Kansallista ”Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen” -määrärahaa käytetään työ- ja elinkeinoministeriön päätösten mukaisesti koronakoronakriisistä elpymiseen ja jälleenrakennukseen liittyviin toimenpiteisiin sekä maakunnan omaehtoiseen kehittämiseen.

Määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi alueiden vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin kehittämishankkeisiin sekä monenkeskisiin selvitys- ja kehittämishankkeisiin, jotka edellyttävät nopeaa reagointia ja joihin muiden viranomaisten rahoitusvälineet eivät sovi. Määräraha sopii luonteensa vuoksi hyvin ketteriin kokeiluhankkeisiin, joilla etsitään uusia ratkaisuja tai valmistellaan isompia hankekokonaisuuksia tai kehitysprosesseja.

Hankkeissa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä:

  • perustuu alueelliseen selviytymissuunnitelmaan ja
  • edistää suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai työllisyyttä tai
  • edistää osaamiseen ja innovaatioihin perustuvaa elinkeinorakenteen uudistumista

Tällä hakukierroksella haetaan/painotetaan hankkeita, jotka edistävät Varsinais-Suomen alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista. Selviytymissuunnitelman tavoitteena on alueen erityispiirteisiin perustuen tunnistaa aluetalouden ja työllisyyden elpymisen kannalta keskeiset toimet sekä vahvistaa alueellista muutosjoustavuutta. Suunnitelma sisältää sekä nopeasti toteutettavia toimenpiteitä, että valintoja uuden kasvun käynnistämiseksi pidemmällä aikavälillä.

Tuen saajina voivat olla julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten esimerkiksi kunnat, korkeakoulut, oppilaitokset, seudulliset kehittämisyhtiöt ja järjestöt. Varsinais-Suomen liitto ei voi rahoittaa yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämistä.

Rahoitus on pääsääntöisesti pienimuotoista. Tuen enimmäismäärä on 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Rahoitusta on käytössä noin 0,9 miljoonaa euroa.

Tuen hakeminen

Tukea haetaan Varsinais-Suomen liiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman kehittäminen -rahoituksen hakulomakkeella. Hakuohjeet ja lomake löytyvät Varsinais-Suomen liiton verkkosivuilta (linkki)

Hakemus toimitetaan Varsinais-Suomen liiton kirjaamoon allekirjoitettuna sähköpostitse (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

Hakuaika on jatkuva. Seuraavaan valintajaksoon kohdistuvat hakemukset tulee jättää  pe 17.9.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja:

Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p. 040 776 0630 ja aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio p. 040 506 3715, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Maakuntavaltuusto kokokoontuu sähköisesti 14.6. klo 10.30 alkaen.

Kokousta voi seurata suorana tästä linkistä liiton viestinnän Youtube-kanavalta, (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Kokouksen esityslistan voit katsoa täältä.

 

Varsinais-Suomen liiton saaristotoimikunta järjestää webinaarin saariston luonnosta ja ympäristöstä TEAMSin välityksella maanantaina 14.6.2021 klo 14.

Ilmoittautumiset LYYTI-linkin välityksellä 11.6.2021 mennessä, kiitos.

 

Skärgårdskommissionen vid Egentliga Finlands förbund arrangerar via TEAMS ett webbinarium om skärgårdens natur och miljö måndagen den 14.6.2021 kl. 14.

Anmälningar via LYYTI-länken senast den 11.6.2021, tack.

Katso ohjelma pdf-muodossa. Programmet i PDF-format.


Ohjelma
14.00 Webinaarin tarkoitus ja tausta
            Heidi Loukiainen, pj. VSL saaristotoimikunta

14.05 Terveiset Pidä saaristo siistinä ry:stä
           webinaarin juontaja Hanna Haaksi

14.25 Vihreät matkaketjut – toimivien yhteyksien merkitys ympäristöystävälliselle matkailulle
           Rami Wahlsten ja Markku Ikonen, Turun AMK

14.45 Saaristomeren Hot-Spot -hanke
            Elina Laurila, Varsinais-Suomen ELY-keskus

15.10 Tauko

15.15 Seabased -hanke – miten vähentää meren sisäistä ravinnekuormitusta
           Miina Mäki, John Nurmisen säätiö

15.35 Saaristomeren rannikon pienvedet -hanke
           Jussi Aaltonen, Valonia

15.55 Loppukeskustelu
           Hanna Haaksi, PSS

16.10 Webinaari päättyy

Webinaarin järjestäjä: Varsinais-Suomen liiton saaristotoimikunta
Lisätiedot: saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 0400 413 704
Webinaari on kaksikielinen – webbinariet är tvåspråkigt

