Tällä viikolla Lounais-Suomeen saapuu vajaa 320 paikallisen kehittämisen asiantuntijaa 17 eri maasta tutustumaan länsirannikon matkailuun, lähiruokaan ja yrityksiin. Satakunnan ja Varsinais-Suomen Leader-ryhmät järjestävät yhteistyössä LINC 2018 -seminaarin 12.–14.6. Seminaarin teemoina ovat luonto ja matkailu, vesistöt sekä lähiruoka. Lounais-Suomi ja suomalainen maaseudun kehittämistyö kiinnostavat selvästi maailmalla, sillä seminaari täyttyi ennätysvauhdilla.

LINC-seminaari on Euroopan Leader-ryhmien verkostoitumistapahtuma (Leader Inspired Network for Cooperation), joka pyrkii lisäämään kansainvälistä yhteistyötä EU:n maaseutualueilla. Tapahtuma kiertää vuosittain EU-maasta toiseen. Kolmipäiväiseen seminaariin sisältyvät opintoretket suuntautuvat eri puolille Lounais-Suomea. Seminaari huipentuu perinnelaivapurjehdukseen ja LINC-olympialaisiin Katanpään linnakesaarella 14.6.

Leader Varsin Hyvän 13.6. järjestettävän opintoretken teemana on ”Luonto, kulttuuri ja historia osana hyvinvointia” ja retkelle osallistuu n. 40 maaseudun kehittäjää mm. Virosta, Puolasta, Itävallasta, Romaniasta, Latviasta ja Iso-Britanniasta. Ohjelmassa on klo 10-12 tutustuminen Leader-rahoitettuihin kohteisiin Livonsaaressa (Hirsitikka, Kuppari-Hanna, Säpiniitun tila), luonnonmukaisiin hoitoihin ja yhteisökylän elämäntapaan. Tämän jälkeen siirrytään Naantalin vanhaan kaupunkiin, jossa on opastettu kierros klo 14.

– LINC 2018-tapahtuma opintoretkineen mahdollistaa suomalaisen ja lounaissuomalaisen maaseudun, sen toimijoiden ja niiden osaamisen, nostamisen kansainväliseen valokeilaan. Paikalle saapuu paikallisen kehittämisen asiantuntijoita eri EU-maista tutustumaan Suomen ja suomalaisten tapoihin edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia maaseutualueilla. Samalla Lounais-Suomen maaseudun kehittämistyö, Leader-toiminta ja alue saavat myös kansallista näkyvyyttä, LINC-järjestelyistä vastaava koordinaattori Johanna Vanhatalo kertoo.

Varsinais-Suomen liiton edunvalvontajohtaja Janne Virtanen puhuu seminaarin avaustilaisuudessa Raumalla 12.6.

Lisätietoja:

Pia Poikonen
Leader Varsin Hyvä, toiminnanjohtaja
p. 050 3383867

 

Satakunnan ja Varsinais-Suomen Leader-ryhmät järjestävät LINC 2018 -seminaarin 12.–14.6.2018. Seminaarin järjestämistä rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta.


Kansainvälinen yhteistyö aluekehittämisessä – Leader-ryhmillä kattavat verkostot

  • Leader on EU:n luoma toimintamalli, jossa alueen asukkaat itse päättävät, mitä alueella kehitetään ja rahoitetaan. Leader-toimintatapaa on viety myös EU:n ulkopuolelle esimerkiksi Venäjälle, Mosambikiin ja Kiinaan.
  • Leader-toiminta tuli Suomeen EU-jäsenyyden myötä vuonna 1996. EU:n ohjelmakaudella 2014–2020 Leader sisältyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan. Leaderiin on varattu runsas viisi prosenttia EU:n rahoitusosuudesta eli noin 300 miljoonaa euroa julkisia EU:n ja valtion varoja. Tämän lisäksi myös kunnat rahoittavat alueensa Leader-ryhmää. Muistisääntö onkin, että kun kunta laittaa yhden euron, poikii se alueelle neljä lisää.
  • Suomessa on 54 Leader-ryhmää, jotka aktivoivat ja auttavat alueensa asukkaita viemään omia kehittämisideoitaan eteenpäin. Rahoitusta myönnetään hanke- ja yritystukien muodossa yhdistyksille, yhteisöille ja pienyrityksille.
  • Leader-ryhmät aktivoivat, tiedottavat ja toimivat hankkeiden toteuttajien apuna. Suomen kaikki Leader-ryhmät toimivat oman kehittämisstrategiansa pohjalta. Kaikki neuvontapalvelut ovat maksuttomia.
  • Maaseudun kehittämiseksi tehdään työtä joka puolella Eurooppaa. EU:ssa on noin 2500 Leader-ryhmää. Näistä jokainen on jatkuvasti mukana synnyttämässä uusia ideoita alueelleen.
  • Maaseutualueet EU:ssa ovat hyvin erilaisia niin kulttuuriltaan, luonnonvaroiltaan kuin ilmastoltaan. Silti on myös paljon yhteistä. Kansainvälisillä Leader-hankkeilla ja Leader-ryhmien yhteistyöllä tavoitellaan uutta osaamista, erilaisia näkökulmia ja raikkaita ideoita kaikkien maiden maaseutualueille.

 

Lisätietoja:

Leader Varsin Hyvän toiminnasta: www.varsinhyva.fi
Esimerkkejä Turun seudun yhdistysten ja yritysten toteuttamista hankkeista
http://www.varsinhyva.fi/leader-varsinhyva/hankerekisteri-2014-2020/

Leader-toiminnasta: www.leadersuomi.fi
                             Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja EU:n maaseuturahastosta: www.maaseutu.fi
                             LINC 2018 -seminaarista: www.linc2018.eu

Pkuva retki6

Maakuntavaltuuston puheenjohtajan Pekka Myllymäen valtuuston avauspuhe 11.6.2018 Julkaisuvapaa


Ärade fullmäktige/ Arvoisat maakuntavaltuutetut

Grundlagsutskottet lämnade sitt utlåtande om valfrihetslagen -som ingår i social- och hälsovårdsreformen- till social- och hälsovårdsutskottet. Regeringen ska under de närmaste dagarna noggrant sätta sig in i utlåtandet. De ändringar som krävs kommer att beredas vid ministerierna, och därefter lämnas de till riksdagen.

Vi står nu i Finland inför att ta ett steg mot en europeisk förvaltning. Med landskapreformen får Finland en förvaltning som betjanar alla invonare. Kommunerna kommer också i fortsättningen att vara välfärdssamhällets grundpelare, men de kan bättre än hittills koncentrera sig på att ansvara för kommunernas levnadskraft och övriga tjänster för kommuninvånarna.

Hallitus vastaa lähipäivien aikana perutuslakivaliokunnan lausuntoon. Vaaditut korjaukset valmistellaan ministeriöissä. Sen jälkeen ne toimitetaan eduskunnalle vastineena. Ensivaikutelmana näyttää myös siltä, että valinnanvapaudelle ja maakuntien rahoituskehykselle näytetään vihreää valoa. Lopullinen ratkaisu tulee olemaan eduskunnan käsittelyssä elo- tai syyskuussa.

Maakunnan elinvoima rakentuu keskuskaupunki Turun vuorovaikutukseen maakunnan muiden kuntien kanssa. Nyt on oikea hetki ottaa mallia naapurimaastamme Ruotsista, jossa maakuntahallinto vastaa myös liikennejärjestelmätyöstä eli elinvoimasta.

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) julkaisi hiljattain raportin, jossa esitetään Lounais-Suomen liikenneyhteyksien lisäämisestä tulevien hallitusten työlistoille. Rautatiet ja nopeat junat ovat tulevaisuutta ja nopeuksien nostamisen lisäksi Suomeen tulee rakentaa myös uusia ratoja. Raportissa esitetään tunnin junan rakentamista ja uutta raideyhteyttä Lounais-Suomeen.

Näringslivet kan utvecklas enbart ifall det finns en tillgång på arbetskraft, och det förutsätter för sin del att arbetstagarna erbjuds skäligt prissatta bostäder invid goda trafikförbindelser.

