Egentliga Finlads förbunds bindningsregister

Enligt kommunallagen 410/2015 en förtroendevald vid samkommunen och tjänsteinnehavare som avses i 2 mom. ska lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Skyldigheten att redogöra för sina bindningar gäller landskapsstyrelsens ledamöter, ledamöter i organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), ordföranden och vice ordförande i fullmäktige, landskapsdirektören och nämnder samt föredragande i kommunstyrelsen och nämnder. Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sitt uppdrag. Personen ska också utan dröjsmål anmäla förändringar i bindningarna.

Redogörelsen för bindningarna ska lämnas till revisionsnämnden som övervakar att skyldigheten iakttas och tillkännager redogörelserna för fullmäktige. Revisionsnämnden kan vid behov uppmana den som är skyldig att lämna en redogörelse att lämna en ny redogörelse eller komplettera sin redogörelse.

Samkommunen ska föra ett offentligt register över bindningarna i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. När ett förtroendeuppdrag eller annat uppdrag som omfattas av skyldigheten att lämna en redogörelse upphör ska uppgifterna om personen strykas ur registret och datanätet.

Beredningen av EU:s nya programperiod i Egentliga Finland

Tarja Nuotio, Egentliga Finlands förbund, pj
Carola Gunell, Egentliga Finlands förbund
Laura Leppänen, Egentliga Finlands förbund
Timo Mäkelä, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
Teija Nokka, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
Harri Haarikko, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (MYR-Utbildningssektionen)
Niko Kyynäräinen, Åboregionens Utvecklingscentral
Tomas Eklund, Region Åboland
Anita Silanterä, Saloregionen
Sami Savolainen, Åbo stad
Pauli Salminen, Utvecklingscentralen i Loimaaregionen
Raimo Rantanen, Utvecklingscentralen i Vakka-Suomi
Tiina Juhe, Åbo Handelskammare
Heimo Valkama, AKAVA Egentliga Finland
Henri Wibom, Egentliga Finlands Företagare
Ville Roslakka, Egentliga Finlands förbund, siht.

yltunniste 

Tilläggsuppgifter landskapsdirektör Juho Savo, 0400 485 333

LANDSKAPSSTYRELSEN: SKÄRGÅRDS-DELKOMMUNERNAS SKÄRGÅRDSDELAR BÖR FÅ EU-STÖD ÄVEN FRAMÖVER
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Malla Rannikko-Laine, 0400 259 223

Europeiska kommissionen fastställde i juni riktlinjerna för regionala statsstöd för åren 2014 – 2020. Till de icke-förutbestämda c-områdena hör 1,85 % av Finlands befolkning, de områdena besluter man om nationellt.
Arbets- och näringslivsministeriet föreslår att man i dessa områden innefattar delar av Åland, skärgårdskommunerna och regionkommunen Saarijärvi – Viitasaari. Skärgårds-delkommunernas skärgårdsdelar skulle inte längre under EU:s kommande programperiod höra till Finlands stödområde.
Enligt ministeriets förslag skulle (förutom de ovan nämnda områdena) det finnas 20 300 invånare inom dessa c -stödområden. I västra och södra Finlands skärgårdsdelkommuners skärgårdsdelar bodde 31.12.2010 totalt 23 065 permanent boende. Det totala invånarantalet i skärgårdsdelarna överstiger alltså ramen för stöd med ca 3000 personer.

Enligt landskapsstyrelsen behöver skärgårdsområdena stärkt regionpolitisk uppmärksamhet och stöd även under EU:s följande programperiod, så att man kan nå målsättningarna i den nationella skärgårdslagen. Med stödet tryggar man näringslivets, servicens och företagens möjligheter att verka i skärgården och att både en svensk- och finskspråkig skärgårdskultur består i vårt land. Nya kommunstrukturer föder nya utmaningar för kommunerna, till följd av skärgårdsförhållanden. Serviceproduktion i skärgårdsförhållanden är dyrare än på fastlandet; avstånden är stora och man kan inte utnyttja stora volymer i serviceproduktionen.

Egentliga Finlands förbund säger i sitt ställningstagande att skärgårds-delkommunernas skärgårdsdelar också i nästa programperiod bör höra till de nationella regionstödens stödområde. Om de inte i sin helhet kan höra hit bör man se till att åtminstone de områden får stöd, där flest skärgårdsinvånare bor. Enligt Egentliga Finlands förbund är stödbehovet och stödens inverkan där störst.

LANDSKAPSSTYRELSEN: SERVICENIVÅN SJUNKER I LANDSKAPET NÄR ARBETSKRAFTSBYRÅER STÄNGS
Tilläggsuppgifter: Malla Rannikko-Laine, 0400 259 223

Egentliga Finlands NTM –central ber om Egentliga Finlands förbunds utlåtande om ett förslag som gäller arbets- och näringslivsbyråernas antal, läge och förverkligande. I hela landet gick man 1.1.2013 in för en struktur där det i varje NTM –centralregion förvaltningsmässigt bara finns en byrå.
I Egentliga Finland innebar det att nio självständiga arbets- och näringslivsbyråer stängde och en byrå för hela landskapet grundades. Den har i nuläget 12 verksamhetsställen. Finansministeriet vill utveckla den offentliga förvaltningens kundservice och samla servicen i gemensamma servicebyråer (samservice).

