Julia Innilä

perjantai, 18 kesäkuu 2021 08:15

Digituki Varsinais-Suomessa -hanke on tukenut maakunnan digituen verkostoa asiakastarpeisiin pureutuvan palvelumuotoiluprosessin avulla. Palvelumuotoilun avulla Varsinais-Suomen digituen toimijoille saatiin verkostotyön ja alueellisen digituen kehittämistyön tueksi tietoa asiakastarpeista ja toimenpidesuunnitelma.

Toimenpidesuunnitelman pohjalta hanke järjesti kesäkuussa kullekin Varsinais-Suomen alueen seutukunnan verkostolle digituen pelisäännöt -työpajan.

Varsinais-Suomen digituen palvelumuotoilu

Digituki Varsinais-Suomessa -hanke toteutti Varsinais-Suomen alueella digituen verkoston palvelumuotoiluprosessin ajanjaksolla 12/2020-3/2021. Palvelumuotoilu toteutettiin Turun ja Loimaan seutujen digituen verkostojen kehittämistoimenpiteenä.

Prosessin tavoitteena oli selvittää seutukuntien digituen asiakastarpeet ja muodostaa niiden pohjalta suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä, joiden avulla verkostot voivat tarjota entistä paremmin asiakastarpeisiin pohjautuvaa digitukea. Osana kokonaisuutta oli syvällisen asiakasymmärryksen muodostaminen, johon osallistettiin sekä digituen tarvitsijoita että tuen antajia.

Lopputuotoksena palvelun toteuttaja tuotti hankkeelle raportin, joka sisältää asiakaskyselyn tulokset, tulosten analysoinnin, toimintaehdotukset sekä toimenpidesuunnitelman. Tulokset ovat sovellettavissa kaikissa Varsinais-Suomen alueen seutukunnissa.

Digituen eettinen ohjeistus ja verkostotyöpajat

Palvelumuotoilun toimenpidesuunnitelman pohjalta hanke järjesti jokaiselle seutukunnalliselle digituen verkostolle oman työpajan.

Työpajan ensimmäisessä vaiheessa osallistujat tutustuivat DVV:n digituen eettiseen ohjeistukseen. Osallistujien ohjeistukseen liittyvää pohdintaa ja ajatuksia käytiin yhdessä läpi. Tehtävän lopuksi osallistujilla oli mahdollisuus suorittaa DVV:n digituen eettisen ohjeistuksen osaamismerkki.

Työpajan toisessa vaiheessa osallistujat pohtivat yhdessä omalle verkostolle sopivia digituen pelisääntöjä. Ensimmäisen vaiheen tehtävä toimi pelisääntöjen pohjustuksena.

Työpajoihin osallistuneet kokivat, että yhteisten pelisääntöjen noudattaminen on sekä tuen antajan että asiakkaan edunmukaista. Yhteiset pelisäännöt yhdenmukaistavat ja selkeyttävät digituen tarjontaa sekä helpottavat tuen antajien toimintaa. Pelisääntöjen noudattamista edesauttavat monipuolinen verkostotyöskentely sekä aktiivinen vuorovaikutus ja tiedonkulku toimijoiden kesken.

Digituen eettinen ohjeistus ja työpajoissa yhdessä sovitut pelisäännöt muodostavat perustan, joka auttaa Varsinais-Suomen alueen digituen verkostoja jatkotoiminnassa ja digituen kehittämisessä.

 

DIGITUKI logo

torstai, 15 huhtikuu 2021 15:41

Digitaalisten laitteiden ja palveluiden kaikenlainen käyttö on kasvanut huomattavasti viimeisen vuoden aikana. Onneksi nyky-yhteiskunta tarjoaa hyvät valmiudet asioiden hoitamiseen digitaalisesti. Tämän ansiosta niin sanottu digiloikka pystyttiin monelta osin toteuttamaan ja digiarkeen siirryttiin niin Suomessa kuin monissa muissakin maissa. Jotkut meistä tarvitsevat kuitenkin tukea pysyäkseen digikelkassa mukana ja siksi onkin tärkeää että digitukea on riittävästi tarjolla.