  

 

v s muutos 2005 2019

                                                     

                                                       Varsinais-Suomi 2015 - 2019

 

Varsinais-Suomen ilmastopäästöt ovat vähentyneet vuosien 2005–2019 välillä 27 prosenttia, mikä on reilusti enemmän kuin maassa keskimäärin. Maakunnan keskuskaupungissa Turussa vähennys on ollut 38 %. Muutos on tapahtunut pääosin energiasektorilla. Kesällä valmistuvat vuotta 2020 koskevat ennakkotiedot. 

Varsinais-Suomen ilmastopäästöt vähenivät Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ALas-laskelman mukaan[1] vuosivälillä 2018–2019 yhdeksän prosenttia (9 %), kun koko maan kuntien keskiarvo oli 5,5 %. Päästöjen väheneminen on siis kiihtynyt: vuosien 2017–2018 välillä vähennys oli alle kaksi prosenttia. Päästökaupan alaiset laitokset ovat Varsinais-Suomessa vähentäneet päästöjään noin puolella. Vuoden 2005 tasoon verrattuna Varsinais-Suomen 27 % vähennys on merkittävästi koko maan 19 prosentin keskiarvoa korkeampi. Esimerkiksi Uudellamaalla vähennys on 17 % ja Pirkanmaalla 18 %.

Kirittävää riittää kuitenkin edelleen. Varsinais-Suomen ilmastotiekartassa on asetettu tavoitteeksi, että maakunta on hiilineutraali vuonna 2035, mikä edellyttää 80 prosentin päästövähennystä vuoden 2005 tasosta. Päästöjen tulisi siis edelleen vähentyä noin 70 % seuraavan 15 vuoden aikana. Maankäytön ja metsätalouden ratkaisuilla on keskeinen rooli jäljelle jäävän päästöosuuden kompensoinnissa.

Energiasektori on suurin pudottaja – maatalouden päästöt nousseet

Valtakunnallisesti suurin pudotus laskennan vuosivälillä 2018–2019 tapahtui sähkön käytön päästöissä. Eniten tähän ovat vaikuttaneet tuulivoimatuotannon kasvu sekä kivihiilen, turpeen ja maakaasun korvautuminen puupolttoaineilla energialaitoksissa.

Fossiilisista polttoaineista luopuminen on Varsinais-Suomessakin keskeinen tavoite, jonka toteutumisesta on nyt nähtävissä selviä tuloksia. Maakunnassa suurin 25 prosentin pudotus – absoluuttisena päästövähennyksenä 108 kilotonnia hiilidioksidia (CO2-ekv) – tapahtui kaukolämmössä vuosina 2018–2019. Erityisesti Turun seudun kaukolämmön tuotannossa käytetyn polttoainejakauman muutos tulee näkymään myös kesällä julkaistavissa vuoden 2020 päästölaskelman ennakkotiedoissa. Erilaisten lämpöpumpputekniikoiden käyttöönotto lämmöntuotannossa takaa, että hyvä kehitys jatkuu edelleen. Kulutussähkön päästövähennys oli Varsinais-Suomessa 20 %.  

Liikenteen osuus kokonaispäästöistä on kasvanut lämmitys- ja sähköenergian päästövähennysten myötä. Tieliikenteen päästöt ovat vähentyneet vuosien 2018–2019 välillä 5 %, mikä tarkoittaa palaamista vuoden 2015 tasolle. Maatalouden absoluuttiset päästöt ovat sen sijaan nousseet 5 %.  

 

Kunnat avainasemassa Varsinais-Suomen ilmastotavoitteiden toteuttamisessa

Kuntien toimenpiteet ovat erityisen merkittäviä päästökehitykselle. Kunnissa keskeisiä vaikuttamisen paikkoja ovat esimerkiksi kuntakiinteistöjen energiatehokkuus, kuntien hankinnat rakennuttaminen mukaan luettuna, kaavoitus ja elinkeinopolitiikka. Kunta näyttää esimerkkiä ja tarjoaa suuntaviivoja myös kuntalaisille. Monessa kunnassa laaditaan parhaillaan ilmasto-ohjelmaa tai suunnitellaan liittymistä kuntien energiatehokkuussopimukseen. Muun muassa Kaarinassa päätettiin hiljattain kaupungin ilmastotavoitteista. 

