Osana käynnissä olevaa luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavatyötä on laadittu selvitys alueen keskeisistä bioenergia- ja materiaalikäsittelyterminaaleista, niiden toimijoiden tulevaisuuden kehitystoiminnan suunnitelmista sekä aluekehitykseen liittyvistä tarpeista.

Selvitystyö toteutettiin kevään 2017 aikana kysely- ja haastattelututkimuksena ja sen toteutti Sweco Ympäristö Oy yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton kanssa. Työn tavoitteena oli kartoittaa olemassa ja suunnitteilla olevat maantie- ja rautatieterminaalit. Terminaaleilla tarkoitetaan tässä selvityksessä materiaalikäsittelyyn ja -varastointiin liittyviä terminaaleja (biopolttoaineet, maa-ainekset, kiviainekset, teollisuuden suuret sivuvirrat, jätteenkäsittelyalueet), joiden ympäristövaikutuksen ovat perinteisiä logistiikkatoimintoja suuremmat. Selvitystyön aikana tunnistettiin yhteensä 64 terminaalitoimintojen aluetta, jotka pääosin nojautuvat maantiekuljetuksiin. Rautatiekuljetuksia hyödynnetään vähän, vaikka usea toimija kuitenkin ilmaisi kiinnostuksensa niiden hyödyntämiseen, kertoo Nina Aarras Sweco Ympäristö Oy:ltä.

"Selvitystyön tuloksia hyödyntämällä on tarkoitus ennakoida kasvavaa terminaalitoimintojen tarvetta, sekä ennaltaehkäistä mahdollisia ristiriitoja kaavoituksen, ympäristövaikutusten ja muun maankäytön kanssa", toteaa Aleksis Klap Varsinais-Suomen liitosta. Selvityksen tietoja hyödynnetään nyt käynnissä olevassa kaavatyössä sekä liikennejärjestelmän suunnittelu- ja kehittämistyössä ja ne ovat myös kuntien maankäytön suunnittelijoiden käytössä.

Linkki selvitykseen: Varsinais-Suomen bioenergia- ja materiaalikäsittelyterminaalien perusselvitys