Maakuntajohtaja Juho Savon juhlapuhe Varsin Hyvä ry:n 15-vuotisjuhlassa 11.10.2012 Paimiossa Sukselan koululla.

Maaseutu Varsinais-Suomen strategiassa

Varsinais-Suomen maakuntastrategiassa Kompassi tulevaisuuteen (maakuntavaltuusto 2010) todetaan, että maakunnan sijainti sekä maantieteelliset olosuhteet tekevät siitä ainutlaatuisen koko Euroopassa. Harva alue voi kuvailla itseään samalla sekä viljelysmaiden että tuhansien saarien alueena. Meri ja maaseutu ovat tehneet maakunnasta vauraan ja elinvoimaisen satojen vuosien ajan. Alueen historia näkyy edelleen sekä kaupunkikuvassa että maaseudulla. Varsinais-Suomi on maan johtava maatalousalue ja merkittävä elintarviketeollisuuden raaka-aineiden tuottaja, sillä onhan maatalouden kasvu- ja tuotanto-olosuhteet maan parhaat.

Maakuntastrategian kärkivision vision mukaan Varsinais-Suomessa elämisen laatu on Suomen parasta. Visiota on konkretisoitu mm. seuraavin maaseudun roolia esille tuovin lausein:

• Varsinais-Suomi on maatalouden tärkein ja tuottavin tuotantoalue Suomessa.

• Varsinais-Suomi tarjoaa hyvin suunnitellun ja toteutetun ympäristön kaikille asukkaille ja toimijoille.

• Varsinais-Suomen arvokas kulttuuriympäristö/kulttuuriperintö on imago- ja identiteettitekijä sekä kehityksen voimavara.

• Varsinais-Suomen liikennejärjestelmä toimii tehokkaasti, turvallisesti ja kestävästi tukien elämisen laatua ja elinkeinoelämän kilpailukykyä maakunnan kaikissa osissa.

• Varsinais-Suomi on hiilineutraali maakunta ja tuottaa merkittävän osan energiantarpeestaan uusiutuvalla energialla.

• Saaristomeren tila on hyvä.

Kaikki nämä tavoitelauseet kuvaavat hyvin maaseudun roolia maakuntatason aluekehitystyössä.

Konkreettisimmillaan se näkyy rahoituspäätöksissä, joita maakunnan liitto, siis Varsinais-Suomen liitto, tekee Euroopan Aluekehitysrahaston varoista tai maakunnan kehittämisrahasta. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rahoituspäätöksissä kriteereitä haetaan samasta maakunnan yhteisestä maakuntavaltuuston hyväksymästä strategiasta. Maaseutuohjelmasta rahoitettaville Leader -hankkeille tavoitteet löytyvät tästä samasta strategiasta.

Maakunnalle hyväksytyn erillisen energiastrategian perustella on arvioitavissa, että maaseudun merkitys tulevaisuudessa tulee edelleen korostumaan omavaraisuutta kasvattavien uusiutuvien energiamuotojen saadessa uutta jalansijaa. Uusiutuviin energialähteisiin perustuva tulevaisuuden energiamalli tukeutuu vahvasti hajautettuun maaseudulla tapahtuvaan tuotantoon. Kehityshankkeet ja sovellutukset menevät jo monessa maassa edellämme.

Maakuntakaavoitus

Alueidenkäytön suunnittelun tavoitteena on tukea maakunnan tasapainoista kehittämistä. Toimiva aluerakenne on elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja Varsinais-Suomen Itämeri-aseman vahvistamisen keskeinen lähtökohta. Aluerakenteen kehittäminen perustuu olemassa olevien rakenteiden tehokkaaseen käyttöön.

Varsinais-Suomen aluerakenteen ytimen muodostaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti Turun kaupunkiseudun toiminnallinen työssäkäyntialue. Sitä täydentävät ja tasapainottavat seutukuntakeskukset omine vaikutusalueineen. Muut keskukset ja maaseudun kylät tarjoavat lähipalveluja maaseutualueille. Maakuntakaavoituksella edistetään kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä kyläverkoston kehittämistä. Kaavoituksessa otetaan huomioon maaseudun haja-asutukseen ja paikallisiin toimintoihin perustuvat elinkeinot sekä maaseudun tarve saada uusia pysyviä asukkaita.

Suunnittelulla edistetään maaseudun alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä kyläverkoston olemassa olevia rakenteita, palvelujen saatavuutta, maaseudun elinkeinotoiminnan monipuolistamista sekä ympäristöarvojen säilymistä. Maaseudun asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan toimintoja suunnataan tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa sekä olevan infrastruktuurin hyväksikäyttöä.

Aluerakenne

Suomalainen asuminen on väljemmin sijoittunutta kuin muualla Euroopassa. Ilmiö on alueen voimavara, mutta hallitsemattomana resursseja tuhlaava. Myös Varsinais-Suomen yhdyskuntarakenne on osittain hajaantuvaa. Erityisesti Turun kaupunkiseudulla, jolla kasvun tulisi olla suunnitelmallista ja ohjattua, uusi asutus leviää suunnittelematta taajamien lievealueilla heikentäen pohjaa kestävältä maankäytöltä. Reuna-alueiden pirstoutumisen myötä kaupungin ja maaseudun raja on jo hämärtynyt. Hajaantumiskysymyksen haltuunotto edellyttää haja- ja lieverakentamiskäsitteiden selkeää erottamista. Maaseudun elinvoimaisuus edellyttää perustellun, maaseudun toimintoihin tukeutuvan ja niitä edelleen kehittävän hajarakentamisen sallimista. Hyvin toimivassa aluerakenteessa keskusten ja maaseudun välille muodostuu monipuolinen vuorovaikutus, jossa eriluonteiset alueet hyödyntävät toistensa vahvuuksia.

Maakunnan tavoitteeksi on asetettu eheä, monikeskuksinen, verkottuva rakenne, jota kehitetään suosimalla täydennysrakentamista. Uusi rakentaminen sijoitetaan jo rakennettujen alueiden sisälle ja yhteyteen niitä hallitusti laajentamalla ja tukeutumalla olemassa oleviin palveluihin ja infrastruktuuriin. Eheä yhdyskuntarakenne on kokonaistaloudellinen ja parantaa koko yhteiskunnan toimivuutta sekä viihtyisyyttä. Monikeskuksisessa aluerakenteessa tieverkon rooli on suuri. Pääteiden lisäksi tulee huolehtia alempiasteisen tieverkon varassa olevien keskusten välisten poikittaisyhteyksien kunnosta ja toimivuudesta.

Suunnitelmallisella maankäytöllä tuetaan maaseudun kylien ja taajamien elinvoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä lähipalveluiden säilymistä ja kehittämistä. Kesä- ja kakkosasumisen kehittämisellä yhdessä harkitun hajarakentamisen kanssa voidaan vahvistaa maaseudun palvelutarjontaa ja hyödyntää rakennuskantaa. Samalla varmistetaan asuinalueiden monipuolisuus, erilaisten asumismuotojen tarjonta ja pidetään huolta ainutlaatuiselle, varsinaissuomalaiselle kulttuuriperinnölle rakentuvasta alueiden identiteettistä.

* * *

Varsin Hyvä ry:n Leader-toiminnalla on merkittävällä tavalla edistetty maakuntastrategian ja maakuntakaavojen toteuttamista. Rahoitetuilla hankkeilla on tuettu varsinaissuomalaisen maaseudun elivoimaisuutta, nostettu esille oman alueen kulttuuriperinnön arvoja, vahvistettu alue- ja asukaslähtöistä kotiseututoimintaa sekä tuettu lähipalveluiden kehittämistä.

Esitän Varsinais-Suomen aluehallinnon - Varsinais-Suomen liiton – puolesta lämpimät ja kannustavat 15 –vuotisjuhlaonnittelut Varsin Hyvä ry:lle! Näin nuorelle voi vielä toivottaa pitkää ikää. Sitä EU:n rakennepoliittiset linjauksetkin tällaiselle paikalliselle kehittämistoiminnalle lupaavat.


