Alueiden kestävän kehityksen ja elinvoiman tukeminen rahoitus                               26.4.2021

Varsinais-Suomessa vuonna 2021 rahoitetut hankkeet                                                                    

Ennakoinnin palvelualusta
Hakija: Turun yliopisto
Myönnetty rahoitus: 79 683 €
Kokonaiskustannusarvio: 113 832 €
Toteutusaika: 01.08.2021- 31.7.2022

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tueksi tarvitaan riskienhallintaa ja resilienssiä laajasti mittaava malli, joka pitää sisällään resilienssi- ja riski-indikaattoritietoa sekä selainpohjaisen ennakointityökalun. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa elinkeinoelämää ja julkista sektoria palveleva laajeneva ja päivittyvä resilienssi- ja riski-indikaattoritietokanta sekä ennakoinnin käytännön työkalu.

Korkeakoulut yritysten kilpailukyvyn kasvattajina
Hakija: Turun ammattikorkeakoulu Oy
Myönnetty rahoitus: 59 556 €
Kokonaiskustannusarvio: 85 080 €
Toteutusaika: 1.4.2021-30.4.2022

Vuoden 2021 aikana hakuun auenneet ja aukeavat koronakriisistä selviämiseen tähtäävät erilaiset rahoitusmahdollisuudet tarjoavat oikein käytettynä ja kohdennettuna laajoja yhteistyömahdollisuuksia Varsinais-Suomen alueen korkeakouluille ja yrityksille.

Tavoitteena on:
1. Perustaa Varsinais-Suomen alueelle TKI-ekosysteemejä yritysten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteiskehittämisen ympäristöiksi.
2. Varmistaa, että alueellinen elvytysrahoitus tukee laaja-alaisesti Varsinais-Suomen alueelle perustettavia TKI-ekosysteemejä yritysten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteiskehittämisen ympäristöiksi.
3. Varmistaa, että myöhemmin kansallisesti hakuun aukeavasta RRF-rahoituksesta saadaan merkittävä osuus Varsinais-Suomeen.
4. Huolehtia, että valmisteltavissa laajoissa kokonaisuuksissa on mukana kaikki tarvittava alueellinen asiantuntemus ja osaaminen niin korkeakouluista kuin yrityksistäkin.
5. Varmistaa eri osapuolten sitoutuminen

Kuntien digiyhteiskunta- ja post-COVID-valmius – tavoitetila ja todellisuus Varsinais-Suomessa
Hakija: Turun yliopiston Brahea-keskus
Myönnetty rahoitus: 39 618 €
Kokonaiskustannusarvio: 56 597 €
Toteutusaika: 1.4.2021- 30.4.2022

Hankkeen tavoitteena on edistää Varsinais-Suomen alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista varmistamalla kuntakentän digiyhteiskuntavalmius. Samalla saadaan tuntumaa COVID19 - ajan jälkeisestä valmiudesta aluetalouden elpymisen ja muutosjoustavuuden kannalta keskeisiin toimiin. Hankkeen taustatyönä muodostettiin kokonaiskuva kuntien digivalmiuteen ja tämän ensivaikutelman todenmukaisuutta lähdetään nyt tarkentamaan. Samalla nostetaan keskusteluun asioita, joita ei ole vielä ehditty, osattu tai ymmärretty edistää tai ottaa huomioon. Osaamisen edistäminen ja tuen tarve mukaan lukien. Lisäksi tunnistetaan hyviä esimerkkejä, kehittämisen ja kokeilun paikkoja, piileviä ideoita ja innovatiivisuutta sekä kipupisteitä ja pullonkauloja

Tarpeista Tuotteiksi, TarTu
Hakija: Turun yliopiston Brahea-keskus
Myönnetty rahoitus: 34 867 €
Kokonaiskustannusarvio: 49 810 €
Toteutusaika: 1.9.2021-31.8.2022

Hanke keskittyy elvyttämään maakunnan ruokaverkoston toimintaa koronan aikana ja sen jälkeen omalla panoksellaan. Hanke pyrkii nimensä mukaan löytämään uusia kumppanuuksia ja syventämään suoraa, keskustelevaa yhteistyötä tarvelähtöisen tuotekehityksen avulla. Kohderyhmänä ovat maakunnassa toimivat erikokoiset yksityiset ja julkiset ravintolat sekä paikalliset elintarvikeyritykset

