Ylatunniste2
Kampanjen Töihin tänne (Kom hit på jobb) lockar kunnig arbetskraft till Sydvästra Finland

Företagen i Sydvästra Finland behöver mera arbetskraft. När de nuvarande tillväxtförväntningarna infrias uppstår det i Sydvästra Finland under de kommande fem åren 30 000 nya arbetsplatser. Nu söker man en lösning på bristen på arbetskraft med en riksomfattande kampanj, där man presenterar regionens styrkefaktorer och lockar kunniga inflyttare till Sydvästra Finland från hela Finland. Sydvästra Finlands regionala arbetskraftsreserver och utbildningskapacitet räcker inte till för att ensamma tillgodose behovet på kompetenta. Av denna anledning behöver man utöka flyttningsströmmen även från andra håll i Finland till regionen. På andra håll i Finland känner man dock alltjämt dåligt till det goda läget för ekonomin och sysselsättningen i Sydvästra Finland.

Målgruppen för kampanjen Töihin tänne (Kom hit på jobb) utgörs i synnerhet av unga i åldern 18–35 år och unga familjer, speciellt i tillväxttriangeln i Södra Finland och i huvudstadsregionen.

Kampanjen startade med en stark digimarknadsföring och fundamentet för den är webbplatsen www.toihintanne.fi för en jobbsökande och flyttare. På sajten har man samlat information som intresserar flyttare om regionens arbets- och studiemöjligheter samt utbudet av boningsorter, bostäder och sysselsättningsmöjligheterna för fritiden. Som ansikten för kampanjen ser man människor som redan flyttat efter arbetet till Sydvästra Finland. Kampanjens målinriktade arbete med innehållsmarknadsföringen och för regionens rykte siktar till en långsiktig flyttningsström av kunniga till Sydvästra Finland.

Kampanjen Töihin tänne (Kom hit på jobb) har utarbetats i samarbete mellan NTM-centralen, landskapets förbund, företagen, kommunerna och läroanstalterna. NTM-centralen i Egentliga Finland har svarat för finansieringen av kampanjen i detta skede. Kampanjen har planerats och genomförts i samarbete av Ground Communications och Satumaa Family Business.

För mer information: intressebevakningsdirektör Janne Virtanen tfn 040 583 6950 och kommunikationschef Kirsi Stjernberg tfn 040 551 3120

Fart på förverkligandet av En timmes-tåget med nya finansieringsmodeller?

Den parlamentariska arbetsgruppen som bedömt finansieringen av trafiknätet publicerade i slutet av februari sin slutrapport om framtiden för finansieringen av att förbättra och utveckla trafiknätet. I rapporten tar man ställning till att utveckla en mer konsekvent och långsiktig planering och finansiering. I bakgrunden till arbetet ligger en uppfattning som över partigränserna delas om utmaningarna i dag för en tillräcklig finansiering och arbetsgruppen kom enhälligt fram till slutsatsen om att finansieringsnivån för det nuvarande trafiknätet har fungerat som ett hinder för samhällets utveckling. En finansiering av trafiknätet som baserar sig enbart på budgetfinansiering har inte möjliggjort den samhälleliga utvecklingen på ett ändamålsenligt sätt.

Utmaningen är särskilt akut just nu, för Finland har behov av att finansiera både underhållet av trafiklederna och minska reparationeftersläpningen och nya stora utvecklingsprojekt, såsom genomförandet av den snabba banförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors. Ur Egentliga Finlands förbunds synvinkel är rapporten en välkommen öppning för att sätta fart på diskussionen om alternativen för att realisera nya betydande trafikprojekt.

Som en lösning på de erkända utmaningarna ovan för finansieringen de andra utmaningarna för trafikplaneringen föreslog arbetsgruppen åtgärder för basunderhållet av trafiklederna och trafiknätets reparationseftersläpning, finansieringen av trafiknätets utvecklingsprojekt, främjandet av nya tjänster och automation för trafiken samt i anslutning till att minska utsläppen från trafiken.