”Ilmasto-ohjelma 2030 on Kaarinan kaupungin vastaus Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteeseen. Haluamme ihmislähtöisellä ohjelmallamme muistuttaa, että ilmastotavoitteen saavuttaminen on mahdollista hyvin monenlaisilla elämäntavoilla. Nyt on tärkeää löytää toimenpiteille aikaa ja resursseja sekä päättää niistä käytännössä vuosittain talousarvion yhteydessä,” kertoo kaupunginjohtaja Harri Virta

Kaarinan päästöt ovat vuosivälillä 2018–2019 vähentyneet 10 %. Kaupungin ta voitteena on, että vuonna 2030 päästöt asukasta kohti ovat 1,5 tonnia, mikä tarkoittaa 80 % vähennystä vuoden 2007 tasoon verrattuna.

Varsinais-Suomen ilmastotiekartassa on määritelty laaja-alaisen yhteistyön tuloksena useita vaikuttavia päästövähennystoimenpiteitä kolmelle keskeiselle päästösektorille. Ilmastotiekartta kannustaa kaikkia toimijoita tunnistamaan roolinsa, mahdollisuutensa ja vastuunsa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Toimenpiteiden kokoluokka ja aikaväli vaihtelevat: vaikutuksiltaan suuria ratkaisuja voi saada edistää päätöksenteossa nopeastikin ja pienempien ratkaisujen vaikuttavuus taas syntyy monistettavuuden kautta.  Varsinais-Suomen kuntiin on toimitettu laaja ilmastotiekartan toteutusta koskeva kysely, jonka vastausaika on parhaillaan käynnissä.

 

Lähteet ja lisätietoja:

 

Yhteydenotot:

Varsinais-Suomen ilmastotyön valmisteluryhmä

Riikka Leskinen, toimialapäällikkö, Valonia, p. 044 907 5995  
Aleksis Klap, erikoissuunnittelija, Varsinais-Suomen liitto, p. 040 721 3137  

Merja Haliseva-Soila, erityisasiantutija, Varsinais-Suomen ELY-keskus, p. 0295 022 863 

Kaarinan kaupunki

Kaupunginjohtaja Harri Virta, p. 050 3732400 
 
Valtakunnallinen ALas-päästölaskenta 
Santtu Karhinen, erikoistutkija, SYKE, p. 029 525 1889, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

 

[1] SYKE laskee vuosittain ilmastopäästöjen määrän ja kehityksen kaikille Suomen kunnille yhdenmukaisella ALas-laskentamenetelmällä. Kuntien tavoitteiden seurantaan sovelletaan Hinku-laskentasääntöjä. Siinä on pyritty poistamaan sellaiset tekijät, joihin kunta ei pysty vaikuttamaan. Näin ollen suurin osa teollisuudesta ja läpiajoliikenne jäävät laskennan ulkopuolelle. SYKEn päästötietopalvelusta voi tarkastella päästökehitystä erikseen myös päästökaupan osalta. Laskennan tulokset ovat avointa tietoa ja ladattavissa päästötietopalvelusta.  

 

Canemure logot

we are moving

 

The Regional Council of Southwest Finland is relocating in September 2021 to new premises at Linnankatu.

 

Our postal address, phone number and e-mail addresses stay the same. 

E-mails: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Official e-mail: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Info phonenumber: 02 2100 900

Postal address: Regional Council of Southwest Finland, PL 273, 20101 Turku Finland

The e-invoice address remains the same, but the address for paper invoicing has already changed

We receive our bills primarily through e-invoicing. The billing details remain unchanged.

 

Regional Council of Southwest Finland 

Business ID: 0922305-9

VAT number: FI09223059

E-invoicing address: 003709223059

OVT ID: 003709223059

E-invoice operator: CGI

CGI: 003703575029

If it is not possible to send an e-invoice, you can mail it to the following address Varsinais-Suomen liitto
PL 894, 00074 CGI 
or send it as a .pdf attachment to an e-mail to: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

 

Our new visiting address is Linnankatu 52 B, Turku. 

In daily matters we prefer e-mail. There will not be info or telephone exchange in our new premises. Please make an appointment when visiting our office. You will reach our experts by phone (link to contac information).

 

Due to the pandemic we are working remotely for now. During the summer holidays (5.- 30.7.) the office is closed. 

There might be some connection issues during the move and we will inform about them separately.