Egentliga Finlands NTM –central föreslår att arbets- och näringslivsbyrån i landskapet framöver har två verksamhetsställen, Åbo och Salo, därtill finns samservice på olika håll och i Loimaa och Nystad ger byråns personal service vid sidan av övrig myndighetsverksamhet. Enligt förslaget stängs verksamhetsställena i S:t Karins, Kimitoön, Letala, Lundo, Pemar, Pargas, Reso och Somero.

Enligt Egentliga Finlands förbund är det viktigt att bibehålla en tillräcklig servicenivå och att service finns inom räckhåll. Trots att man alltmer övergår till virtuella tjänster är det i arbetskraftsfrågor viktigt att erbjuda tillräcklig personlig service. De anställda måste också känna till de lokala omständigheterna. I NTM –centralens förslag nämns att arbets- och näringslivsbyråns personal även kan ambulera till regionerna, vilket landskapsförbundet understöder. Då kan man erbjuda sakkunnig service nära kunden.

Egentliga Finlands förbund anser att NTM –centralens förslag tryggar en tillräcklig nivå för arbets- och näringslivsservice i Åboregionen, men i landskapets övriga delar märkbart försvagar tillgången och nåbarheten till arbetskraftsservice. Landskapsstyrelsen beslöt på mötet att lägga till en mening i föredragningstexten: styrelsen kräver att man i de områden där reformen märkbart försämrar servicen för arbetssökande, tryggar att arbets- och näringslivsbyrån kan fortsätta sin verksamhet.

EU-MEDEL TILL EGENTLIGA FINLANDS BESÖKSCENTER FÖR FÖRETAG
Tilläggsuppgifter: specialplanerare Ville Roslakka 050 592 0404, Carola Gunell 040 7551 104

Landskapsstyrelsen beslöt att bevilja Åboregionens utvecklingscentral 139 230 euro ur Europeiska regionala utvecklingsfonden för projektet Visiitti, där man ska skapar ett nätverk eller så kallat besökscenter för att locka företag till Egentliga Finland
I projektet bygger man upp ett nätverk för besöksverksamhet, konkurrensutsätter operatörerna som ska sköta verksamheten, skriver en gemensam berättelse och producerar virtuellt material för besökscentret. Besökscentret kommer att drivas av företagarna och den valda operatören.
Det virtuella materialet kan användas som bas i alla regionens besökscenter och showrooms. Det presenterar Egentliga Finland som en helhet, företagen kan lägga till sitt eget material. Företag har redan förbundit sig att delta, verksamheten omfattar hela Egentliga Finland. Projektet förverkligas 1.9.2013–31.12.2014.

REKREATION BÖR TRYGGAS I LANDSKAPETS NYA NATURSKYDDSOMRÅDEN
Tilläggsuppgifter: Timo Juvonen 040 8295 543

Miljöministeriet har bett om utlåtanden om två utkast till nya naturskyddsområden i Egentliga Finland. Områdena ägs av staten och hör till olika skyddsprogram.
Ministeriet planerar att i Egentliga Finland grunda 91 nya naturskyddsområden. Till dem hör rika lundar, gamla skogar och kärr samt värdefulla fågelvåtmarker och skärgård. Områdenas storlek varierar från några hektar till tusen hektar.
Landskapsförbundet konstaterar att områdena inte står i strid med markanvändningen i de fastställda landskapsplanerna. Samtidigt lyfter förbundet fram behovet att trygga mångsidig rekreation i naturskyddsområdena, bl.a. friluftsliv, fiske och jakt.

 alatunniste

MYRS bereder ärenden för landskapets samarbetsgrupp (MYR).

 

Medlemmar Nuotio Tarja, ordf. Egentliga Finlands förbund
  Partanen Petteri

Egentliga Finlands förbund

  Kauppinen Veli-Matti Egentliga Finlands förbund
 

Högblom Esa

Egentliga Finlands förbund

 

Heinonen Sami

Egentliga Finlands förbund

 

Metsä-Tokila Timo vice ordf.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland

 

Mäkelä Timo

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland

 

Jaakonmäki Seppo

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland

 

 Puurunen Pekka

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland

 

Lammila Jyrki

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland

 

Koivukangas Minna

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland

 

Villa Mika

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland

 

Bryggman Carola

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

 

Huotari Tiina

Nylands förbund

 

 

 

Sakkunniga

Ranta-aho Kari

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland

 

Juvonen Timo

Egentliga Finlands förbund

     

Protokollförare

Roslakka Ville

Egentliga Finlands förbund