Muotoilun välitystoiminnan digitaalisen alustan kehittämishanke 2018-2019
Hakija: Uuden Muotoilun Yhdistys ry
Myönnetty rahoitus: 49 560 €
Kokonaiskustannusarvio: 70 800 €
Toteutusaika: 1.5.2018 - 28.2.2019
Hankkeen tavoitteena on synnyttää innovatiivinen muotoilun välitystoiminnan digitaalinen alusta, joka toimii muotoilupalveluiden välittäjänä Varsinais-Suomen elinkeinoelämälle yhdistämällä muotoilijat, tietotaidon ja yritykset. Mallin pilotointi tapahtuu sähköisessä ympäristössä ja hankkeen jälkeisessä seuraavassa vaiheessa konseptin pohjalta lähdetään luomaan Turkuun fyysistä tilaa Uuden Muotoilun Keskukselle (työnimi).

Varsinais-Suomesta poistotekstiilin jalostuksen veturi
Hakija: Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
Myönnetty rahoitus: 51 100 €
Kokonaiskustannusarvio: 73 000 €
Toteutusaika: 1.5.2018 – 30.4.2019
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Varsinais-Suomen edellytyksiä olla Pohjoismaiden ensimmäinen poistotekstiilin jalostuslaitoksen toteuttaja. Hankkeessa tehtävän markkinatutkimuksen tavoitteena on selvittää poistotekstiilin jatkojalosteiden markkinat euroopanlaajuisesti. Tutkimuksen pohjalta selvitetään poistotekstiilin jalostuslaitokseen tarvittavaa laitekantaa ja laitoksen kannattavuutta. Toteutetaan kokeilu, jossa kehitetään poistotekstiilien lajittelua.

Talent Boost Turku – kasvua kansainvälisistä osaajista
Hakija: Turku Science Park Oy
Myönnetty rahoitus: 170 000 €
Kokonaiskustannusarvio: 340 000 €
Toteutusaika: 1.4.2018 – 31.3.2019
Hankkeen tavoitteena on, että Lounais-Suomi tarjoaa kansainvälisesti vetovoimaisia työ- ja uramahdollisuuksia etabloituneilla erityisasiantuntijoille. Alue on osa globaalien osaajavirtojen verkostoa. Toimenpiteillä tuetaan osaamisintensiivisiä kansainvälisiä rekrytointeja tekeviä yrityksiä vahvistamalla alueen positiivisen rakennemuutoksen keskittymien globaalia tunnettuutta alan osaajien keskuudessa ja houkuttelemalla alueelle kansainvälisiä erityisasiantuntijoita.

Matkailun digitaaliset ja fyysiset palveluketjut
Hakija: Turku Science Park Oy
Myönnetty rahoitus: 50 000 €
Kokonaiskustannusarvio: 71 400 €
Toteutusaika: 15.5.2018 – 30.4.2019
Hankkeen tavoitteena on saada Varsinais-Suomen ja Turun seudun matkailutuotteita paremmin kansainvälisten matkailijoiden saataville kehittämällä digitaalisia ja fyysisiä palveluketjuja. Hanke vahvistaa Varsinais-Suomen kilpailukykyä ja vetovoimaa kehittämällä matkailuyritysten ristiin myyntiä, luomalla uusia kumppanuuksia sekä parantamalla matkailuyritysten digitaalisia valmiuksia ja osaamista uudenlaisten jakelu-, varaus- ja myyntikanavaratkaisujen käyttöönotossa.

Positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva ja seuranta (Poretieto)
Hakija: Varsinais-Suomen liitto
Myönnetty rahoitus: 35 000 €
Kokonaiskustannusarvio: 50 000 €
Toteutusaika: 1.5. – 28.2.2019
Hankkeessa toteutetaan positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva- ja seurantapalvelu. Palvelu toteutetaan osaksi Lounais-Suomen aluetietopalvelua (Lounaistieto.fi) siten, että sen tietosisällöt ovat upotettavissa myös muille alueellisille tietoalustoille (kuten Satamittari.fi). Palveluun kootaan eri lähteistä keskeinen tietopohja alueen kehitystrendeistä, yritysten osaamistarpeista, koulutuksen järjestämisestä ja siltasopimuksen toimenpiteiden edistymisestä. Tietopohjan luomisen lisäksi kehitetään uusia menetelmiä analysoida yritysten osaamistarpeita työnhakuilmoitusdataa louhimalla.