Vetoa ja voimaa – Turun kaupallisen keskustan elinvoiman ja vetovoiman vahvistaminen
Hakija: Turun Ydinkeskustayhdistys ry
Myönnetty rahoitus: 9 891 €
Kokonaiskustannusarvio: 14 130 €
Toteutusaika: 4.3.-31.12.2021

Ydinkeskustojen perinteinen vahvuus eli erikoiskauppa on ollut haasteiden edessä jo pidempään, Turussa erityisesti keskustan remonttien vuoksi. Lähtökohtana on tukea keskustayrittäjien liiketoimintaa ja vahvistaa keskustan vetovoimaa. Tarkoituksena on lanseerata Turun kaupallisen keskusten yhteisen brändin uusi verkkosivusto ja ottaa käyttöön oma mobiilikortti. Näiden työkalujen lisäksi tarjotaan myös verkostoitumista ja mahdollisuus hyvien käytänteiden jakamiseen. Yhteisellä viestinnällä vahvistetaan keskustan vetovoimaa

Virtuaalistudio liiketoimintakeskus – toimintamalli, hankesuunnitelma ja sitouttava verkostoituminen
Hakija: Turun ammattikorkeakoulu Oy
Myönnetty rahoitus: 50 904 €
Kokonaiskustannusarvio: 72 720 €
Toteutusaika: 1.4.2021-30.4.2022

Varsinais-Suomessa on eri toimialoilla tunnistettu tarve hyödyntää ja ottaa käyttöön uudenlaista virtuaalitekniikkaa, joka mahdollistaa nopeamman ja kilpailukykyisemmän tuotekehityksen, palvelee kansainvälisesti toimivia vientiyrityksiä, koulutusta ja tutkimusta, sekä tarjoaa tapahtuma-, viihde- ja elokuvatuotannoille kansainväliset vaatimukset täyttävän kokonaisuuden mm. kuvausten toteuttamiseen ja visuaalisten efektien tuottamiseen. Virtuaalistudio -hanke vastaa suoraan näihin tarpeisiin virtuaalisen studion kokonaisuudella. Hankkeen tuloksena syntyy laaja hankesuunnitelma virtuaalistudion perustamiseksi.

Yksinäisyydestä osallisuuteen
Hakija: Tukenasi ry
Myönnetty rahoitus: 20 713 €
Kokonaiskustannusarvio: 29 760 €
Toteutusaika: 1.4.2021- 28.2.2022

Hankkeen tarkoituksena on edistää eri ikäisille, yksinäisyyttä kokeville henkilöille mahdollisuuksia saada sosiaalisia, vuorovaikutusta edistäviä kontakteja sekä osallisuuden kokemuksia.

Tavoitteet:

  1. Vähentää yksinäisyyttä lisäämällä kuntalaisten mahdollisuuksia aktiiviseen toimijuuteen sekä rohkaisemalla yksittäisiä kuntalaisia ja organisaatioita toteuttamaan omien resurssiensa puitteissa konkreettisia yksinäisyyttä vähentäviä tekoja.
  2. Edistää aitoa, konkreettisia yksinäisyyden ehkäisykeinoja tuottavia yhteistyön muotoja eri organisaatioiden välillä.
  3. Tukea kuntia yksinäisyyden vähentämiseen tähtäävässä työssä esittelemällä jo kehitettyjä toimivia malleja sekä tarjoamalla esimerkkejä siitä, miten vastaavaa toimintaa voi lähteä kehittämään omassa kunnassaan yhteistyössä poikkisektorillisesti eri toimijoiden kanssa.

