Varsinais-Suomen liitto pyytää tarjouksia Pohjoisen kasvuvyöhykkeen karttapohjaisen tietopalvelun toteuttamisesta. Hankinnan tarkoituksena on dynaamisen, helppokäyttöisen ja toiminnaltaan modernin karttapohjaisen tietopalvelun toteuttaminen sekä siinä esitettävien tietojen informaatiomuotoilu selkeän ja näyttävän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Hankintailmoitus löytyy HILMA-palvelusta.

Tarjouspyyntöön tuli määräaikaan mennessä 24 kysymystä. Alla on listattu kaikki kysymykset vastauksineen.

 

Kysymys 1: Onko tietopalvelussa käytettävä teknologia ilmoitettava jo tarjousvaiheessa, vai voidaanko se päättää yhdessä asiakkaan kanssa projektin alussa osana informaatiomuotoilua? 

Vastaus: Teknologioita ei ole tarpeen lyödä lukkoon tarjousvaiheessa, vaan informaatiomuotoilun kokemukset voidaan hyvin huomioida teknologioiden valinnassa. Tarjoajan on kuitenkin hyvä tiedostaa, että hankinnan toteutusaika on tiukka, joten teknologiavalinnan on syytä olla selvillä melko pian hankkeen käynnistämisen jälkeen.

Kysymys 2: Voiko toteutuksen tehdä Oskari RPC-tekniikan avulla hyödyntäen Lounaistiedon omaa karttapalvelua? 

Vastaus: Lounaistiedon karttapalvelua hyödyntävä RPC-ratkaisu on mahdollinen, kunhan toteutus vastaa tarjouspyynnön vaatimuksia eikä siitä aiheudu merkittävää lisäkuormaa Lounaistiedon karttapalvelun palvelimelle.

Kysymys 3: Millainen vasteaika pilvipalvelulla pitää olla?

Vastaus: Vasteaikaa ei ole ennalta määritetty. Vasteajan määrittely voidaan tehdä hankinnan toteutuksen yhteydessä, mutta tärkeää on palvelun jouheva toiminta mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Kysymys 4: Kuinka paljon levytilaa julkaistavat aineistot vaativat arviolta?

Vastaus: Tarvittava levytila riippuu tietojen tallennusmuodosta ja karttaesityksen toteutustavasta. Karttaesityksessä visualisoitava tieto on pääasiassa tilastotaulukkoja, jotka kiinnittyvät geometrialtaan hallinnollisiin alueisiin tai pistemäisiin kohteisiin. Siten vaadittava tallennustila ei oletettavasti ole erityisen suuri, joskin matriisimuotoisten origin–destination-tyyppisten virta-aineistojen rivimäärä voi olla melko suuri.

Kysymys 5: Sisältyvätkö ylläpitokustannukset kokonaishintaan, vai ilmoitetaanko ne erikseen?

Vastaus: Ylläpitokustannukset eivät sisälly kokonaishintaan, vaan ne ilmoitetaan erikseen. Kokonaishinta sisältää vain informaatiomuotoilun ja karttapalvelun toteutuksen tarjouspyynnön mukaisena. Katso myös kysymys 22.

Kysymys 6: Mihin saakka ylläpitokustannuksia pitää arvioida?

Vastaus: Ylläpitokustannukset arvioidaan toistaiseksi kuukausitasolla (Esimerkiksi: palvelun ylläpito arviolta xxx €/kk). Katso myös kysymys 13.

Kysymys 7: Tuleeko toimittajan tehdä karttaupotus Turun kaupungin sivuille ja millaisia vaatimuksia tai rajoitteita upotuksen suhteen on?

Vastaus: Karttaupotus tehdään yhteistyössä Turun kaupungin verkkotoimituksen kanssa. Tarjoajan tehtävänä on varmistaa, että karttaupotus toimii toivotulla tavalla kasvuvyöhyke.fi-sivustolla. Kasvuvyöhyke.fi-sivusto toimii Turun kaupungin Drupal-alustalla, mutta muita tiedossa olevia rajoitteita upotuksen tekemiselle ei ole. Mikäli karttasovelluksen upottaminen Turun kaupungin Drupal-ympäristöön osoittautuu teknisesti mahdottomaksi tai ylivoimaisen vaikeaksi, on upotus mahdollista tehdä myös muulle alustalle, kuten Lounaistiedon WordPress-ympäristöön. Katso myös kysymykset 17–19.

Kysymys 8: Tuleeko kieliversiot mahdollistaa koko palvelun kaikkiin osiin?

