Ylatunniste2

Varsinais-Suomen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2021–2024

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa konkretisoidaan liikennejärjestelmäsuunnitelmissa esitettyjä tavoitteita ja teemoja ajoittamalla toimenpiteitä lähivuosien rahoituskehyksiin. Tieverkon hoidon lisäksi toteutetaan alueel-lisia investointeja pääosin talousarviokäsittelyssä myönnetyillä erillisrahoituksilla, kuten MAL- ja kävelyn ja pyöräilyn edistämisen ohjelmilla. Myös yhteisrahoituksella kuntien kanssa pystytään toteuttamaan yksittäisiä investointeja.
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikennejohtaja Tuovi Päiviö esittelee suunnitelman.

Turun Eurooppa-foorumin ohjelmaan pääsee nyt tutustumaan tarkemmin netissä!
Eurooppa-foorumin 2021 ohjelma aikatauluineen on julkaistu osoitteessa europeforum.fi. Elokuussa neljättä kertaa järjestettävän tapahtuman keskusteluissa korostuvat tänä vuonna EU:n ja Suomen muutos. Puhujiksi Turkuun saapuu muun muassa ministereitä, europarlamentaarikkoja sekä tieteen, talouden ja politiikan huippu-asiantuntijoita.

Eurooppa-foorumin 25.8. tiedepäivän ohjelmaosuuksissa käydään Turun yliopiston ja Åbo Akademin johdolla keskusteluja muun muassa tekoälystä, rokotteista ja infokuplista. 26.8. ohjelmassa on muun muassa talous-foorumi, suuri Eurokeskustelu, liikennepolitiikan seminaari ja Turun ilmastofoorumi. 27.8. politiikkapäivän kes-kustelun avaavat puheenvuoroillaan pääministeri Sanna Marin ja puoluejohtaja, kansanedustaja Jussi Halla-aho. Luvassa on myös keskustelua vihreästä siirtymästä, digitalisaatiosta ja EU:n globaalista roolista.
Eurooppa-foorumi järjestetään hybriditapahtumana Turussa elokuun viimeisellä viikolla 25.–27.8.2021. Suuri yleisö pääsee osallistumaan tapahtumaan verkon välityksellä.

Varsinais-Suomen liitto järjestää osana Eurooppa-foorumia, keskiviikkona 25.8 aluekehitykseen liittyvän tilai-suuden, jonka otsikko on Kaupungistuuko Suomi muun Euroopan lailla? Miten säilyttää hyvinvointi siel-lä, mistä väki muuttaa pois
Tästä kysymyksestä alustaa alue- ja väestönkehityksen asiantuntija Timo Aro, ja kommenttipuheenvuorot kuullaan maakuntajohtaja Markus Hirvoselta Pohjois-Karjalasta, sekä kaupunginjohtaja Laura Leppäseltä Naantalista.
Lisätietoja: kansainvälisten asioiden päällikkö Sonja Palhus, puh. 040 534 3865

 

Kaupungistuminen jatkuu kaikissa väestöennusteen skenaarioissa

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI on laatinut uuden vuoden 2040 saakka ulottuvan väestöennusteen. Koronapandemian aiheuttamien poikkeustilanteen vuoksi väestöennusteesta on tehty kolme eri skenaariota. Väestökehityksen perusura perustuu vuosien 2015–2020 kehitykseen, kaupungistumisen skenaario ei ota huomioon lainkaan koronavuotta 2020 ja kolmas hajautumisen skenaario on laskettu vain koronavuoden 2020 kehityksen mukaan.

Väestöennuste osoittaa, että Suomen sisäinen väestönkehitys eriytyy ja erilaistuu edelleen 2020- ja 2030-luvuilla. Ennusteessa näkyvät yhtäältä suurten kaupunkien kasvu ja kaupungistumisen jatkuminen, toisaalta kasvun laajeneminen ja vahvistuminen suurten kaupunkien kehysalueella. Lisäksi vieraskielisen väestön mer-kitys koko maan tulevassa väestönkehityksessä. Kaikissa kolmessa skenaariossa väestö kasvaa vain Uudel-lamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla.

