Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan 1. ehdotuksesta pyydettiin lausunnot 97:ltä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 13 §:ssä määritellyltä sekä luonnonvarafoorumeissa valmisteluun osallistuneelta taholta. Lausuntoja saatiin yhteensä 36 kpl. 10 tahoa ilmoitti, etteivät anna lausuntoa tai ettei heillä ole aihetta lausunnon antamiseen.

Saatua palautetta käsiteltiin MRA:n 11 §:n mukaisessa viranomaisneuvottelussa 7.4.2020. Varsinais-Suomen liiton maankäyttöjaosto on kokouksessaan 20.4.2020 merkinnyt tiedoksi saadut lausunnot ja niihin laaditun alustavan yleisvastineen sekä käynyt lähetekeskustelun vastineiden ja vaihemaakuntakaavaehdotuksen viimeistelemiseksi.

Seuraavaksi liiton virasto laatii lausuntokohtaiset vastineet ja tekee niiden edellyttämät tarkistukset kaavaehdotukseen ja käy tehtävistä tarkistuksista tarvittavilta osin kunta- ja viranomaiskohtaisia keskusteluja. Maankäyttöjaosto käsittelee vastineita ja tarkistettua ehdotusta kesäkuun alussa.

Viimeistellyt vastineet ja kaavaehdotus tuodaan maakuntahallituksen elokuun kokoukseen, joka päättänee asettaa kaavaehdotuksen MRA 12 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville syyskuuksi. Nähtävillä olon jälkeen maakuntahallitus käsittelee mahdolliset muistutukset ja esittänee maakuntavaltuuston joulukuun kokoukselle vaihemaakuntakaavan hyväksymistä.

Koronatilanteen kehittyminen saattaa vielä vaikuttaa kaavaehdotuksen valmistelu- ja hyväksymisaikatauluun.

Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavassa käsitellään kierto- ja biotalouden näkökulmasta keskeisten luonnonvarojen käyttö ja potentiaalit yhteen sovittaen ne maakunnallisesti arvokkaiden luontoalueiden ja virkistysmahdollisuuksien turvaamiseen. Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto käynnisti 7.12.2015 vaihemaakuntakaavatyön laadinnan. Vaihemaakuntakaavan käynnistämisen tarve liittyy erityisesti biotalouden ja kiertotalouden aiheuttamien alueellisten luonnonvarojen käytön lisääntymiseen. Keskeisiä muutoksia aiheuttavat myös kansalliset lainsäädännölliset muutokset jätehuoltosektorilla sekä EU:n tavoitteet kiertotalouteen siirtymisessä.

 

Lisätietoja:

Aleksis Klap
erikoissuunnitteilija, kiertotalous ja energia
p. 040 7213 137

Timo Juvonen
erikoissuunnitteilija, ympäristö ja merialuesuunnittelu
p. 040 8295 543

Lasse Nurmi
erikoissuunnittelija, virkistys ja tutkimus
p. 040 5435 473

etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi

Kaavaprosessin tähänastiset vaiheet ja käsittely

 • maankäyttöjaosto 20.4.2020 / 1. ehdotus
 • viranomaisneuvottelu 7.4.2020 / 1.ehdotus
 • 1. ehdotus lausunnoilla 5.2.-6.3.2020
 • maakuntahallitus 20.1.2020 / 1.ehdotus lausunnoille
 • maakuntahallitus 13.1.2020 / 1.ehdotus iltakoulu
 • maankäyttöjaosto 2.12.2019 / 1.ehdotus
 • maankäyttöjaosto 4.3.2019 / kaavaehdotuksen valmisteluvaihe
 • maakuntahallitus 24.9.2018 / vastineet valmisteluvaiheen kuulemisesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin
 • maankäyttöjaosto 20.8.2018 / vastineet valmisteluvaiheen kuulemisesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin
 • maankäyttöjaosto 18.6.2018 / valmisteluaineistosta saadut lausunnot ja mielipiteet
 • valmisteluaineisto nähtävillä 26.3.-27.4.2018
 • maakuntahallitus 19.3.2018 / valmisteluaineiston asettaminen nähtäville
 • maakuntahallitus 28.2.2018 / valmisteluaineisto, iltakoulu
 • maankäyttöjaosto 6.2.2018 / valmisteluaineisto
 • viranomaisneuvottelu 21.6.2016 / aloitusvaihe
 • maankäyttöjaosto 18.4.2016 / OAS
 • maakuntavaltuusto 7.12.2015 / aloituspäätös

1. ehdotusvaiheen aineistot

Kaavakartta

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavaselostus

Kaavakortit (Liite 1)

Liitekartat (Liite 2)


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Program för deltagande och bedömning

Maakuntakaavan taustakartta-aineisto (pdf 70Mt)

Maakuntakaavan valmistelussa hyödynnettyjä selvityksiä:

Maakuntakaavan aineistot

Viralliset valmisteluaineiston nähtävilläolon materiaalit: