Varsinais-Suomen liitossa on laadittu selvitys maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamiseksi. Selvityksen tueksi tehtiin laaja sidosryhmäkysely, vastaukset saatiin mm. 19 varsinaissuomalaisesta kunnasta. Tarve yhdistykselle tunnistettiin: 87 % kaikista vastaajista sekä 72 % kuntasektorin vastaajista oli kiinnostunut osallistumaan yhdistyksen toimintaan.

Maakuntahallitus päätti ehdottaa Varsinais-Suomen kunnille virkistysalueyhdistyksen perustamista esityksen mukaisesti. Kuntien lausuntoa pyydetään virkistysalueyhdistyksen perustamista koskevasta esityksestä 31.8.2015 mennessä.

Kuntatalouden heikkeneminen aiheuttaa myös Varsinais-Suomessa virkistysalueverkoston näivettymistä, rakenteiden ja reittien laadun heikkenemistä ja alueellista epätasapainoa sekä hankaloittaa ranta-alueisiin rajautuvien kohteiden saamista ja säilyttämistä virkistyksen piirissä. Yhteistyöllä perustettavan yhdistyksen kautta kehityksen suunta on muutettavissa.

Luontokokemukset ovat keskeisiä asioita asukasviihtyvyyden lisäämisessä. Se on myös kustannustehokasta. Luontomatkailu on hyvin suosittua; 40 prosenttia suomalaisista luontomatkailee ja kolmannes Länsi-Suomessa lomailevista ulkomaisista matkailijoista harrastaa ulkoilma-aktiviteetteja. Virkistysalueyhdistys vahvistaisi tätä trendiä.

Yhdistyksen hyötyjä olisivat mm. kohteiden säilyminen virkistyskäytössä, niiden kehittäminen luontomatkailun yritystoiminnan tukena, paikallisen yritystoiminnan yhteisöverotulot ja työllisyysvaikutus, luonnossa liikkuminen vaikuttaa positiivisesti asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin.

Yhdistyksen toiminta toteuttaa maakuntastrategian tavoitteita. Esimerkkinä kehittämistyön merkityksestä voidaan mainita Kuhankuonon Savojärven kierroksen perustaminen, joka lisäsi reitistön vuositason kävijöiden määrää kymmenellä tuhannella henkilöllä.

Yhdistyksen tehtävänä olisi mm. jäsenkuntien virkistyskohteiden ja reitistöjen ylläpito, suunnittelu, rakentaminen ja kehittäminen. Yhdistys rakentaisi yhteistyöverkostoa, valvoisi jäsenten etua ja tiedottaisi toiminnasta paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Yhdistys keräisi yhteen paikkaan ajantasaista tietoa kohteista ja järjestäisi seminaareja ja koulutuksia.

Perusrahoitus muodostuisi kuntien maksuista, jotka suhteutetaan asukasmäärään (ehdotuksen mukaan 44 senttiä/asukas). Lisäksi yhdistys huolehtisi lisäresurssien hankinnasta hankkeiden ja avustusten kautta. Yhdistyksellä on mahdollisuus hakea tukea ympäristöministeriöltä maanhankintojen tekemiseen tai alueiden vuokrausta varten (30 %). Pääasiallinen tavoite ei kuitenkaan ole uusien maa-alueiden hankinta, vaan olemassa olevien alueiden kehittäminen. EU:n maaseuturahoituskanavat ovat luontevia rahoituslähteitä projekteille.

Virkistysalueyhdistyksen perustamisen selvitystä esitellään aamupäiväseminaarissa Turun Alvariumissa 12.5.2015 kello 8.30–11.30, jonne toivotaan laajaa joukkoa kuntatoimijoita keskustelemaan aiheesta.

Suomessa toimii nyt yhdeksän maakunnallisen tason virkistysalueyhdistystä, perustettu 1988 - 2010 välisenä aikana. Varsinais-Suomen virkistysalueyhdistyksen toimintamalliehdotus on lähinnä Uudenmaan yhdistyksen toimintamallia.

Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisen selvitys (pdf, 3,5 Mt)

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Lasse Nurmi, p. 040-543 5473

virkistysalueyhdistyshanke kansi