Det centrala i arbetet med planen har varit att göra karaktären hos strategin för landskapsplanläggningen redigare och att beskriva planeringsprinciperna för utvecklingens tyngdpunktsområden. Utgångspunkten är att man med principer, som profilerar planens områdesanvändning, ska främja landskapets attraktionsutveckling. Det är av primär vikt att man lyckas med planeringen i växelverkan och med att förmedla budskapet samt med att sammanföra attraktionsfaktorerna i den övergripande planeringen. En ram för detta bildas av principerna för att trygga och utveckla tillgängligheten för service, för att förstärka rollen för en hållbar rörlighet samt för att etablera principerna för en inre tillväxt hos samhällsstrukturen i stället för en nyröjning.

Målet är att landskapsfullmäktige godkänner etapplandskapsplanen vid sitt möte i juni 2018.

Tilläggsinformation:

planeringsdirektör Heikki Saarento
tel. 0407203056

landskapsarkitekt Kaisa Äijö
tel. 0440304071

trafikplanerare Mari Sinn
tel. 045 807 8969

förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi

Behandlingsetapperna för etapplandskapsplanen hittills:

• landskapsstyrelsen 20.11.2017 / framläggande av planförslaget
• landskapsstyrelsens aftonskola / 7.11.2017
• markanvändningssektionen 28.8.2017 / den mottagna responsen på 1:a planförslaget och de utarbetade bemötandena
• myndighetsrådslag under förslagsetappen 17.8.2017
• Landskapsstyrelsen 24.4.2017
• Landskapsstyrelsens aftonskola 21.3.2017
• Markanvändningssektionen 7.3.2017
• Markanvändningssektionen 27.6.2016 / lagändring i MBL och beredning av Egentliga Finlands etapplandskapsplan
• Landskapsstyrelsen 18.4.2016 / respons och svaromål
• Landskapsstyrelsen 21.3.2016 / respons och svaromål
• Markanvändningssektionen 12.2.2016 / bedömning av kommersiell inverkan
• Markanvändningssektionen/respons och svaromål
• Landskapsstyrelsen 8.6.2016 / presentation av planförslag
• (fem offentliga tillställningar, 48 st. utlåtanden och 20 st. initiativ)
• Hörandet av planeringsfasen i juni-juli 2015 (MBL 62 § MBF 30 §)
• Landskapsstyrelsen 18.5.2015 / planförslag lagt till påseende
• Landskapsstyrelsens och markanvändningssektionens aftonskola 25.3.2015 / principer och preliminärt planutkast
• Markanvändningssektionen 26.1.2015 / beredningsprinciper
• Markanvändningssektionen 16.12.2013 / deltagande- och utvärderingsplan (OAS)
• Myndighetssamråd för inledningsskedet 5.12.2013
• Landskapsfullmäktige 2.12.2013 / beredningsskede
• Landskapsstyrelsen 28.10.2013 / beredningsskede
• Landskapsfullmäktige 10.6.2013 / förfarandet inleds
• Landskapsstyrelsen 27.5.2013 / påbörjande

 

 

Dokumentation av planförslag 20.11.2017:

Officiella plandokument

Plankarta 1:175 000
Planbeteckningar och -bestämmelser
Planbeskrivning

Städernas landskapsplaner i skala 1:75 000:

Inofficiell kombinationskarta 1:175 000

Bilagor:

Bilaga 0. Plankorten

Liitteet 1-6. Seutukuntakohtaiset teemakartat sekä maankäytön ja liikenteen muutokset (på finska)

Bilaga 5. Temakartor för Åboland

Liite 7. Kaavaratkaisun seutukohtaiset perustelut (på finska)

Bilaga 7. Planlösningens motiveringar för Åboland

Liite 8. Taajamatarkastelun lähtökohdat: Taajamarakenne sekä taajamaväestön osuus asukkaista ja asukastiheyskehitys (på finska)

