Ylatunniste2 

 TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN, PALVELUIDEN JA LIIKENTEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVALUONNOS NÄHTÄVILLE
Lisätietoja: suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p 040 720 3056, maakunta-arkkitehti Kaisa Äijö, puh. 044 0304071, liikennesuunnittelija Laura Leppänen, 040 767 4364

Maakuntavaltuusto päätti kesäkuussa 2013 käynnistää Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden sekä liikenteen vaihemaakuntakaavan laatimisen. Vaihemaakuntakaavassa käsitellään:

• keskusten ja taajamien maankäyttöä, erityisesti Turun kaupunkiseudulla rakennemallityöhön tukeutuen
• vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja sijoittuminen tarkistetun maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti
• liikenneverkon kehittämistarpeet maakunnan liikennejärjestelmätyön perusteella.

Keskeinen tavoite on kehittää maakuntakaavoitusta strategiseksi työkaluksi ja korostaa alueidenkäytön ja liikenneverkon ratkaisujen merkitystä maakunnan vetovoimalle ja aluekehitykselle. Kaavassa haetaan uusia keinoja ja merkintöjä kuntien yhteisesti, eri prosessien kautta päätettyjen tavoitteiden ajoittamiseksi ja konkretisoimiseksi.

Varsinais-Suomen taajamien yhdyskuntarakenteen kehitys on ollut viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana voimakkaasti laajenevaa, osin suunnittelemattomasti hajautuvaa. Haaste on hajautumisen hidastaminen ja siihen yhteisesti hyväksyttyjen työkalujen löytäminen. Kääntämällä katseet taajamien sisään edistetään yhdyskuntarakenteen eheytymistä, mahdollistetaan kestävän liikennejärjestelmän kehittäminen ja parannetaan palveluiden saavutettavuutta.

Maakunnan kehitykselle on tärkeää kuntien välinen terve kilpailu. Parhaiten siinä onnistutaan, kun jokaisella alueella on oma identiteettinsä osana kokonaisuutta ja halu vahvuuksiensa kehittämiseen yhteisillä pelisäännöillä. Kohdentamalla kilpailu keskeisten taajama-alueiden kehittämiseen vahvistetaan toimivaa keskusverkkoa ja koko maakunnan etua. Kestävällä yhdyskuntarakenteen kehittämisellä on laaja taloudellinen merkitys sekä asukkaiden omaisuusturvan että kuntien talouden kannalta.

Taajamien maankäytön ja palveluiden osalta kaavakartalla tärkeimmät näkyvät muutokset ovat:

• aktiivisen maankäytön merkintöjen ja niiden rajausten tarkistukset
• seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan sijainninohjaus ja mitoitus kaupan kehittämisen ja kilpailun turvaavilla merkinnöillä
• uudet ajoitusta ohjaavat, maankäytön, liikenteen ja kaupan palvelut yhteen sitovat strategiset periaatemerkinnät.

Uusi kaavamerkintöjä liikenteen osalta ovat mm:

• Valtatien 10 kääntö Liedon keskustan pohjoispuolelta valtatielle 9. Kääntö ohjaisi valtatieliikenteen (esim. satamaliikenne ja pitkänmatkainen liikenne) valtatien 9 kautta valtatielle 10. Tämä liikenne kulkee nyt Liedon keskustan läpi. Kääntö helpottaisi Liedon keskustan kehittämistä, mutta edellyttäisi vahvan joukkoliikennekäytävän toteuttamista Liedosta Turkuun.
• Aluevarauksen osoittaminen VAK-ratapihalle (=vaarallisten aineiden kuljetus) Turun Saramäkeen. Tämä tarkoittaisi, ettei Turun ratapihalla tarvitsisi enää seisottaa vaarallisia aineita sisältäviä junavaunuja. Aluevaraus nostetaan kaavaprosessin luonnosvaiheessa keskusteluun, jotta siitä saadaan eri osapuolien lausunnot.

Kaavassa pitää ratkaista myös mm. Kaarinantien kääntö sekä Turku-Salo oikoradan raidevaraukset.

Maakuntahallitus hyväksyi alustavan kaavaluonnoksen ja päätti asettaa kaavan ja valmisteluaineistot nähtäville kuntiin ja liiton virastoon 3.6.–10.7.2015. Nähtävillä olon jälkeen valmistellaan virallinen kaavaehdotus, joka asetetaan nähtäville maakuntahallituksen käsittelyn jälkeen alkuvuodesta 2016. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy kaavan vuoden 2016 aikana.

Lisätietoa ja kaavakartta

VALONIAN TYÖ VESIENSUOJELUN JA JÄTEVESIHUOLLON EDISTÄMISESSÄ JATKUUN LIITON PUITTEISSA
Lisätietoja: johtava energia-asiantuntija Anne Ahtiainen, p. 050 5590 123

Valonia on toiminut kuntien ja yritysten kanssa yhteistyössä vesiensuojelun ja haja-asutusalueiden jätevesihuollon edistämiseksi yli kymmenen vuoden ajan. Mukana olevat kunnat ja yritykset ovat rahoittaneet vesiensuojelutoimintaa ja se on osa Valonian perustoimintaa. Valonia tarjoaa vesiensuojelutyössä oleville kuntien asukkaille puolueetonta haja-asutusalueiden jätevesineuvontaa ja opastaa mm. siirtoviemäriosuuskuntien perustamisessa. Yritysten kanssa yhteistyötä tehdään mm. erilaisten puhdistustekniikoiden toiminnan seuraamisessa.

Valonian vesihuoltohenkilöstö tarjoaa myös maksullisia vesiensuojeluun liittyviä asiantuntijapalveluita.
Maakuntahallitus hyväksyi, että toiminta jatkuu myös Valonian siirryttyä Varsinais-Suomen liittoon.

 alatunniste