets- och näringsministeriet, som känner till problemen och har försökt åtgärda dem. Eftersom det har förekommit tekniska problem ännu under de sista dagarna av ansökningsomgången har Nylands förbund fattat beslut om att förlänga ansökningstiden. Nylands förbund är samordnande myndighet för ERUF-finansieringen i Södra Finland.

Bekanta dig med ansökningsguiden:
EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa, Hakijan ohje
ERUF-finansiering i Södra Finland, Ansökningsguide

Ytterligare upplysningar:
Programdirektör Mari Kuparinen, Nylands förbund, tel. 044 3719 450, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kumppanuusbarometri seuraa kumppanuustyön toteutumista.

Kumppanuusbarometri on Varsinais-Suomen maakuntastrategian tavoitteiden toteutumisen tärkein seurantaväline. Se on maakunnan keskeisten toimijoiden keskuudessa vuosittain toteutettava verkkokysely, joka laaditaan maakuntastrategian arvokärkien ja tavoitteiden pohjalta. Se arvioi myös Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumin toiminnan onnistumista. 

Kumppanuusbarometri avulla tarkastellaan sekä maakunnan yleistä kehitystä että maakuntastrategian toimenpiteiden toteutumista. Yleistä kehitystä tarkastellaan maakuntastrategian tavoitteiden pohjalta laadituilla väittämillä, joiden paikkansapitävyyttä vastaajat arvioivat. Toimenpiteiden toteutumisastetta arvioidaan vastaavasti siten, että barometriin osallistuvat esittävät oman näkemyksensä kunkin toimenpiteen edistymisestä. Kaikissa kysymyksissä arvioidaan erikseen sekä kehityksen nykytilaa että tulevia kehitysodotuksia.

 

Lisätietoja antaa:

tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen
puh. 050 410 2294

etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi

 

 

  

 

Kumppanuusbarometri 2016

Kumppanuusbarometri 2015

Kumppanuusbarometri 2014

Utbildningssektionen som verkar under landskapet samarbetsgrupp (MYR) fungerar som ett rådgivande och koordinerande beredningsforum, speciellt i ärenden som gäller andra och högre stadiets utbildning i landskapet. Utbildningssektionen ger förslag och beställer utredningar som stöder beredningen av ärenden som berör utbildning och det slutgiltiga beslutsfattandet i MYR.

Utbildningssektionen har i uppgift bland annat att:

  • främja genomförandet av landskapsprogrammet i ärenden som berör utbildning och kompetens
  • utveckla utbildningspolitiken i landskapet och bereda förslag till Undervisningsministeriets utvecklingsplan för utbildning och forskning (KESU)
  • främja interaktionen mellan arbetsliv och utbildning
  • utvärdera landskapets läroinrättningsnätverks omfattning och behov


I utbildningssektionen finns representanter förutom från Egentliga Finlands förbund också från Egentliga Finlands NTM-central, Sydvästra Finlands regionförvaltningsverk, arbetsmarknadsorganisationer, företag och läroinrättningar. Ett utnämnt sekretariat bereder ärenden till sektionen. Sekretariatet består av representanter från NTM-centralen, Regionförvaltningsverket och landskapsförbundet. Som ordförande för sektionen fungerar en representant från NTM-centralen.

Utbildningssektionens sammansättning och mötesdokument hittas på sidan Koulutusta ja yhteistyötä Varsinais-Suomeen.

 

Landskapet utvecklas genom samarbete och partnerskap. Partnerskap förenar Egentliga Finlands viktigaste aktörer: invånare, företag, utbildningsproducenter, utvecklingsorganisationer och föreningarna. Hitta din plats och bygg upp ditt nätverk.

I landskapsstrategin förenas landskapsprogrammet och landskapsöversikten. Landskapsfullmäktige godkände landskapsstrategin 16.6.2014.

Landskapsstrategin - ett sammandrag (Maakuntastrategia pähkinänkuoressa)

Ett exemplar över partnerskapsforumets (kumppanuusfoorumi) potentiella nätverk och aktörer.

Strategin styr myndigheternas agerande och projektfinansiering. I utarbetandet av strategin har man beaktat landskaps särdrag, styrkor och hot. Strategin har gjorts i samarbete med bl.a. myndigheter, kommuner, läroverk och organisationer. Strategins vision är: “I Egentliga Finland är livskvaliteten den bästa. Ett framgångsrikt och välmående landskap byggs upp genom samarbete och partnerskap”.

Landskapsprogrammets nyckelåtgärd är partnerskapsforumet (kumppanuusfoorumi).

Landskapsstrategins teman är:
• Ansvarsfullhet – framtiden består av nutida val
• Samarbetskunskaper – tillsammans överskrids gränser
• Åtkomlighet - lättillgänglig port till Östersjön 
• Resurssmarthet – innovativt föregångarskap

 

Tilläggsinformation:

planeringsdirektör Heikki Saarento, 040 7203056
regionutvecklingsdirektör Tarja Nuotio, 040 5063 715
näringslivschef Petteri Partanen, 040 7760630

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

maakuntastrategia ruotsi kansi2