Ylatunniste2

 Älykkään erikoistumisen toimintasuunnitelmatyö käynnissä

Älykäs erikoistuminen (Smart Specialisation) on Euroopan unionin politiikkamalli: paikkaan sidottua, alueellisten viranomaisten koordinoimaa ja strategialähtöistä yhteistyötä, jossa alueet tunnistavat omat tulevaisuuden kasvu- ja vahvuusalueensa julkisen, yksityisen ja tutkimussektorin yhdessä tuottaman tiedon pohjalta ja suuntaavat resursseja niiden tukemiseen. Yhteistyöllä pyritään innovaatioihin, investointeihin, kasvuun ja työpaikkoihin, sekä julkisen ja yksityisen sektorin välisen monitasoisen yhteistyön kehittämiseen.

Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen painopisteiksi on maakuntaohjelmassa 2018–2021 tunnistettu 1) sininen kasvu ja teollisuuden modernisaatio, 2) innovatiiviset ruokaketjut ja 3) lääke- ja terveysteknologia. Painopisteet ovat lyhyesti esitelty maakuntaohjelmassa, mutta niiden edistämiseksi tarvitaan tarkempi suunnitelma.

Maaliskuun 29. päivänä käynnistetyn toimintasuunnitelmatyön tarkoitus on tukea vaikuttavuutta, yhteistyötä ja varsinaissuomalaisten toimijoiden näkyvyyttä sekä kilpailukykyä Euroopan unionin älykkään erikoistumisen alustoilla ja keskustelussa komission kanssa. Työssä tunnistetaan painopisteittäin muutamia kärkitavoitteita ja niiden vaatimia toimenpiteitä tuleville vuosille. Työ auttaa myös valmistautumaan EU:n rahoituskauteen 2021–2027, jolloin älykkään erikoistumisen strategiatyö tulee saamaan suuremman painoarvon.

Toimintasuunnitelmatyön käynnistyskokouksessa olivat mukana Loimaan kaupunki, Turku Science Park Oy, Turun ammattikorkeakoulu, Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto, Turun yliopiston Brahea-keskus ja lääketieteellinen tiedekunta, Ukipolis Oy, Varsinais-Suomen ELY -keskus ja Yrityssalo Oy. Varsinais-Suomen liitto toimii prosessin koordinoijana. Tavoitteena on, että toimintasuunnitelmat valmistuvat syksyllä 2019.

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Salla-Maria Lauttamäki, p. 040 520 0761

LVM:n ja TEM:n virkamiesnäkemykset tukevat Varsinais-Suomen tavoitteita

Virkamiesnäkemykset tulevan vaalikauden 2019–2023 tärkeimmistä politiikkateemoista julkaistiin huhtikuun alussa. Liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsauksen virkamiesehdotukset lähtevät liikkeelle ilmaston muutoksen torjunnasta.

Liikenteeltä, joka muodostaa viidenneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä, odotetaan merkittäviä päästövähennyksiä. Suomi on sitoutunut puolittamaan liikenteen hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä ja kansallinen hiilineutraalisuus edellyttää liikenteen päästöttömyyttä vuonna 2045. Hiilettömän liikenteen
lähtökohtana on houkutteleva vähäpäästöinen liikkuminen vaihtoehtona yksityisautoilulle. Tieliikenteen osuuden ollessa yli 90 % liikenteen päästöistä vaikuttava politiikkatoimi on investoiminen kaupunkiseutujen välisiin raideyhteyksiin.

Työ- ja elinkeinoministeriössä tulevan kauden päätavoite on edistää kestävää talouskasvua. 75 % työllisyysasteen saavuttaminen vuonna 2023 on välttämätöntä julkisen talouden kestävyyden ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Vuoteen 2035 mennessä tulee tavoitella 78 % työllisyysastetta, joka käytännössä vastaa Suomen täystyöllisyystasoa.

Varsinais-Suomessa yhä hyvässä vauhdissa olevan vientivetoisen kasvun ansiosta maakunnan työllisten määrä on ennätyslukemissa. Hallituksen 72 %:n työllisyystavoite saavutettiin jo vuoden 2018 kesällä ja nykyisellä kehitysvauhdilla 75 %:n työllisyysastetta tavoitellaan jo kuluvana vuonna. Osaavan työvoiman saatavuus on kuitenkin koko ajan yhä suurempi haaste, mikä näkyy kasvavina yritysten rekrytointiongelmina.

