Euroopan Komission DG Mare, Meri- ja kalastusasioiden pääosasto, avasi uusia rahoitushakuja 5.4.2016.
Meriteollisuudessa nähdään suurta kasvupotentiaalia, mutta kasvun esteeksi on kuitenkin havaittu koulutetun työvoiman puute, uusien innovaatioiden luominen ja niiden hidas kaupallistaminen. Uusien rahoitushakujen tavoitteena on rahoittaa hankkeita, joilla korjattaisiin olemassa olevia kasvun pullonkauloja.

Meri-ja kalastusasioiden pääosasto julkisti kolme uutta rahoituhakua. Kaikissa kolmessa haussa on vaatimus useamman eri tahon yhteistyöstä. Rahoitusohjelmat linkittyvät Horisontti 2020 rahoitusohjelmaan ja sen tavoitteisiin. Tärkeäksi painopisteeksi kaikissa kolmessa rahoitushaussa mainittiin kestävä kehitys. Tarkemmat tiedot eri ohjelmien painopisteistä ja tavoitteista löytyvät netistä ja niitä kannattaa käyttää apuna projektia suunniteltaessa ja hakemusta tehdessä. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1228_en.htm

Blue Careers (takaraja hakemuksille toukokuun loppu) haussa etsitään projekteja, jotka konkreettisesti auttavat kuromaan umpeen railoa toimialan tarpeiden ja koulutustarjonnan välillä. Mukana opiskelijoita ja nykyistä työvoimaa ja kussakin projektissa vähintään alan teollinen toimija ja koutustaho. Tavoitteena on parantaa meriteollisuuden työllistävyyttä. 3,452 miljoonaa euroa, enintään 7 hanketta eli 500-700k per hanke.

Blue labs (takaraja hakemuksille toukokuun loppu) haussa etsitään projekteja, joissa nuoret tutkijat, kokeneet tutkijat, toimiala ja eri sidosryhmät yhdessä kehittävät innovatiivisia ratkaisuja meriin liittyviin haasteisiin. tarkoituksena luoda kaupallistettava tuote. Mukana siis tutkimustaho ja julkinen tai yksityinen partneri. 1,7 miljoonaa euroa, enintään 6 rahoitettavaa hanketta.

Blue technology (takaraja hakemuksille 30.9) haussa etsitään strategisia kumppanuuksia, jotka kykenisivät kehittämään investointisuunnitelmia ja toimivia havainnollistavia projekteja, joiden avulla saataisiin nopeutettua tutkimustulosten markkinoille pääsyä. Hyvä ottaa huomioon synergiat ja rahoituksen jatkomahdollisuudet koheesiorahastojen kanssa koska jaettava summa ei erityisen suuri. HUOM. 3 partneria 3 maata. 2,52 miljoonaa euroa, enintään 4 rahoitettavaa hanketta eli noin 600k per hanke.

Linkki julkistamistapahtuman sivuille jonne esitykset ilmestyvät pian:

http://ec.europa.eu/easme/en/information-day-blue-growth-calls-under-emff-5-april-2016