Egentliga Finlands etapplandskapsplan för tätorternas markanvändning, service och trafik

Egentliga Finlands landsskapsfullmäktige inledde arbetet med Egentliga Finlands etapplandskapsplan för tätorternas markanvändning, service och traffik 10.6.2013. Landskapsplanen bereds som en etapplandskapsplan som behandlar:

• markanvändning i centrum och tätorter, speciellt i Åbo stadsregion utifrån strukturmodellarbetet
• dimensionering och placering av detaljhandelns storenheter enligt den reviderade markanvändnings- och bygglagen samt
• trafiknätverkets utvecklingsbehov utifrån arbetet med landskapets trafiksystem

 

Egentliga Finlands etapplandskapsplan för naturvärden och -resurser

Egentliga Finlands landskapsfullmäktige inledde arbetet om helhetsgranskningen av Egentliga Finlands landskapsplan 7.12.2015.

Landskapsplanen bereds som ett etapplandskapsplan, som behandlar användningen av centrala naturresurser och deras potential ur bioekonomins och den cirkulära ekonomins synvinkel. Naturresurserna sammanjämkas med för landskapet värdefulla naturområden och så att rekreationsmöjligheterna tryggas.

  

  

maankayttoymparisto