Ylatunniste2  

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 -OHJELMAN RAHOITUSTA KOLMELLE
VARSINAISSUOMALAISELLE JA VIIDELLE YLIMAAKUNNALLISELLE HANKKEELLE
Lisätietoja: Erikoissuunnittelija Ville Roslakka p. 050 592 0404

Etelä-Suomen maakuntien EAKR-haku (Euroopan aluekehitysrahasto) toteutui ajalla 22.2.- 31.3.2021. Haun erityispainopisteinä Varsinais-Suomen alueella olivat älykkään erikoistumisen kärjet: Sininen kasvu ja teollisuuden modernisointi, Innovatiiviset ruokaketjut sekä lääke- ja terveysteknologia. Tässä haussa oli mukana myös koronaelpymiseen liittyvä uusi REACT EU- lisärahoitus.
Yksinomaan Varsinais-Suomea koskevia hakemuksia saatiin yhteensä viisi. Lisäksi ylimaakunnallisia hakemuksia, joissa Varsinais-Suomi on alueena mukana, saatiin myös viisi.
Maakuntahallitus päätti myöntää rahoitusta seuraaville hankkeille:

- Turun yliopistolle hankkeelle ”Food Hub -elämystori” 241 182 euroa. (EAKR)

- Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle hankkeelle ”Kokonaisvaltainen kyberturvallisuus kestävälle kasvulle (4K)” 576 976 euroa. (REACT EU)

- Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle hankkeelle ”Lisäävän valmistuksen keskus bio- ja lääketeollisuudelle” 605 108 euroa ja lisäksi hankkeen investointiosan kustannuksista 54 600 euroa. (REACT EU)

Rahoitus ylimaakunnallisille hankkeille:

- Helsingin kaupungille varataan hankkeelle ”Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi” 240 000 euroa hankkeen osatoteuttajan Turku Science Park Oy:n kustannuksiin.

- Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:lle varataan hankkeelle ”Kokemusten talo - Virtuaalisista elämystiloista kestävää liiketoimintaa ja hyvinvointia” 144 326 euroa hankkeen osatoteuttajan Turun ammattikorkeakoulu Oy:n kustannuksiin.

 - Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:lle varataan hankkeelle ”Resurssiviisaat digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut” 406 668 euroa hankkeen osatoteuttajien Turun ammattikorkeakoulu Oy, Turun yliopisto, Åbo Akademi kustannuksiin.

- Turku Science Park Oy:lle varataan hankkeelle ”React EAKR: Keraaminen purkujäte kiertotaloudessa” 549 448 euroa hankkeen toteuttajien Turku Science Park Oy, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Suomen Ympäristökeskus, SYKE kustannuksiin. Lisäksi myönnetään EAKR ja valtion rahoitusta 70 % hankkeen investointiosion hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 20 300 euroa.

- Lab-ammattikorkeakoulu Oy:lle varataan hankkeelle ”e-Hospitality –digivieraanvaraisuutta ja empatiaa digitaalisiin matkailupalvelukohtaamisiin uudessa normaalissa” 171 222 euroa hankkeen osatoteuttajan Turun ammattikorkeakoulu Oy:n kustannuksin.

Lisäksi:

- Turun kaupungille myönnetään valtion ja Turun kaupunkiseudun välisen ekosysteemisopimuksen käynnistämiseksi hankkeeseen ”Alueellisten ekosysteemien kehittäminen Turun seudulla” alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta 499 496 euroa.

MAAKUNTAHALLITUS LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSTAMISHANKKEIDEN RAHOITUSSUUNNITELMA-EHDOTUKSESTA: LOUNAIS-SUOMEEN SYNTYNYTTÄ INVESTOINTIVAJETTA TULEE KOMPENSOIDA TULEVISSA RAHOITUSPÄÄTÖKSISSÄ
Lisätietoja Erikoissuunnittelija Malla Rannikko-Laine, p. 040-721 3429

Liikuntalain mukaan kunnille ja muille yhteisöille voidaan myöntää valtion avustusta liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeisiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy vuosittain valtion talousarvion valmistelun yhteydessä seuraavaa neljää vuotta varten valtakunnallisen liikuntapaikkojen rakentamista koskevan rahoitussuunnitelman.

