Tiedote 24.9.2018

                  

Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitusten yhteiskokous 24.9.2018

Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton yhteislausunto:

Runkoverkon tulisi nimensä mukaisesti olla koko Suomen maakuntakeskukset yhdistävä verkko

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi runkoverkkoasetus, jolla säädettäisiin valtakunnalliseen runkoverkkoon kuuluvista maanteistä ja rautateistä. Lisäksi runkoverkkoasetuksella säädettäisiin runkoverkolla noudatettavasta palvelutasosta siihen kuuluvilla maanteillä ja rautateillä.

Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitukset ovat kokouksissaan 24.9.2018 antaneet

asetusluonnoksesta omat lausuntonsa.

                            

Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitukset viittaavat antamiinsa lausuntoihin ja toteavat yhteisenä kannanottonaan luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta seuraavaa:

Liitot pitävät liikenne- viestintäministeriön luonnosta lähtökohtaisesti tavoiteltavana. Priorisointi tukee oikein toteutettuna liikenneverkon ja palvelutason kehittämistä, työvoiman liikkuvuutta, elinkeinoelämän toimivuutta ja kestävää liikkumista.

Asetusluonnoksen runkoverkkomäärittely perustuu nykyhetken arviointiin. Asetuksen tulisi olla esitettyä tulevaisuusorientoituneempi ja tavoitteellisempi. EU:ssa asetettujen yhteisten päästövelvoitteiden ja valtakunnallisten ilmastotavoitteiden tulisi näkyä etenkin raideliikenteen runkoverkon määrittelyssä sekä tavara- että henkilöliikenteen osalta.

Runkoverkon tulisi nimensä mukaisesti olla koko Suomen maakuntakeskukset yhdistävä verkko. Maantieverkon osalta esitystä tulee täydentää länsirannikon suuntaisella valtatiellä 8 välillä Pori-Oulu. Tie on kansainvälisesti merkittävä yhteys pitkämatkaisille kuljetuksille. Se yhdistää useita maakuntakeskuksia ja sisältyy kokonaisuudessaan EU:n TEN-T:n kattavaan verkkoon.

Suomen kilpailukyvyn turvaaminen edellyttää liikenneinfran panostuksen merkittävää rahoitustason nostoa sekä uusien rahoitusmahdollisuuksien ja kannattavuusarviointitapojen hakemista. Runkoverkon priorisointia ja sen palvelutason määrittelyä ei tule tehdä alempiasteisen liikenneverkon kustannuksella.

Lisätiedot:

alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää, Satakuntaliitto 044 711 4382

suunnittelujohtaja Heikki Saarento, Varsinais-Suomen liitto 040 7203 056