CIRCWASTE- Kohti kiertotaloutta

CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta -hankkeessa viedään eteenpäin kiertotalouden käytännön toimenpiteitä yhteistyössä laajan toimijaverkoston kanssa. Lisäksi edistetään kansallisen jätehuoltosuunnitelman toteutumista. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2023.

Osana hanketta toteutetaan konkreettisia demonstraatioita, joita Varsinais-Suomen alueella ovat mm. tilakoon biokaasutuotannon edistäminen (Turun amk), ruokahävikin vähentäminen Arkean ravintoloissa sekä Turun kaupungin Saramäen maa-ainespuiston kehittäminen.


Hankkeessa laaditaan alueelliset toimintalinjaukset jätehuoltosuunnitelmien toteutukseen ja seurantaan yhteistyössä jätehuollon kunnallisten toimijoiden, valvontaa suorittavien viranomaisten ja yritysten kanssa.


Hankkeessa tuodaan myös esille jätehuollon edistämismahdollisuuksia ja tavoitteita sekä osoitetaan jätehuollon tutkimuksellisia tarpeita alueen korkeakouluille ja yrityksille. Yhteistyötä tehdään myös perustettavan valtakunnallisen resurssitehokkuuskeskuksen kanssa.


Varsinais-Suomen liitto ja Valonia toimivat hankkeen alueellisena (Varsinais-Suomi ja Satakunta) koordinaattorina. Hankkeen kansallinen koordinaattori on Suomen ympäristökeskus ja rahoituksen hanke saa Euroopan Unionin Life IP -rahoitusohjelmasta.

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Aleksis Klap

 

CIVITAS ECCENTRIC

Varsinais-Suomen liitto on mukana CIVITAS ECCENTRIC -hankkeessa (2016–2019), jonka tavoitteena on kasvattaa kestävien liikkumismuotojen osuutta ja vähentää henkilöautosuoritetta Turun kaupungin alueella. Liitto toteuttaa hankkeessa seudullisen henkilöautojen liityntäpysäköintiselvityksen, liikkumisbarometrin sekä selvityksen strategisen liikennesuunnittelun osallistavista menetelmistä. Toimenpiteet ja selvitykset ovat osin paikallisia ja seudullisia, mutta monistettavissa myöhemmin maakunnan laajuiseen suunnitteluun. Turun seudulla hanketta vetää Turun kaupunki. Varsinais-Suomen liitto toimii hankkeessa yhtenä partnerina ja Valonia toteuttaa hankkeen osakokonaisuuksia.

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Mari Sinn


VARSINAIS-SUOMEN ENNAKOINTIAKATEMIA -HANKE

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia -hanke EAKR-osarahoitteinen eri ammatti- ja toimialojen rajoja ylittävä yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on yhdistää osaamis- ja koulutustarpeen ennakointiin käytettävät voimavarat maakunnassa. Verkostossa ovat tässä vaiheessa mukana Turun AMK, Turun yliopisto, toisen asteen ammatillista koulutusta edustavia oppilaitoksia, Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen yrittäjät ja Turun kauppakamari. Kehittämistyössä on myös aktiivisesti mukana n. 25 varsinaissuomalaista yritystä eri toimialoilta. Hankkeen avulla haetaan pysyvää toimintamuotoa toiminnalle.

Ennakointiakatemian tavoitteena on nostaa Varsinais-Suomen yritysten ja koulutusorganisaatioiden osaamisen tasoa osaamis- ja koulutustarpeen ennakoinnissa ja vahvistaa maakunnan yritysten tulevaisuudennäkymiä koskevan ennakointitiedon saatavuutta ja hyödyntämistä. Maakunnan kärkiklustereiden (mm. meri-, konepaja- ja autoteollisuus- sekä ohjelmistoala) yritykset toimivat tässä kehittämistyössä edelläkävijöinä.

