Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoituksella vahvistetaan maakunnan eri osien kykyä aktiiviseen rakennemuutokseen ja sopeutumiseen elinkeinorakenteen muutoksiin. Keskeisessä roolissa ovat elinkeinojen ja yritystoiminnan uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävät kokeilut. AIKO -rahoitus on kansallinen aluekehityksen määräraha.

Varsinais-Suomessa rahoitusta tullaan käyttämään älykkäisiin, nopeisiin ja joustaviin kokeiluihin. Kokeilut voivat liittyä esimerkiksi positiivisen rakennemuutoksen edistämiseen. Rahoituksella tuetaan myös merkittävien kehittämisprosessien nopeaa liikkeelle lähtöä.

Hankkeissa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä:
- edistää aktiivisesti elinkeinojen rakennemuutosta ja vahvistaa alueen muutosjoustavuutta
- nopeuttaa merkittävien kehittämisavauksien tai kokeilujen käynnistymistä
- vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja kansainvälistymistä

Rahoitusta ei voida myöntää infrastruktuuriin tai muihin fyysisiin rakenteisiin, vaikuttavuudeltaan paikallisiin hankkeisiin tai yksittäisten tapahtumien tai tilaisuuksien järjestämiseen.

Hankkeiden tulee päättyä viimeistään 30.4.2019.

Rahoitus on pienimuotoista. Tuen enimmäismäärä on 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Tuen hakeminen

Tukea haetaan Varsinais-Suomen liiton AIKO -rahoituksen hakulomakkeella. Hakuohjeet ja lomake löytyvät Varsinais-Suomen liiton verkkosivuilta (linkki)

Hakemus toimitetaan Varsinais-Suomen liiton kirjaamoon sekä paperiversiona allekirjoitettuna että sähköpostitse (Varsinais-Suomen liitto, PL 273, 20101 Turku; Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).

Hakemukset tulee jättää pe 18.5.2018 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja:

Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p. 040 776 0630 ja aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio p. 040 506 3715, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

TURUN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN AIKO-RAHOITUS


Turun kaupunkiseudun kasvusopimus
Hakija: Turku Science Park Oy
Myönnetty rahoitus: 1 253 000 € (vuodet 2016 ja 2017)
Kokonaiskustannusarvio: 2 506 000 € (vuodet 2016 ja 2017)
Toteutusaika: 1.11.2016 – 31.12.2018
Kasvusopimuksella vauhditetaan kriittisten menestystekijöiden toteutumista ja varmistetaan uusilla hankkeilla ja toimintamalleilla paremmat edellytykset uusien työpaikkojen syntymiselle ja liiketoiminnan kasvulle. Kaupunkiseudun tavoitteet perustuvat alueen osaamiskeskittymien – elinkeinoelämän ja korkeakoulujen – osaamiseen ja tukevat hallituksen kärkihankkeita. Tavoitteena on kasvu elinkeinoelämän ja korkeakoulujen välisen yhteistyön hyödyntämisen kautta. Turun kaupunkiseudun elinkeinoelämän kasvua, kansainvälistymistä ja kilpailukykyä vahvistetaan toimintatapoja uudistamalla.

Turun kaupunkiseudun kasvusopimus sisältää 11 osatoteutusta:

- Smart Chemistry Park
- Kaupunkiympäristö kehitysalustana
- Korkeakoulu-yritys -yhteistyö ja opiskelijayrittäjyys
- Merelliset kehitysalustat
- Biohautomo 2.0
- Invest in -toiminnan kehittäminen
- Materiaaliteknologian hyödyntäminen
- Alueen aloittaville yrityksille suunnattujen palvelujen virtaviivaistaminen (SparkUp)
- Työllistymisen polku maahanmuuttajille
- Kilpailukykyisen audiovisuaalisen alan ekosysteemi
- Innovatiiviset julkiset hankinnat

Tiiviit kuvaukset osatoteutusten sisällöstä löytyvät käyttösuunnitelmasta.

Finansieringen är avsedd för regionala utvecklingsprojekt för åren 2016-2018. Genom AIKO -finansiering stöds projekt utgående från regionen, genom vilka förmågan för landskapets olika delar förstärks för att anpassa sig och svara på omvandlingar i näringsstrukturen. Förnyelsen av näringarna och företagsverksamheten, tillväxten och internationaliseringen samt experiment som främjar både sysselsättning och företagsverksamhet innehar en central roll. Genom finansieringen genomförs till omfattningen små, snabba och nya regionutvecklingsåtgärder med karaktären av experiment. Målet är också att stödja en snabb start för betydande och till dimensionen betydande utvecklingsprocesser.

Avgörande urvalskriterium:

- projektet ska aktivt befrämja och förstärka omvandlingen i näringstrukturen
- projektet ska påskynda utvecklingsprocessens startfas eller experiment
- att förstärka näringslivets tillväxt, internationalisering och konkurrenskraft

Anvisningar för ansökan (Hakuohjeet)

Ansökningsblankett (Hakulomake)

 

Tilläggsinformation:
näringslivschef, Petteri Partanen
tel. 040 776 0630

utvecklingschef, Tarja Nuotio
tel. 040 506 3715 

förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi 

 

CIRCWASTE- Kohti kiertotaloutta


I CIRCWASTE- Kohti kiertotaloutta -projektet utvecklas de praktiska åtgärderna för cirkulärekonomin i samarbete med ett brett aktörsnätverk. Projektet främjar också förverkligandet av den nationella avfallshanteringsplanen. Projektet förverkligas under åren 2016-2023.
Delar av projektet förverkligas genom konkreta demonstrationer och scenarier. Inom Egentliga Finlands område har man bl.a. utvecklat storleken på biogasproduktionen (Åbo Yrkeshögskola), förminskat matsvinn i Arkea restaurangerna och utvecklat Åbo stads marktäktspark i Saramäki. Projektet lyfter också fram avfallshanteringens utvecklingsmöjligheter och mål samt betonar ämnets forskningsbehov. Ett samarbete med resurseffektivitetscentret kommer också att påbörjas.
Egentliga Finlands förbund och Valonia koordinerar projektet i Egentliga Finland och i Satakunda. Finlands miljöcentral är projektets internationella koordinator och finansieringen kommer från European Union Life IP -finansieringsprogram.

