Ilmastonmuutoksen hidastaminen ja siihen sopeutuminen tulee ottaa vahvemmin huomioon sekä nykysuunnitelman kärkitoimenpiteiden päivityksessä että jatkossa koko liikennejärjestelmäsuunnitelman uusimistyössä. Osaavan työvoiman saannin turvaaminen ja Varsinais-Suomen kytkeminen osaksi eteläisen Suomen kaupunkiverkostoa liikenneyhteyksiä kehittämällä ovat vahvasti esillä jo nykysuunnitelmassa, mutta kehittämistarve on kasvanut entisestään viime vuosien rakennemuutoksen ja työvoimapulan myötä.

Elinkeinoelämän kuljetustarpeisiin vastaaminen sekä kestävän liikkumisen edistäminen ovat edelleen tärkeitä kärkitoimien päivityksessä painotettavia tavoitteita. Uutena tekijänä tulee huomioida junaliikenteen kilpailun vapautuminen ja sen luomat uudet mahdollisuudet.


Linea Konsultit Oy ja MDI Oy ovat arvioineet vuonna 2014 hyväksyttyjen Varsinais-Suomen liikennestrategian ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman ajantasaisuuden suhteessa toimintaympäristön muutostekijöihin syksyn 2018 aikana. Selvitys sisältää lähivuosien kärkitoimenpiteiden päivityksen sekä tulevan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitysprosessin lähtökohtien määrittelyn. Arvioinnin tuloksia tullaan hyödyntämään valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun sidosryhmäyhteistyössä sekä tulevana vuonna Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitysprosessissa.


Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista on parhaiten ja laajimmin edistynyt maakunnan elinkeinoelämän ja satamien kuljetuksia sujuvoittavien hankkeiden toteutus ja suunnitteluvalmiuden parantaminen. Tavoite keskeisten kaukoliikenteen liikennesuuntien kehittämisestä on edistynyt valtatien 8 toteutuksen sekä laajemmin tie- ja ratahankkeiden suunnitteluvalmiuden osalta. Alatavoite joukkoliikenteen kilpailukyvyn parantamisesta suhteessa henkilöautoon ei kuitenkaan ole realisoitunut millään kaukoliikenteen suunnalla joukkoliikenteen hintojen laskusta huolimatta. Jatkossa Varsinais-Suomen tulisi löytää vahvempia yhteisiä visioita aluerakenteen ja liikenteen tulevaisuudesta sekä tavoitteista Satakunnan ohella myös Uudenmaan ja Pirkanmaan kanssa (kasvukolmio).

Tavoite maakunnan laajuisen työmarkkina-alueen vahvistamisesta liikenneyhteyksiä parantamalla on edistynyt tie- ja linja-autoyhteyksien osalta Vakka-Suomen suunnalla. Maaseudulla ja saaristossa vuosien 2016 - 2018 rahoitustaso on riittänyt liikenneyhteyksien peruspalvelutason turvaamiseen, mutta huolena on rahoitustason uusi lasku. Heikoimmin tavoitteista on edistynyt kestävien kulkutapojen suosion kasvu kaupunkialueilla, taajamissa ja kaukoliikenteessä.

Toimintaympäristön muutoksen analyysissä ilmastonmuutoksen hidastaminen ja siihen sopeutuminen on noussut selkeästi esiin tekijänä, joka tulee ottaa vahvemmin huomioon sekä nykyisten kärkitoimenpiteiden päivityksessä että jatkossa koko liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitystyössä.

Osaavan työvoiman saannin turvaaminen ja Varsinais-Suomen kytkeminen osaksi eteläisen Suomen kaupunkiverkostoa liikenneyhteyksiä kehittämällä ovat vahvasti esillä jo nykysuunnitelmassa, mutta kehittämistarve on kasvanut entisestään viime vuosien rakennemuutoksen ja työvoimapulan myötä. Myös elinkeinoelämän kuljetustarpeisiin vastaaminen sekä kestävän liikkumisen edistäminen ovat edelleen tärkeitä kärkitoimien päivityksessä painotettavia tavoitteita. Uutena reunaehtoja muuttavana tekijänä kärkitoimien päivityksessä on hyvä ottaa huomioon junaliikenteen kilpailun vapautuminen.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitysprosessissa on tarpeen arvioida nykyistä laajemmin yhteiskunnan muutostekijöiden vaikutuksia. Erityisesti tulee tarkastella liikenteen automatisaation ja digitalisaation sekä jakamistalouden ja palveluistumisen generoimien uudenlaisten liikennepalvelujen tarpeet ja seurauksia. Suunnittelun taustaksi on hyvä analysoida muutostekijöiden vaihtoehtoisia kehityssuuntia, kuten talouden ja elinkeinorakenteen, väestönkehityksen ja kaupungistumisen sekä eriarvoistumisen ja elämäntapojen muutossuuntia ja niiden vaikutuksia liikennejärjestelmään. Taustaksi tarvitaan myös tarkastelua liikennejärjestelmän rahoitustarpeiden ja -mahdollisuuksien kehityssuunnista.


Lisätietoja:

Heikki Saarento
suunnittelujohtaja
puh. 040 720 3056
etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi


Mari Sinn
Erikoissuunnittelija, liikennejärjestelmätyö
p. 045 807 8969
etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi

Arviointiaineisto kokonaisuudessaan:

Varsinais-Suomen liikennestrategia, tavoitteiden ja tilan seuranta 2018

Varsinais-Suomen aluekehitys 2018

Toimintaympäristöanalyysi 2018

Lähtökohtia VS liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitykselle 2018

Liikenteen lähivuosien kärkihankkeet (pdf):

tavoitepallot