Liite 9. Luettelo Varsinais-Suomen yli 2 000 k-m2 kaupan yksiköistä 2014/2016 (på finska)

Liite 10. Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavaluonnoksen lausunnot ja mielipiteet sekä niihin laaditut vastineet. (på finska)

Liite 10b. Lausunnot ja vastineet 1. ehdotuksesta (på finska)

Liite 11. Varsinais-Suomi - Keskustan ulkopuolisten kaupan alueiden saavutettavuustarkastelu. Ramboll 3.4.2017 (på finska)

Övrig dokumentation (på finska):

 

Dokumentation av etapplandskapsplanens första förslag 24.4.2017

Dokumentation av planförslag 18.5.2015

 

 

 

Generalplanen för etapplandskapsplanen var lagt till påseende under perioden 3.6 - 10.7.2015. Den presenterades för publiken vid fem olika tillställningar i Nystad, Loimaa, Salo, Pargas och i Åbo.

Generalplanen medförde 48 st. utlåtanden och 20 st. anmärkningar. Responsen består av svaromål samt svaromål på givna utlåtanden och anmärkningar. Svaromålet är strukturerat enligt temaområden och frågor som uppstod i samband med responsen. Svaromålen innehåller preliminära uttalanden om ändringar och inspektioner, som ska revideras under förhandlingsprocessen med de olika parterna. Svaromålen behandlades i markanvändningssektionen 12.2.2016 och vidare i landskapsstyrelsen 18.4.2016.

Riksdagen godkände förändringen av markanvändnings- och bygglagen och lagen trädde i kraft 1.2.2016. Den nya lagen slopar kravet på bestyrkning av landskapsplanen och har även en inverkan planläggningsprocessen.

På grundval av responsen på förslaget till generalplanen förbereder man ett planläggningsförslag tillsammans med kommunerna och de övriga parterna. Sedan följer ett öppet samrådsförfarande efter vilken förslaget läggs till allmänt påseende och de berörda parterna har rätt att yrka om planläggningsförslaget.

På grund av lagändringen kommer frågorna kring köpet att tas upp i genomgången av landskapsplanen. Landsskapstyrelsen och markanvändningssektionen kommer att behandla planförslaget efter årsskiftet, och uttalanden kan begäras efter att planändringen trätt i kraft. Förslaget granskas vid behov efter remissbehandlingarna vartefter förslaget blir offentligt. Planförslaget skickas sedan till landskapsstyrelsen och vidare till landskapsfullmäktige, som kan godkänna eller förkasta förslaget. Eventuella klagomål behandlas i förvaltningsdomstolen.

Tilläggsinformation:
planeringsdirektör Heikki Saarento
tel. 0407203056

landskapsarkitekt Kaisa Äijö
tel. 0440304071

trafikplanerare Mari Sinn
tel. 045 807 8969

förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi

Planprocessens skeden och behandlingar

• Markanvändningssektionen 7.3.2017
• Landskapsstyrelsen 18.4.2016
• Markanvändningssektionen 12.2.2016
• Planförslaget offentligt under perioden 3.6 - 10.7.2015, begäran om utlåtande
• Landskapsstyrelsens och markanvändningssektionens aftonskola 25.3.2015 / principer och preliminärt planutkast
• Markanvändningssektionen 26.1.2015 / beredningsprinciper
• Landskapsplansforum 14.11.2014
• Workshop för områdesanvändningens samarbetsgrupp 9.5.2014
• Presentation av planarbetets utgångspunkter och mål (OAS) i alla kommuner på våren 2014
• Markanvändningssektionen 16.12.2013 / deltagande- och utvärderingsplan (OAS)
• Myndighetssamråd för inledningsskedet 5.12.2013
• Landskapsfullmäktige 2.12.2013 / beredningsskede
• Handelns servicenätsutredning, slutseminarium 29.10.2013
• Landskapsstyrelsen 28.10.2013 / beredningsskede
• Landskapsfullmäktige 10.6.2013 / förfarandet inleds
• Rapport om köpets servicenätverk, workshop 4.6.2013
• Landskapsstyrelsen 27.5.2013 / påbörjande

