Esitykset Varsinais-Suomen ja Satakunnan valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi sekä Satakunnan maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi ovat valmistuneet ja ovat kommentoitavissa 20.12.2013 asti


Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Suomessa on 156 maisema-aluetta, jotka ovat valtioneuvoston vuonna 1995 tekemän periaatepäätöksen mukaan valtakunnallisesti arvokkaita. Näistä alueista kahdeksan sijaitsee Varsinais-Suomessa ja viisi Satakunnassa. Maisema-alueilla turvataan edustavien ja elinvoimaisten maaseutumaisemien säilyminen.


Koko Suomessa on meneillään valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi, jota tehdään maakunnittain ympäristöministeriön Mapio-työryhmän laatimien ohjeiden mukaisesti. Nykyisten alueiden rajauksia ja arvoluokkia on tarkistettu sekä myös kokonaan uusia alueita on etsitty. Lisätietoa täydennysinventoinnista: http://www.maaseutumaisemat.fi/


Valtakunnallisella tasolla päivitys- ja täydennysinventointien tulosten perusteella koostetaan uusi ehdotus valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Ehdotuksen pohjalta on tarkoitus valmistella maisema-alueista uusi valtioneuvoston päätös. Inventoinnit on aloitettu Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa vuonna 2012 ja niiden on tarkoitus valmistua keväällä 2014. Inventoinnit tehdään ELY-keskuksen ja maakuntien liittojen yhteishankkeina, joita myös ympäristöministeriö on rahoittanut. Valtakunnallisen työn osalta valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointityön ohjausryhmänä toimivat alueelliset kulttuuriympäristötyöryhmät.


Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivittäminen edellyttää kannanottoa maakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin. Satakunnassa maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on inventoitu nyt ensimmäistä kertaa "Katson maalaismaisemaa"-hankkeessa, joka on tehty Satakuntaliitossa ELY-keskuksen myöntämällä EAKR-rahoituksella. Hankkeella on ollut oma ohjausryhmä ja Satakunnan kulttuuriympäristötyöryhmä on toiminut hankkeen asiantuntija- ja seurantaryhmänä.

 

Varsinais-Suomen osalta on yhtenäistetty eri aikoina tehtyjä aikaisempia maakunnallisia inventointeja, jotka on jo otettu huomioon voimassa olevissa maakuntakaavoissa.

 

Inventointien ja yhtenäistämistyön tuloksena vahvistuu kuva Varsinais-Suomen ja Satakunnan valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista ja niiden arvoista sekä esiin nousee esityksiä myös uusiksi alueiksi. Inventoinneissa on keskitytty maaseudun kulttuurimaisemiin, erityisesti viljelymaisemiin ja muihin alkutuotannon synnyttämiin maisemiin. Keskeisiä ovat olleet perinteisessä asussa säilyneet, elinvoimaiset, luonnoltaan ja kulttuuriperinnöltään monipuoliset viljelymaisemakokonaisuudet kylineen, luonnonalueineen ja historiallisine kohteineen. Myös maisemanähtävyyksiä on selvitetty. Inventoinneissa on tutkittu alueen luonnonpiirteet, kulttuuripiirteet sekä maisemakuva ja -rakenne. Inventointityön alkuvaiheessa kysyttiin ehdotuksia uusiksi maisema-alueiksi kaikille avoimen internet-kyselyn kautta. työmenetelminä ovat olleet kartta- ja paikkatietotarkastelut, kyselyt, tietojen kerääminen kirjallisista lähteistä sekä maastokäynnit. Koottujen tietojen pohjalta alueet on arvioitu ja rajattu. Arviointien perusteella on tarkentunut kuva arvoluokituksesta. Inventointien rinnalla on valmistunut myös maisema-alueiden äänimaisemallisia tekijöitä tarkasteleva raportti, jossa on pohdittu äänimaiseman merkitystä arvoluokitustekijänä. Tähän raporttiin voi tutustua Satakuntaliiton sivuilla ja antaa palautetta suoraan Satakuntaliittoon.


Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden rajaukset vahvistetaan valtioneuvoston päätöksellä kaikkien maakuntien osalta vuonna 2015. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa mainittuja inventointeja, jotka otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden rajaukset vahvistetaan seuraavalla vaihemaakuntakaavakierroksella, jolloin aihetta käsitellään.


Maakuntakaavoituksessa osoitetaan valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja maisemat. Näillä alueilla alueidenkäytön on sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen. Myös maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet huomioidaan kuntien yleis- ja asemakaavoissa maakuntakaavan ohjausvaikutuksen kautta.


Esityksiä Varsinais-Suomen ja Satakunnan valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi ja Satakunnan maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi on mahdollista kommentoida alustavasti Harava-palvelussa 26.11-20.12.2013.


Valtakunnallinen Mapio-työryhmä tulee pyytämään lisäksi erikseen lausunnot kootusti koko Suomen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden osalta, kun kaikkien maakuntien inventoinnit ovat valmiit. Maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden osalta kuuleminen tapahtuu jatkossa maakuntakaavoituksen yhteydessä.


Palautetta voi antaa Harava-palvelun kautta tai sähköpostitse:
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.; Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.; Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.