Vauhdilla digiarkeen

Vauhdikas digiloikka on asettanut monet suomalaiset uuden arjen eteen, jossa asioita suositellaan tekemään pääasiassa sähköisten välineiden kautta. Liittyi asia sitten töihin, harrastuksiin, viranomaisasiointiin, ruokaostoksiin tai ihan vain läheisen tapaamiseen, se hoidetaan entistä useammin sähköisesti. Nyt kun kasvokkain kohtaamisia tulisi välttää, täytyy meidän mukautua uuteen digiyhteiskuntaan.

On tärkeää huomioida, että entistä digitaalisempi arki vaatii totuttelua ja opettelua. Tämä koskee meitä kaikkia, niin niitä, jotka ovat jo ennestään hyödyntäneet sähköisiä palveluja kuin myös niitä, jotka ennen digiloikkaa ovat käyttäneet digitaalisia palveluja ja laitteita vähemmän. Joku on ehkä ostanut uuden laitteen, jota ei ole tottunut käyttämään, toinen on joutunut asioimaan tiskiasioinnin sijaan sähköisesti. Oman enemmän tai vähemmän sujuvan digiarjen keskellä on hyvä muistaa, että kuka tahansa meistä voi eri syistä johtuen tarvita tukea digiarkeensa.

Monet toimijat ovat pystyneet järjestämään digitukea hienosti rajoituksista huolimatta, esimerkiksi etätuen avulla. Kyselytutkimusten perusteella digitukea haetaan kuitenkin ensisijaisesti omasta lähipiiristä. Siksi voisimmekin jokainen miettiä, löytyykö omasta lähipiiristämme mahdollisia tuen tarvitsijoita.

Tee digitarkastus

Digituki Varsinais-Suomessa -hanke haastaa jokaisen lukijan pohtimaan, onko omassa lähipiirissä joku tukea tarvitseva. Tee siis oman lähipiirisi osalta digitarkastus. Digituen tarvitsija voi olla kuka tahansa, se voi olla oma lapsesi, sisaruksesi, vanhempasi, isovanhempasi, puolisosi tai ystäväsi.

Itse olen esimerkiksi viimeisen puolen vuoden aikana auttanut vanhempiani TV-mediatoistimen asentamisessa ja käyttöönotossa, älypuhelimen, sähköpostin ja Teamsin käyttämisessä sekä verkkokauppatilausten ja käyttöjärjestelmäpäivitysten tekemisessä. Hiljattain sain itse tukea puolisoltani uuden älypuhelimen käyttöönotossa ja vanhojen tiedostojen siirtämisessä uuteen. On hienoa, kun voi auttaa ja opastaa omaa lähipiiriään. Auttamisesta tulee itselle hyvä mieli ja samalla tulee helpottaneeksi läheistensä arkea.

Jos joku läheisesi on ostanut hiljattain uuden digilaitteen, tarjoa hänelle sen käyttöön apua. Jos jollakin lähipiiristäsi ei löydy digilaitteita tai digin käyttö ei ole ollut aikaisemmin tarpeen, kysy onko joku asia, jossa tukea voisi tarvita. Tarve voi olla vaikka ihan vain arkiseen videopuheluiden tai ruokatilausten tekemiseen. Näihin kaikkiin sopii esimerkiksi SeniorSurfin laatima ”Lupaan opastaa sinua” -lahjakortti (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Pidetään yhdessä huoli siitä, että omassa lähipiirissä on digi hallussa. Me kaikki voimme auttaa toisiamme ja jakaa omaa osaamistamme pieniltäkin tuntuvissa asioissa. Helpotetaan yhdessä muiden arkea ja varmistetaan, ettei kukaan jää digin ulkopuolelle!

 

maanantai, 02 marraskuu 2020 13:55

 

Digituki Varsinais-Suomessa -hanke jatkaa digituen kehittämistä ja verkostotyötä. Varsinais-Suomen liitto ja Turun kaupunki jatkavat yhteistyössä digituen alueellista koordinointia valtiovarainministeriön jatkorahoituksella 1.11.2020 –31.10.2021.