Maakunnan tasolla työelämän muutoksiin reagointi edellyttää yhteistä näkemystä sekä tiivistä vuoropuhelua elinkeinoelämän ja koulutusorganisaatioiden välillä. Suomalainen yhteiskunta ja työelämä ovat murroksessa, jonka seurauksia kukaan ei voi tarkkaan ennustaa. Koulutustyöurien eri vaiheissa ja vuoropuhelun tiivistäminen elinkeinoelämän ja koulutuksen välillä ovat entistäkin tärkeämpiä muutosten hallitsemiseksi. Ennakointiakatemia kehittää työvoiman osaamistarpeiden systemaattista, verkostoyhteistyöhön perustuvaa ennakointitapaa, joka mahdollistaa koulutusorganisaatioiden joustavan ja ripeän reagoinnin työmarkkinoiden työvoimatarpeisiin. Näin yritykset saavat osaavaa ja tarpeisiinsa vastaavaa työvoimaa. Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia tekee myös valtakunnallista yhteistyötä maakuntien ennakointiryhmien verkostoissa ja osallistuu kansainväliseen tiedon ja kokemuksen vaihtoon.Varsinais-Suomen liitto toimii hankkeessa yhtenä partnerina Turun ammattikorkeakoulun toimiessa hankkeen pääpartnerina.

Lisätiedot: Erikoissuunnittelija Esa Högblom 

 

 Plan4Blue – Maritime Spatial Planning for Sustainable Blue Economies


Plan4Blue-hankkeen tavoitteena on tukea kestävää sinistä kasvua sekä löytää tasapaino niin taloudellisten, sosiaalisten sekä ympäristöllisten tavoitteiden välillä. Hanke toteutetaan Suomen ja Viron välisenä yhteistyönä, tarkastelualueena Suomenlahden ja Saaristomeren alue. Hankkeessa toteutetaan mm. tulevaisuusskenaarioita, rajat ylittävien toimintojen tarkasteluja sekä karttavisualisointeja.

Meri- ja rannikkoalueiden sinisen kasvun tulevaisuusskenaarioissa kuvataan millaisia merelliset toimialat mahdollisesti ovat vuonna 2040-2050. Tulevaisuusskenaariot sisältävät vaihtoehtoisia tulevaisuuspolkuja siitä miten ja mihin suuntaan kehitys saattaa toteutua. Skenaariotyössä keskeistä on pohtia miten tulevaisuusskenaariot heijastavat merellisten resurssien ja ekosysteemipalveluiden kestävää käyttöä. 

Hankkeessa on toteutettu ympäristön haavoittuvuutta kuvaava profiili. Sen tarkoituksena on tunnistaa ja havainnollistaa meriluonnon ja -ympäristön haavoittuvaisimpia alueita Saaristomeren ja Suomenlahden alueella. Lisäksi hankkeessa muodostetaan näkemys merialuesuunnittelun keskeisimmistä sisällöistä, rajat ylittävien teemojen huomioimisesta suunnittelussa sekä kehys jatkuvalle yhteistyölle. Hankkeessa tehdään laajaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

Hankkeen pääpartnerina toimii Suomen ympäristökeskus. Varsinais-Suomen liitto toimii hankkeen varsinaisena partnerina yhdessä Turun yliopiston, Uudenmaan liiton, Tarton yliopiston sekä Baltic Environment Forum Estonian kanssa, joiden lisäksi hankkeessa on myös muita partnereita. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2016 – 31.12.2019. Hanke saa rahoitusta EU:n Interreg Central Baltic -ohjelmasta ja sen kokonaisbudjetti on noin kaksi miljoonaa euroa. Varsinais-Suomen liiton budjetti hankkeelle on noin 168 000 euroa.

