Ylatunniste2
NOPEA RATAYHTEYS TURUSTA HELSINKIIN ELINTÄRKEÄ EU-LIIKENNEVERKOLLE – SUUNNITELMA ODOTTAA NYT SUOMEN HYVÄKSYNTÄÄ
Lisätietoja: kehittämispäällikkö Janne Virtanen, p. 040 583 6950

Joulukuussa 2013 annettiin EU:n asetus yleiseurooppalaisen liikenteen TEN-T-verkon suuntaviivoista. Työsuunnitelmat on laadittu EU:n komission toimesta. Suomen näkökulmasta mielenkiintoisin ydinverkkokäytävä on Välimeri-Skandinavia, joka kulkee Varsinais-Suomen kautta. Komissio nimesi tämän käytävän koordinaattoriksi Pat Coxin. Coxin esitys työsuunnitelmaksi on parhaillaan jäsenvaltioiden hyväksymisprosessissa. Suomen tulee hyväksyä suunnitelma helmikuun loppuun mennessä.

Suunnitelmassa annetaan suosituksia painopisteiksi, jotta Välimeri-Skandinavia ydinverkkokäytävä saadaan toteutettua olennaiseksi osaksi TEN-T liikenneverkkoa. Turku-Helsinki ratayhteys todetaan olevan EU-tason liikenteen pullonkaula. Samoin Turun seudun tieyhteydet (satamien takamaayhteydet) on mainittu. Turun ja Naantalin satamien osalta nostetaan esille jäänmurto, LNG ja rikkipäästörajojen vaikutukset.

Varsinais-Suomen liitto on osallistunut työsuunnitelman laadintaan mm. tuomalla esiin maakunnan tarpeita ja osallistumalla käytäväfoorumin kokouksiin. Tavoitteena Tunnin juna -edunvalvontatyössä on ollut, että Turku-Helsinki ratayhteys tunnistetaan pullonkaulana suunnitelmassa. Tässä vaikuttamistyössä on onnistuttu. Jatkon osalta on ensiarvoista, että Suomen kanta jäsenvaltiona EU:n työsuunnitelmaan on myönteinen. Työsuunnitelma on osaltaan ohjeena Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälineelle (CEF, Connecting Europe Facility) TEN-T tuen jaossa 2014–2020.

AVOIN DATA -HANKE RAKENTAA TULEVAA LOUNAIS-SUOMEN ALUETIETOPALVELUA
Lisätietoja: paikkatietoyhteistyökoordinaattori Sanna Jokela, p. 040 766 4607

6Aika eli avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän kaupunkikehittämisen strategia, jossa ovat mukana Suomen suurimmat kaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Tampere ja Turku. Tavoitteena on parantaa kaupunkien palveluja ja toimivuutta yhteen yli kuntarajojen avaamalla tietolähteitä, kehittämällä osallistumista sekä avoimia innovaatioalustoja.
Varsinais-Suomen liitto ja Lounaispaikka ovat mukana osahankkeessa Avoin Data. Hankkeen kokonaisrahoitus on 8 100 000€. Avoin Data -osahankkeessa rakennetaan infrastruktuuri avoimen tiedon esittämiseen Lounais-Suomen alueella. Samalla toteutetaan pohja Lounais-Suomen aluetietopalvelulle, avataan mm. Turun kaupungin ja muiden organisaatioiden tietovarantoja ja kehitetään aluetietopalvelun organisaatiorakennetta. Avoin Data -osahanke on kolmivuotinen ja sen kokonaisbudjetti liiton osalta on 411 344 euroa. Kolmasosa on omarahoitusta, joka muodostuu Varsinais-Suomen liiton työntekijöiden työpanoksista.
6Aika-hankkeen kokonaisbudjetti on n. 80 miljoonaa ja toteutusaika on seitsemän vuotta. Hankkeeseen osallistumalla voidaan suurille kaupunkiseuduille osoitettua EAKR-rahoitusta hyödyntää koko maakunnan kehittämiseksi.