Co working –tila Ukin Solmu
Hakija: Ukipolis Oy
Myönnetty rahoitus: 78 695 €
Kokonaiskustannusarvio: 112 421 €
Toteutusaika: 1.4.2021-30.9.2022

Vakka-Suomen alueelta puuttuvat mahdollisuudet ja ratkaisut etätöiden tai yksinyrittäjien tarpeisiin työskennellä yhteisöllisessä ympäristössä. Hankkeen avulla kartoitetaan seudun eri yrityspalveluiden (TE-palvelut, ELY, Vero jne.), elinkeinoelämän sidosryhmien, yritysten, yksinyrittäjien ja yrittäjäksi suunnittelevien tarpeita. Hankkeessa suunnitellaan eri toimintoja sekä niiden vaatimia tilakonsepteja, kehitetään palvelutarjontaa, tapahtumia ja toimintoja yhteistyössä neuvontaorganisaatioiden ja yritysten kanssa. Hankkeessa kehitettyjä palveluita suunnitellaan vastaamaan kysyntää hyödyntäen palvelumuotoilua. Hankkeessa rakennetaan eri konsepteille ansaintamallit, jotta toiminnalle saadaan kannattava pohja edelleen kehittämiselle ja pysyvälle toiminnalle.

Opiskelijasta omistajaksi
Hakija: Varsinais-Suomen Yrittäjät ry
Myönnetty rahoitus: 43 106 €
Kokonaiskustannusarvio: 61 580 €
Toteutusaika: 1.5.2021-30.4.2022

81 prosenttia yli 55-vuotiaista yrittäjistä arvioi luopuvansa yrityksensä vetovastuusta seuraavan viiden vuoden aikana. Hankkeen tavoitteena on, että jo olemassa olevan yrityksen ostaminen on varteenotettava vaihtoehto uuden yrityksen perustamiselle. Yhdeksi ratkaisuksi haasteeseen esitetään toisen asteen ammatillisten oppilaitosten yhteyteen muodostettavia Jatkajakouluja, joissa luopuva yrittäjä ja potentiaalinen jatkaja voisivat kohdata ja joissa voitaisiin tarjota erityisosaamista omistajanvaihdoksiin liittyen. Opiskelijaa kannustetaan ryhtymään olemassa olevan yrityksen jatkajaksi ja valmennetaan kohti onnistunutta yrityskauppaa.

World Trade Centre International Scaler
Hakija: Turku Science Park Oy
Myönnetty rahoitus: 68 684 €
Kokonaiskustannusarvio: 98 120 €
Toteutusaika: 1.5.2021-30.4.2022

Hankkeen tavoitteena on auttaa alueen vientiyritysten uusien kansainvälisten asiakkaiden hankintaa pilotoimalla jo aikaisemmin toimivaksi todistettuun ”vientirengas” -malliin pohjautuvaa uudentyyppistä International Scaler -toimintamallia. Mallilla identifioidaan maakunnan kärkialojen yritysten ryhmiä, jotka ovat valmiita lähtemään yhteiseen vientiponnisteluun. Yritysryhmiä valmistetaan yhteiseen vientihankkeeseen tarjoamalla PreScaler-ohjelma, missä yritysten edustajat tutustuvat toisiinsa ja tekevät vientihankkeen toteutussuunnitelman. Tavoitteena on myös kehittää maakunnan kansainvälistymispalveluja tarjoavien toimijoiden ja yritysten yhteistyötä entistä tehokkaammaksi ja tuloksellisemmaksi. Hankkeen tuloksena WTC Turku International Scaler -toimintamalli ja Pre Scaler -ohjelma on pilotoitu ja dokumentoitu vakiinnutettavaksi WTC Turun toimintaan.

Terveysturvallinen meriklusteri
Hakija: Turun yliopisto
Myönnetty rahoitus: 67 955 €
Kokonaiskustannusarvio: 97 079 €
Toteutusaika: 01.04.2021 - 31.03.2022

Varsinais-Suomessa meriklusterin yritysten toiminta on vaikeutunut COVID-19 -pandemian seurauksena. Vastaaviin tilanteisiin ja olosuhteisiin on varauduttava myös jatkossa, ja tästä syystä on tärkeää kehittää yrityksille toimintatapoja, jotka edesauttavat selviämistä tämänkaltaisista markkinahäiriötilanteista. Hankkeen tavoitteena on Varsinais-Suomen meriklusterin yritysten ja koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyössä löytää innovatiivisia ja liiketoimintakelpoisia terveysturvallisia toimintatapoja, mukaan lukien tila- ja materiaaliratkaisut. Niillä autetaan kohdeyrityksiä selviämään nykyisestä ja mahdollisesti tulevista pandemian kaltaisista markkinahäiriöstä.

