Ylatunniste2 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän alustavat pykäläluonnokset
Ympäristöministeriö käynnisti maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen keväällä 2018. Kokonaisuudistuksen valmistelua varten asetettiin työryhmä, parlamentaarinen seurantaryhmä ja sidosryhmäfoorumi. Työryhmän alaisuudes-sa toimii lisäksi kuusi valmistelujaostoa. Maakuntajohtajien keväisen kannanoton seurauksena valmistelevaa työryhmää on täydennetty Hämeen liiton maakuntajohtaja Anna-Mari Ahosella.

Ympäristöministeriö pyytää kommentteja uutta alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää koskevista alustavista pykälä-luonnoksista ja niiden perusteluista. Pykäläluonnokset koskevat vain alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Niihin ei sisälly esimerkiksi rakentamisen lupajärjestelmää tai kaavojen toteuttamista koskevia pykäliä.

Maakuntien liittojen kannalta keskeiset kysymykset ovat:

- maakuntakaavan oikeusvaikutteisuuden rajaaminen vain osaan sisällöistä: liikennejärjestelmä/infra ja viherra-kenne
- kaupunkiseutukaavatason tarpeellisuus, suhde maakuntakaavoitukseen ja resursointi
- alue- ja yhdyskuntarakenteen käsitteiden erottaminen ja kategorisoiminen kaavatasoille (maakuntakaava: alue-rakenne / yhdyskuntarakenne: kaupunkiseutu- ja kuntakaava)

Pykäläluonnokset on valmisteltu virkamiestyönä ympäristöministeriössä. Työryhmässä tai parlamentaarisessa seuranta-ryhmässä ei ole vielä tehty pykäläluonnoksia koskevia linjauksia eli kyseessä ei ole pohjaehdotus. Pykäläluonnoksista saatuja kommentteja on tarkoitus käyttää alueidenkäytön jaostossa ja työryhmässä tehtävän jatkovalmistelun tukena.


Liittojen suunnittelujohtajat valmistelevat yhdessä esityksen lausuntorungoksi maakuntajohtajille ja edelleen käsiteltä-väksi maakuntahallitusten marraskuun kokouksissa.

https://mrluudistus.fi

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056


Turun lentoaseman matkustajamäärä kasvaa nopeasti
Turun lentoaseman matkustajamäärä on kasvanut nopeasti vuoden 2019 aikana. Kasvu aiheutuu kokonaan kansainväli-sestä liikenteestä, jossa matkustajamäärä on noussut tammi-syykuussa 30 % edelliseen vuoteen verrattuna. Selkein yksittäinen selittäjä kasvulle on Wizz Airin kasvanut reittitarjonta, mutta myös esimerkiksi AirBalticin lisääntynyt vuoro-määrä Riikaan selittää osan kasvusta.

Turun lentoliikenteen kehitystä käsitellään tarkemmin joulukuussa ilmestyvässä Maakunnan tila -katsauksesta. Ajanta-saisia tietoja lentoliikenteen kehityksestä löytyy Lounaistiedon tilastopalvelusta (www.lounaistieto.fi/tietopalvelut/tilastot/).

Lisätietoja: tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, puh. 050 410 2294

 1

 

Ilmastoratkaisujen maakunta – Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumi 23.10.2019

Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumin vuoden päätapahtuma, Ilmastoratkaisujen maakunta -seminaari jakaa esi-merkkejä ja hyödyllisiä malleja jo käytössä olevista ilmastoratkaisuista sekä yksityisen ja julkisen sektorin roolista ilmas-tonmuutoksen hillintään tähtäävässä työssä. Tilaisuuden puheenvuoroissa ratkaisuja käsittelevät tiedon ja vaikuttami-sen, innovatiivisen yritysnäkökulman sekä vastuullisuuden ja kompensaatioiden näkökulmista useat asiantuntijat kunnis-ta, yrityksistä, järjestöistä, virastoista, sekä tutkimus- ja oppilaitoksista. Lisäksi kuulemme nuorten ja asukasnäkökulmaa. Tilaisuuteen odotetaan yli 100 osallistujaa.

Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumi on maakuntastrategiatyötä toteuttavien kumppanuusverkostojen yhteinen tapah-tuma. Se on tarkoitettu kaikille kumppanuus- ja ilmastotyöstä kiinnostuneille, ja sen järjestävät yhteistyössä Varsinais-Suomen liitto, Valonia ja Varsinais-Suomen ELY -keskus / Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) -hanke.

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Salla-Maria Lauttamäki, p. 040 520 0761 ja www.kumppanuusfoorumi.fi