Ylatunniste2

Yritysten liikevaihto kasvaa vahvasti

Varsinais-Suomen yritysten suhdannekehitys on jatkunut myönteisenä kesän ja syksyn 2019 aikana. Kaikki päätoimialat kasvavat tasaisesti, ja myös kaupan ala näyttää kääntyneen uudelleen kasvuun vuoden 2018 jälkeen.

Nopeimmin liikevaihtoa on kasvattanut valmistavan teknologiateollisuuden yritykset, joissa tuotanto kasvoi vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä lähes viidenneksen. Myös tasaisesti kasvaneet ICT-ala ja liike-elämän palvelut kasvoivat yli 10 % vauhtia. Rakentamisen kasvu on jonkin verran hidastunut, mutta alan liike-vaihto on vielä kasvusuuntaista.

Varsinais-Suomen liitossa seurataan yritysten suhdannekehitystä kahdesti vuodessa. Seuranta on Poretieto-hankeen tuloksena laajennettu kattamaan päätoimialojen lisäksi valmistavan teknologiateollisuuden, liike-elämän palvelut ja ICT-alan. Seuraava tilannekatsaus tehdään elokuussa 2020, jolloin tarkastellaan yritysten liikevaihdon kehitystä maaliskuuhun 2020 saakka.

Lisätietoja: tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, puh. 050 410 2294

 1

 2

 

 3

 


Etelä-Suomen yhteisen liikennestrategian valmistelu

Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson liitot ovat aloittaneet yhteisen liikennestrategian laatimisen. Tavoitteena on esittää alueen yhteinen näkemys Etelä-Suomen liikennejärjestelmän tavoitetilasta valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa varten. Liittojen yhteinen liikennestrategia on samalla yksi keino tiivistää yhteistyötä maakuntien välillä ja edistää edunvalvonnan yhteisiä tavoitteita.

Etelä-Suomen liikennestrategia laaditaan liittojen omana työnä kevään 2020 aikana hyödyntäen olemassa olevia aineistoja ja uusimpia maakunnallisia liikennejärjestelmäsuunnitelmia. Yhteisen liikennestrategian valmistelu ajoittuu hyvin kesällä valmistuvien Varsinais-Suomen ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmien päivitysten kanssa.

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Noora Mäki-Arvela, puh. 040 583 0717

 

Saaristopolitiikalla konkreettiset tavoitteet

Saaristoasiain neuvottelukunta (SANK) on pysyvä valtioneuvoston asettama neuvottelukunta, jonka toiminta perustuu saaristolakiin. Neuvottelukunta osallistuu saaristoalueiden kehittämiseen yhdessä muiden osapuolten kanssa. Saaristoasiain neuvottelukunnalla on keskeinen rooli saaristolain toteuttamisen seurannassa. Viime vuonna täksi hallituskaudeksi asetettu SANK on lähtenyt konkretisoimaan saaristopolitiikan tarpeita. Erityiset työryhmät on perustettu sekä saaristoliikenteen etua valvomaan että saaristokriteeristön määrittelemiseksi.

Nykyinen hallitusohjelma sisältää maininnan maksuttoman saaristoliikenteen säilyttämisestä. Neuvottelukunnan liikennetyöryhmä aikoo jatkossa toimia saaristoliikenteen edunvalvojana ja auttaa omalta osaltaan liikenteen kehittämistyössä. Toimiva saaristoliikenne tarvitsee riittävän rahoituksen, jonka tulee olla varmistettu myös pitkällä aikavälillä. Varsinais-Suomen ELY -keskus, joka vastaa saaristoliikenteen järjestämisestä (yksi-tyislosseja lukuun ottamatta) joutuu kamppailemaan rahoituksen vähäisyyden kanssa. Viimeisimpänä esi-merkkinä uutinen Houtskär-Norrskata -lauttareitin siirtymisestä yhden lautan kapasiteettiin talvikaudella 2020-2021. Asiasta on luvassa neuvonpito Varsinais-Suomen ELY -keskuksen ja Paraisten kaupungin kanssa. Asia oli esillä Varsinais-Suomen liiton saaristotoimikunnassa 16.1.2020.

Saaristolisäjärjestelmä on osa kuntien valtionosuusjärjestelmää. Saaristolisiin oikeutetut on jaettu saaristokuntiin ja saaristo-osakuntiin. Saaristokunnat (Varsinais-Suomessa Parainen, Kemiönsaari ja Kustavi) saavat saaristolisää koko väestöpohjaansa perustuen, kun taas saaristo-osakunnat saavat saaristolisää vain koskien saaristoalueiden väestöä. Saaristoasiain neuvottelukunnan saaristokriteerityöryhmä aloittaa työnsä 22.1.2020 tavoitteenaan luoda kriteeristö, jonka perusteella voidaan oikeudenmukaisesti valita ne kunnat, jotka ovat oikeutettuja saaristolisiin. Tarkoitus on siis määritellä saaristo uudelleen! Naantali on useaan kertaan ilmaissut halunsa saada saaristokunta-aseman. Em. työryhmän raportilla lienee keskeinen rooli, kun uusia saaristokuntia nimetään Valtioneuvoston päätöksellä vuodesta 2022 eteenpäin. SANK antaa aikanaan asiassa myös oman esityksensä.

Saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kansanedustaja Sandra Bergqvist Paraisilta. Muita varsinaisia jäseniä Varsinais-Suomesta ovat Vilhelm Junnila (Naantali), Ilkka Kanerva (Turku), Sirpa Koskinen (Kustavi), Helena Särkijärvi (Parainen) ja Nina Söderlund (Parainen).

Lisätietoja: saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, puh. 0400 413 704


Ympäristöministeri päättää merimetsostrategiasta piakkoin

Ympäristöministeriö tekee parhaillaan yhteenvetoa kansalliseen merimetsostrategiaan ja toimenpidesuunnitelmaan annetuista lausunnoista. Lausuntojen perusteella päätetään mahdollisista strategian muutostarpeista. Ministeriöstä luvataan lähettää päivitetty ohjekirje alueille aikaisin keväällä. Ohjekirje on uudistettu viimeksi toukokuussa 2016 edellisen merimetsotyöryhmän raportin valmistuttua.

Merimetsostrategiaa pohtineen työryhmän keskeinen esitys on alueellisten yhteistyöryhmien toiminnan tehostaminen. On ennakoitavissa, että ministeriö tulee etenemään työryhmän esityksen mukaisesti. Vahinkojen ehkäisyssä on olennaista, että työryhmien ja ELY-keskuksen virkatyön välistä yhteistyötä tiivistetään merkittävästi. Alueellisten yhteistyöryhmien tuottamilla aineistoilla tulee olla olennainen painoarvo poikkeuslupaprosessissa.

Ympäristöministeriön asettama työryhmä sai valmiiksi esityksensä kansalliseksi merimetsostrategiaksi ja toimenpidesuunnitelmaksi vuoden 2019 lokakuussa. Ministeriö antoi mahdollisuuden lausua strategiasta vuoden loppuun mennessä. Lausuntoja jätettiin lausuntopalveluun 26 kappaletta. Varsinais-Suomen liitto antoi lausunnon strategiaan joulukuun maakuntahallituksessa.

Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, puh. 040 583 6950


Varsinais-Suomi kohti vaikuttavia uusia eurooppalaisia kumppanuuksia ja innovaatioita älykkään erikoistumisen avulla

Älykäs erikoistuminen (Smart Specialisation) on Euroopan unionin politiikkamalli: paikkaan sidottua, alueellisten viranomaisten koordinoimaa ja strategialähtöistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on alueiden omien vahvuuksien ja kasvupotentiaalin tunnistaminen ja niiden systemaattinen vahvistaminen. Älykkään erikoistumisen tutkimus- ja innovaatiostrategiat ovat ehtona aluekehitysrahoituksen saamiselle.

Varsinais-Suomen kolme älykkään erikoistumisen painopistettä ovat sininen kasvu ja teollisuuden modernisaatio, innovatiiviset ruokaketjut sekä lääke- ja terveysteknologia.  Näillä toimialoilla monitasoisen toimijoiden välisen yhteistyön tavoitteena on synnyttää uusia innovaatioita ja lisätä varsinaissuomalaisten toimijoiden näkyvyyttä ja vaikuttavuutta eurooppalaisilla areenoilla. Yhteistyön askeleet on koottu Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen toimintasuunnitelmaan, jonka konkreettisena tarkoituksena on lisätä eurooppalaista yhteistyötä ja Varsinais-Suomeen saatavaa EU-rahoitusta.

Nyt tarvitaan rohkeita avauksia ja myös poliittista tukea ponnistamiseen kohti eurooppalaisia yhteistyöalustoja ja kumppanuuksia. Sama työ tukee Varsinais-Suomen valmistautumista EU:n ohjelmakauteen 2021-2027, jolloin älykkään erikoistumisen yhteistyö tulee olemaan yhä vahvemmassa roolissa ja ohjaamaan muun muassa hankerahoituksia, jotka mahdollistavat innovaatiotoiminnan kehittämisen.

Mistä on kysymys ja missä varsinaissuomalaisen vaikuttamisen paikat juuri nyt ovat? Erityisesti maakunnan luottamushenkilöille, kuntajohdolle sekä kehittäjäorganisaatioiden ja yritysten asiantuntijoille tarkoitettu Europe Direct Varsinais-Suomen ja Varsinais-Suomen liiton järjestämä ”ÄLYKKÄÄSTI, VARSINAIS-SUOMI!” -tilaisuus 10.2.2020 klo 13.00-16.00 Valtion virastotalon auditoriossa perehtyy juuri tähän. Maakunnan kolmen erityisalan ajankohtaisten tapausesimerkkien lisäksi Economic and Public Concultancy -yrityksen johtaja Alison Hunter johdattaa älykkään erikoistumisen ytimeen eurooppalaisella tasolla ja valottaa koko strategian vaikutuksia ja linkityksiä Euroopan unionin toimintaan.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/Alykkaasti
erikoissuunnittelija Katri Koivisto puh. 0400 251 771 tai
erikoissuunnittelija Salla-Maria Lauttamäki puh. 040 520 0761