Vastaus: Kieliversioiden tulee olla mahdollisimman kattavia, ja informaation tulisi välittyä palvelun mahdollisimman hyvin erikielisille käyttäjille. Toteutustavan rajoitteista tai kustannustehokkuudesta johtuvista syistä kieliversioiden laajuutta voidaan kuitenkin supistaa. Myös informaatiomuotoilulla voidaan parantaa tiedon ymmärrettävyyttä käyttökielestä riippumatta, jolloin kieliversioiden suppeampi soveltaminen voi olla perusteltua. Katso myös kysymys 12.

Kysymys 9: Tarjouspyynnöstä ei käy selvästi ilmi, onko tarjouksessa syytä tarjota molempiin kokonaisuuksiin. Onko siis tarkoitus, että voi tarjota vain jompaa kumpaa osuutta, vai vain molempia osioita koskevat tarjoukset hyväksytään?

Vastaus: Hyväksyttävissä tarjouksissa vaaditaan suunnitelmat sekä informaatiomuotoilun että karttaesityksen toteutuksen tekemisestä. Tarjous on kuitenkin mahdollista jättää perustellusta syystä myös kahden tai useamman tarjoajan konsortiona, jolloin toteutusvastuuta voidaan jakaa eri toimijoille.

Kysymys 10: HILMA-palvelussa on ilmoitettu, että hankinnan kokonaisarvo ylittää kansallisen kynnysarvon (60 000e), vaikka hankinnan enimmäishinnaksi on annettu 35000e. Tässä lienee virhe?

Vastaus: Kyseessä on valitettava virhe. Hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon.

Kysymys 11: Mapbox ja MapTiler -pilvipalvelut käsittävät pääasiassa erilaisten taustakarttoja tai näiden luontia. Esim. Mapboxin oheen on mahdollista rakentaa omia applikaatioita esim. Mapbox GL JS -kirjastolla, millä ei muutoin ole pilvipalvelun kanssa yhteyttä, kuin käytettäessä sisältöä Mapboxin API-palveluista. Oikeastaan varsinaisen karttapalvelun luontiin tarjouspyynnössä mainituista pilvipalveluista soveltuu sellaisenaan vain CARTO. Onko Tilaajalla ollut mielessä tarve jollekin tietylle tekniselle ominaisuudelle, jonka vuoksi Mapbox ja MapTiler ovat mainittu?

Vastaus: Tarjouspyynnössä mainitut tuotteet ovat puhtaasti esimerkkejä. Palvelun tekninen toteutustapa on vapaasti valittavissa tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten puitteissa.

Kysymys 12: Palvelu toteutetaan monikielisenä – mitä tällä tarkalleen tarkoitetaan? Suomi, ruotsi ja englanti? Tämä koskee oletettavasti itse sovellusta ja sen kartan tietosisältöjä? Esimerkiksi CARTO:lla ei ole mahdollista tehdä muun kuin englanninkielisiä karttanäkymiä. Mapboxilla lähinnä Android SDK:lla voi rakentaa mobiiliapplikaatioihin lokalisaatio-ominaisuuksia. Maptiler tarjoaa taustakarttoja eri kielillä. Onko taustakarttojen mukauduttava karttapalvelun muuhun kielivalikkoon, vai kelpaako esimerkiksi vain suomen- tai englanninkielinen taustakartta? Vastaako Tilaaja sovelluksen tekstien ja muun sisällön tekstien tuotannosta ja käännöksistä, vai kuuluvatko nämä Tarjoajan tehtäviin?

Vastaus: Monikielisyys koskee ensisijaisesti englanninkielistä versiota palvelusta. Kieliversioiden toteutustapa on vapaa. Tärkeää on, että palvelun tietosisältö välittyy selkeänä palvelun käyttäjälle. Tämä edellyttää ainakin käyttöliittymän (otsikot ja valikot yms.) kääntämistä, mutta itse tietosisällön ominaisuustietojen monikielisyys ei välttämättä ole tarpeen, mikäli informaatiomuotoilun keinoin voidaan varmistaa tietosisällön ymmärrettävyys. Taustakarttojen nimistön oikeakielisyys on plussaa, mutta ei ehdoton edellytys, kunhan karttojen tietosisältö säilyy ymmärrettävänä. Palvelun suomenkieliset tekstisisällöt tuottaa tarjoaja yhteistyössä tilaajan kanssa. Tarvittavista käännöksistä vastaa työn tilaaja.

Kysymys 13: Mitä karttapalvelun ylläpitoon lasketaan kuuluvaksi, tai mikä on kriittisintä ylläpidon kannalta? Aineiston tuonti ja niiden esitystavan muuttaminen tai mahdollisuus tähän Tilaajan toimesta? Eli kartta-aineistoja on voitava tuoda karttapalveluun Tilaajan lähteistä ja muullakin tavoin näitä käsitellä – toisin sanoen kartta-aineistoja ei ”kovakoodata” palveluun?