Varsinais-Suomesta tehtiin vuosille 2022–2025 yhteensä kahdeksan (8) esitystä, joiden kustannusarvio on yhteensä 60,6 milj. euroa. Lisäksi Varsinais-Suomesta tehtiin yksi (1) valtakunnallinen hanke-esitys, jonka kustannusarvio on 72 milj. euroa. Hankkeista vuodelle 2022 ajoittuvia on kuusi (6), vuodelle 2023 kaksi (2) ja vuodelle 2025 yksi (1) hanke. Satakunnasta tehtiin vuosille 2022–2025 kaksi (2) hanke-esitystä, joiden kustannusarvio on yhteensä 23 milj. euroa. Lounais-Suomen aluehallintoviraston rahoitussuunnitelmaesityksessä mukana ovat kaikki hankkeet. Valtakunnallisina tuettavaksi esitettävät hankkeet käsitellään erikseen.

Vuosii Kunta Sija Hanke Kust.arvio Avustus

2022
Kaarinan kaupunki 1. sija Uimahallin peruskorjaus 5 M€ 800 000€
Uudenkaupungin kaupunki 2. sija Uima- ja sisäliikuntahallin rakentaminen 28 M€ 1 000 000€
Someron kaupunki 3. sija Keskusurheilukentän peruskorjaus ja laajennus 1,025 M€ 307 500 €
Paimion kaupunki 5. sija Uimahallin peruskorjaus 2,5 M€ 800 000 €
Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo Oy 7.sija Paraisten liikuntahalli 2,4 M€ 705 600 €

2023
Salon kaupunki Jäähallin uudisrakennus 5,6 M€ 750 000 €
Raision kaupunki Vaisaaren koulun liikuntasali 3,1 M€ 750 000 €

2024 Ei esityksiä

2025
Raision kaupunki Uintikeskuksen perusparannus 13,00 M€ 800 000 €

Valtakunnalliset hankkeet
2022
Turun Ratapihan Kehitys Oy Turun Ratapiha 72 M€ erikseen

Maakuntahallitus päättää antaa seuraavan lausunnon:

Lounais-Suomen aluehallintoviraston liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesityksen laadinnassa käytetyt perusteet ovat hyväksyttäviä. Avustukset kohdennetaan erityisesti laajoja käyttäjäryhmiä palveleviin liikuntapaikoihin. Kunta on ensisijainen avustuksen saaja, mutta myös kuntien tarjontaa täydentäville yksityisille hankkeille voidaan myöntää avustusta.

Rahoitussuunnitelmaesityksen perusteissa erityistä huomiota on kiinnitetty hankkeiden realistisuuteen sekä taloudelliseen ja tekniseen toteuttamiskelpoisuuteen. Maakuntahallitus pitää lähtökohtaa oikeana. Rahoitussuunnitelmaesityksessä tulee huomioida myös edellisen suunnitelman hyväksymisen jälkeen mahdollisten valitusten ynnä muiden seikkojen takia viivästyneet hankkeet. Hankkeiden varauksiin liittyvät aikataulukysymykset tulee arvioida lausuntomateriaalissa, eikä edellisiltä vuosilta siirtyvien hankkeiden tule vähentää avustettavien uusien hankkeiden kokonaismäärää.