Varsinais-Suomen liitto on asettanut hallitusohjelmatavoitteikseen osaavan työvoiman saatavuuden, saavutettavuuden, kestävän elinympäristön ja kilpailukyvyn. Maakunnan kärkitavoite Tunnin juna vastaa sekä valtakunnan että Varsinais-Suomen tärkeimpiin haasteisiin. Tunnin juna on paitsi nopea ilmastoteko, se mahdollistaa myös työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaamisen 1,5 miljoonan ihmisen työssäkäyntialueella. Suurten kaupunkiseutujen työmarkkinoiden yhdistymisen lisäksi nopea junayhteys edistää kaupunkirakenteiden kehittämistä ja luo kestävää kasvua radan varrella.

Työ- ja elinkeinoministeriön näkemys Suomen työmarkkinoista
Liikenne- ja viestintäpolitiikka hallitusohjelmassa 2019–2023. Virkamiesnäkemys

Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, p. 040 583 6950

Maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamiseen tähtäävän yhteistyöryhmän työ on alkanut

Varsinais-Suomen liitolle osoitettu valtuustoaloite (MH 11.6.2018) on johtanut liiton kokoaman, kuntien edustajista koostuvan yhteistyöryhmän työn käynnistämiseen 26.2.2019. Ryhmän tavoitteena on määritellä yhteistyössä kuntien kanssa sellainen ehdotus, jonka pohjalta maakunnallinen virkistysalueyhdistys voitaisiin perustaa.

Ensimmäinen kokous oli luonteeltaan järjestäytymiskokous, jossa tarkasteltiin minkälaisia maakunnallisia virkistysalueyhdistyksiä maassamme toimii, miten ne ovat resursoituja ja minkälaisia kohteita nämä yhdistykset omistavat tai operoivat. Kokous keskusteli mm. jäsenmaksujen suuruudesta ja suunniteltavan yhdistyksen toimintakentän selkeän rajaamisen tarpeesta.

Järjestäytymiskokoukseen osallistui edustajia 14 varsinaissuomalaisesta kunnasta. Kokous päätti, että muistio tilaisuudesta ja kutsu seuraavaan kokoukseen lähetetään myös niihin kuntiin, joista ei ollut edustusta ensimmäisessä kokouksessa.

Valmistelutyön yhtenä tavoitteena on saada kunnat mahdollisimman hyvin mukaan, jotta virkistysalueyhdistyksen perustamisen valmistelutyöhön tulee vahva yhteistyön leima alusta pitäen.

Kokouksessaan 2.4.2019 yhteistyöryhmä keskusteli perustettavan yhdistyksen tehtävien rajaamisesta ja yhdistyksen rahoituspohjasta. Oheiseen graafiin on koottu valmisteluryhmäläisten näkemyksiä mahdollisista tehtäväkokonaisuuksista.

1

Lisätietoja: erikoisuunnittelija Lasse Nurmi p. 040 543 5473 tai saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen
p. 040 041 3704

Kiinteistöverotuksen korotus uhkaa saariston asutusta

Turun saaristossa on noussut esiin kiinteistöverotukseen liittyvä ongelma, joka uhkaa saariston vakinaisen asutuksen asemaa. Verohallinto on lähettänyt lukuisille kiinteistönomistajille vuoden 2019 kiinteistöveromaksun, joka poikkeaa summaltaan täysin, jopa yli 10-kertaisesti, edellisten vuosien kiinteistöverosta. Syynä tähän on verohallinnon tulkinta, jonka mukaan lukuisia kiinteistöjä on aiemmin verotettu virheellisin perustein, esimerkiksi maatiloihin usein lukeutuviin ns. joutomaihin ei ole sovellettu olemassa olevaa kiinteistöverokantaa, vaan ne on jätetty verotuksen ulkopuolelle. Nyt nekin on otettu verotuksen piiriin. Saariston kiinteistönomistajat ovat vedonneet siihen, että joutomaat ovat lähes aina viljelykseen ja laidunnukseen soveltumattomia ja monesti sijaitsevat Natura-alueilla, ollen myös yleisesti hyödynnettävissä virkistyskäyttöön.