För det grundläggande underhållet av trafiklederna behövs det enligt arbetsgruppen en långsiktig och tillräcklig budgetfinansiering, som är högre än den nuvarande för att genomföra underhållet och för att minska reparationsskulden. Enligt arbetsgruppens syn på saken ska finansieringen för det grundläggande underhållet av trafiklederna årligen ökas med minst 300 milj. euro.

Även för utvecklandet av trafiknätet ska man enligt arbetsgruppens uppfattning reservera en tillräcklig budgetfinansiering, dock så att denna kan kompletteras med andra finansieringskällor och -möjligheter. Som en del därav lyfter arbetsgruppen fram bolag för de enskilda projekten, vilka oftare än tidigare kunde utnyttjas för att göra det möjligt att realisera projekten.

Statsminister Sipilä hänvisade till projektbolagsmodellen för att finansiera En timmes-tåget vid ett publikt möte 12.3. vilket arrangerades av Egentliga Finlands förbund och Statsrådets kansli. Det snabbaste sättet att komma i gång med byggarbetet vore enligt Sipilä vore modellen med ett bolag för ett enskilt projekt, vilket skulle finansieras av placerare, likt exempelvis pensionsbolagen.

Enligt den parlamentariska arbetsgruppens uppfattning kunde ägare i projektbolaget vara till exempel pensionsbolagen, kommunerna eller företagen och bolaget kunde antingen genomföra projektet självständigt, varvid staten kunde vara en ägare i bolaget, eller på tjänstens vägnar med det statliga nätet, varvid bolaget skulle ha rätt till att använda trafikledsområdet under en viss tidsperiod.

Enligt arbetsgruppen ska genomförandet av projekten koordineras i samband med det parlamentariska uppgörandet av den riksomfattande trafiksystemplanen för 12 år och intas i den rapport som ska avges till riksdagen.

Länk till Parlamentaarisen liikenneverkon rahoitus arvioivan työryhmän loppuraporttiin.

För mer information: intressebevakningsdirektör Janne Virtanen tfn 040 583 6950

Understödet för partnerskapsstrategin har ökat år för år

Partnerskapsbarometern som år 2017 genomfördes för fjärde gången ger ett starkt stöd för att utveckla landskapet genom partnerskap. Nästan 90 procent av dem som svarat var av samma åsikt med landskapsstrategins vision som betonar samarbetet, och stödet för partnerskapstänket har klart förstärkts under de senaste åren.

Även om ett främjande av partnerskap omfattande anses för en eftersträvansvärd sak, kommer detta inte särdeles kraftigt fram i enkätens fria svar. I flera kommentarer kritiseras det att samarbetet inte fungerar mellan kommunerna och landskapets Åbo-centrering. I själva verket önskade man en så omfattande och mångsidig grupp av deltagare med i partnerskapsforumets verksamhet.

Partnerskapsbarometern är en webbenkät som genomförs en gång om året, med vars hjälp man följer upp hur landskapsstrategins mål uppnås. Samtidigt ger partnerskapsbarometen en allmän bild av Egentliga Finlands utveckling. Förfrågan sändes till totalt cirka 750 aktörer i Egentliga Finland och den besvarades av 176 personer.

Man kan studera resultaten i Partnerskapsbarometern i sin helhet på adressen
www.lounaistieto.fi/kumppanuusfoorumi.

För mer information: datatjänstchef Antti Vasanen, tfn 050 410 2294

 

20180319

Haemme EU-tiedottajaa hoitamaan Europe Direct Varsinais-Suomi EU-tiedotuspisteen tehtäviä Varsinais-Suomen liitossa ajalla 1.1.2018-31.12.2020.