SUSIKANNAN HOIDOSSA MAAKUNTIEN OMALEIMAISUUS JA KUNTIEN ROOLI TULEE HUOMIOIDA
Lisätietoja: ympäristösuunnittelija Timo Juvonen, p. 040 8295 543

Luonnos Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi on lausunnolla (Maa- ja metsätalousministeriö) ja sitä käsiteltiin maakuntahallituksessa. Varsinais-Suomen liiton johdolla on pidetty yhdessä riistahallinnon kanssa maakunnallista suurpetoneuvottelukuntaa jo vuodesta 2008. Neuvottelukunta on kokoontunut säännöllisesti keskustelemaan erityisesti susiin liittyvistä kysymyksistä. Suurpetoneuvottelukunta on pitänyt myös yhteiskokouksia Satakunnan neuvottelukunnan kanssa. Alueiden ja maakuntien omaleimaisuus susikysymyksissä on tullut vahvasti esille. Samat toimintatavat eivät toimi koko maan laajuisesti. Varsinais-Suomen liitto esittää lausunnossaan, että susikannan valtakunnallista hoitosuunnitelmaa kehitetään seuraavasti:

- tunnistetaan paremmin alueiden erilaisuus ja alueiden ominaispiirteet
- selkeytetään yhteistyöryhmien toimintaa ja riistahallinnon koordinoivaa roolia
- tunnistetaan suurpetoneuvottelukuntien rooli puolueettomana yhteistyöelimenä
- varmistetaan riistahallinnon ja Luonnonvarakeskuksen resurssit hoitaa hoitosuunnitelmassa esitetyt tehtävät, mm. DNA-tunnistus, yhteistyöryhmät
- tunnistetaan kuntien rooli asukkaiden elinympäristön ensisijaisena vastuunkantajana ja toimijana

HANKKEISSA PANOSTETAAN LIIKKUMISEN OHJAUKSEEN JA VIRTAVESIEN KUNNOSTUKSEEN
Lisätietoja: suunnittelujohtaja Heikki Saarento p. 040 720 3056, kestävän liikkumisen koordinaattori Paula Väisänen, 044 907 5986

Varsinais-Suomen liitto / Valonia osallistuu Liikkumisen ohjaus – toiminta Varsinais-Suomessa 2015 -hankkeeseen. Vuonna 2015 pääpainopisteenä on joukkoliikennepalvelujen asiakaslähtöinen markkinointi ja kehittäminen liikkumisen ohjauksen keinoin. Toimenpiteet on valittu vastaamaan seudullisen joukkoliikenneorganisaation FÖLI:n tarpeita. Hankkeessa toteutetaan myös kävelyyn, pyöräilyyn sekä kestävien kulkutapojen yhdistämiseen kannustavia kansalaiskampanjoita sekä päivitetään liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelma kaudelle 2016–2020. Hankkeen budjetti on 162 500 €, kuntien Valonian jäsenmaksuilla katettava osuus on enintään 3 000 €.

Virtavesien kunnostushankkeen tarkoituksena on parantaa Varsinais-Suomen virtavesien ekologista tilaa ja erityisesti kalaston elinympäristöjä sekä toteuttaa ympäristökasvatusta ja aktivoida kansalaisia vesiensuojelutyöhön. Hankkeessa kunnostetaan virtavesiä, laaditaan vesistöjen kunnostustarveselvityksiä ja kalastoselvityksiä sekä järjestetään vesiensuojeluaiheisia tapahtumia.
Kaikkien rahoitushakujen toteutuessa hankkeen budjetti on n. 77 000 euroa. Hanke toteutetaan vuoden 2015 aikana. Valonian vesienhuollon perusrahaa siihen varataan 3000 euroa.

MAAKUNTAHALLITUS EI PUOLLA METROPOLIHALLINTOA, JOKA LUO SUOMEEN KAHDENLAISTA ALUEHALLINTOA
Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Lauri Palmunen, puh. 0400 864 604

Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osasto pyytää Varsinais-Suomen liiton lausuntoa metropolihallintoa koskevasta lakiesityksestä.
Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus ei pidä hyvänä, että metropolihallinnon kautta maahan luodaan kahdenlaista aluehallintoa. Metropolilain mukaan Uudellamaalla olisi oma vaaleilla valittu hallintonsa ja muualla Suomessa omansa. Jatkossakin maakuntakaavoitus ja aluekehitystehtävät tulee olla maakunnan liitolla, jossa ovat mukana kaikki maakunnan kunnat. Uudellamaalla tulee erikseen selvittää, miten suunniteltu metropolihallinto voitaisiin sijoittaa Uudenmaan liiton sisälle ja miten mahdollisesti järjestetään pääkaupunkiseudun ytimen rakenne. Aluehallinnon järjestäminen nousee koko maan osalta esille seuraavien eduskuntavaalien jälkeen. Olisi perusteltua siirtää metropolihallinnon järjestäminen yli vaalien.
Varsinais-Suomen liitto pitää hyvänä, että esityksessä otetaan selkeä kanta, että läntisen Uudenmaan kunnat ovat kaikissa tilanteissa osa Uuttamaata.

 alatunniste