 

Landskapsplaneutkast 18.5.2015

Länkar i pdf-format

 

Egentliga Finlands landskap är indelat i olika temaområden. En sk. helhetslandskapsplan är en plan som omfattar hela landskapet och dess samhällsfunktioner. Landskapsplanen ska förmedla information om särdragen i de olika områdena, vägleda landskapets planering och den ska även styra utvecklingen av områdets vitalitet och effektivitet med hjälp av olika temaområden.  

VTT järjesti yhdessä Varsinais-Suomen liiton kanssa kaksi työpajaa maaseudun liikkumispalveluista Turussa 28.10.2016 ja 12.12.2016. Työpajat olivat osa Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa hanketta, jonka tavoitteena on tunnistaa uusia digitaalisiin ratkaisuihin perustuvia toimintamalleja, jotka mahdollistavat liikkumis- ja kuljetuspalveluiden tarjoamisen ja järjestämisen harvaan asutuilla alueilla kustannustehokkaasti. Hanke huomioi liikkujaryhminä niin alueen asukkaat kuin matkailijat. Lisäksi yhteiskunnan korvaamat ja tukemat kuljetukset ovat tarkastelun kohteena.

 

Lisätietoja:

liikennesuunnittelija Mari Sinn
p. 045 807 8969

etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi

MaaseutuMaaS, hanke-esittely

Tilaisuudessa pidetyt esitykset:

Varsinais-Suomen liikennestrategia ja maaseutualueiden liikennepalvelut, Mari Sinn

VTTn alustus Maaseutujen liikennepalvelut nykytilanteessa, Jenni Eckhardt

Työpaja-aineistot:

MaaseutuMaaS 1 työpaja 2016

MaaseutuMaaS 1 työpaja yhteenvedot 2016

MaaseutuMaaS 2 työpaja Turku 2016

 

 

 

Maakuntakaavassa liikennejärjestelmää kehitetään kaikki liikennemuodot käsittävänä kokonaisuutena maankäytön suunnittelun rinnalla. Maakuntakaavassa turvataan valtakunnallisten, maakunnallisten ja seudullisten liikenneväylien aluevaraukset. Tavoitteena on turvallinen liikenneympäristö, olemassa olevan liikenneinfrastruktuurin tehokas käyttö sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuksien kasvattaminen.

Maakuntakaavoituksessa huomioidaan liikennepalvelujen toimivuus etenkin joukkoliikennepalvelujen osalta osoittamalla maankäyttöä joukkoliikenteen kannalta edullisille vyöhykkeille. Kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan tiivistämällä ja täydentämällä olemassa olevia taajamia palvelukeskittymien läheisyydessä. Kehittämisperiaatemerkinnöillä voidaan tarvittaessa korostaa kestävien liikennemuotojen merkitystä suunnittelussa.

Maakuntakaavassa on tähän asti rajoituttu pääosin mantereelle ja fyysisiin elementteihin, kuten tiestöön ja raiteisiin, mutta merialuesuunnittelu luo uusia paineita suunnitella myös vesialueiden liikennejärjestelmää.

Maakuntakaavan liikenneratkaisut perustuvat laadittuihin liikennejärjestelmäsuunnitelmiin. Maakuntakaavoituksen ohella Varsinais-Suomen liiton vastuulla on maakunnallisen liikennestrategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatiminen sekä näiden edistäminen ja seuranta. Lisäksi Varsinais-Suomen liitto vetää Turun seudulla seudullista liikennejärjestelmätyötä.

Liikenneteemoihin liittyvissä asioissa voitte olla yhteydessä liikennesuunnittelijaamme:

Mari Sinn
Varsinais-Suomen liitto
gsm +358 (0)45 807 8969
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+

Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma