AKKU – Ammatillisen koulutuksen koulutusviennin edistäminen
Hakija: Turun kaupungin sivistystoimiala
Myönnetty rahoitus: 40 850 €
Kokonaiskustannusarvio: 58 360 €
Toteutusaika: 1.4. – 31.12.2017
Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia ja innovatiivisia tuotteita ja toimintamalleja sekä yhteistyön ja liiketoiminnan muotoja tukemaan ammatillisen koulutuksen ja ammatillisten tutkintojen tai tutkinnonosien koulutusvientiä. Tavoitteen ajankohtaisuutta korostaa vuonna 2018 odotettavissa oleva toisen asteen tutkintomyynnin vapauttava asetus.


Yhteistyöllä vauhtia omistajanvaihdoksiin Varsinais-Suomessa
Hakija: Varsinais-Suomen Yrittäjät
Myönnetty rahoitus: 50 000 €
Kokonaiskustannusarvio: 100 000 €
Toteutusaika: 1.6.2017 - 31.12.2018
Hankkeen tarkoituksena on varmistaa yritystoiminnan uudistuminen ja edistää työllisyyttä ja kasvua varsinaissuomalaisissa kunnissa. Käytännössä tavoitteena on luoda uusia menetelmiä ja työkaluja omistajanvaihdosten onnistumisen tueksi ja testata niitä käytännössä. Kaarinan kaupunki toimii hankkeessa pilottikuntana, jossa hankkeen menetelmiä ja työkaluja testataan. Testauksen tuloksia sovelletaan kaikkiin Turun seudun kuntiin ja soveltuvin osin koko maakuntaan.


Nordic Health Living Lab: PK‐innovaattorit, sairaala ja tutkimus potilaslähtöisen, pohjoismaisen konseptin kehittäjänä
Hakija: Turun Ammattikorkeakoulu
Myönnetty rahoitus: 67 608 €
Kokonaiskustannusarvio: 96 584 €
Toteutusaika: 1.5.2017 – 30.4.2018
Hankkeen tavoitteena on selvittää, testata ja esittää koti‐ ja potilaslähtöisen terveyden ja sairaanhoidon mahdollisuudet, edut sekä kehitystarpeet pohjoismaisessa asuin‐ ja toimintaympäristössä. Tavoitteena on suunnitella toimintamalli, jossa olemassa olevien pohjoismaisten tutkimus‐ ja kehitysympäristöjen yhteistyötä lisäämällä luodaan pohjaa yritysten kasvulle ja kansainvälistymiselle. Toimintamallissa halutaan liiketoiminnan kasvun lisäksi edistää innovaatioiden yhteiskehittämistä, referenssien ja pilottien toteuttamista ja "Nordic"‐ratkaisujen syntymistä.


Marine Engineering - Laivakoneistojen osaamiskeskittymä
Hakija: Turun Ammattikorkeakoulu
Myönnetty rahoitus: 41 720 €
Kokonaiskustannusarvio: 59 600 €
Toteutusaika: 1.8.2017 - 31.3.2018
Laivakoneistot (Marine Engineering, ME) tarkoittavat laivan tai vastaavan aluksen kulkukoneistoa, sähkökoneistoa, lämmönkehityskoneistoa, ohjailukoneistoa ja lastinkäsittelyyn liittyviä koneistoja sekä näiden apujärjestelmiä. Laivakoneistojen osaaminen muodostuu useista erilaisista osa-alueista, joilla ei ole selkeää johdonmukaista kokonaisuutta. Hankkeen päätavoite on luoda laivakoneistojen osaamiskeskittymä Varsinais-Suomeen.


Logis, logistiset ratkaisut teollisuuden sisäisissä ja ulkoisissa materiaali- ja tietovirroissa
Hakija: Ukipolis Oy
Myönnetty rahoitus: 52 885 €
Kokonaiskustannusarvio: 75 550 €
Toteutusaika: 1.4.2017 – 31.12.2018
Hankkeessa tuotetaan toimintamalleja valmistavan teollisuuden tiedon- ja toimitusketjujen tehostamiseksi sähköisen tiedonsiirron ja uusimman logistisen tiedon pohjalta. Hankkeessa testataan esimerkiksi eri menetelmien nopeita kokeiluja ja ketteriä pilotointeja valmistavan teollisuuden eri toimitus- ja tietoketjuissa. Pilottikohteiden avulla voidaan löytää uusia tai hyödyntää jo olemassa olevia ratkaisuja uudella tavalla eri toimitusketjujen logistisiksi ratkaisuiksi. Hankkeessa hyödynnetään uusinta tietoutta ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia teollisuuden yrityksissä. Hanke madaltaa kynnystä logistiikan kehittämisessä ja edistää seudun kehittämisyhtiöiden, oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä sekä oppimista toisilta.

 

Kasvua ennakoimalla – Varsinais-Suomen ennakointiakatemia V-S EKA
Hakija: Turun ammattikorkeakoulu Oy
Myönnetty rahoitus: 38 410 €
Kokonaiskustannusarvio: 54 872 €
Toteutusaika: 1.12.2017–31.5.2018
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on eri alojen rajoja ylittävän ennakointimallin rakentaminen. Tarkoituksena on luoda verkosto, joka toimii viranomaisten, oppilaitosten ja elinkeinoelämän sekä keskeisten työelämän järjestöjen yhteenliittymänä (vrt. Turun matkailuakatemia, FinWay-learning koulutusvientikonsortio, Uudenmaan ennakointikamari jne.) toiminnan painopisteen ollessa osaamis- ja koulutustarve-ennakoinnissa. Ennakointiakatemia tuottaa sekä määrällistä että laadullista ennakointitietoa. Tieto palvelee maakunnan kehittämistä sekä lyhyellä että pitkällä tähtäyksellä, koulutuksen suunnittelusta maakunnallisen edunvalvonnan kehittämiseen.

 

Innovaatioekosysteemit kehityksen ajureina 2018
Hakija: Yrityssalo Oy
Myönnetty rahoitus: 40 000 €
Kokonaiskustannusarvio: 57 143 €
Toteutusaika: 1.1.–31.12.2018
Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on koota uudenlaisia innovaatioekosysteemejä, joissa monialaisella ja avoimella yhteistyöllä kokeillaan ratkaista toimintaympäristön ja yhteiskunnan haasteita tähdäten siihen, että tuloksena syntyy uusia, pysyviä toimintamalleja ja yhteistyön muotoja alueelle laaja-alaisesti.

Kokeiltavat innovaatioekosysteemien alustat voivat perustua tiettyyn kasvavaan toimialaan (esim. health tech), jonka tuloksena voi syntyä entistä vahvempi liiketoimintaekosysteemi. Alustat voivat olla paikkasidonnaisia ja tällöin ne voivat toimia ns. kehitys- ja innovaatioiden testausalustana (esim. Salon Urheilupuisto). Innovaatioekosysteemin kasvun ajurina voi toimia myös jokin tuote tai nouseva ala (esim. aurinkopaneeli), joka toimii perustana monialaiselle uudelle liiketoiminnalle.