Made in Salo 2018 – 2019
Hakija: Yrityssalo Oy
Myönnetty rahoitus: 40 712 €
Kokonaiskustannusarvio: 58 160 €
Toteutusaika: 15.8.2018 – 31.3.2019
Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on koota Salossa oleva ainutlaatuinen älykkään teknologian erikoisosaaminen, uudet innovaatiot, uniikit tuotteet ja tulevaisuuden visiot yhteen paikkaan. Osaaminen esittäytyy (vrt. näyteikkuna) hyödyntäen uutta teknologiaa (esim. virtuaalimaailma) ja tarinallistamisen keinoja ilman toimialarajoja ja muita rajapintoja. Salossa oleva startup -yhteisö koostuu n. 50 startupistä, joilla lähes kaikilla on korkean teknologian tausta ja jokin liittymäkohta langattomaan, älykkääseen tiedonsiirtoon.

Hankinta- ja ostolaskudatan hyödyntäminen markkinoilla
Hakija: Varsinais-Suomen Yrittäjät ry
Myönnetty rahoitus: 55 000 €
Kokonaiskustannusarvio: 81 000 €
Toteutusaika: 1.6.2018 – 30.4.2019
Hankkeen tarkoituksena ja tavoitteena on löytää ne keinot, joilla kunnat saadaan julkaisemaan ostolaskudatansa mahdollisimman laajalti yhtenäisessä formaatissa ja miten julkaistua dataa voisi käyttää entistä tehokkaammin apuna kuntien toiminnan kehittämisessä niin toiminnallisesti kuin taloushallinnon näkökulmasta. Edelleen hankkeessa luodaan julkisten hankintojen ja ostolaskudatan yhdistävä tietokanta ja sen sisältämän tiedon vertailuun soveltuvat toimintamallit, työkalut ja raportointipohjat

Innopeda Training Center Europe
Hakija: Turun ammattikorkeakoulu oy          
Myönnetty rahoitus: 37 010 €
Kokonaiskustannusarvio: 52 872 €
Toteutusaika: 1.7.2018 – 31.12.2018
Päätavoitteena on saada Turun AMK:lle kannattavaa liiketoimintaa Indonesiaan kohdistuvalle koulutusviennille. Tämä päätavoite sisältää alatavoitteet varsinaissuomalaisen elinkeinoelämän vientimahdollisuuksien avaamisesta Indonesiaan sekä Innopeda Training Center Europen perustamisesta yhteistyössä eurooppalaisten kumppanien kanssa.

Muovin kiertotalouskeskittymä Vakka-Suomeen
Hakija: Ukipolis Oy
Myönnetty rahoitus: 46 824 €
Kokonaiskustannusarvio: 66 891 €
Toteutusaika: 1.6.2018 – 30.4.2019
Päätavoite on löytää ratkaisuja muovin keruuseen, kierrätettävyyteen ja uusiokäyttöön. Kartoitetaan teollisuusyritysten ja maatalouden muovijätteen määriä ja tuotetaan toimintamalleja valmistavan teollisuuden materiaalikiertojen tehostamiseksi uusimman tiedon, kokemusten ja kokeilujen avulla. Hankkeessa testataan eri keruumenetelmiä, tehdään kokeiluja ja ketteriä pilotointeja valmistavan teollisuuden tuotantoketjuissa.

Kokeile työtaitokurssia ja saa todistus!
Hakija: Mynämäen kunta
Myönnetty rahoitus: 40 040 €
Kokonaiskustannusarvio: 57 200 €
Toteutusaika: 15.10.2018- 30.4.2019
Hankkeen tavoitteena on puuttua kasvavaan nuorisotyöttömyyteen, kokeilemalla saadaanko opettajien ja opiskelijoiden yrittäjämäisyyttä ja asennetta työelämään parannettua alueellisella yhteistyöllä työtaitokurssin ja siihen liittyvän todistuksen avulla sekä onko konseptista hyötyä työnhaussa. Hankkeessa luodaan kokeilukurssit SKILLOON-ympäristöön, jotka edistävät työtaitoja sekä yrittäjämäistä toimintaa sekä opiskelija-, opettaja-, yrittäjä-/työnantajayhteistyössä todistuspohja, jonka hyödyntämistä kokeillaan oppilaitosverkostossa. Kurssin ja todistuksen avulla on tarkoitus kokeilla, miten tämän tyyppinen ratkaisu tukee siirtymistä korkeakouluista työelämään.