Vastaus: Karttapalvelun ylläpitokustannuksilla tarkoitetaan lähinnä palvelussa hyödynnettyjen pilvipalvelujen kustannuksista, jotka ovat riippumattomia tilaajan järjestelmistä. Palvelun tekninen toteutus on tarjoajan päätettävissä, mutta lähtökohtaisesti tietoaineistoja ei tule ”kovakoodata” palveluun, vaan niiden tulee olla mahdollisimman helposti päivitettävissä tilaajan toimesta ilman palvelun muokkaamista. Tietosisältöjen ylläpito koskee ainoastaan olemassa olevien taulukkotietojen korvaamista uusilla, ei esimerkiksi uusien tietosisältöjen lisäämistä palveluun.

Kysymys 14: Tarjouspyynnössä todetaan, että Tilaaja toimittaa aineistoa taulukko- tai paikkatietomuodossa – toisaalta että aineistoja voidaan hyödyntää Tilaajan GeoServer-palvelimen tai PostGIS-tietokannan kautta. Koskeeko taulukko- tai paikkatietomuotoinen toimitus tässä vain tiedon visualisoinnin suunnittelua ja toteutusta, vai myös sitä, että rakennettavaan palveluun on voitava tuoda esimerkiksi CSV-muotoista taulukkotietoa?

Vastaus: Palvelu toteutetaan tilaajan toimittamien aineistojen pohjalta. Palvelua ei tarvitse rakentaa siten, että sen tietosisältöä voisi myöhemmin laajentaa tuomalla palveluun uusia tietoaineistoja.

Kysymys 15: Edellisiin liittyen – mitä aineistoformaatteja seuraavista karttapalvelun on tuettava, tai mitkä näistä ovat preferoituja?

  • WFS
  • WMS
  • WMTS
  • MVT
  • Suora kytkentä PostGIS-tietokantaan
  • Tiedostotuonti, esim. Esri Shapefile, Geopackage, GeoJSON, jne
  • (Kommentti: Esim. Mapbox GL JS tai Carto eivät tue näitä out-of-the-box -periaatteella kovinkaan hyvin, ja esim. CARTO:ssa PostGIS-kytkentä edellyttää Enterprise-tason lisenssiä)

Vastaus: Karttaesityksen hyödyntämät aineistoformaatit ovat vapaasti tarjoajan valittavissa tarjouspyynnön vaatimusten rajoissa. Aineistoformaatin valinnassa on hyvä kiinnittää huomiota tietosisällön ylläpidon helppouteen (tietosisällön päivitys tilastotietojen päivittyessä). Avoimien standardien hyödyntäminen on suositeltavaa.

Kysymys 16: Onko aineistojen visualisointi toteutettavalla jossakin standardiformaatissa? Esim. SLD?

Vastaus: Visualisoinnin toteutus on vapaasti tarjoajan valittavissa tarjouspyynnön vaatimusten rajoissa.

Kysymys 17: Millä tavoin ja missä vaiheessa Tarjoajan on todennettava palvelun toimivuus Drupal CMS-ympäristöön upotettuna? Tätä on melko haastavaa todentaa etukäteen, sillä hyvin paljon riippuu tapauskohtaisesti Drupalista, käytössä olevista moduuleista ja mahd. myös sen taustalla olevasta palvelinympäristöstä. Olettavasti Tarjoajalla ei ole pääsyä Turun kaupungin CMS-ympäristöön, vaan upotus toteutetaan kaupungin toimesta iframe-linkkinä?

Vastaus: Tarjoajan vastuulla on suunnitella toteutus siten, että palvelu toimii kasvuvyöhyke.fi-sivustolla. Upotuksen tekeminen iframe-linkkinä on hyvä vaihtoehto, mutta tarjoajan pääsystä tarvittaessa suoraan Turun kaupungin palvelinympäristöön voidaan neuvotella, mikäli se on toteutuksen kannalta tarpeen.

Kysymys 18: Drupal on tunnetusti haastava CMS interaktiivisen applikaatiosisällön linkittämiseen, varsinkin ennen versioita 8+ ja sen lisämoduuleita. Mikä versio kaupungilla on Drupalista käytössä?

Vastaus: Turun kaupungin Drupal-versio on 7.

Kysymys 19: Vastaako Tilaaja tai Turun kaupunki sovelluksen lopullisesta upottamisesta Drupal-sivustolle, sillä upotuksen toimivuus riippuu nähdäksemme enemmän tästä ympäristöstä, kuin siihen upotettavasta sovelluksesta.

