CIRCWASTE- Kohti kiertotaloutta

CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta -hankkeessa viedään eteenpäin kiertotalouden käytännön toimenpiteitä yhteistyössä laajan toimijaverkoston kanssa. Lisäksi edistetään kansallisen jätehuoltosuunnitelman toteutumista. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2023.

Osana hanketta toteutetaan konkreettisia demonstraatioita, joita Varsinais-Suomen alueella ovat mm. tilakoon biokaasutuotannon edistäminen (Turun amk), ruokahävikin vähentäminen Arkean ravintoloissa sekä Turun kaupungin Saramäen maa-ainespuiston kehittäminen.


Hankkeessa laaditaan alueelliset toimintalinjaukset jätehuoltosuunnitelmien toteutukseen ja seurantaan yhteistyössä jätehuollon kunnallisten toimijoiden, valvontaa suorittavien viranomaisten ja yritysten kanssa.


Hankkeessa tuodaan myös esille jätehuollon edistämismahdollisuuksia ja tavoitteita sekä osoitetaan jätehuollon tutkimuksellisia tarpeita alueen korkeakouluille ja yrityksille. Yhteistyötä tehdään myös perustettavan valtakunnallisen resurssitehokkuuskeskuksen kanssa.


Varsinais-Suomen liitto ja Valonia toimivat hankkeen alueellisena (Varsinais-Suomi ja Satakunta) koordinaattorina. Hankkeen kansallinen koordinaattori on Suomen ympäristökeskus ja rahoituksen hanke saa Euroopan Unionin Life IP -rahoitusohjelmasta.

Lisätietoja: luonnonvarasuunnittelija Aleksis Klap

 

 

 

CIVITAS ECCENTRIC

Varsinais-Suomen liitto on mukana CIVITAS ECCENTRIC -hankkeessa (2016–2019), jonka tavoitteena on kasvattaa kestävien liikkumismuotojen osuutta ja vähentää henkilöautosuoritetta Turun kaupungin alueella. Liitto toteuttaa hankkeessa seudullisen henkilöautojen liityntäpysäköintiselvityksen, liikkumisbarometrin sekä selvityksen strategisen liikennesuunnittelun osallistavista menetelmistä. Toimenpiteet ja selvitykset ovat osin paikallisia ja seudullisia, mutta monistettavissa myöhemmin maakunnan laajuiseen suunnitteluun. Turun seudulla hanketta vetää Turun kaupunki. Varsinais-Suomen liitto toimii hankkeessa yhtenä partnerina ja Valonia toteuttaa hankkeen osakokonaisuuksia.

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Mari Sinn

 

 

 Plan4Blue – Maritime Spatial Planning for Sustainable Blue Economies


Plan4Blue-hankkeen tavoitteena on tukea kestävää sinistä kasvua sekä löytää tasapaino niin taloudellisten, sosiaalisten sekä ympäristöllisten tavoitteiden välillä. Hanke toteutetaan Suomen ja Viron välisenä yhteistyönä, tarkastelualueena Suomenlahden ja Saaristomeren alue. Hankkeessa toteutetaan mm. tulevaisuusskenaarioita, rajat ylittävien toimintojen tarkasteluja sekä karttavisualisointeja.

Meri- ja rannikkoalueiden sinisen kasvun tulevaisuusskenaarioissa kuvataan millaisia merelliset toimialat mahdollisesti ovat vuonna 2040-2050. Tulevaisuusskenaariot sisältävät vaihtoehtoisia tulevaisuuspolkuja siitä miten ja mihin suuntaan kehitys saattaa toteutua. Skenaariotyössä keskeistä on pohtia miten tulevaisuusskenaariot heijastavat merellisten resurssien ja ekosysteemipalveluiden kestävää käyttöä. 

Hankkeessa on toteutettu ympäristön haavoittuvuutta kuvaava profiili. Sen tarkoituksena on tunnistaa ja havainnollistaa meriluonnon ja -ympäristön haavoittuvaisimpia alueita Saaristomeren ja Suomenlahden alueella. Lisäksi hankkeessa muodostetaan näkemys merialuesuunnittelun keskeisimmistä sisällöistä, rajat ylittävien teemojen huomioimisesta suunnittelussa sekä kehys jatkuvalle yhteistyölle. Hankkeessa tehdään laajaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

Hankkeen pääpartnerina toimii Suomen ympäristökeskus. Varsinais-Suomen liitto toimii hankkeen varsinaisena partnerina yhdessä Turun yliopiston, Uudenmaan liiton, Tarton yliopiston sekä Baltic Environment Forum Estonian kanssa, joiden lisäksi hankkeessa on myös muita partnereita. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2016 – 31.12.2019. Hanke saa rahoitusta EU:n Interreg Central Baltic -ohjelmasta ja sen kokonaisbudjetti on noin kaksi miljoonaa euroa. Varsinais-Suomen liiton budjetti hankkeelle on noin 168 000 euroa.

Lisätietoja: suunnittelija Heidi Lusenius

 

 

Smart Blue Regions

 

Hankkeen tavoitteena on kehittää sinisen kasvun (Blue Growth) -teemaa lisäämällä tietoisuutta sinisen kasvun mahdollisuuksista ja toteuttamalla alueellisia älykkään erikoistumisen tavoitteita Itämeren alueella. Sinisellä kasvulla tarkoitetaan eri meritoiminta-aloihin perustuvaa taloudellista kasvua ja älykkäällä erikoistumisella uusien eri toimialoja leikkaavien parhaiden käytänteiden hyödyntämistä merialalla. Tavoitteena on myös sinisen kasvun teemaan liittyvien indikaattoreiden kehittäminen ja hanketoimijoiden verkostojen kehittäminen.

Laajan sinisen kasvun teeman sisällä hanke keskittyy arvoketjujen kokoamiseen sekä kehittämiseen metalliteollisuudessa ja teknologiassa, biotieteissä sekä energia-asioissa. Arvoketjujen määrittämisellä haetaan parasta osaamista tuotantoprosessin eri vaiheisiin.

Hankkeen vetovastuu on Schleswig-Holsteinin alueella (Ministry of Economic Affairs, Employment, Transport and Technology) ja muita partnereita on Virosta, Puolasta, Ruotsista, Latviasta ja Suomesta. Ainut suomalainen pääpartneri on Varsinais-Suomen liitto. Lisäpartnereina ovat mukana Turku Science Park Oy sekä Koneteknologiakeskus Turku Oy.

Hankkeen kesto on 1.3.2016 - 28.2.2019. Kokonaisbudjetti on noin 1,8 miljoonaa euroa, josta Varsinais-Suomen osuus on 204 540 euroa. Rahoitus tulee Itämeren alueen Interreg-ohjelmasta.

Lisätietoja: projektisuunnittelija Otto Lappalainen

 

 

Valonian hankkeet

 

Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntija- ja palvelukeskus Valonialla on laajaa hanketoimintaa, hankkeista on tietoa Valonian verkkosivuilla.

 

 

Lounaistiedon hankkeet

 

Lounais-Suomen aluetietopalvelu Lounaistieto on mukana mm. 6Aika-avoin data -kärkihankkeessa. Käynnissä ja suunnitteilla olevista hankkeista voi lukea Lounaistiedon verkkosivuilta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plan4Blue opinions