 

Europe Direct Varsinais-Suomi on osa Euroopan komission ylläpitämää euroopanlaajuista tiedotuspisteverkostoa. Liitossa tiedotuspiste on toiminut vuodesta 2013 alkaen. Nykyisen EU-tiedottajan siirryttyä toisiin tehtäviin haetaan tehtävälle jatkajaa uudelle sopimuskaudelle. EU-tiedottajan tehtävänä on mm. viestiä kansalaisille ajankohtaisista EU-aiheista, järjestää keskustelu- ja infotilaisuuksia, tiedottaa EU-rahoitusmahdollisuuksista ja olla kehittämässä siihen liittyvää toimintaa maakunnassa.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, aiempi kokemus vaativista viestintätehtävistä, perehtyneisyys EU-asioihin ml. EU-rahoitus, monipuolinen kielitaito, vähintään suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä hyvä ruotsin ja englannin kielen taito. Eduksi luetaan aiempi toimiminen EU-viestintään liittyvissä tehtävissä sekä laajat yhteistyöverkostot.

 

Tehtävä vastaa vaativuudeltaan erikoissuunnittelijan tehtäviä liitossa. Tehtäväkohtainen palkka on 3600 €/kk. Lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista lisää.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa perjantaihin 15.12. klo 15.00 mennessä osoitteeseen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Lisätietoja antaa: Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio p. 040 506 3715, 7.-8.12. välisenä aikana viestintäpäällikkö Kirsi Stjernberg p.0405513120

Europe Direct Egentliga Finland är med på Egentliga Finlands förbunds avdelning på bokmässa i Åbo 2.-4.10.. På avdelningen kan du få svar på dina EU-frågor. Kom också och lyssna på aktuella diskussionerna om utvecklingssamarbetet samt Finlad 20 år i EU, som Europe Direct ordnar tillsammans med sina samarbestparter. Se programmet här.

Kom med och fira: födelsedagskaffe, flaggning och festbelysning redan den 5.12

Höjdpunkten för det hundraåriga Finlands jubileumsår närmar sig. Denna unika och historiska stund firas med många olika evenemang i Finland och på andra håll i världen. Under detta speciella år inleds firandet i glad stämning redan dagen före självständighetsdagen, tisdagen den 5.12. Var och en kan skapa feststämning genom att komma med och göra tre gemensamma gärningar: födelsedagskaffe, flaggning och festbelysning.

Förberedelserna inför hundraårsdagen är på många håll redan i full gång. Under Finlands stora födelsedag är många bekanta traditioner eller fester extra upplevelserika, rörande, spektakulära – sådana som upplevs endast en gång på hundra år. Födelsedagsfesten inleds med en officiell öppning på Salutorget i Helsingfors tisdagen den 5.12 klockan 18. Samma dag börjar även gemensamma kaffebjudningar, festflaggningen och festbelysningen, som alla kan komma med och förverkliga.

Finland 100 -program i Åbo och Egentliga Finland hittar du här: https://www.turku.fi/sv/finland-100-i-abo-och-egentliga-finland

Vi dricker kaffe till hundraåringens ära tisdagen den 5.12 klockan 14. Alla finländare och Finlands vänner uppmuntras till att på arbetsplatsen, hemma eller en annan gemenskap i vardagen ordna en gemensam stund till hundraåringen ära. Den blåvita bjudningen kan ordnas för sitt eget gäng, anställda, vänner eller grannar.

Nu om någonsin finns det skäl att flagga. I år inleds festflaggningen undantagsvis redan dagen före självständighetsdagen, tisdagen den 5.12 klockan 18. Då hissas den finska flaggan i alla flaggstänger. Flaggningen fortsätter fram till självständighetsdagen klockan 22. Under dygnets mörka timmar lyses flaggan upp. Inrikesministeriets anvisning om flaggningen finns här: http://intermin.fi/sv/flagga-och-vapen/flaggdagar-och-tider/2017#sjalvstandighetsdagen

Vi gör Finland blått och vitt för en stund. Under festen lyses betydande byggnader, statyer, torg, parker och kännspaka landmärken upp i hela Finland. Det går även att förvekliga en egen blåvit festbelysning på arbetsplatsen eller hemma. Lamporna tänds dagen före självständighetsdagen den 5.12 klockan 18 och fortsätter till torsdagen den 7.12 klockan 9. Som traditionen bjuder tänder vi också två ljus i fönstret klockan 18.