ELISENVAARAN OPPIMISKESKUKSEN AVAJAISPUHE 10.10.2011

Maakuntajohtaja Juho Savo

On todella mukavaa ja nostalgista olla mukana tässä juhlassa. Siitä on jo 42 vuotta kun jätin ylioppilaana Elisenvaaran yhteiskoulun. Paljon on maailmassa näinä vuosina tapahtunut. Koulutuksen merkitys ei kuitenkaan ole paljon muuttunut. Sitä koskevat muutokset taitavat ilmetä juuri siinä asiassa, jota tämän uuden tilan käyttöönotto ilmentää: Lisääntyvä yhteistyö ja resurssien tehokkaampi käyttö palvelujen turvaamiseksi myös maakuntakeskusten ulkopuolella.

Tälle käyttöönotetulle uudelle komealle nimelle: Elisenvaaran oppimiskeskus, on hyvät perusteet kun nyt yläkoulu, lukio, kansalaisopisto ja kirjasto sekä vielä kulttuuritoimi ovat sijoittuneet saman katon alle. Erityisesti kulttuuritoimen ja koulutuksen yhdistelmä tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Samoin etäopetukseen tehdyt panostukset luovat joustavia välineitä opiskeluun. Näillä asioilla käydään jatkuvaa kisaa alueen palvelujen tason ja vetovoiman kehittämiseksi.

Uudella kokonaisuudella on suuri merkitys Elisenvaaran lukion opiskelijoille sekä luonnollisesti koko koulukeskuksen väelle. Kirjaston uusien tilojen myötä tällä uudella toimintakokonaisuudella on merkittävä vaikutus koko Pöytyän kunnalle. Seutukunnalla ei ole ennestään ollut tällaista auditoriota, joten Kyrö tulee tämän tilan kautta saamaan ihan uuden statuksen tapahtumapaikkana. Lämpimät onnittelut Pöytyän kunnalle ja kaikille teille elisenvaaralaisille todella upeasta kokonaisuudesta ja sen määrätietoisesta toteuttamisesta.

Hyvät kuulijat,

Koulutuksen kokonaiskentän voi sanoa elävän tällä hetkellä jonkinlaista rakenteellista murrosta koulutustasosta riippumatta - ei vähiten juuri alkaneen hallitusohjelmakauden säästötoimien ja uudelleenpainotusten seurauksena. Myös kuntauudistus ja sen liitännäisvaikutukset heijastuvat koulutuksen tarjonnan rakenteisiin. Koulutuksen toteuttajien hallintomallit ovat muuttumassa tai ainakin niihin kohdistuu merkittäviä muutospaineita ja koulutuksen laadun ja kustannustehokkuuden parantamistarpeet toistuvat eri kehittämisesityksissä. Varsinais-Suomessa korostuu erityisesti II asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoaminen nykyistä tehokkaammaksi kokonaisuudeksi. Edelleen lähivuosina nuorisoikäluokat supistuvat, mikä myös osaltaan tulee johtamaan uudelleenarviointeihin mm. koulutuksen aloittajapaikkojen ja kohdentamisen suhteen.

Erityisenä huolena ja haasteena ovat nykyisten pienten kuntien lukioiden toimintaedellytysten säilyminen oppilaiden vähetessä ja kuntarakenteiden muuttuessa. Lukiokoulutuksen saavutettavuus on säilynyt edellisvuosien tasolla sinänsä, mutta tilanteen säilyttämiseksi pienten lukioiden yhteistyötä, erikoistumista ja keskinäistä verkostoitumista tulee lisätä. Kouluverkkosuunnittelun tulee olla kuntarajat ylittävää. Pientä turbulenssiä pulpetissa ja myös kunnanvirastoissa jälleen kerran siis, mutta onnistuessaan sisältänee myös positiivisia mahdollisuuksia.