Ruissalo – The First Island
Hakija: Sylvi Salonen Oy
Myönnetty rahoitus: 27 832 €
Kokonaiskustannusarvio: 39 760 €
Toteutusaika: 1.4.-30.9.2021

Alueen esiin tuomiseksi ja yritysten tukemiseksi Turun kaupunki on lähtenyt rahoittamaan kesälle 2021 mainoskampanjaa ”100 syytä matkailla Suomessa” yhteistyössä alueen elinkeinotoimijoiden kanssa. Kampanjassa on mukana kaikki Ruissalon toimijat. Hankkeen tavoite on sitouttaa kaikki Ruissalon toimijat yhteistyömalliin, joka mahdollistaa yhteistyön jatkon myös kampanjan jälkeen. Malliin on tarkoitus sisään rakentaa rahoitusmalli, joka pystyy ylläpitämään yhteistoimintaa. Hankkeessa rakennetaan Ruissalo-nettisivusto, joka jää elämään ympärivuotisesti ja kehittymään Ruissalon yleisesitteenä.

Digikohtaus - kansainvälisten yritysten kohtaamisia digitaalisesti
Hakija: SHIFT Ry
Myönnetty rahoitus: 29 792 €
Kokonaiskustannusarvio: 42 560 €
Toteutusaika: 1.4.–30.9.2021

Matkustusrajoitusten vuoksi fyysiset kohtaamiset hoidetaan yhä useammin digitaalisesti. Erityisesti messut ja erilaiset yritystapahtumat ovat kokeneet valtavan murroksen viimeisen puolentoistavuoden aikana. Kansainväliset yritystapahtumat ovat etenkin startup- ja kasvuvaiheen yrityksille olleet tehokas kanava tavata potentiaalisia rahoittajia ja asiakkaita. Hankkeen tavoitteena on löytää tehokkaampia toteuttamistapoja houkutella kansainvälisiä vieraita digitaaliseen tapahtumaan ja lisätä alueen yritysten kansainvälisiä kohtaamisia. Yhteistyötä tehdään Viron Tartossa järjestettävän Startup Day-tapahtuman kanssa.

WIN WIN – yritysyhteistyöllä vetovoimaa
Hakija: Loimaan kaupunki
Myönnetty rahoitus: 35 000 €
Kokonaiskustannusarvio: 50 000 €
Toteutusaika: 1.5.2021-31.12.2022

Hanke selvittää ratkaisuja, jossa seudulle sijoittuva yritys voi hyödyntää paikallista moniulotteista osaamista yhden luukun periaatteella. Tavoitteena on mallintaa pilotoitu toimintatapa, joka on monistettavissa oleva konsepti pienempien kaupunkien hyödynnettäväksi paikallistalouden edistämiseksi. Tämän kokeilu- ja kehittämishankkeen tulosten pohjalta voi syntyä tarve rakentaa räätälöity digitaalinen ja laatuvarmistettu verkostokonsepti, joka on skaalattavissa suurempiin sijoittumisympäristöihin ja myös eri toimialoille.

Nuorten digitaalinen työelämätaitojen valmennuskokonaisuus osa 1
Hakija: Talous ja Nuoret TAT ry
Myönnetty rahoitus: 69 541 €
Kokonaiskustannusarvio: 99 344 €
Toteutusaika: 1.5.2021-28.2.2022

Hankkeen innovaatio pureutuu erityisesti COVID-19-pandemian aiheuttamista vaikutuksista johtuvaan nuorisotyöttömyyteen, joka tuplaantui vuonna 2020 sekä heikentyneestä työllistymistilanteesta selviytymiseen että palautumiseen. Suunnitelma sisältää nopean vaikutuksen toimenpiteitä pitkäkestoisia toimenpiteitä ja uuden toimintamallin pilotointia, käynnistämistä ja jalkauttamista. Lisäksi hanke tuottaa konkreettisia työkaluja, edistää nuorten parempaa työllistymistä ja vastaa sitä kautta alueen nuorten työllistymisen kohtaanto-ongelmaan. Rakennetaan nuorten tehokas työllistämistä tukeva valmennuskokonaisuus Duunikoutsi-sovelluksen ympärille.