Jatkamme digituen kehittämistä innolla. Kuluneen hankekauden aikana olemme saaneet verkostolaisilta arvokasta palautetta. Verkostolaiset kokevat, että verkostosta saa digitukeen liittyvää ajankohtaista tietoa, käytännöllisiä digituen materiaaleja, kontakteja muihin alueen digituen toimijoihin ja tietoa alueen digituesta. Verkostossa kuulee myös muiden kokemuksia, joita voi hyödyntää omassa toiminnassa.

Kulunut vuosi

Vuoden aikana olemme kartoittaneet Varsinais-Suomen alueen digituen toimijoita ja muodostaneet alueelle digituen verkostoa, joka koostuu viidestä seudullisesta verkostoryhmästä: Loimaan seutu, Salon seutu, Turun seutu, Turunmaa ja Vakka-Suomi. Verkostoissa aloitettiin tiivis yhteistyö. Alkuvuonna tapasimme seutukunnissa vielä kasvotusten, mutta viimeisten kuukausien aikana tapaamiset on toteutettu virtuaalisesti.

Verkostoissa sovittiin kuhunkin seutukuntaan sopivimmat toimintamallit ja kehittämistoimenpiteet. Kaikissa seutukunnissa kehittämistoimenpiteet ovat työn alla ja niitä jatketaan tulevan hankekauden aikana. Turunmaalla ja Salon seudulla viestinnälliset kehittämistoimenpiteet saatiin jo mallikkaasti käyntiin. Alueille tuotettiin paikalliset esitteet, jotka painatettiin ja postitettiin. Lisäksi seuduilla on lähetetty alueelliset tiedotteet, jotka edeltävät työn alla olevaa juttusarjaa.

Teimme seutukunnille suunnatun välikyselyn lokakuussa. Vastaukset vahvistavat alueellisen kehitystyön merkitystä. Suuri osa vastanneista kokee verkoston toiminnan hyödylliseksi ja mielekkääksi ja saimme positiivista palautetta.

Hankekauden aikana olemme viestineet ahkerasti esimerkiksi uutisten, blogitekstien ja sosiaalisen median avulla. Olemme tuottaneet yhteistä materiaalia ja koonneet yhteen olemassa olevaa digituen materiaalia. Lisäksi olemme tehneet koontia Varsinais-Suomen alueella toimivista digituen tarjoajista.

Mitä jatkossa

Uudella hankekaudella panostetaan erityisesti digituen tarvitsijoille suunnattuun viestintään. Varsinais-Suomessa on laajat digituen verkostot, joiden tarjoama tuki tulisi olla kaikkien tietoisuudessa.

Tuemme seutukunnallisten verkostojen toimintaa yhteisellä tekemisellä, jolla edistetään digituen löydettävyyttä. Verkostojen toiminnasta muotoutuu säännöllistä ja suunnitelmallista. Lisäksi tulemme pitämään verkostolle suunnattuja webinaareja ja ohjaamme verkostolaisia osallistumaan Digi- ja väestötietoviraston tuleviin digituen koulutuksiin.

Valtionavustusta digituen alueelliseen koordinointiin myönnettiin vuonna 2020 yhteensä 14 maakunnalliselle hankkeelle, joista 11 on jatkohankkeita ja kolme uusia. Valtionavustuksen myönsi valtiovarainministeriö. Digi- ja väestötietovirasto huolehtii digituen kansallisesta koordinaatiosta ja ohjaa myös maakuntaliittojen työtä.

DIGITUKI logo

perjantai, 28 elokuu 2020 16:00

Digituki Varsinais-Suomessa -hanke ja Varsinais-Suomen alueen digituen verkosto lähtivät elokuussa jälleen vauhdikkaasti eteenpäin. Viimeiset verkostotapaamiset ennen kesätaukoa järjestettiin juhannusviikolla. Hanketiimi jatkoi suunnittelutyötä vielä ennen heinäkuun lomailua, jotta elokuun verkostojen tapaamiset ja valitut kehittämistoiminnat saadaan hyvin käyntiin.