EK ottaa raportissa kantaa raideliikenneinvestointien kasvattamiseen. Raportti nostaa Lounaisen Suomen yhteyksien parantamisen tulevaisuuden kasvun edellytykseksi; hyvät liikenneyhteydet kaupunkiseutujen välillä tukevat maan tasapainoista kehitystä ja tämän saavuttamiseksi erityisesti raideliikenneinvestointeja on kasvatettava.

EK:n raportissa esitetään rautatieyhteyttä Turusta Uudenkaupungin ja Rauman kautta Poriin. Raideyhteys tukisi raportin kirjoittajien mukaan länsirannikon nopeasti ja lupaavasti käynnistynyttä teollisuuden nousua.

Varsinais-Suomessa tunnin junayhteys Helsingistä Turkuun tarvitsee jatkoyhteydet Loimaalle ja Uuteenkaupunkiin sekä koko muun maakuntamme kunnat huomioivan liikennejärjestelmäsuunnittelun. Näin suunniteltu varsinaissuomalainen liikkuminen koostuisi paitsi raidehenkilöliikenteestä niin myös kumipyöräliikenteestä ja Turun kaupungin sisäisestä liikennejärjestelmästä.

Sanalle ”elinvoima” Varsinais-Suomessa on jo valmiina hyvä ja kuvaava synonyymi ja se on liikennejärjestelmä. Vain koko maakunnan osat toisiinsa kytkevä kokonaissuunnitteluun perustuva liikennejärjestelmä takaa Varsinais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen jatkumisen ja keskuskaupunki Turun menestyksen. Painopisteen tulee siirtymä seudullisesta työstä maakunnalliseen, kuitenkin seututaso aktiivisesti mukana pitäen, koska niillä vaikuttavuus on suurinta. Kaikki muu on osaoptimointia ja näpertelyä.

 

 

Haemme Varsinais-Suomen liittoon tilastoasiatuntijaa kahteen tietopalvelujen kehittämiseen liittyvään hankkeeseen.

Tilastoasiantuntija tulee työskentelemään Positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva ja seuranta (Poretieto) sekä Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia (EKA2) -hankkeissa. Poretieto-hankkeen tavoitteena on tilannekuvan luominen Lounais-Suomen positiivisesta rakennemuutoksesta sekä uusien menetelmien kehittäminen yritysten osaamistarpeiden analysoimiseen. EKA2-hankkeen tavoite on puolestaan ammatti- ja toimialojen rajoja ylittävän ennakointimallin ja sitä tukeva tietoalustan rakentaminen.

Tilastoasiantuntija vastaa Poretieto-hankkeessa tilastoaineistojen käsittelystä ja visualisoinnista, verkkoalustan ylläpidosta ja työmarkkinadatan analysoinnista. EKA2-hankkeessa tilastoasiantuntijan vastuulle kuuluu ennen kaikkea ennakointitiedon visualisointitapojen kehittäminen. Tilastoasiantuntijan pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat:

• tilastoaineistojen kerääminen, käsittely ja visualisointi
• työmarkkinadatan analysointi ja visualisointi
• ennakointitiedon analysoinnin kehittäminen ja visualisoinnin suunnittelu
• tietoalustan kehittäminen, sisällöntuotanto ja ylläpito
• hankkeiden hallinnoinnissa avustaminen ja hankeviestintä

Edellytämme hakijalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kokemusta tiedon käsittelystä ja visualisoinnista sekä hyvää suomen ja englannin kielen taitoa ja vähintään tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Korkeakouluopintojen loppuvaiheessa olevat voidaan huomioida haussa, mikäli hakijan muun osaamisen arvioidaan tukevan riittävästi tehtävässä toimimista. Aiempi vastaava työkokemus, hyvä ruotsin kielen taito ja kokemus WordPress-pohjaisten verkkosivujen ylläpitämisestä katsotaan hakijalle eduksi. Lisäksi arvostamme data-analytiikkaan, kuvankäsittelyyn, ennakointimenetelmiin ja tilastotietoihin liittyvää erityisosaamista.

Työsuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Käytössä olevan tehtävien vaativuuden arvioinnin mukaan toimen tehtäväkohtainen palkka on 3 000 euroa/kk. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista lisää. Toimi täytetään määräaikaisena ajalle 1.9.2018 - 31.12.2019 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 25.6.2018 klo 15:00 mennessä osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Lisätietoja tehtävästä antaa tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 050 410 2294 ja
erikoissuunnittelija Esa Högblom Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 040 7760 310 (15.6. alkaen ensisijaisesti Högblom).

Filip Zdravevski s. 2009


Filip aloitti maalaamisen alle 1-vuotiaana. Ensimmäinen maalaus oli iso 50*65 cm ja siitä tulee näyttelyn nimikin ; ”Valmis sanoi 1-vuotias, kun pensseliin tarttui”. Kynään on tarttunut jo puolivuotiaana, josta on säilynyt ”Meren ääniä” työ.

Maalaaminen ja piirtäminen ovat olleet niitä joihin hän ei kyllästynyt. Kolme vuotiaana hän istui pöydän päässä ja huokaisi:” minä sitten rakastan piirtämistä”. Piirroksista löytyvät: ihmiset, eläimet, Ninjat, luurangot jne. Luurankojulisteen hän teki 4 – vuotiaana messuosastolle, jossa tehtiin mm. jäsenkorjausta.

Päiväkodin maalauksista ”Äiti, minä ja meri” on kolmevuotiaana maalattu akryyliväreillä. Myöhemmin mukaan tuli erilaiset askartelu, savityöt sekä huovutus ja muut käsityöt.

Viisivuotiaana Filip meni kuvataidekouluun ja sai kokeilla erilaisia menetelmiä taiteen tekemiseen. Seitsemän ja kahdeksan vuotiaana hän kävi koulussa kuvataidekerhoa. Kesällä 2016 hän osallistui WAMin kuvataide kurssiin ja samaan aikaan oli Ismo Kajanderin näyttely siellä, joka oli ensimmäinen innoittaja käsitetaiteeseen. Kuvataidekerhossa oli samana syksynä aiheena Yayoi Kusaman taide. Taiteilija joka täyttää työnsä pilkuilla ja palloilla. Filip pääsi joulukuussa tutustumaan Helsinkiin Kusaman näyttelyyn. Kesällä 2017 oli taas Wamin kurssi ja siellä Jacob Hashimoton upea näyttely, joka inspiroi vielä illatkin kurssin jälkeen tekemään vastaavan tyyppisiä töitä. Juhannuksena olikin sitten kotiin yhteen huoneeseen pystytetty oma näyttely. Koulun toisen luokan työt ovat painottuneet menetelmiin leikataan ja liimataan. Kuvataidekerhossa on maalattu, piirretty, tehty kamera ja tutustuttu videolta taiteeseen.

Matkan varrella on valmistunut koruja, kirkkoja, temppeli ja virkannut kaulahuivin isille sekä tehnyt origamitaitteluja, charitzardeja. Viisivuotiaana hän teki kirjan lahjaksi piirtäen ja sanellen samanaikaisesti.

Syksyllä hän siirtyy kuvataidepainotteiselle luokalle.

 

Maakuntaohjelmakausi 2018-2021 on käynnistynyt! Tervetuloa Varsinais-Suomen maakuntaohjelma- ja kumppanuusseminaariin, jossa keskustellaan maakunnan vahvuuksista, vaikuttavuudesta, toimintatapojen muutoksesta sekä Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumin toiminnasta: miltä kumppanuusstrategiatyö näyttää tällä hetkellä, miten yhteisiä toimenpiteitä toteutetaan ja miten yhdessä toteutamme visiomme, jonka mukaan Varsinais-Suomessa elämisen laatu on parasta.

Maakuntaohjelma- ja kumppanuusseminaari

Torstaina 14.6.2018 klo 8:30-13:00

Kåren, Hämeenkatu 22, Turku

 
Tutustu tarkemmin ohjelmaamme, ja ilmoittaudu viimeistään 7.6.2018
 
Lämpimästi tervetuloa!

 

Lisätietoja 

seminaarin Facebook-sivulta

erikoissuunnittelija Salla-Maria Lauttamäki, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja 040 520 076.