Ylatunniste2 
 

VARSINAIS-SUOMEN MATKAILUELINKEINON KEHITTÄMISEN TIEKARTTA VUOSILLE 2021-2027
Lisätietoja: Erikoissuunnittelija Esa Högblom, p. 040 776 0310

Maakuntahallitus vahvisti matkailuelinkeinon kehittämisen tiekartan vuosille 2021–2027 ja päätti lähettää sen kuntiin, matkailun alueorganisaatioille ja seudullisiin kehittämisyhtiöihin käsittelyä varten. Matkailutoimialan maakunnallinen kehittyminen ja alan toimijoiden yhteistyön myönteinen kehitys edellyttää ajantasaista strategiaa. Tämän vuoksi on laadittu Varsinais-Suomen matkailuelinkeinon kehittämisen tiekartta vuosille 2021–2027 ”Yhdessä kestävää kasvua ja osaamista 2.0”. Tiekartan valmistelusta on vastannut Varsinais-Suomen liiton ja Varsinais-Suomen matkailun sihteeristön ohjauksessa FlowHouse Oy, joka on matkailun muutosjohtamisen, digitaalisen matkailumarkkinoinnin ja tiedolla johtamisen asiantuntija. Työhön on osallistunut eri vaiheissa noin 100 matkailutoimijaa Varsinais-Suomesta.

Varsinais-Suomen matkailun tiekartan toimenpideohjelma koostuu Menestyvän matkakohteenekosysteemin johtamisesta ja kolmesta toiminnallisesta kokonaisuudesta, joiden kautta vastataan alueen matkailun kehittämisen tavoitteisiin, haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Jokaiselle toimenpideohjelmalle on määritelty tarkemmat konkreettiset toimenpiteet sekä tavoitteet. Kehittämisen toimenpiteet ja tavoitteet ohjaavat kaikkia alueen toimijoita.

1. Varsinais-Suomi on omaleimainen ja siksi houkutteleva matkailualue
2. Varsinais-Suomi on ympärivuotinen matkailualue
3. Varsinais-Suomi on saavutettava matkailualue

Läpileikkaavina teemoina kehittämistyössä ovat

4. Mahdollistava digitaalisuus ja
5. Vastuullinen matkailualue

Varsinais-Suomen matkailuekosysteemin nykyinen, pirstaleinen rakenne ei helpota matkailun kokonaisvaltaisempaa ja suunnitelmallisempaa kehittämistä maakuntatasolla. Tämä on myös alueen kansainväliselle menestymiselle haaste. Nopeasti muuttavilla markkinoilla matkailualueilta odotetaan nopeampaa reagointia mm. asiakkaiden tarpeisiin ja vaikuttavaa ja avointa päätöksentekoa. Varsinais-Suomen matkailun tiekartan koordinaatiomallin tavoitteena on johtaa Varsinais-Suomen matkailun ekosysteemiä tavoitekeskeisesti, vahvistaen Varsinais-Suomen innovaatiokyvykkyyttä ja resilienssiä strategisten painopisteiden toteutuksessa. Mallissa Varsinais-Suomen matkailun tiekartan toteutumista koordinoi yhteinen matkailun johtoryhmä, tukenaan teemaryhmät, tiiviissä vuorovaikutuksessa alueellisten matkailun vastuutoimijoiden (alueorganisaatiot, kunnat, elinkeinoyhtiöt) kanssa. Tiekartassa esitetty johto- ja koordinaatiomalli on tämän hetken tilanne ja sitä päivitetään tilanteen mukaan. Koordinaatiomallin kehittäminen tehdään vaiheittain. Perustettavia teemaryhmiä tässä vaiheessa ovat:

- Digitalisaatio-ryhmä
- Tiedolla johtamisen ryhmä
- Kestävän matkailun ryhmä

Saavutettavuus ja brändäys- teemat tulevat kuulumaan suoraan johtoryhmälle.


VARSINAIS-SUOMEN LIITON VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS YLIJÄÄMÄINEN – TAUSTALLA KORONAPANDEMIAN AIHEUTTAMA KULUJEN SUPISTUMINEN

Lisätietoja: Hallintojohtaja Petra Määttänen, p. 041 502 5246

Varsinais-Suomen liiton tilikauden 2020 tulos on noin 600 000 euroa ylijäämäinen. Arvioitua suurempi tulos johtui kulujen voimakkaasta supistumisesta koronaepidemian johdosta. Säästöä syntyi mm. palkkakuluissa ja ostopalveluissa, kun valtaosa tilaisuuksista järjestettiin etätilaisuuksina. Lisäksi laite- ja kalustehankinnat toteutuvat vasta toimitilojen muuton yhteydessä vuonna 2021.


MAAKUNTAHALLITUS HYVÄKSYI LUONNONARVOJEN JA -VAROJEN VAIHEMAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSEN

Lisätietoja: Erikoissuunnittelija Aleksis Klap, p. 040 721 3137

Maakuntahallitus hyväksyi Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavaehdotuksen ja esittää sitä maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi. Maakuntavaltuusto kokoontuu seuraavan kerran kesäkuussa.


YHTEISTYÖLLÄ LOIMIJOKI KUNTOON II -HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN
Lisätietoja: Riikka Leskinen, p. 044 907 5995

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan -avustushaussa harkinnanvaraisen valtionavustuksen (MMM ja YM) Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon II (Loiku II) -hankkeen toteutukselle. Hankkeen päätoteuttaja on Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys ry. Valonia/Varsinais-Suomen liitto on hankekumppanina.

Loiku II -hankkeen tavoitteena on aktivoida kunnostustoimien toteutusta Loimijoen vesistöalueella, tiivistää sektoritoimijoiden yhteistyötä ja jalkauttaa jo kehitettyjä työkaluja laajempaan käyttöön. Hanke edistää kestävää vesienhallintaa maa- ja metsätalousalueilla, tukee valuma-aluetasoista vesitalouden suunnittelua ja toteutusta sekä vähentää vesistöön kohdistuvaa kuormitusta

Valonian hankeosuus liittyy kunnostusten aktivointiin Hanhijoen alueella. Loiku-hankkeen valuma-aluemalli viedään uudelle pilottialueelle Loimaan Hanhijoelle. Hankkeessa edistetään Valonian tekemässä yleissuunnitelmassa tunnistettujen kunnostus- ja ohjaustoimien toteutusta. Lisäksi toteutetaan pilottialueelle 1–2 monitavoitteista kunnostusta ja ohjataan purokunnostustalkoita. Pilottityön edetessä kehitetään edelleen Loikun toimintamallia ja edistetään sen leviämistä laajempaankin käyttöön.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2021 - 31.12.2022. Kokonaisbudjetti on 224 510 euroa