Digituen verkostojen kehittäminen ja digituesta viestiminen lisäävät asukkaiden tietoisuutta saatavilla olevasta digituesta. Digi kuuluu kaikille, mutta kaikkea ei tarvitse osata itse. Siksi on tärkeää, että asukkaat tietävät, mistä digitukea voi pyytää. Parhaimmillaan perinteisen käyntiasioinnin sijaan sähköinen asiointi on vaivattomampaa ja nopeampaa, jolloin aikaa muuhun jää enemmän.

Syksyn suunnitelmia

Varsinais-Suomen alueen digituen verkoston kehittämistoimenpiteet saatiin elokuun aikana valittua jokaiseen viiteen seutukuntaan.

Turun seutu ja Loimaan seutu päätyivät palvelumuotoiluun, jolla selkeytetään seutukunnallisten verkostojen tavoitteita ja toimintaa. Tämä edesauttaa digituen verkostojen toiminnan jatkuvuutta. Vakka-Suomessa edistetään digituen näkyvyyttä alueellisesti, esimerkiksi lehtijuttujen ja esitteiden avulla.

Turunmaalla ja Salon seudulla oli tarkoitus toteuttaa tapahtuma ja tapahtuman markkinointi. Epävarman koronatilanteen takia molemmissa seutukunnissa päätettiin panostaa myös digituen viestinnälliseen näkyvyyteen alueellisesti. Salon seudulla ja Turunmaalla viestintätoimenpiteiden suunnittelu aloitettiin elokuun loppupuolella ja niiden toteutusta jatketaan syyskuun aikana.
Kaikkia toimenpiteitä valmistellaan ja toimenpiteet pyritään järjestämään syksyn ja loppuvuoden aikana.

Varsinais-Suomen alueen digituen tarjoajien koonti

Varsinais-Suomen digitukea tarjoavat on koottu listaksi, joka perustuu verkostolaisille loppuvuonna 2019 – alkuvuonna 2020 lähetettyihin kyselyihin. Listaa päivitetään syksyn aikana ja verkostolaiset saavat tarkistaa tietojensa ajantasaisuuden.

Tämän jälkeen koonti jaetaan verkoston käyttöön ja medioita lähestytään seutukunnissa tiedotteilla, joissa on kerrottu tarkemmin seutukunnan digituen tarjonnasta.

Koska koonti pohjautuu Varsinais-Suomen alueen digituen verkostolaisille lähetettyihin kyselyihin ja niiden vastauksiin, tullaan sitä tarpeen mukaan täydentämään ja päivittämään.

 

Uusien digituen toimijoiden tiedot voi ilmoittaa meille Webropol-linkin kautta (avautuu uuteen välilehteen).

DIGITUKI logo

torstai, 25 kesäkuu 2020 10:09

Digituki Varsinais-Suomessa -hankkeen toiminta on rullannut normaalin tahdin mukaisesti poikkeuksellisesta keväästä huolimatta. Kevät toi mukanaan laajemmissa määrin etätyön ja monipuoliset digitaaliset työskentelytavat. On hienoa nähdä, että verkosto on ollut aktiivisesti mukana ja olemme saaneet edistettyä verkostojen toimintaa Teams-kokousten avulla.

Digituen verkosto

Yksi hankkeen tavoite on ollut muodostaa Varsinais-Suomen alueellinen digituen verkosto. Päätimme lähestyä verkostomallia seutukunnallisesta näkökulmasta, sillä tapaamisten järjestäminen ja verkoston toiminnan edistäminen onnistuu mielestämme paremmin pienemmissä ryhmissä.

Koko Varsinais-Suomen digitukiverkosto muodostuu viidestä seutukunnallisesta verkostoryhmästä (Loimaan seutu, Turunmaa, Turun seutu, Salon seutu ja Vakka-Suomi), joiden kesken järjestämme verkostotapaamisia. Kevään ja alkukesän aikana tapaamiset on pidetty Teams-kokouksina.

Halusimme, että seutukunnat saavat mahdollisuuden itse määritellä, millainen verkoston toimintamalli on juuri heille parhain. Toimivimmat mallit on sovittu yhdessä seutukuntien kanssa. Selkeät toimintamallit kirkastavat seutukuntien toimintaa ja silloin myös digituesta viestiminen tuen tarvitsijoille on helpompaa.