Hallituksen tavoitteena on nostaa suomalaiset maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteen saavuttamista mitataan eri tilastosuureilla. Valtiontalouden realiteetit huomioon ottaen on selvää, että tavoitteen saavuttaminen edellyttää monien asioiden ja toimintatapojen uudelleenmiettimistä. On syytä maakunnallisestikin miettiä voitaisiinko koulutuspuolella jotain tehdä toisin ja kenties tehokkaammin! Muutosten ja uudistusten lähtökohtana tulee kuitenkin aina olla ensin asiakas, sitten asiakas ja lopuksi asiakas. Valmistuvien oppilaiden, elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tulevaisuusvalmiudet ja kilpailukyky ovat niitä keskeisiä asioita, joita tässä liikutellaan. Ei sen vähempää eikä enempää. Avainsanoja ovat koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus ja tarjonnan korkea tasalaatuisuus. Perus- ja lukio-opetuksen osalta tämä siis merkitsee ylikunnallisen koulutussuunnittelun korostumista, resurssien jakamista ja uuden teknologian soveltamista ja esimerkiksi juuri etäopetuksen soveltamista konkreettisesti.

***

Keskeisiä, koulutussektoriakin koskettavia haasteita ovat mm. Suomen edelleen kasvava riippuvuus kansainvälisestä toimintaympäristöstä, palvelualavaltaistumisen eri muodot ja ikärakennekehitys kokonaisuudessaan sekä elinkeinoelämän rakennemuutos. Varsinais-Suomessa elinkeinojen rakennemuutos vaikuttaa voimakkaasti koulutustarpeisiin erityisesti aikuiskoulutuksen osalta. Telakka- ja elektroniikkateollisuuden murros näkyy merkittävinä uudelleenkoulutustarpeina nyt ja lähitulevaisuudessa. Huolestuttavana piirteenä maakunnassa – erityisesti Turun seudulla – näkyy peruskoulunsa päättäneiden nuorten osalta liian usean jääminen vaille jatkokoulutuspaikkaa ja tätä seuraava työttömyys. Erinomaisen keskeinen asia nykyhallituksen linjauksissa onkin yhteiskuntatakuun ja sen osana koulutustakuun toteuttaminen kaikkine käytännön haasteineenkin.

***

Aluekehitysviranomaisena toimivan Varsinais-Suomen liiton, ja erityisesti II asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjien, näkökulmasta kuluva syksy on ollut ja tulee olemaan haastava monin eri tavoin. Haasteet ovat lähivuosissa, mutta itse asiassa niistä moniin vaikutetaan ja niistä päätetään jo ennen tulevaa vuodenvaihdetta. Keskeinen koulutukseen ja osaamiseen liittyvä suurponnistus vuonna 2011 on opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011 – 2016 eli ns. KESU, joka määrittelee valtakunnan koulutuksen tärkeimmät linjaukset ja erityisesti koulutuksen aloituspaikat vuoteen 2016 asti.

Kohtuullisella tyydytyksellä voinee todeta, että varsin monet maakunnan liiton esittämistä laadullisista tavoitteista sisältyvät opetus -ja kulttuuriministeriön nyt lausunnolle lähettämään valtakunnalliseen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan. Samoin hallitusohjelman – ja vuoden 2012 budjettiehdotuksen laadulliset painopisteet ovat pitkälti positiivisia mutta säästöt ja budjettileikkaukset merkitsevät monin eri tavoin haasteita ja asioiden uudelleen miettimistä.

***

Lausunnoille lähetetty KESU 2011 – 2016 nostaa lukioiden osalta esille rahoitusperustan uudistamisen ottaen huomioon toisen asteen rahoituksen kokonaisuuden sekä ylläpitäjäneutraaliuden. Uutta on ns. tuloksellisuusrahoitusosuus, joka palkitsee mm. koulutuksen laadusta ja/tai sen paranemisesta. Lukiokoulutuksen valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa koskeva valtioneuvoston asetus sekä lukion opetussuunnitelman perusteet uudistetaan perusopetuksen vastaavan uudistuksen jälkeen. Keskeisintä tulevissa uudistuksissa on se, miten hyvin kokonaisjärjestelmä takaa lukiosta valmistuvien jatkoreitin seuraavalle pysäkille ja siitä eteenpäin työelämään.

