Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (KESU), joka perustuu hallitusohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Kehittämissuunnitelma toimii hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelmana ja sisältää koulutuksen keskeiset laadulliset, määrälliset ja rakenteelliset linjat. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut erillisen Koulutustarve 2020 -työryhmän valmistelemaan koulutuspaikkamäärittelyjä.

Kehittämissuunnitelman tiedossa oleva aikataulu koulutuspaikkojen määrittelyyn tähtäävän prosessin osalta on seuraava:

  • Vuoden 2015 kevääseen mennessä määritellään valtakunnalliset ja maakunnalliset työllisyysennusteet toimialoittain. Toimialaennusteet perustuvat Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) laskemiin, jotka on viimeistelty yhteistyössä alueellisten toimijoiden, opetushallituksen (OPH), opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.
  • Vuoden 2015 alkupuolella laaditaan ammattirakenne-ennusteet sekä valtakunnallinen että maakunnallinen malli koulutusrakenteista. Kaikki valmisteluvaiheet toteutetaan alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden välisenä yhteistyönä.
  • Maaliskuun 2015 alussa maakuntien liitot vastaavat OPH:n kyselyyn, jossa liitot esittävät tavoitteet alueen elinkeinorakenteen pitkän aikavälin kehityksestä ja sen edellyttämästä koulutuksen määrällisestä suuntaamisesta ja sisällöllisestä kehittämisestä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään osana valtakunnallista koulutustarjontaa koskevaa esitystä vuodelle 2020.
  • Huhtikuun ja toukokuun 2015 aikana OPH toteuttaa aluetoimijoiden kanssa erilaisia tapaamisia ja työpajoja.
  • OKM:n Koulutustarve 2020 -työryhmän väliraportti annetaan toukokuun lopussa.
  • Valtioneuvosto hyväksyy koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman ja samassa yhteydessä koulutuksen mitoitusmäärittelyt todennäköisesti vuoden 2015 lopussa.
  • Keväällä 2016 käydään OKM:n ja koulutuksenjärjestäjien tulos- ja tavoitesopimusneuvottelut. Samanaikaisesti OKM myöntää hakemuksiin perustuen järjestämisluvat koulutuksen järjestäjille.


(Päivitetty helmikuussa 2015)

Varsinais-Suomen vastaus Opetushallituksen kyselyyn 10.2.2015 koskien alueellisia koulutuksen laadullisia ja osaamisalakohtaisia tarpeita 2016 -2020: