Esa Högblom

torstai, 20 touko 2021 08:51

Varsinais-Suomella on erittäin vahva sekä osaamisen että yrittäjyyden perusta, hyvä me! Tästä kertovat laaja  ja monitasoinen koulutuksen tarjonta, alueen korkea osaaminen sekä näihin kytkeytyvä korkean teknologian yrityskenttä. Esimerkiksi vahvistuva tekniikan koulutus- ja osaamistarjonta luo lisämahdollisuuksia niin olemassa olevalle kuin myös uudelle yritystoiminnalle. Toisaalta olemme edelleen hyvin riippuvaisia muutaman päätoimialan kansainvälisestä kehityksestä, minkä takia olisikin ensiarvoisen tärkeää kehittää niin pk-yrityssektoria kuin aivan erityisesti pien- ja mikroyrittäjien toimintaedellytyksiä. Maakunnan palvelurakenne on sinänsä varsin monipuolinen ja lisäksi alueen ympäristö tarjoaa houkuttelevan ympäristön niin asukkaille kuin yrittäjillekin. Asioita voidaan kuitenkin tehdä vieläkin paremmin ja tähän olemme alueella tarttuneet. Sitran Osaamisen aika prosessi on osoittanut selvän tarpeen pien- ja mikroyrittäjien osaamis- ja palvelutarpeen kehittämiseksi.

Sitran Osaamisen aika -hankkeen alueelliset prosessit ovat käynnissä eri puolilla Suomea. Osaamisen aika- konsepti perustuu jatkuvan oppimisen ekosysteemin kehittämiselle siten, että alueen keskeiset oppilaitokset, yrittäjät ja viranomaiset yhdessä tuottavat ratkaisuja erityisesti oppilaitosten ja yritysten yhteistyön kehittämiseksi. Sitran fasilitoima prosessi tähtää alueellisten osaamisen ekosysteemien kehittämiseen alueen omista lähtökohdista käsin.  Käytännössä työtä tehdään kolmessa eri tilannekuvafoorumissa. Käytännön työ on koostunut mm. laajan yrityskyselyn tulosten analysoinnista, alueellisen SWOT-analyysin laadinnasta ja ratkaisuhakuisesta pienryhmätyöskentelystä. Varsinais-Suomessa tilannekuvafoorumien ajankohdat ovat 13.4., 6.5. ja 27.5.2021. Tämän lisäksi maakunta on saanut liikkeelle kaksi erillistä Sitra Lab -tiimiä, jotka tulevat käytännössä hakemaan ratkaisumalleja todettuihin pullonkauloihin. Molemmissa tiimeissä on kuusi henkilöä periaatteella 2+2+2 siten, että sekä oppilaitokset, yrittäjät että myös julkinen sektori on edustettuna näissä. Sitra-prosessin osana ja tukena toimii koko ajan myös alueellinen suunnitteluryhmä.

Tilannekuvafoorumeissa tehdyssä vahvuuksien ja heikkouksien tarkastelussa todettiin, että olemme siirtymässä vaiheittain pandemian akuutin vaiheen jälkeiseen aikaan tilanteessa, jossa maakunnalla on vahva, monipuolinen- ja tasoinen koulutustarjonta ja vahva osaamispohja mm. alueen teknologia-alojen muodossa sekä vahva opiskelijapotentiaali. Maakunta asemoituu osana ns. kasvukolmiota (Tku-Tre-Hki) ja on logistisesti edullisessa asemassa. Alueen palvelurakenne, luontoarvot (mm. saaristo, kansallispuistot) muodostavat vetovoimanäkökulmasta hyvän lisätekijän. Osaavan työvoiman saatavuuteen liittyvät haasteet, kohtaanto-ongelmat, oppilaitosten ja yrittäjien yhteistyön puutteet ja TKI-toimintaan sekä ennen kaikkea pienyrittäjyyden edistämiseen ja kehittämiseen liittyvät haasteet muodostavat ehkä keskeisimmät tunnistetut ongelmat.