Varsinais-Suomen väestökehityksessä näkyy MDI:n ennusteessa samat trendit kuin koko maassa. Kaupun-gistuminen jatkuu vahvana, mikä näkyy nopeana kasvuna Turun kaupunkiseudulla. Kaikissa skenaarioissa määrällisesti selvästi eniten kasvaa Turun kaupunki. Myös kaupunkien kehysalueiden vahvistuminen näkyy Varsinais-Suomen väestöennusteessa, sillä suhteellisesti nopeimmin kasvavia kuntia kaikissa skenaarioissa ovat Kaarina, Lieto ja Raisio.

Väetön väheneminen on ennusteen mukaan nopeinta muissa seutukuntakeskuksissa, kuten Loimaalla, Salos-sa ja Uudessakaupungissa. Myös kaukana Turun kaupunkiseudusta sijaitsevat pienet maalaiskunnat, kuten Pyhäranta, Oripää ja Koski Tl menettävät ennusteen mukaan väestöä nopeasti. Poikkeuksen tästä tekee kui-tenkin Kustavi, joka on onnistunut houkuttelemaan uusia asukkaita niin paljon, että hajautumisen skenaariossa kunnan väestönkasvu on maakunnan nopeinta.
Lisätietoja: tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, puh. 050 410 2294

 

vs ennustettu vaestonmuuto kuva1

 

netti kuva2

Kuntavaalien vahvistettu tulos muutti maakuntahallituksen voimasuhteita


Toissa sunnuntaina pidettyjen kuntavaalien tulos vahvistettiin 16.6. Vahvistetun vaalituloksen mukaan Varsi-nais-Suomen maakuntahallituksessa Perussuomalaiset lisäävät paikkamääränsä yhdestä kolmeen. Keskusta ja Vihreät menettävät kummatkin yhden paikan. Muiden puolueiden voimasuhteet säilyivät ennallaan.

Maakuntavaltuuston voimasuhteissa muutokset olivat samansuuntaisia kuin maakuntahallituksessa. Perus-suomalaiset kaksinkertaistavat paikkamääränsä kuuteentoista ja myös Liike Nyt sai ensimmäistä kertaa yh-den valtuustopaikan. Maakuntavaltuuston paikkoja menettävät Vihreät (-3), Keskusta (-2), SDP (-1) ja Va-semmistoliitto (-1). Maakuntavaltuuston koko kasvaa kahdella, ja on tulevalla valtuustokaudella 104. Väestö-kasvun vuoksi uudet valtuustopaikat saavat Lieto ja Turku.
Lisätietoja: maakuntajohtaja Kari Häkämies, puh. 044 201 3204, tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, puh. 050 410 2294

 

Kuva3

 

Kuva4

Lounaistiedon uusi strategia valmistunut


Varsinais-Suomen liiton osana toimivan Lounaistiedon uusi strategia on valmistunut. Strategian työstäminen käynnistyi keväällä 2020 laajalla sidosryhmäkyselyllä, ja Lounaistiedon toiminnan rahoittajat osallistuivat tiiviis-ti strategian valmisteluun. Lounaistiedon ohjausryhmä hyväksyi strategian 19.4.2021.

Strategiassa määritetään Lounaistiedon toiminnan suuntaviivat ajalle 2021–2023. Lounaistiedon missio eli toi-minnan tarkoitus on kehittää avoimen tiedon ja paikkatiedon yhteentoimivuutta ja monipuolista käyttöä sekä alueen toimijoiden yhteistyötä ja osaamista. Visiona eli pidemmän aikavälin päämääränä Lounaistieto haluaa olla arvostettu tiedon avoimuuden edistäjä ja tietopalveluiden tarjoaja, joka on aktiivisesti mukana rakentamas-sa kestävää digiyhteiskuntaa.

Strategia määrittää Lounaistiedon keskeiset toiminnan kärjet, jotka suuntaavat toimintaa tulevina vuosina. Strategian kolme kärkiteemaa ovat 1) Avoimen tiedon ja paikkatiedon yhteistyön, verkostojen ja osaamisen kehittäminen 2) Tiedon laadun, yhteentoimivuuden ja avoimen saatavuuden edistäminen 3) Vaikuttava tieto-palvelu Lounais-Suomessa.

Lounaistiedon tietopalvelut tarjoavat laajan kattauksen alueellista tietoa eri näkökulmista. Tilastotietopalvelu tarjoaa ajankohtaista tilastotietoa maakunnan kehityksestä, karttapalvelussa on mahdollista tutustua Lounais-Suomea koskeviin paikkatietoaineistoihin ja dataportaalista voi ladata avointa dataa omaan käyttöön. Lounais-tieto on myös mukana useassa verkostoyhteistyössä.