Lisätietoja: suunnittelija Heidi Lusenius

 

Radical -hanke

Turun ammattikorkeakoulu sai vuonna 2017 rahoituksen kaksivuotiselle Erasmus+ hankkeelle nimeltään RADICAL – Filling Skills Gaps in Blue Industry by Radical Competence Boost in Engineering VET. Hankkeen tavoitteena on AMK -tasoisen insinöörikoulutuksen uudistaminen koulutuksen työelämälähtöisyyttä lisäämällä. Tavoitteena on, että 4-vuotisesta opiskeluajasta lähes puolet tapahtuisi yrityksissä eli oppilaitoksessa vietetty aika vähentyisi merkittävästi. Työharjoittelun osuus insinöörin perustutkinnosta on nyt noin 12 %. Uusi kehitettävä malli on käytännössä suomalainen sovellus saksalaisesta duaalimallista ja se pilotoidaan tuotantotalouden alalla meriteollisuusalan yrityksissä. Uusi koulutus alkaa syksyllä 2019 tuotantotalouden alalla ja myöhemmin toivottavasti laajenee myös muille insinöörikoulutusaloille. Radical –hankkeella tavoiteltava malli on myös osittainen vastaus korkeakoulusektorin oppisopimusmallin puuttumiseen.

Hanketta vetää Turun ammattikorkeakoulu ja mukana partnereina ovat myös Meyer Turku, Varsinais-Suomen Yrittäjät sekä Varsinais-Suomen liitto. Lisäksi hankkeessa on mukana saksalaisia ja ranskalaisia oppilaitoksia.

Lisätietoa:
Erikoissuunnittelija Esa Högblom
Erikoissuunnittelija Ville Roslakka

 

DIGITUKI VARSINAIS-SUOMESSA -HANKE

Digituki Varsinais-Suomessa -hanke, viralliselta nimeltään Digituen alueellisen koordinaation käynnistäminen Varsinais-Suomessa -hanke toimii Varsinais-Suomessa ajalla 25.11.2019 –31.10.2020. Hankkeen keskeinen tavoite on digituen koordinaation jatkuvuuden ja pysyvyyden kehittäminen.

Hankkeen aikana kartoitetaan digituen tarve ja tarjonta Varsinais-Suomen alueella. Tämä tarkoittaa käytännössä toimijoiden lukumäärän, asiakaskohderyhmien ja tarjotun tuen määrän selvittämistä.

Tavoitteena on rakentaa joustava ja toimiva alueellinen digituen verkosto, sekä edistää digitukea tarjoavien tahojen yhteistyötä. Verkostolle luodaan yhteisesti hyväksytty toimintamalli, joka mahdollistaa itsenäisen toiminnan hankkeen päätyttyä.

Digitukea kehitetään valtakunnallisesti ja toiminta kattaa yhteensä 14 maakuntaa lokakuuhun 2020 saakka. Maakuntien tehtävänä on ohjata alueen digitukitoimijoiden verkostoa, lisätä digituen tunnettuutta ja kehittää tuen saatavuutta. Digi- ja väestötietovirasto tukee verkostoja ja toimii digituen puolestapuhujana. Valtiovarainministeriö tukee kehittämistyötä valtionavustuksella.

Digituki Varsinais-Suomessa -hankkeen toteutuksesta vastaa Varsinais-Suomen liitto yhteistyössä Turun kaupungin kanssa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Noora Orvasto, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Viestintäsuunnittelija Julia Innilä, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Valonian hankkeet

 

Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntija- ja palvelukeskus Valonialla on laajaa hanketoimintaa, hankkeista on tietoa Valonian verkkosivuilla.

 

 

Lounaistiedon hankkeet

 

Lounais-Suomen aluetietopalvelu Lounaistiedon käynnissä ja suunnitteilla olevista hankkeista voi lukea Lounaistiedon verkkosivuilta.

 

 

 

 

 

 

circwaste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EKA akatemiakuva logo

 vipuvoimaa EU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plan4Blue opinions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADICAL logo

 

 

 

 

 EU logo co fuded

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGITUKI logo vari 1000x460px