Verkostojen kehittäminen

Me haluamme tukea verkoston ja seutukuntien toimintaa, joka edistää ja edesauttaa digituen alueellisen koordinaation jatkuvuutta ja pysyvyyttä. Tämän vuoksi haluamme edistää seutukuntia myös kehittämistoimenpiteen avulla.

Loppukeväästä aloitimme seutukunnissa kartoituksen, jonka avulla selvitimme, minkälaisen kehittämistoimenpiteen voisimme kussakin seutukunnassa toteuttaa. Toimenpide-ehdotuksina olivat palvelumuotoilu, yhteinen viestintäponnistus tai tapahtuma.

Tällä hetkellä jo muutamaan seutukuntaan on valittu kehittämistoimenpiteet, joita lähdetään viemään eteenpäin. Yhteistä suunnittelua toimenpiteiden osalta jatketaan seutukuntien kanssa kesän jälkeen. Valitut toimenpiteet toteutetaan syksyn aikana. Tällä hetkellä suurta suosiota ovat saaneet palvelumuotoilu ja tapahtuma. Tapahtumat ovat suunnattu tuen tarvitsijoille ja tuen tarjoajille. Tämä edistää digituen tunnettuutta ja saatavuutta.

Yhdessä sovittu toimintamalli, yhteinen tekeminen, tapaamiset ja kehittämistoiminnot luovat pohjaa pysyvämmälle toiminnalle ja se auttaa myös digituen saatavuuden ja tarjonnan kehittämisessä.

DIGITUKI logo

 

keskiviikko, 29 huhtikuu 2020 15:53

Maaliskuussa 2020 koko maailma otti erilaisten koronarajoitusten myötä suuremman digiloikan, kuin koskaan aikaisemmin. Vallitseva koronapandemia on asettanut meidät kansalaiset uudenlaisen arjen äärelle. Digitaalisuus on auttanut tässä tilanteessa paljon ja se tulee varmasti vaikuttamaan meihin ja tapoihimme toimia myös koronan jälkeen. Näin ollen myös digituki ja sen tarve kasvaa.

Digitaalinen työskentely onnistuu harjoittelulla

Olemme ottaneet käyttöön uusia työskentelymuotoja ja tapoja hoitaa päivittäisiä askareita. Suuri osa

 • työskentelee
 • opiskelee
 • hoitaa muita asioita, kuten harrastuksia nyt etänä.

Toisille etänä työskentely on tuttua entuudestaan, mutta osalle meistä se on uusi juttu ja se on vaatinut uudenlaiseen arkeen totuttelua. Etätyöskentelyn myötä on otettu käyttöön vielä suuremmissa määrin sähköiset työskentelytavat.

Se, että voimme toimia digitaalisesti ja hoitaa asioita sujuvasti sähköisessä kanavassa, vaatii myös oikeat työvälineet ja harjoittelua. Vallitsevassa tilanteessa korostuu, kuinka tärkeässä asemassa digiosaaminen on. Kaikilla Suomessa tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita ja saada tarvittaessa apua sähköiseen asiointiin. Tarve korostuu etenkin nyt, kun kohtaamisia kasvokkain on syytä välttää.

Tilanne on nostanut etädigituen suureen rooliin. Monet toimijat ovat vallitsevan tilanteen valossa reagoineet nopeasti ja vastanneet tarpeeseen tarjota etädigitukea. Useat tarjoavat etätukea muutenkin, mutta monet ovat laajentaneet palvelua entisestään.

Etätuki on esimerkiksi

 • puhelimitse
 • chatin
 • videon kautta
 • tai sähköpostitse tapahtuvaa tukea.

Me Digituki Varsinais-Suomessa -hankkeessa reagoimme myös tähän tarpeeseen, ja nyt Varsinais-Suomen etädigituen tarjoajat löytyvät Suomidigi -sivustolta.

