Turunmaan (23 000 asukasta) elinkeinorakenne painottuu palveluihin. Tavoitteena on kehittää aluetta pienimittakaavaisena ottaen huomioon alueen haavoittuvuus.

 

Matkailu on alueen tärkein elinkeino. Seutukunta panostaa vapaa-ajan asumiseen ja siihen iittyvien palvelujen kehittämiseen. Alkutuotannolla on luonnonolosuhteiden vuoksi suuri merkitys. Maanviljelyssä panostetaan erikoisviljelyyn (esim. varhaisperuna) ja kalastuksessa kalaviljelyyn. Viljelyn haittavaikutuksia pyritään vähentämään.

 

Alueella on merkittävää teollisuutta (esim. kalkkitehdas) ja mahdollisuuksia mm. bioenergiassa ja vaihtoehtoisissa energiamuodoissa. Kehittymisen edellytyksenä on hyvien liikenneyhteyksien ja laajakaistaverkon ulottaminen koko seutukuntaan.

 

Kemiönsaaren kehitysosasto

Länsi-Turunmaan kehittämisosasto

 

 

elinkeinoturunmaa

Turun seutukunnassa (307 000 asukasta) asuu kaksi kolmasosaa ja pelkästään Turussa (176 000 asukasta) yli kolmasosa maakunnan väestöstä. Turku on maakuntakeskuksena koko maakunnan veturi.

Seutukunnan elinkeinorakenne on monipuolinen. Alkutuotannon työpaikkamäärä on muita seutukuntia suurempi, vaikka sen suhteellinen osuus on alhainen. Seutukunnassa on vahvaa osaamista ja tutkimusta. Elinkeinoelämän kehittämisen osalta avainasemassa ovat alueen vahvat toimialat: meriklusteri ja bioala. Meriklusterin tutkimus- ja kehittämistoiminta, laivanrakennus, merenkulku ja meriteknologia ovat merkittäviä työllistäjiä ja vaikuttavat alihankinnan kautta koko lounaisen Suomen kilpailukykyyn.

 

Bioalalla puolet Suomen lääkekehitys- ja diagnostiikkayrityksistä sijaitsevat Turun seutukunnassa. Matkailun ja elämystuotannon merkitys on kasvussa. Uusina mahdollisuuksina nähdään sosiaaliset innovaatiot, materiaalitieteet ja informaatioteknologia.

Businessturku
elinkeinoturunseutu

Loimaan seutukunta (37 000 asukasta) on maakunnan maatalousvaltaisinta aluetta. Se asettaa seutukunnalle erityisen haasteen maaseudun elävänä pitämisessä. Jalostuselinkeinoissa metalliteollisuudella on merkittävä osuus. Seutukunnassa panostetaan pääliikenneväyliin (valtatie 9 ja Turku-Toijala –rata) tukeutuvien yritysalueiden, matkailupalvelujen ja asuntoalueiden kehittämiseen. Strategisena tavoitteena on tukea työllisyyden kannalta tärkeitä toimialoja: koneteknologia- ja metalliteollisuus, puu- ja rakennusteollisuus, agribisnes (maa- ja riistatalous, elintarvikkeiden ja juomien valmistus) sekä hyvinvointi.

 

Loimaan kaupungin yrityspalvelut
elinkeinoloimaa

Salon seutukunnan (64 000 asukasta) elinkeinorakenne painottuu jalostukseen, jossa Nokialla on ollut ratkaiseva merkitys. Seutukunnan vahvuutena on sijainti Turun ja Helsingin välissä E 18 -kehityskäytävän varrella. Alueella on kansainvälisesti vahva tieto- ja viestintäteknologian sekä langattoman tiedonsiirron keskittymä ja innovaatioympäristö. Myös energia- ja prosessiteollisuusosaamisella on vahva jalansija. Seutukunta panostaa alueen vahvuuksiin mm. panostamalla innovaatiotoimintaan. Keskeisinä aloina ovat ICT, palveluliiketoiminta ja logistiikka sekä metalliteollisuus ja vaihtoehtoiset energiateknologiat. Esillä on myös maaseudun uusien mahdollisuuksien tukeminen ja aluerakenteen vahvistaminen.

 

Yrityssalo

Sijoitu Saloon
elinkeinosalo

Vakka-Suomen (32 000 asukasta) elinkeinorakenteessa jalostuksen ja alkutuotannon osuudet ovat korkeita. Alue kytkeytyy valtatie 8 –kehityskäytävän kautta osaksi Suomen lounaisrannikkoa. Viime vuosina seutukunta on panostanut elinkeinorakenteensa monipuolistamiseen, mistä on nähtävissä myönteisiä tuloksia.  Alueen vahvuuksia kehitetään edelleenkin laaja-alaisina. Painopisteinä ovat kulkuneuvo- ja metalliteollisuus / meriklusteri, ympäristöystävälliset energiaratkaisut ja energiateknologia, elintarvikeala, maatila- ja kalatalous sekä hyvinvointiala.Alue pitää tärkeänä yhteistyön maakuntakeskuksen osaamiskeskittymän kanssa. Kehittämisessä tärkeällä sijalla on verkostojen ja osaamisen vahvistaminen.

 

Ukipolis Oy
elinkeinovakkasuomi