Tilläggsinformation: naturresursplanerare Aleksis Klap

 

 

 

CIVITAS ECCENTRIC


Egentliga Finlands förbund deltar i CIVITAS ECCENTRIC -projektet (2016–2019) vars mål är att öka hållbara former av rörlighet och förminska användandet av personbilar inom Åbo stadsregion. I samband med projektet förverkligas den regionala rapporten om personbilarnas infartsparkering, rörlighetsbarometern och rapporten om den strategiska trafikplaneringens deltagande metoder. De flesta åtgärder och rapporter är lokala och regionala, men blir senare tillgängliga för landskapets gemensamma planering. Åbo stad leder projektet inom Åbo regionen. Egentliga Finlands förbund är partner i projektet och Valonia förverkligar projektets delhelheter.


Tilläggsinformation: trafikplanerare Mari Sinn

 

 

 Plan4Blue – Maritime Spatial Planning for Sustainable Blue Economies

Målet för projektet Plan 4Blue är att stödja den hållbara blåa tillväxten och att finna en balans mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga målen. Projektet genomförs i samarbete mellan Finland och Estland, undersökningsområdet är Finska viken och Skärgårdshavet.


Projektet kommer att producera framtidsscenarier om havs- och kustområdenas blåa tillväxt och analysera miljöriskerna för förverkligandet av scenarierna och den ekonomiska potentialen. Man ska bilda sig en uppfattning om det viktigast innehåll och olika alternativ i havsplanering samt en ram till kontinuerligt samarbete. Projektet innebär ett omfattande samarbete mellan intressegrupper.


Huvudpartner i projektet är Finlands miljöcentral. Egentliga Finland fungerar som en egentliga partner tillsammans med Åbo universitet, Nylands förbund, Tartu universitetet och Baltic Environment Forum Estonian, dessutom finns de det även övriga partners. Projektet genomförs 1.10.2016 - 31.12.2019. Finansiering kommer från Interreg Central Baltic –programmet och den totala budgeten är ca 2 miljoner euro. Egentliga Finlands förbunds budgeten för projektet är ca 168 000 euro.


Tilläggsinformation: miljöplanerare Timo Juvonen

 

 

Smart Blue Regions


Projektets mål till at utveckla temat för blå tillväxt (Blue Growth) geom att olika medvetenheten om dess möjligheter och genom att förverkliga regionala smarta specialiseringsmål i Östersjöregionen. Blå tillväxt hänvisar till ekonomisk tillväxt som baserar sig på olika maritima sektorer och till den nya smart specialiseringens utnyttjande inom sjöfartssektorn. Målet är även att utveckla indikatorer och aktörsnätverk inom temat.
Projektet kommer att inriktas på att samla och utveckla värdekedjor inom metallindustrin och teknik samt inom biovetenskap och andra energi-relaterade områden. Genom att kartlägga värdekedjor kan man få den bästa expertisen för tillverkningsprocessens olika skeden.
Schleswig-Holstein området (Ministry of Economic Affairs, Employment, Transport and Technology) har det huvudsakliga ansvaret, och projektets andra aktörer kommer från Estland, Polen, Sverige, Lettland och Finland. Den enda finska huvudaktören är Egentliga Finlands förbund. Turku Science Park Oy Ab och Koneteknologiakeskus Turku Oy Ab deltar också i projektet.
Projektet varar under perioden 1.3.2016–28.2.2019. Den totala budgeten är ca 1,8 miljoner euro, varav Egentliga Finlands förbund får 204 540 euro. Finansieringen kommer från Interreg Baltic Sea Region -programmet.
Tilläggsinformation: projektkoordinator Helinä Yli-Knuutila

 

Valonian hankkeet

Valonia – Egentliga Finlands service center för hållbar utveckling och energi är en regional expertorganisation i Egentliga Finland har omfattande projektverksamhet, mer information finns i Valonias webbsidor.

 

 

 

Projekt av Lounaistieto

Regional informationstjänst i sydvästra Finland Lounaistieto är med bland annat 6Aika-öppet data -spetsprojekt. Man kan läsa on aktuella projekt i Lounaistietos webbsidor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Utvecklingsmedel för landskapets förfogande har inte fastställts i den statliga budgeten. Därför har Egentliga Finlands förbund för närvarande inga möjligheter att ta emot nya ansökningar om landskapsutvecklingspengar.

Blanketter:

Utbetalningsblankett (Maksutushakemus)
Utgiftsuppföljning (Kustannusseuranta)
Timbokföring (Tuntikirjanpito)
Talkodagbok (Talkoopäiväkirja)
Utvecklingsprojektens slutbedömning (Kehittämisprojektien loppuarvio)

Tilläggsinformation:

revisor, Heli Tyyskänen
tel. 040 044 4785

specialplanerare, Petteri Partanen
tel. 040 7760 630

förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi 

 

kasvihuone