Digituen kokonaisuus

Digituki on kokonaisuus, joka pitää sisällään

 • lähituen
 • etätuen
 • erilaiset koulutukset

Maailman tilanteen tasaannuttua on mahdollisuus saada lähitukea ja koulutuksia jälleen normaalisti. Lähitukea ovat esimerkiksi

 • neuvonta ja opastus
 • vertaistuki
 • laitteen käytön tuki
 • kotiin vietävä tuki

Näiden lisäksi eri toimijat järjestävät koulutuksia, joissa voi harjoitella digitaitoja ja kartuttaa omaa osaamista.

Ensi viikolla vietetään kansallista digitukiviikkoa (4.-8.5.2020). Kannustankin nyt kaikkia osallistumaan ja tukemaan läheisiään. Auttamalla toista niiden digipalveluiden pariin, joita osaat itse edes vähän, teet arjesta hänelle helpompaa. Pieneltäkin tuntuva taito, esimerkiksi videopuhelun soittaminen parantaa elämänlaatua ja tuo arkeen mukavaa vaihtelua!

DIGITUKI logo vari 1000x460px

maanantai, 10 helmikuu 2020 12:50

Julkiset palvelut rakennetaan käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi. Digitalisoinnin ei ole tarkoitus vaikeuttaa asioiden hoitamista, vaan päinvastoin olla helpotus arjen kiireessä. Sähköinen asiointi onnistuu paikasta ja ajasta riippumatta. Kaikilla Suomessa tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita ja saada tarvittaessa apua sähköiseen asiointiin. Siksi on varmistettava, että eri kohderyhmille on tarjolla riittävästi tukea digitaalisten palveluiden käyttöön.

Mitä digituki sitten on?

Digituki on sähköisen asioinnin, palvelun käytön ja laitteen käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta itsenäiseen ja turvalliseen laitteen käyttöön ja sähköiseen asiointiin. Tukeen kuuluu myös sähköiseen palveluun ja asiointiin ohjaaminen.

Digitukea kehitetään valtakunnallisesti ja toiminta kattaa yhteensä 14 maakuntaa lokakuuhun 2020 saakka. Maakuntien tehtävänä on ohjata alueen digitukitoimijoiden verkostoa, lisätä digituen tunnettuutta ja kehittää tuen saatavuutta. Digi- ja väestötietovirasto tukee verkostoja ja toimii digituen puolestapuhujana. Valtiovarainministeriö tukee kehittämistyötä valtionavustuksella.


Digituki Varsinais-Suomessa -hankkeen tavoitteita ovat:


1. Muodostaa maakunnallinen digituen verkosto, jonka toimijat ja organisaatiot sitoutuvat digituen tavoitteisiin
2. Digituen saatavuuden ja tarjonnan kehittäminen
3. Verkoston koordinaation jatkuvuuden ja pysyvyyden kehittäminen

Digituki Varsinais-Suomessa -hanke kokosi Turun alueen toimijoita seudulliseen verkostokokoukseen torstaina 6.2.2020. Tämä kokous oli Turun seudun toinen. Hanke on aloittanut muut seutukunnalliset tapaamiset tammikuussa (Loimaan seutu, Salon seutu ja Vakka-Suomi, sekä 11.2. pidettävä Turunmaa). Nämä viisi seutukuntaa muodostavat Varsinais-Suomen alueen digituen verkoston. Verkostoon otetaan mukaan digituen parissa työskenteleviä järjestöjen ja julkisen sektorin, kuin myös muiden toimijoiden edustajia, riippumatta siitä, toimiiko henkilö digituen parissa työn puolesta vai vapaaehtoisesti.

Digituen verkostotapaamisessa pohdittiin keinoja, millä verkostosta saadaan koordinoitu, pysyvä ja itsenäisesti toimiva digituen verkosto.

Digi kuuluu kaikille. Me Digituki Varsinais-Suomessa -hankkeessa olemme sitä mieltä, että kattava alueellinen verkosto, jossa digituen tiedonvaihto helpottuu ja joka mahdollistaa yhteisiä viestintäponnistuksia, saavuttaa kansalaiset paremmin. Digitaidot ovat uusi kansalaistaito.

 

DIGITUKI logo vari 1000x460px