18.10.2019 klo 12.00

Varsinais-Suomen kansanedustajat jättivät talousarvioaloitteet Tunnin junan rakentamisen aloittamisesta ja Saaristomeren tilan parantamisesta

Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmä on tänään jättänyt yhteisiä talousarvioaloitteita Tunnin junan rakentamisen aloittamisesta ja Saaristomeren tilan parantamisesta. Talousarvioaloitteet ovat maakunnan edunvalvonnan kärkitavoitteita.

Tunnin junan rakentamisen aloittamiseen ehdotetaan määrärahaa Espoon kaupunkiradan rakennustöiden käynnistämiseksi.

  • Hallitus on sitoutunut itse suurten raidehankkeiden edistämiseen. Tunnin junan ensimmäinen osakokonaisuus eli Espoon kaupunkirata on suunnittelultaan täysin valmis, joten sen rakentaminen pitää aloittaa viipymättä, kansanedustajaryhmän puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) sanoo.
  • Tunnin juna ei ole alueellinen liikennehanke, sillä mahdollistetaan Etelä-Suomessa 1,5 miljoonan ihmisen liikkuminen yhtenäisen työssäkäyntialueen sisällä ja luodaan monille aito kannustin siirtyä yksityisautosta raiteille, Kanerva lisää.
  • EU jakaa jäsenmaille miljardeja euroja liikennehankkeiden tukia, mutta Suomi ei ole kyennyt tätä juurikaan hyödyntämään. Nyt kun rahaa ollaan taas jakamassa ja kun tulevan kauden alkuun osuvat suuret hakukierrokset, tulisi Suomella olla rakentamispäätös, jolla näitä tukia hyödynnetään, varapuheenjohtaja Vilhelm Junnila (ps.) huomauttaa.

Varsinais-Suomen kansanedustajat tekivät myös yhteisen aloitteen Saaristomeren tilan parantamisesta.

  • Maamme ainutlaatuinen rikkaus Saaristomeri on vakavasti sairas. Ravinnepäästöt ovat Itämeren suurimmat, mutta panokset tilan korjaamiseen yhä riittämättömät. Lounais-Suomen olosuhteet, kuten peltojen kaltevuus, kiihdyttävät ilmiötä, mutta mahdollistavat myös toimenpiteiden tehokkaan kohdistamisen Saaristomeren valuma-alueelle, Kanerva korostaa.

 

Talousarvioaloite Tunnin junan rakentamisen aloittamisesta

Talousarvioaloite Saaristomeren tilan parantamisesta

 

Lisätiedot:

Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmän puheenjohtaja Ilkka Kanerva, puh. 050 511 3055

varapuheenjohtaja Vilhelm Junnila, puh. 044 500 1982

MEDIATIEDOTE 4.10.2019 

Varsinais-Suomen liiton ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteistiedote

Varsinais-Suomelle ilmastovastuujaosto edistämään maakunnan ilmastotyötä

Suomi tähtää hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Suomen ilmastovuosikertomuksen 2019 mukaan tavoitteen saavuttaminen edellyttää nyt suunniteltujen päästövähennystoimien täysimääräistä käyttöönottoa ja myös lisätoimia tarvitaan. Varsinais-Suomeen on tämän haasteen edessä perustettu ilmastovastuujaosto, joka toimii neuvoa-antavana ja koordinoivana valmistelufoorumina maakunnan hiilineutraaliustavoitteeseen liittyvissä asioissa.

Jaostossa ovat edustettuina kunnat, aluehallinnon organisaatiot, yritykset, etujärjestöt sekä koulutus- ja tutkimussektorit. Puheenjohtajana toimii Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Jaoston perustamisesta päätettiin toukokuussa, ja se kokoontui ensimmäisen kerran tänään 4.10.

Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii aluetason yhteistyötä

Varsinais-Suomen kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet 26 % aikavälillä 2007-2015. Uusi päästölaskelma valmistuu vuoden lopussa. Päästövähennysten tulee olla aiempaa huomattavasti jyrkempiä seuraavien 15 vuoden aikana, jotta Varsinais-Suomi osaltaan saavuttaisi hallituksen asettaman hiilineutraaliustavoitteen.

Ilmastonmuutoksen hillintä on kaikilla tasoilla erittäin vaativa tehtävä, jossa voidaan onnistua vain kaikkien toimijatahojen yhteistyön ja sitoutumisen kautta. Jaoston tehtävänä onkin muun muassa edistää elinkeinoelämän, julkisen hallinnon sekä ilmastonmuutokseen liittyvän koulutus- ja tutkimustoiminnan välistä vuorovaikutusta

- Varsinais-Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali ja haluamme olla aktiivisesti edistämässä siihen tähtääviä ratkaisuja. Tämä on yhä vahvemmin myös elinvoimakysymys, sanoo maakuntajohtaja Kari Häkämies.

Jaosto ohjaamaan ilmastopolitiikkaa ja löytämään käytännön ratkaisuja

Jaoston tarkastelun kohteena ovat energian tuotanto, liikennejärjestelmä, biotalous, kiertotalous ja maankäyttö. Ilmastokysymyksiä käsitellään myös koulutukseen, aluekehitykseen, yritysten kehittämiseen ja kansalaisvaikuttamiseen liittyen.

- Lähdemme nyt työstämään Varsinais-Suomen ilmastotiekarttaa 2030. Tavoitteena on laatia toimintaohjelma, joka hyväksytään laajasti ja jonka toteutukseen eri tahot sitoutuvat, korostaa jaoston puheenjohtaja Timo Metsä-Tokila.

Ilmastovastuujaosto on Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) alainen ja siten osa maakuntaliiton toimintaa. Jaoston toiminta edistää osaltaan maakuntaohjelman toteuttamista ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa. Maakunnan ilmastotyön keskeinen taustahanke on Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE), jonka tehtävänä on toteuttaa kansallisen energia- ja ilmastostrategian ja ilmastosuunnitelman tavoitteita aluetasolla vuosina 2018–2024. Hanketta koordinoi Varsinais-Suomen ELY-keskus. Ilmastovastuujaosto toimii hankkeen ohjausryhmänä.

Ajankohtaista tietoa Varsinais-Suomen ilmastotyöstä ja ilmastovastuujaoston toiminnasta löytyy osoitteesta: https://ymparistonyt.fi/hiilineutraalilounaissuomi/

Lisätiedot

Timo Metsä-Tokila, jaoston puheenjohtaja

elinkeinovastuualueen johtaja,

Varsinais-Suomen ELY-keskus

p. 0295 022 615

 

Riikka Leskinen, jaoston sihteeri

toimialapäällikkö, Valonia/Varsinais-Suomen liitto

p. 044 907 5995

 

Canemureetco 

 

Varsinaissuomalaiset toimijat saivat yli 35 miljoonaa euroa EU-rahoitusta vuonna 2018 alkaneisiin hankkeisiin, selviää tuoreesta Varsinais-Suomen liiton sekä Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimiston tekemästä selvityksestä. EU-rahoituksen määrä myös kasvoi merkittävästi vuodesta 2017. Tuolloin rahoituksen määrä oli 22 miljoonaa euroa.   

EUrahoitusyhteenveto 2018

Lue koko tiedote

 

Lisätietoja:

Sonja Palhus, Varsinais-Suomen liitto, sonja.palhus[at]varsinais-suomi.fi, +358 40 5343 865  

Miia Paananen, Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto, +32 498 161 588 
miia.paananen[at]turku.fi 

 

 

Hallinto-oikeuden nyt antama ratkaisu on Turun hallinto-oikeuden ensimmäinen päätös maakuntakaavan hyväksymistä koskevissa asioissa. Ennen vuonna 2016 voimaan tullutta lainmuutosta maakuntakaavan hyväksyminen edellytti vielä päätöksen vahvistamista ympäristöministeriössä. Silloin myös valitukset maakuntakaavasta käsiteltiin ministeriössä.

Hallinto-oikeuden mukaan menettely maakuntakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville asettamisessa on ollut lainmukaista.

Hallinto-oikeus totesi, että maakuntakaavasta käy riittävän selvästi ilmi, mitä valituksenalaisella päätöksellä on ratkaistu. Kaavaratkaisu ei myöskään perustu riittämättömiin selvityksiin. Erityisesti Turun saarille, Hirvensaloon, Satavaan ja Kakskertaan osoitettuun maankäyttöön kohdistuvien valitusperusteiden osalta hallinto-oikeus totesi edelleen, ettei maakuntavaltuuston päätös ole maakuntakaavan laatimista tai sen sisältövaatimuksia koskevien säännösten vastainen.

Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston päätöksestä valitti hallinto-oikeuteen kaksi yksityishenkilöä.

Linkki päätöstekstiin:

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/turunhallinto-oikeus/fi/index/tiedotteet/on/10/turunhallinto-oikeushylkasivalituksetvarsinais-suomentaajamienmaankaytonpalvelujenjaliikenteenvaihemaakuntakaavasta.html