Berätta om ditt evenemang!

Kaffe-, flaggnings- och festbelysningstillfällen, som firar självständighetens hundra år och ordnas den 5 och 6 december är en del av programmet för Finlands 100-årsjubileum. I samband med dessa är det tillåtet att använda jubileumsårets officiella Finland 100-logo i enlighet med de grafiska instruktionerna. Logon får inte användas i kommersiellt syfte. Tilläggsinformation och material: http://suomifinland100.fi/grattis-pa-hundraarsdagen-finland/hur-skapar-jag-feststamning/

Om du ordnar tillställningar med födelsedagskaffe, flaggning eller festbelysning, som är öppna för allmänheten, kan du anmäla dem till Finland 100-evenemangskalendern. Fyll i blanketten och berätta att du är med! http://suomifinland100.fi/grattis-pa-hundraarsdagen-finland/anmal-ditt-evenemang/

Se videon: https://www.youtube.com/watch?v=HHdSy31b9xs

Dela din kaffestund, flaggning eller festbelysning i sociala medier med #grattisfinland #finland100

Tilläggsinformation:

Det hundraåriga Finlands födelsedagsprogram:

http://suomifinland100.fi/grattis-pa-hundraarsdagen-finland/

Födiskaffe, flaggning, festbelysning:

http://suomifinland100.fi/grattis-pa-hundraarsdagen-finland/hur-skapar-jag-feststamning/

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., servicenumret för media (vardagar kl. 9-16) tel. 050 327 5160

****

Finland 100. I år fyller det självständiga Finland hundra år. Vår generations mest betydelsefulla jubileumsår pågår. Jubileumsåret firas hela året, i hela landet och årets tema är tillsammans. Vem som helst kan föreslå projekt till den officiella programhelheten fram till slutet av oktober 2017. Sekretariatet för projektet Finland 100 år, vid statsrådets kansli, ansvarar för jubileumsårets förberedelser och koordinering. För det regionala arbetet i landskapen ansvarar Finland 100-regionnätverket. suomifinland100.fi, #finland100, #suomi100

 

Egentliga Finlands förbunds f.d. landskapsdirektör Juho Savos porträtt avtäcktes 13.5. i Egentliga Finlands förbund. Det har målats av den aboensiska bildkonstnären Kaari (Hilkka) Könönen. Könönen är känd för sina abstrakta målningar som finns utställda i många muséer och bl.a. finska statens konstsamlingar. Därtill har Könönen målat porträtt av många kända personer.
Republikens president Sauli Niinistö beviljade 19.12.2014 Juho Savo hederstiteln Landskapsråd, för förtjänstfullt arbete landskapet till godo i hela 40 år. Juho Savo avgick med pension vid årsskiftet. Savo valdes till landskapsdirektör år 1998 och arbetade före det bl.a. som samlingspartiets distriktsordförande. Trots att Savo verkade aktivt i nationell politik och internationellt samarbete är han ändå till sin prägel i första hand invånare i Egentliga Finland, där han bott i hela sitt liv.
Kaari Könönen ville skapa ett porträtt fräscht som luften utomhus, eftersom Savo är en naturmänniska.
- Den blåa färgen symboliserar himmel, luft och hav. De blå linjerna symboliserar upphöjning, tankeflöden, ärenden som främjas. De kan också ses som transportrutter eller regionala linjedragningar. Tillsammans bildar linjerna ett samarbetsnätverk.
Den blå balken nere i högra hörnet symboliserar både hav och konkreti, Egentliga Finlands förbunds förvaltningsmässiga uppdrag.
- Juho Savo har en penna i handen. Jag har märkt att han håller pennan på ett visst sätt när han funderar. Då jag frågade höll han med, och pennan lär ha varit densamma i åratal, berättar konstnären.
Porträttet hängs i Egentliga Finlands förbunds och landskapsstyrelsens mötesrum Tammi på Bangårdsgatan i Åbo.

 

savoJuho2