Vastaus: Sovelluksen upotus palvelinympäristöön tehdään yhteistyössä Turun kaupungin verkkotoimituksen kanssa. Tarjoajan tehtävänä on varmistaa, että karttaupotus toimii toivotulla tavalla kasvuvyöhyke.fi-sivustolla. Mikäli karttasovelluksen upottaminen Turun kaupungin Drupal-ympäristöön osoittautuu teknisesti mahdottomaksi tai ylivoimaisen vaikeaksi, on upotus mahdollista tehdä myös muulle alustalle, kuten Lounaistiedon WordPress-ympäristöön.

Kysymys 20: Mitä selaimia palvelun on tuettava, edellytetäänkö IE11 tai varhaisempaa IE-tukea?

Vastaus: Palvelun käytettävyyden kannalta mahdollisimman laaja selaintuki on toivottavaa, mutta erityisiä vaatimuksia tuettaville selaimille ei ole. Palvelun tulee olla käytettävissä yleisimmin käytössä olevien selaimien ajantasaisilla sekä yhä laajasti käytössä olevilla versioilla.

Kysymys 21: Mitä karttaprojektioita palvelun on tuettava (ts. missä projektiossa Tilaaja haluaa esittää aineistonsa) – EPSG:3067? Tarjouspyynnössä esitetyt kaupalliset esimerkkisovellukset tukevat lähtökohtaisesti vain EPSG:3857-projektiota, tai edellyttää muuten melkoista säätöä. Mikäli aineistoa luetaan suoraan PostGIS-kannasta, lienee tämä lähtökohtaisesti EPSG:3067 -projektiossa. Mikäli puolestaan halutaan muuntaa aineistoa lennossa esim. EPSG:3857 -projektioon, onnistuu tämä helpoiten GeoServer-rajapintajulkaisujen kautta, jolloin palvelun puolestaan olisi mielellään tuettava OGC-standardirajapintoja (mitä useat pilvipalvelut eivät suoranaisesti tee)

Vastaus: Tarjoaja voi vapaasti valita palvelun käyttämän karttaprojektion. Valittava karttaprojektio ei saa aiheuttaa karttaesitykseen merkittäviä geometrisiä vääristymiä Pohjoisen kasvuvyöhykkeen mittakaavassa.

Kysymys 22: Pilvipalvelutyyppisten karttapalveluiden käyttö (mikäli tässä edes mahdollista ottaen huomioon tarjouspyynnön edellytykset) edellyttää usein ns. Enterprise-tason lisenssin hankkimista. Mikäli näin on, tarvitaan lisenssiä myös palvelun rakentamisen ajaksi. Hankkiiko Tilaaja tällöin tarvittavat lisenssit myös palvelun rakentamisen ajalle, vai onko näiden hankinta Tarjoajan vastuulla ja sisällyttävä 35000e enimmäishintaan?

Vastaus: Tarjouspyynnön mukaan toteutuksessa on huomioitava karttaesityksen ylläpidon kustannustehokkuus. Lähtökohtaisesti tilaaja vastaa sovelluksen ylläpitokuluista, mutta hintavia lisenssiratkaisuja tulee tämän vuoksi välttää.

Kysymys 23: Mitä oikeastaan tarkoitetaan tässä dynaamisuudella – lähinnä aikaleimalla varustetun paikkatiedon esittämistä interaktiivisina kartta-aikasarjoina?

Vastaus: Dynaamisuudella tarkoitetaan tiedon näyttävää visualisointitapaa ja interaktiivisuuteen liittyviä efektejä. Lähtökohtaisesti palvelussa ei esitetä aikasarjoja.

Kysymys 24: Tarjouspyynnössä mainitaan visualisoinneissa käytettävät efektit. Tarkoitetaanko tässä efekteillä lähinnä kartta-animaatioita? Onko tällaisten käyttäminen pakollista? Onko Tilaajalla esittää esimerkkejä toivotunlaisista efekteistä, jotka mahdollisesti ovat olleet tämän tarjouspyynnön kirjauksen inspiraationa?

Vastaus: Visualisoinnissa käytettävillä efekteillä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, miten kartalle valitut kohteet tulevat näkyviin tai miten ne reagoivat vietäessä hiiri niiden päälle. Dynaamisuuden ja visuaalisten efektien toteuttamiseen ei ole täsmällisiä vaatimuksia, vaan niiden suunnittelua varten tarjoajalta edellytetään informaatiomuotoilua, joka tehdään yhteistyössä tilaajan kanssa siten, että tilaajalla on mahdollisuus kommentoida visualisoinnin kehitysversioita.