Nuorten ammatillisen koulutuksen oppilaspaikkoja on viime vuosina lisätty samaa vauhtia kuin peruskoulun päättävä ikäluokka on kasvanut. Koska lukioverkkoa on samaan aikaan uudistettu ja sitä kautta lukioiden oppilaspaikkamäärät ovat laskeneet, on jokaista peruskoulunsa päättävää nuorta kohti vuodesta 2003 lähtien ollut yhä vähemmän toisen asteen aloituspaikkoja tarjolla. Koska ammatillista koulutusta käytetään myös lukion jälkeisiin opintoihin, mikä näin vähentää peruskoulun päättäneiden mahdollisuuksia saada aloituspaikka, tulisi mahdollistaa lukion päättäneiden jatkaminen pääosin ammatillisen aikuiskoulutuksen puolella. Toivottavasti lukio -opetuksen kehittämistä jatketaan myös siten, että opiskelijoiden jatkokoulutuskynnystä madalletaan ja valmiuksia jatko-opintoihin kehitetään luomalla esimerkiksi yhteistä kurssitarjontaa yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa.

***

Viime vuosien myllerrys kuntakentässä jatkuu. Täällä Pöytyällä on koettu jo kaksi kuntaliitosta lyhyen ajan sisään ja kolmatta ainakin harkitaan. Vuonna 2005 yhdistyivät Karinainen ja Pöytyä ja vuonna 2009 Yläne ja Pöytyä. Ratkaisut loivat hyvän pohjan mm. tämän Elisenvaaran Oppimiskeskuksen kehittämiselle. Rahoitus, jolla tämä kokonaisuus on nyt luotu, saatiin Karinaisten ja Pöyrtyän kuntaliitoksen "porkkanarahoista". Ilman sitä koulukeskuksen tulevaisuutta olisi voinut pitää uhattuna. Nyt ollaan siirtymässä vaiheeseen II, jolloin tätä kokonaisuutta voidaan selkeästi pitää vetovoimatekijänä arvioitaessa koko Auranmaan kunnallisten palvelujen tasoa.

Maan hallituksen pyrkimys saada vuoteen 2015 mennessä toteutetuksi uudistus, jossa kunnat yhdistyisivät oleellisesti nykyistä suuremmiksi ja vahvemmiksi työssäkäyntialuepohjalta, on saanut Auranmaan alueella käyntiin vilkkaan keskustelun alueen asemasta Turun ja Loimaan välissä. Onko tulevaisuus jommankumman kainalossa, vai luodaanko Auranmaan alueelle oma monikeskuksinen kuntamalli? Hallitusvetoinen uudistus ei ole vielä edennyt juuri muuhun kuin selvitystyön aloittamiseen, mutta uudistuksen tavoitteet on tehty julkisuudessa selviksi. Nykyinen rakenne ei valtiolle tulevaisuuden palvelujen turvaajana riitä. Muutos on siis tulossa. Sen sisällöstä voi päättää itse, jos toimii heti. Vastaavasti odottelun seurauksista ei kukaan osaa ennakkoon ottaa vastuuta. Omana kantanani asiaan ole kysyttäessä vastannut, että nyt taitaisi olla ns. "tuhannen taalan paikka" koota Auranmaan alue yhdeksi palvelukunnaksi. Porkkanarahojakin on vielä, jos oikein nopeasti toimii. Asia on tällä hetkellä täysin kuntien valtuustojen omissa käsissä.

Tämän nyt vihittävä oppimiskeskus edustaa juuri niitä palveluita millä Varsinais-Suomen maaseutualueen elinvoimaa ja vetovoimaa voidaan turvata. Ilman tällaisia palveluita ei pidemmän päälle voida pitää väestökehitystä positiiivisena, eikä turvata muidenkaan palveluiden saatavuutta.

Hyvä juhlaväki

Olen erittäin iloinen tästä vihkiäisjuhlasta. Se luo uskoa tulevaisuuteen. Haluan vielä kerran onnitella teitä kaikkia Elisenvaaran oppimiskeskuksen hienosta kokonaisuudesta. Odotan mielenkiinnolla positiivisia uutisia siitä, miten hyvin oppimiskeskus on lähtenyt toimimaan. Toivotan kaikille täällä työskenteleville ja opiskeleville parhainta menestystä erittäin vaativassa työssänne myös jatkossa.