Lounaistiedon toiminta linkittyy vahvasti Varsinais-Suomen maakuntastrategiaa toteuttavan Kumppanuusfoo-rumin työhön, joka tuo yhteen ihmiset ja tiedon. Lounaistiedon toimintaa rahoittavat Varsinais-Suomen liitto, Turun yliopisto, Turun kaupunki, Satakuntaliitto sekä Åbo Akademi yhdessä Yrkeshögskolan Novian kanssa.
Lisätietoja: tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, puh. 050 410 2294

Ikääntyvä väestö mukaan joukkoliikenteen palveluiden suunnitteluun

GreenSAM - Green Silver Age Mobility -hankkeessa on keskitytty ikääntyvän väestön osallisuuden lisäämi-seen kestävien liikkumismuotojen suunnittelussa. Eri partnerikaupungeissa on kehitetty ja pilotoitu erilaisia osallistavia menetelmiä. Yhdessä Turun seudun joukkoliikenne Fölin kanssa testattiin mentorointimallia, jossa seniorit opastavat ja innostavat ikäisiään Fölin käytössä. Senioreilta saatiin pilotin aikana arvokasta palautetta palvelujen käytöstä ikänäkökulmasta. Kokeilussa testattiin myös kaupunkipyöriä ja kutsuliikennet-tä. Kokemukset vertaistuesta olivat erittäin hyviä ja sen pohjal-ta päätettiin käynnistää pysyvä fölikaveritoiminta yhteistyössä Fölin, Turun Seudun Vanhustuki ry:n ja Valonian kanssa. Lisätietoa työstä Valonian sivuilta.

Pilottien pohjalta on tehty liikenne- ja kaupunkisuunnittelijoille sekä muille kiinnostuneille työkalupakki vuoro-vaikutteisen suunnittelun keinoista erityisesti ikääntyvän väestön näkökulmasta.

Atlas on participative approaches to age-friendly green mobility kokoaa yhteen taustatietoa ikäystävällisen liikkumisen ja kaupungin suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Hankkeen loppukonferenssi ja -seminaari Turussa ja virtuaalisena 8.-9.9.2021.
Lisätietoja: projektiasiantuntija Silja Ngobese, p. 040 184 7083

Taloyhtiökampanja herätteli energiatehokkuuden parantamiseen ja pilotoi uusia toimintamalleja

Varsinais-Suomen taloyhtiökampanjassa on alkuvuoden aikana (1.1.–31.5.2021) järjestetty taloyhtiöille webinaareja, pilotoitu energiatarkastuksia ja käynnistetty taloyhtiöfoorumitoimintaa. Taloyhtiökampanja on valtakunnallinen kokonaisuus, jonka alueelliset energianeuvojat toteuttivat omissa maakunnissaan. Varsinais-Suomen kampanjasta vastasi Valonia. Kampanjan tavoitteena oli energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen, ohjaus suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon, sekä energianäkökulman huomioiminen huol-to- ja korjaustoimissa. Kohderyhmänä olivat ensisijaisesti yksityisomistuksessa olevat taloyhtiöt ja niiden hallitusten jäsenet, mutta myös kuntien ja muiden vuokrataloyhtiöiden isännöitsijät ja asukasyhteistyön asiantuntijat.

Kevään 2021 aikana Varsinais-Suomen ja Satakunnan energianeuvojat järjestivät webinaarisarjan taloyhtiön energiaratkaisuista taloyhtiöiden hallitusten jäsenille sekä kiinteistöalan toimijoille yhteistyössä Kiinteistöliito Lounais-Suomen kanssa. Lisäksi järjestettiin ruotsinkielinen webinaarisarja Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Ky-menlaakson ja Pohjanmaan alueellisten neuvojien kanssa (Ramboll ja Thermopolis). Webinaarien lisäksi talo-yhtiöiden osakkaiden ja hallituksen jäsenten kyselyihin on vastattu henkilökohtaisesti.