Varsinais-Suomen yritysten resilienssin tukeminen merilogistiikan häiriöiden varalta
Hakija: Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus ja tutkimuskeskus
Myönnetty rahoitus: 37 836 €
Kokonaiskustannusarvio: 54 052 €
Toteutusaika: 1.4.2021- 28.2.2022

Hankkeen tavoitteena on ensisijaisesti parantaa yritysten varautumista merilogistiikan häiriöihin (erityisesti Turku/Naantali -reiteillä). Parempi varautuminen tukee yritysten toiminnan jatkuvuutta logistiikan disruptiotilanteissa. Toissijaisesti tavoitteena on parantaa viranomaistoimijoiden valmiuksia tukea Varsinais-Suomen kärkitoimialojen resilienssiä logistiikkahäiriöissä. Samalla Saaristomeren meriväylien merkitys Varsinais-Suomen kärkitoimialoihin selvitetään/arvioidaan ja nostetaan esiin ne väylänosat, joiden osalta tilannekuvaa ja varautumista tulee kehittää.

Kestävällä matkailulla kansainvälistä kilpailukykyä Turunmaan saaristoon
Hakija: Paraisten kaupunki
Myönnetty rahoitus: 66 290 €
Kokonaiskustannusarvio: 94 701 €
Toteutusaika: 1.7.2021-30.6.2022

Hankkeen tavoitteena on kehittää kestävää, vastuullista ja terveysturvallista matkailua Turunmaan seudulla, Paraisilla ja Kemiönsaarella. Kestävää ja vastuullista matkailua kehitetään valtakunnallisesti Visit Finlandin toimesta Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelman avulla. Sekä Paraisilla että Kemiönsaaressa on yrityksiä, jotka voivat kouluttautumisen ja kehittämistyön kautta saavuttaa kestävän matkailun sertifikaatin ja päästä tulevaisuudessa osaksi STF-ohjelmaa. Ohjelmassa on myös destinaatiotaso, joka tarkoittaa, että kuntien ja kaupunkien matkailuorganisaatiot tai -yksilöt ovat mukana ohjelmassa.

Ruovikoiden esiintyminen ja biomassat Saaristomerellä
Hakija: Turun ammattikorkeakoulu
Myönnetty rahoitus: 66 500 €
Kokonaiskustannusarvio: 95 000 €
Toteutusaika: 1.6.2021-31.5.2023

Tutkimusten mukaan vesistöjen tilaa voidaan pysyvästi parantaa ruovikoiden säännöllisillä korjuuleikkauksilla. Hankkeen tavoitteena on poistaa pullonkauloja kannattavan ruokoliiketoiminnan edistämiseksi, jotta ruovikot tulisivat säännöllisen ja laajamittaisen korjuun piiriin ja biomassa saataisiin pois vesistöstä hyötykäyttöön. Yksi pullonkaula on luvansaanti riittävän suurten yhtenäisten leikkuualueiden hyödyntämiseen. Rannikkoseutujen yrittäjien mahdollisuuksia käynnistää ruovikoiden kaupallinen hyödyntäminen parannetaan selvittämällä käytettävissä olevia biomassoja sekä maa- ja vesialueiden omistusoikeuksia. Hankkeessa kehitetään ja sovelletaan kaukokartoitusta ja maastohavaintoja yhdistävää menetelmää, jolla voidaan luotettavasti arvioida järviruo’on biomassojen määrää isoilla alueilla.

RekrySalo 2021-2023
Hakija: Yrityssalo Oy
Myönnetty rahoitus: 78 400 €
Kokonaiskustannusarvio: 112 000 €
Toteutusaika: 1.5.2021-30.4.2022

Rekrytoinnin digitalisoituminen on ollut nopeaa ja digitaalisten kanavien ja työkalujen merkitys on edelleen kasvussa. Hankkeessa keskitytään mikro- ja pienyritysten rekrytointiosaamisen kasvattamiseen, laaja-alaiseen neuvontaan rekrytointiprosessin kaikissa eri vaiheissa sekä kannustetaan digitaalisten työkalujen ja palvelujen tehokkaaseen käyttöön. Lisäksi hankkeessa keskitytään työnantajamielikuvan rakentamisen erilaisiin keinoihin, koska työnantajamielikuvan merkitys on entistä merkityksellisempi rekrytoinneissa.