Osaamisen aika -prosessi jatkuu Varsinais-Suomen osalta vielä yhdellä työpajalla 27.5., katso ohjelma täältä. Lisäksi työtä jatkaa alueen toimijoista kootut kaksi aktiivista Sitra Lab -tiimiä vuoden 2021 loppusyksyyn asti. Tiimit keskittyvät oppilaitosten ja yrittäjien välisen yhteistyön kehittämiseen ja esittävät todennäköisesti konkreettisia toimia kokeilevien pilottien muodossa. Näistä kuultaneen lisää viimeistään loppuvuodesta.

maanantai, 14 syyskuu 2020 12:38

Kaikista elinkeinoista koronavirus on kohdistanut voimansa kaikkein voimakkaimmin juuri matkailuun koko maassa. Muistamme, kuinka Lappi käytännössä suljettiin keväällä ja näin kävi toki koko maassa. Kansainvälisten matkailijoiden yöpymistilastot sukelsivat ja yritykset ajautuivat ahdinkoon.  Matkailu alkoi kohdistua yhä enemmän lähikohteisiin ja samalla suomalainen ”palasi metsään” toki toisinaan vähän rymistellen.  Voitaneen jo puhua hyvinkin merkittävästä muutoksesta matkailuelinkeinon kohdalla esimerkiksi asiakaskohderyhmien osalta. Kestävä ja turvallinen vuorovaikutusmatkailu on nousussa.

Kotimaan matkailun piristyminen esimerkiksi saaristoalueella kesällä ei ole poistanut alaan kohdistuvia uhkia vaan syksyllä tilanne voi heikentyä entisestään maakunnassa esimerkiksi ravintoloiden osalta, mikäli etätyöt jatkuvat. Varsinais-Suomen matkailuelinkeinon tilanne ei ehkä ole yhtä dramaattinen kuin Lapissa mutta yhtä kaikki haasteita on riittämiin. Varsinais-Suomessa kyse on ennen kaikkea elinkeinon kokonaisvaltaisesta uudistamisen tarpeesta ja erityisesti keskeisten kehittäjätoimijoiden strategisen yhteistyön ja työnjaon (ekosysteemin) vahvistamisesta.

Käynnistimme keväällä lähes samanaikaisesti koronatoimenpiteiden kanssa maakunnallisen tiekarttatyön yhteistyössä matkailufoorumin toimijoiden ja kuntien kanssa. Työnimellä ”Yhdessä kestävää kasvua 2.0” kulkevan prosessin tavoitteena on vastata strategiatasolla niihin haasteisiin, joita maakunnan matkailutoimijat kohtaavat mm. kestävän matkailun, digitaalisen kaupan ja markkinoinnin sekä ennen kaikkea hajautuneen ekosysteemin myötä. Maakunnassa tehdään vahvaa kehittämistyötä eri tahoilla ja tasoilla mutta yhteinen strateginen toimintamalli puuttuu. Tiekarttatyön toteuttaa kilpailutuksen perusteella Flowhouse Oy. Tiekarttatyö pyrkii osaltaan löytämään vastauksia myös Koronan aiheuttamiin haasteisiin. Varsinais-Suomen liitto on myös mukana toteuttamassa työ- ja elinkeinoministeriön valtakunnallista matkailuelinkeinon elpymistä koskevaa hankehakua. Liitto on näin pyrkinyt kantamaan kortensa kekoon varsin kattavasti toimialan hyväksi.

Varsinais-Suomen matkailufoorumi kokoontui webinaarityöpajan muodossa 3.9 pohtimaan erityisesti elinkeinon kehittämisen tavoitteita ja maakunnallisen ekosysteemin haasteita. Alan tulevaisuuteen uskotaan vahvasti Varsinais-Suomessa mutta samalla uusiutumisen tarve nähtiin hyvin merkittävänä. Matkailuyrittäjien puheenvuoroissa korostui tarve alueen vahvuuksien korostamiselle ja kehittämistoimien rohkealle kohdentamiselle. Ja kehittämisteemoista esillä olivat esimerkiksi yritysten kasvun esteiden vähentäminen ja saavutettavuusnäkökohdat, digitaalisten ostopolkujen rakentaminen ja tiedolla johtamisen teema ja alueen brändin kirkastaminen sekä tietenkin turvallisen matkailun näkökulma. Kaikkein keskeisin kysymys oli kuitenkin yhdessä tekemisen pelisääntöjen korostunut tarve. Tämä pitää saada toimimaan myös Varsinais-Suomessa.

Tiekartan ensimmäiset versiot tulevat alueen toimijoiden kommentoitaviksi loka-marraskuun vaihteessa ja tästä kuullaan myöhemmin. Ponnistakaamme eteenpäin. Turvallisesti ja kestävästi.