Varsinais-Suomessa on monikeskuksinen kaupunki-, alakeskus- ja kyläverkostorakenne. Sen kehitystä ja nykytilaa on selvitetty keskusverkkotyössä. Tarkastelussa on hahmotettu keskusten suhteet toisiinsa sijainnin, väestön, työpaikkojen, palveluiden ja asioinnin näkökulmasta. Keskuksia on luokiteltu ominaisuuksiin perustuen sekä annettu niille niiden todellista luonnetta kuvaavia määritteitä kuten esim. työssäkäyntikeskus tai asumisen keskus. Tarkastelu on tehty maakunnallisena kokonaisuutena ilman kuntarajoja.

Maakuntakaavoituksessa tulee kiinnittää erityisesti huomiota mm. maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä ohjata vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumista ja mitoitusta siten, että syntyy toimivaa yhdyskuntarakennetta ja hyvää, kestävää elinympäristöä.

Maankäyttö- ja rakennuslainmuutos keväällä 2011 toi maakuntakaavoitukselle vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainnin ohjaukseen ja mitoitukseen liittyviä lisätehtäviä. Kaupan sijainnin ohjaaminen ja mitoittaminen sekä maakunta- että kuntakaavoissa edellyttää selkeää, ajantasaista tietoa kaupan nykytilasta sekä luotettavia arvioita tulevien vuosikymmenten kehityksestä.
Käynnissä olevaa maakuntakaavan tarkistusta palveleva, koko maakunnan kattava kaupan palveluverkkoselvitys tehtiin konsulttitoimeksiantona, ja se valmistui syksyllä 2013.

Turun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimus vuosille 2016–2019 linjaa yhtenä tavoitteenaan parantaa palvelujen saavutettavuutta ja taloudellisuutta kuntarajat ylittävällä yhteistyöllä. Käytännön toimenpiteenä sopimuksessa esitetään seudullisen palveluverkkosuunnitelman laatimista. Työssä on tarkoitus hyödyntää Varsinais-Suomen liiton keräämää seudullista palvelupisteaineistoa. Toimenpiteen on tarkoitus luoda menetelmät ja toimintatavat, joissa aineistoa hyödynnetään pysyvästi verkkosuunnittelussa. (toimenpide 33)
Varsinais-Suomen liitto toteuttaa tätä toimenpidettä kokoamalla ja ylläpitämällä koko maakunnan kattavaa paikkatietopohjaista palvelutietokantaa mm. maankäytön ja palveluverkon suunnittelun taustatiedoksi. Työtä varten on perustettu erillinen kuntien edustajista koottu Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä.

keskusverkko 2010 reduced

Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä

Varsinais-suomen keskusverkko, tietoisku 31.3.2014

Varsinais-Suomen kaupan palveluverkkoselvitys 2013