Ylatunniste2
TURUN SEUDUN ASEMA EU:N LIIKENNEVERKOSSA TULEE TUNNISTAA MINISTERIÖN LIIKENNESUUNNITTELUSSA
Lisätietoja: liikennesuunnittelija Laura Leppänen, 040 767 4364

Ympäristöministeriö on pyytänyt Varsinais-Suomen liiton kommentteja Uudistumiskykyinen ja mahdollistava Suomi – Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva -luonnoksesta.
Siinä on korostettu globalisaation ja ilmastonmuutoksen haasteita sekä pohjoisen ulottuvuuden, digitalisaation ja biotalouden kasvun merkitystä elinkeinorakenteen muutoksen vauhdittajina. Myös maakuntaliittojen rooli ja rajat ylittävän yhteistyön merkitys on tunnistettu.

Itämerellä on merkittävä rooli koko alueen kotimarkkina- ja merireittinä. Kehitystä korostaa entisestään EU:n ja Venäjän suhteiden kehittymisen epävarmuus. Itämeren alueella vahvinta kehitys on ns. pohjoisella kasvukäytävällä Oslosta Tukholman ja eteläisen Suomen kautta Pietariin. Kehityskuvaluonnos ei kuitenkaan anna riittävää painoarvoa pohjoiselle kasvukäytävälle eikä Turun seutukunnan keskeiselle asemalle olemassa olevana merireittinä Ruotsiin ja Pohjoismaihin, maakuntahallitus toteaa.

Luonnoksessa on tunnistettu yhteysväli Helsinki–Turku osana eteläisen Suomen yhtenäistä kaupunkiseutujen kasvuvyöhykettä. On selvää, että Helsinki–Turku-yhteysvälin henkilöliikenteen on jatkossa pohjauduttava kestäviin kulkumuotoihin, eli nopean raideliikenteen kehittämiseen. Luonnoksessa on myös tunnistettu Etelä-Suomen ja sen kasvukeskusten keskeinen merkitys Suomen aluerakenteessa. Etelä-Suomi tulee myös tulevaisuudessa muodostamaan aluerakenteellisen perustan Suomen menestykselle.
Kehityskuvaluonnoksesta tulee käydä selkeästi ilmi Suomen sitoutuminen EU:n TEN-T-ydinverkkoa koskettaviin päätöksiin. TEN-T ydinverkkokäytävät (Skandinavia–Välimeri ja Pohjanmeri–Itämeri) risteävät Suomessa pääkaupunkiseudulla. Suomessa risteävien ydinverkkokäytävien kehittäminen on siten toisiaan täydentävä ja palveleva ajallinen kokonaisuus, joka vahvistaa EU:n sisämarkkinoita, työllisyyttä ja Euroopan kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.
- Tunnin juna ei ole liikenne- vaan aluerakennehanke, toteaa suunnittelujohtaja Heikki Saarento.
Varsinais-Suomen liitto korostaa, että lisäksi Etelä-Suomen kasvukeskuksista on turvattava suorat kansainvälisen lentoliikenneyhteydet. Suorat kansainväliset lentoliikenneyhteydet ovat ainoa keino varmistaa tavoitellut kansainväliset, yhden työpäivän aikana tehtävät asiointimatkat.

Varsinais-Suomen liitto on yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Liikenneviraston ja liikenne- ja viestintäministeriön kanssa ollut mukana kehittämässä palvelutasolähtöistä suunnittelua pilotointien ja kehittämishankkeiden kautta. Alueella on tahtotila jatkaa tätä yhteistyötä myös jatkossa.

VARSINAIS-SUOMEN KULTTUURISTRATEGIAN LUONNOS KUNTIIN LAUSUNNOILLE
Lisätietoja: erityisasiantuntija Hannele Hartikainen p. 040 720 2163

Maakuntahallitus päätti pyytää tekeillä olevasta Varsinais-Suomen kulttuuristrategiasta lausunnon Varsinais-Suomen kunnilta.
Kulttuuristrategia käsittää vuodet 2015 – 2025 ja strategiaprosessiin on osallistunut mm. työpajojen muodossa monta eri tahoa. Konkreettista kulttuurin kumppanuusfoorumityötä ja ajankohtaisten teemojen ympärille koottavia tilaisuuksien järjestämistä jatketaan strategian toteutuskaudella 2015 - 2025. Strategialla on neljä sisällöllistä teemaa:
• Vastuullisuus: "kulttuuri luo hyvinvointia läpi elämän"
• Yhteistyötaidot: "Yhteistyötaidot - yhdessä kulttuuritekoja"
• Saavutettavuus: "kulttuuri kuuluu kaikille"
• Resurssiviisaus: "vauhtia luovan talouden kasvulle"

Maakuntahallitus keskusteli mm. kulttuurin merkityksestä terveydelle, kulttuurin resurssiviisaudesta esim. muotoilun näkökulmasta, paikallisten ja alueellisten tapahtumien koordinoinnista sekä lasten ja nuorten merkityksestä tulevina kulttuurin käyttäjinä.

TIEDOTUSPISTE EUROPE DIRECT PANOSTAA TILAISUUKSIIN JA SOSIAALISEN MEDIAN NÄKYVYYTEEN
Lisätietoja: EU-suunnittelija Kirsi Stjernberg 040 5513 120

Europe Direct Varsinais-Suomi on toiminut Varsinais-Suomen liitossa EU-tiedottaja Kirsi Stjernbergin vetämänä 1.1.2013 alkaen. Tiedotuspiste on toimittanut Euroopan komission Suomen edustustolle hankeavustushakemuksen koskien vuotta 2015. Hankeavustusta haettiin 25 000 euroa. Päätöstä asiassa voidaan odottaa alkuvuodesta. Lisäksi tiedotuspisteen toimintaan on myönnetty maakunnan kehittämisrahaa myös vuodelle 2015.
Vuonna 2015 toiminnassa panostetaan edelleen monipuolisten tilaisuuksien järjestämiseen sekä vahvaan näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa. Kevätpuolella on suunnitteilla mm. koululaisille suunnattu Eurooppa-päivän tapahtuma Kaarinassa. Kehitysyhteistyön eurooppalaisen teemavuoden tapahtuma yhteistyössä Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin kanssa, sekä tarpeen mukaan rahoitusinfoja. Myös Suomi 20 vuotta EU:ssa teema huomioidaan toiminnassa.

 
 alatunniste