Ylatunniste2

Tietopalvelustrategia ohjaa ja aluetietopalvelu toteuttaa
Varsinais-Suomen liitossa on aloitettu tietopalvelustrategian valmistelu, jonka tarkoituksena on määritellä liiton tietopalveluiden tavoitteet, toimintamalli ja puitteet. Tietopalvelustrategian päämääränä on vahvistaa edunval-vonnan ja maakunnallisen päätöksenteon tietoperustaa sekä parantaa mm. kunnille tarjottavien tietopalvelujen tarjontaa.

Tietopalvelustrategiassa keskeisessä osassa on myös aluetietopalvelun eli Lounaistieto.fi:n kehitys, jonka suunnittelutyö aloitettiin maakunnan kehittämisrahalla kesällä 2014. Aluetietopalvelu on maakuntastrategian päätoimenpiteen mukaisen kumppanuusfoorumin tietoperusta. Vaikka aluetietopalvelu on kokonaisuudessaan Varsinais-Suomen liiton omaa tietopalvelutoimintaa laajempi konsepti, on sen toteutus käytännössä edellytys liiton omien tietopalvelujen kehittämiselle.

Aluetietopalvelun kehittäminen on lähtenyt hyvin käyntiin, mutta vielä on paljon tehtävää. Osa työkaluista ja sisällöistä toteutetaan hankkeilla ja verkostojen toiminnalla (6Aika-hanke, Lounaispaikka, Ympäristö Nyt), mut-ta osa toimenpiteistä liittyy liiton oman toiminnan kehittämiseen. Tämä kehitystyö pitää organisoida ja resur-soida järkevästi, mihin tietopalvelustrategiatyö osaltaan vastaa.

Aluetietopalvelun kautta on tarkoitus jakaa erilaisia alueen toimijoiden, kuten liiton, kuntien, aluehallinnon, yri-tysten ja yhdistysten tuottamia aineistoja avoimena datana. Avoimia aineistoja voivat olla mm. tilastotiedot, päätösasiakirjat, talousdata, kartat jne. Aluetietopalvelun kautta on myös mahdollista esitellä alueemme hank-keita ja toimijoita sekä niiden tarjoamia palveluita. Ensimmäisessä vaiheessa aluetietopalveluun integroidaan liiton tilastotuotanto, Lounaispaikan paikkatietopalvelut sekä ELY:n ylläpitämä Ympäristö Nyt:n sisällöt.

Aluetietopalvelun kehityksestä löytyy tietoa osoitteessa www.lounaistieto.fi

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Antti Vasanen p. 050 410 2294 ja paikkatietoyhteistyön koordinaattori Sanna Jokela p. 040 770 0262

Eduskuntavaalit 2015 Varsinais-Suomessa

kuva1

Luvuissa on mukana vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset.

kuva2

 Kuva sisältää tiedot myös puolueiden mahdollisista edeltäjistä (SMP, SKDL, SKL).

kuva3

kuva4

kuva5 kuva6
kuva7 kuva8
kuva9 kuva10

Tunnin junan suunnittelu etenee


Tunnin juna -teema oli esillä vaalikentillä laajasti ja nautti laajaa kannatusta maakunnassamme, kuten myös Uudellamaalla. Liikenne- ja kuntaministeri Risikon Liikennevirastolta pyytämä selvitys Tunnin juna edellytyk-sistä on lopultakin saatu liikkeelle. Meillä varsinaissuomalaisilla toimijoilla on ollut viime viikkoina hyvää vuo-ropuhelua Liikenneviraston kanssa selvityksen sisällöstä. Käynnistyvässä selvityksessä arvioidaan Tunnin junan aluetaloudellisia sekä alue- ja yhdyskuntarakenteellisia vaikutuksia perinteisimpien liikennejärjestelmä-vaikutusten lisäksi.


Perinteistä hyötykustannuslukua (H/K) on käytetty maantiehankkeiden kannattavuuden arvioinnissa. H/K-luku ei ota kantaa mm. alue- ja yhdyskuntarakennevaikutuksiin, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin tai luontoar-voihin. Siksi H/K-laskelmaa tulee käyttää vain yhtenä osana kokonaisarviota. Tästä syystä Tunnin junan arvi-ointi vain H/K-luvulla ei ole perusteltu ja tulevassa selvityksessä keskitytään näihin muihin vaikutuksiin.
Yllä olevaa tukee se, että liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) uutisoi viime viikolla, että liikenneinvestointien vaikutusten arviointi uudistetaan.


- Liikenneinvestoinneissa pitää ottaa nykyistä paremmin huomioon palvelurakenteen ja elinkeinoelämän tarpeet perinteisten maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvien vaikutusten lisäksi. Myös kansainvälinen ulottuvuus tulee olla tarpeen mukaan arvioinnissa mukana, toteaa LVM:n uutisessa kunta- ja liikenneministeri Risikko. Liikennepolitiikka on myös elinvoimapolitiikkaa. Hyvällä liikennepolitiikalla pidetään yllä elinkeinoelä-män kilpailukykyä, mutta mahdollistetaan myös uudenlainen liiketoiminta ja parannetaan työllisyyttä. Palvelu-rakennekin muuttuu huimaa vauhtia, ja se pitää ottaa huomioon liikenneinvestointien suunnittelussa. Niin ikään digitalisoituvassa yhteiskunnassa liikenneinvestointeja ei voida arvioida enää vain liikenteellisten vaikutusten perusteella, jatkaa Risikko.


Lisätietoja: maakuntajohtaja Kari Häkämies p. 044 201 3204 ja kehittämispäällikkö Janne Virtanen
p. 040 5836 950

 alatunniste