Vuonna 2021 opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta Lounais-Suomessa kolmeen hankkeeseen: Kankaanpään palloiluhallin peruskorjaukseen ja laajennukseen, Jämijärven kunnan liikuntasaliin ja Impivaaran Tenniskeskuksen laajennukseen Turussa. Vuonna 2020 avustusta sai Rauman uimahallin ja liikuntahallin rakentaminen. Viime vuosien avustusten kohdentumisen johdosta vuonna 2022 avustusta on perusteltua myöntää useammalle Varsinais-Suomen hankkeelle.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueelle myönnetyt valtionavustukset ovat jääneet selvästi jälkeen muiden aluehallintovirastojen tasosta. Vuodelle 2021 opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta Lounais-Suomessa 2,1 milj. eurolla. Länsi- ja Sisä-Suomen hankkeisiin myönnettiin 7,2 milj. euroa ja Etelä-Suomen alueella 6,1 milj. euroa. Lounais-Suomeen syntynyttä investointivajetta tulee kompensoida tulevissa rahoituspäätöksissä.

Varsinais-Suomen osalta vuoden 2022 rahoitussuunnitelmassa mukana on viisi hanketta, joista kaksi on mukana aiempien vuosien hylkäyspäätöksen johdosta. Maakuntahallitus pitää perusteltuna, että vuonna 2022 avustusta saavat kaikki Varsinais-Suomen viisi hanketta: Kaarinan uimahalli, Uudenkaupungin uima- ja sisäliikuntahalli, Someron keskusurheilukentän peruskorjaus ja laajennus, Paimion uimahalli ja Paraisten liikuntahalli. Mahdollisuuksien mukaan vuodelta 2021 siirtyneitä hankkeita tulee avustaa jo ministeriön vuoden 2021 lisätalousarviomäärärahasta.

Maakuntahallitus on aiemmassa lausunnossaan liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjasta todennut valtakunnallisen liikuntapaikkahankkeiden rahoitussuunnitelman aikajänteen liian pitkäksi. Aikajänteen lyhentäminen neljästä kolmeen vuoteen on tarpeen. Myös aluehallintoviraston ja opetus- ja kulttuuriministeriön välisen päätösvallan delegointirajan nostaminen 700 000 eurosta ylöspäin tulee tehdä, jotteivat selkeästi paikalliset hankkeet ajaudu valtakunnalliseen päätöksentekoon.

Maakuntahallitus puoltaa lausunnossaan Lounais-Suomen aluehallintoviraston esitystä liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaksi vuosille 2022–2025.

MERIALUESUUNNITTELUN RAJAT YLITTÄVÄÄ YHTEISTYÖTÄ EDISTÄVÄ EMSP NBSR (EMERGING ECOSYSTEM-BASED MARITIME SPATIAL PLANNING TOPICS IN NORTH AND BALTIC SEAS REGION) -HANKE KÄYNNISTYY
Lisätietietoja: suunnittelujohtaja Heikki Saarento, p. 040 720 3056, merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaattori Mari Pohja-Mykrä p. 041 550 8442

EU:n Meri- ja kalastusasioiden pääosaston ja CINEA:n (aiemmin EASME) Itämeren ja Pohjanmeren merialuesuunnittelun rahoitushausta on myönnetty MSP NBSR (Emerging ecosystem-based Maritime Spatial Planning topics in North and Baltic Seas Region) -hankkeelle. Hankkeen partnerina Suomessa toimii Varsinais-Suomen liitto, joka merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioliittona edustaa hankkeessa rannikon maakuntien liittoja. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2021–28.2.2024 ja Varsinais-Suomen liiton kokonaisbudjetti on 263 808,50 euroa.

Hankkeen päätarkoituksena on edistää merialuesuunnittelun rajat ylittävää yhteistyötä Itämeren ja Pohjanmeren merialuesuunnittelun viranomaisten kesken. Hankkeen vetäjänä toimii De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, Alankomaat) ja muut partnerimaat ovat Ruotsi, Ahvenanmaa, Saksa, Puola, Tanska, Belgia ja Ranska. Viro, Latvia, Irlanti ja Skotlanti ovat ilmaisseet kiinnostuksensa, mutta ilmoittavat osallistumisestaan myöhemmin. Muista tahoista mukana ovat HELCOM, VASAB, Nordregio ja Suomen ympäristökeskus (Syke). Suomen ympäristöministeriö on mukana hankkeessa seuraajajäsenenä.