Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus hyväksyi 28.8.2018 liiton alustavan talousarvion 2019 sekä taloussuunnitelmaluonnoksen 2019 - 2020 ja varasi Varsinais-Suomen kunnille tilaisuuden tehdä esityksiä kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi 31.10.2018 mennessä. Kuntien esitykset sekä lopullinen talousarvio- ja -suunnitelmaesitys käsitellään maakuntahallituksessa 19.11.2018 ja viedään maakuntavaltuustoon 10.12.2018.

Alustava talousarvio 2019 sekä taloussuunnitelmaluonnos 2019 - 2020

Varsinais-Suomen liiton sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain 410/2015 mukaan kuntayhtymän luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee maakuntahallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, maakuntajohtajaa sekä maakuntahallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kuntayhtymän on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Uutta EU:n ohjelmakautta valmisteleva varsinaissuomalainen työryhmä

Tarja Nuotio,Varsinais-Suomen liitto, pj
Carola Gunell, Varsinais-Suomen liitto
Laura Leppänen, Varsinais-Suomen liitto
Timo Mäkelä, ELY-keskus
Teija Nokka, ELY–keskus
Harri Haarikko, ELY–keskus (MYR-koulutusjaosto)
Niko Kyynäräinen, Turun Seudun Kehittämiskeskus
Tomas Eklund, Turunmaan seutukunta
Anita Silanterä, Salon seutukunta
Sami Savolainen, Turun kaupunki
Pauli Salminen, Loimaan Seutukunnan Kehittämiskeskus
Raimo Rantanen, Ukipolis Oy
Tiina Juhe, Turun Kauppakamari
Heimo Valkama, Akava Varsinais-Suomi
Henri Wibom, Varsinais-Suomen Yrittäjät ry
Ville Roslakka, Varsinais-Suomen liitto, siht.

MYRS valmistelee asiat maakunnan yhteistyöryhmälle (MYR).

Jäsenet Nuotio Tarja, pj. Varsinais-Suomen liitto
  Partanen Petteri Varsinais-Suomen liitto/elinkeinoelämä
  Lauttamäki Salla-Maria Varsinais-Suomen liitto/maakuntastrategia
  Högblom Esa Varsinais-Suomen liitto/ennakointi ja koulutus
  Heinonen Sami Varsinais-Suomen liitto/saaristo ja maaseutu
  Metsä-Tokila Timo vpj. Varsinais-Suomen ELY -keskus/aluekehitys
  Mäkelä Timo Varsinais-Suomen ELY -keskus/ E-vastuualue
 

Jaakonmäki Seppo

Varsinais-Suomen ELY -keskus/ E-vastuualeu maaseutuohjelma

 

Puurunen Pekka

Varsinais-Suomen ELY -keskus/ L-vastuualue

 

Lammila Jyrki

Varsinais-Suomen ELY -keskus/ Y-vastuualue

 

Koivukangas Minna

Keski-Suomen ELY-keskus/ RR-hankevalmistelu

 

Villa Mika

Keski-Suomen ELY-keskus/ RR-hankevalmistelu

 

Bryggman Carola

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto/ ruotsinkielinen

  Huotari Tiina Uudenmaan liitto
     
Asiantuntijat Ranta-aho Kari Varsinais-Suomen ELY -keskus/ kalatalousasiat
  Juvonen Timo Varsinais-Suomen liitto/ ympäristö
     

sihteeri

Roslakka Ville

Varsinais-Suomen liitto (jäsen)/ RR-hankevalmistelu