Uutena toimintamallina kampanjassa pilotoitiin energiatarkastusta kahdessa taloyhtiössä, kerrostalossa ja rivitalossa. Tarkastukset tehtiin kevennetyllä energiatarkastusmallilla, jossa asiantuntija selvittää kiinteistön energiankulutuksen perusominaisuuksia ja tekee suunnitelman energiatehokkuuden parantamiseksi. Samalla pyrittiin saamaan alueen pk-yrityksiä ryhtymään energiatarkastuksen tekijäksi. Tässä onnistuttiinkin ja Varsinais-Suomesta ilmoittautui yksi yritys energiatarkastajien listalle. Palvelua tarjoavat yritykset on koottu Moti-van verkkopalveluun, jossa tarkastusta tekeviä yrityksiä on tällä hetkellä 14.

Taloyhtiöissä kaivataan esimerkkejä muiden remonttien onnistumisista ja haasteista. Esimerkkejä, vertaistu-kea ja keskusteluseuraa voi saada taloyhtiöfoorumitoiminnasta, jota alueelliset energianeuvojat ovat pyrkineet käynnistämään maakunnissa. Taloyhtiöfoorumeissa hallitusten jäsenet verkostoituvat ja ratkovat yhdessä esimerkiksi energiankulutukseen ja remontteihin liittyviä haasteita. Turussa järjestettiin foorumintoiminnan aloitustapahtuma puutaloyhtiöille ja Salossa kaikille taloyhtiöille. Foorumitoiminta ei vielä käynnistynyt.

Asukkaiden asumis- ja käyttötottumukset voivat kasvattaa tai pienentää taloyhtiön energiankulutusta noin viisi prosenttia. Opastamalla asukkaita energiafiksuun asumiseen, niin omistus- kuin vuokrataloyhtiöt voivat edis-tää energiatehokkuutta, lisätä asumisviihtyvyyttä ja hillitä ilmastonmuutosta. Kampanjassa laadittu materiaali-paketti asukasviestintään on kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä ja sen voi ladata Motivan julkaisupankis-ta.
Energiaviraston alueellisen energianeuvonnan hankintasopimuksen lisämääräraha Alueellisen neuvonnan kam-panja on päättynyt ja raportoitu. Valonia jatkaa taloyhtiöiden energianeuvontaa ja energiatarkastusten esittelyä taloyhtiöille energianeuvonnan perusrahoituksella. Tavoitteena on kiihdyttää taloyhtiöiden korjaus- ja energia-remontteja asuinkiinteistöjen päästöjen vähentämiseksi.
Lisätietoja: energia-asiantuntija Liisa Harjula p. 040 182 0412

Varsinais-Suomi mukaan Vanguard Initiative -verkostoon

Varsinais-Suomi on liittynyt tarkkailijana Vanguard Initiative -verkostoon vuoden ajaksi. Vanguard Initiative on eurooppalaisten alueiden verkosto, jonka tavoitteena on teollisten innovaatioiden edistäminen sekä teollisuu-den uudistaminen Euroopassa. Verkostossa on mukana noin 40 eurooppalaista aluetta. Verkostoa ohjataan jäsenalueilta poliittisesti, mutta toiminnan ytimessä ovat ruohonjuuritason yrittäjyys ja innovaatiot sekä aluei-den edun ajaminen.

Vanguard Initiative koostuu eri teemojen alle rakentuneista hanke- ja innovaatioverkostoista, eli piloteista. Var-sinais-Suomi on ensivaiheessa erityisen kiinnostunut nk. Smart Health -pilotista. Pilotissa arvioidaan olevan mahdollisuuksia maakunnasta löytyvälle monipuoliselle terveysteknologiaosaamiselle ja erityisesti synteetti-seen terveysdataan liittyville yhteistyöaloitteille esimerkiksi osana tekoäly-pohjaisten ratkaisujen kehittämistä. Pilottia koordinoidaan Hollannista ja Belgiasta käsin.

Jäsenyys perustuu Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen strategiaan ja painopisteisiin. Jäsenyyttä hal-linnoi Varsinais-Suomen liitto. Yhteistyössä ovat mukana muun muassa Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu ja Turku Science Park. Päätös jatkosta ja varsinaisesta jäsenyydestä tehdään erikseen vuoden tarkkailijajäsenyyden kautta saatujen kokemusten perusteella.

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Salla-Maria Lauttamäki, p. 040 520 0761
https://www.s3vanguardinitiative.eu/