Ahvenanmaalla vastaava verotuskäytännön muutos nousi esiin jo vuonna 2018 täysin samoin periaattein ja Ahvenanmaan kuntaliitto (Kommunförbund) on vastustanut asiaa ja kutsunut verohallinnon edustajia esittelemään verotuskäytännön muutosta. Varsinais-Suomen liiton saaristotoimikunta on seurannut asiaa ja pyytänyt saaristo- ja maaseutuasiamiehen toimesta Saaristoasiain neuvottelukuntaa ottamaan asian esiin seuraavassa kokouksessaan. Oikaisu kiinteistöverotietoihin voidaan tehdä verohallinnon sivuilla vero.fi 25.4.2019 mennessä. Lisäksi kiinteistönomistajilla on jälkikäteen 3 vuotta aikaa hakea muutosta tämän vuoden kiinteistöveropäätökseen.

Lisätietoja: saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, p. 0400 413 704

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE)

EU:n Life-ohjelmasta rahoitettava valtakunnallinen CANEMURE-hanke (Carbon neutral municipalities and regions) tehtävänä on toteuttaa kansallisen energia- ja ilmastostrategian ja ilmastosuunnitelman tavoitteita aluetasolla vuosina 2018–2024.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) koordinoimassa hankkeessa on mukana yhteensä 22 osapuolta: seitsemän maakuntaa ja lisäksi kaupunkien ja yritysten hankkeita. Varsinais-Suomessa hankkeen aluekoordinaattorina toimii ELY-keskus, joka ostaa suorahankintana käytännön toimia Varsinais-Suomen liitolta/Valonialta. Maakuntien/alueiden tehtävänä on vahvistaa ilmastomuutoksen hillintätyön jatkuvuutta ja verkostoyhteistyötä sekä levittää hyviä käytäntöjä. Työkaluja ja tutkimustietoa toimijoiden käytännön työn tueksi tuottaa SYKEn kokoama koordinaatioryhmä. Jatkuvuuden turvaamiseksi tavoitteena on myös synnyttää uusia ilmastonmuutoksen hillintää tukevia hankkeita ja prosesseja.

Tavoitteena edetä kohti hiilineutraalia maakuntaa

Varsinais-Suomeen kootaan hankkeen aikana yhteistyöryhmä, joka ohjaa ja edistää päästövähennyksiin tähtääviä toimia. Ryhmän avulla toteutetaan alueellinen tiekarttaprosessi, jonka tavoitteena on vähentää päästöjä 80% vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä sekä hiilineutraali maakunta vuoteen 2040 mennessä. Tiekartan tavoitteet asettuvat sekä lyhyelle aikavälille vuosille 2019–2021 että pitkälle aikavälille vuoteen 2030 asti. Maakunnan päästökehitystä seurataan SYKEn tuottamilla maakunta- ja kuntatason laskelmilla.

Valonia ja ELY-keskus keräävät tietoa toteutetuista ja suunnitelluista päästöjä vähentävistä toimenpiteistä alueella. Valonia on mukana tiekartan laadintaprosessissa ja mahdollistamassa eri sidosryhmien välistä vuoropuhelua. Olennainen osa Valonian työtä on tiedon jakaminen kuntiin ja muille alueen toimijoille, mutta myös niiden aktivoiminen ilmastotoimiin. Työpajojen, seminaarien ja yhteistyön kautta etsitään uusia toimintamalleja alueelle. Samalla kootaan ja jaetaan tietoa hyvistä käytännöistä ja päätöksentekoon tarvittavista päästölaskelmista. Tavoitteena on mahdollistaa tiedon ja kokemusten leviäminen ja vaihtaminen sekä asiantuntija-avun ja rahoituslähteiden löytäminen kunkin toimijan tarpeeseen.

Lisätietoja: toimialapäällikkö Riikka Leskinen p. 0449075995, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Katsaus eduskuntavaalien tuloksiin Varsinais-Suomessa

 Ajankohtaiset huhtikuu Sivu 1

Ajankohtaiset huhtikuu Sivu 2

Ajankohtaiset huhtikuu Sivu 3

Ajankohtaiset huhtikuu Sivu 4

Ajankohtaiset huhtikuu Sivu 5

Lisätietoja: tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, puh. 050 410 2294