perjantai, 18 kesäkuu 2021 08:15

PALVELUMUOTOILU DIGITUEN VERKOSTOJEN TUKENA

Kirjoittanut  perjantai, 18 kesäkuu 2021 08:15

Digituki Varsinais-Suomessa -hanke on tukenut maakunnan digituen verkostoa asiakastarpeisiin pureutuvan palvelumuotoiluprosessin avulla. Palvelumuotoilun avulla Varsinais-Suomen digituen toimijoille saatiin verkostotyön ja alueellisen digituen kehittämistyön tueksi tietoa asiakastarpeista ja toimenpidesuunnitelma.

Toimenpidesuunnitelman pohjalta hanke järjesti kesäkuussa kullekin Varsinais-Suomen alueen seutukunnan verkostolle digituen pelisäännöt -työpajan.

Varsinais-Suomen digituen palvelumuotoilu

Digituki Varsinais-Suomessa -hanke toteutti Varsinais-Suomen alueella digituen verkoston palvelumuotoiluprosessin ajanjaksolla 12/2020-3/2021. Palvelumuotoilu toteutettiin Turun ja Loimaan seutujen digituen verkostojen kehittämistoimenpiteenä.

Prosessin tavoitteena oli selvittää seutukuntien digituen asiakastarpeet ja muodostaa niiden pohjalta suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä, joiden avulla verkostot voivat tarjota entistä paremmin asiakastarpeisiin pohjautuvaa digitukea. Osana kokonaisuutta oli syvällisen asiakasymmärryksen muodostaminen, johon osallistettiin sekä digituen tarvitsijoita että tuen antajia.

Lopputuotoksena palvelun toteuttaja tuotti hankkeelle raportin, joka sisältää asiakaskyselyn tulokset, tulosten analysoinnin, toimintaehdotukset sekä toimenpidesuunnitelman. Tulokset ovat sovellettavissa kaikissa Varsinais-Suomen alueen seutukunnissa.

Digituen eettinen ohjeistus ja verkostotyöpajat

Palvelumuotoilun toimenpidesuunnitelman pohjalta hanke järjesti jokaiselle seutukunnalliselle digituen verkostolle oman työpajan.

Työpajan ensimmäisessä vaiheessa osallistujat tutustuivat DVV:n digituen eettiseen ohjeistukseen. Osallistujien ohjeistukseen liittyvää pohdintaa ja ajatuksia käytiin yhdessä läpi. Tehtävän lopuksi osallistujilla oli mahdollisuus suorittaa DVV:n digituen eettisen ohjeistuksen osaamismerkki.

Työpajan toisessa vaiheessa osallistujat pohtivat yhdessä omalle verkostolle sopivia digituen pelisääntöjä. Ensimmäisen vaiheen tehtävä toimi pelisääntöjen pohjustuksena.

Työpajoihin osallistuneet kokivat, että yhteisten pelisääntöjen noudattaminen on sekä tuen antajan että asiakkaan edunmukaista. Yhteiset pelisäännöt yhdenmukaistavat ja selkeyttävät digituen tarjontaa sekä helpottavat tuen antajien toimintaa. Pelisääntöjen noudattamista edesauttavat monipuolinen verkostotyöskentely sekä aktiivinen vuorovaikutus ja tiedonkulku toimijoiden kesken.

Digituen eettinen ohjeistus ja työpajoissa yhdessä sovitut pelisäännöt muodostavat perustan, joka auttaa Varsinais-Suomen alueen digituen verkostoja jatkotoiminnassa ja digituen kehittämisessä.

 

DIGITUKI logo

Julkaistu kategoriassa Blogi
Kirjoittanut  maanantai, 10 helmikuu 2020 12:50

Julkiset palvelut rakennetaan käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi. Digitalisoinnin ei ole tarkoitus vaikeuttaa asioiden hoitamista, vaan päinvastoin olla helpotus arjen kiireessä. Sähköinen asiointi onnistuu paikasta ja ajasta riippumatta. Kaikilla Suomessa tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita ja saada tarvittaessa apua sähköiseen asiointiin. Siksi on varmistettava, että eri kohderyhmille on tarjolla riittävästi tukea digitaalisten palveluiden käyttöön.

Mitä digituki sitten on?

Digituki on sähköisen asioinnin, palvelun käytön ja laitteen käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta itsenäiseen ja turvalliseen laitteen käyttöön ja sähköiseen asiointiin. Tukeen kuuluu myös sähköiseen palveluun ja asiointiin ohjaaminen.

Digitukea kehitetään valtakunnallisesti ja toiminta kattaa yhteensä 14 maakuntaa lokakuuhun 2020 saakka. Maakuntien tehtävänä on ohjata alueen digitukitoimijoiden verkostoa, lisätä digituen tunnettuutta ja kehittää tuen saatavuutta. Digi- ja väestötietovirasto tukee verkostoja ja toimii digituen puolestapuhujana. Valtiovarainministeriö tukee kehittämistyötä valtionavustuksella.


Digituki Varsinais-Suomessa -hankkeen tavoitteita ovat:


1. Muodostaa maakunnallinen digituen verkosto, jonka toimijat ja organisaatiot sitoutuvat digituen tavoitteisiin
2. Digituen saatavuuden ja tarjonnan kehittäminen
3. Verkoston koordinaation jatkuvuuden ja pysyvyyden kehittäminen

Digituki Varsinais-Suomessa -hanke kokosi Turun alueen toimijoita seudulliseen verkostokokoukseen torstaina 6.2.2020. Tämä kokous oli Turun seudun toinen. Hanke on aloittanut muut seutukunnalliset tapaamiset tammikuussa (Loimaan seutu, Salon seutu ja Vakka-Suomi, sekä 11.2. pidettävä Turunmaa). Nämä viisi seutukuntaa muodostavat Varsinais-Suomen alueen digituen verkoston. Verkostoon otetaan mukaan digituen parissa työskenteleviä järjestöjen ja julkisen sektorin, kuin myös muiden toimijoiden edustajia, riippumatta siitä, toimiiko henkilö digituen parissa työn puolesta vai vapaaehtoisesti.

Digituen verkostotapaamisessa pohdittiin keinoja, millä verkostosta saadaan koordinoitu, pysyvä ja itsenäisesti toimiva digituen verkosto.

Digi kuuluu kaikille. Me Digituki Varsinais-Suomessa -hankkeessa olemme sitä mieltä, että kattava alueellinen verkosto, jossa digituen tiedonvaihto helpottuu ja joka mahdollistaa yhteisiä viestintäponnistuksia, saavuttaa kansalaiset paremmin. Digitaidot ovat uusi kansalaistaito.

 

DIGITUKI logo vari 1000x460px

Julkaistu kategoriassa Blogi