Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan ympäristöä, joka on kehittynyt ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksessa. Kulttuuriympäristö perustuu kulttuurin vaiheita sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen muutoksia ilmentävään ajalliseen ja alueelliseen kerrostuneisuuteen. Sen peruselementtejä ovat rakennukset, maisema ja muinaisjäännökset.

Rakennettu kulttuuriympäristö on kokonaisuus, joka muodostuu rakennuksista sisä- ja ulkotiloineen, pihoista ja puistoista, teknisistä rakenteista sekä em. vuoropuhelusta yhdyskuntarakenteen ja maiseman kanssa. Rakennukset ja niiden ympäristöt ovat toisistaan riippuvaisia. Jos osa kokonaisuutta muuttuu tai häviää, vaikeutuu jäljelle jäävien osien arvojen ja tarkoituksen ymmärtäminen.

Kulttuurimaisema on muodostunut luonnon ja ihmisen pitkäaikaisen vuorovaikutuksen tuloksena. Ihmisen ja luonnon välinen suhde on ollut joko luontoon mukautuvaa, luonnon kanssa tasapainossa toimivaa tai luontoa muuttavaa. Kulttuurimaisemia ovat sekä urbaanit kaupunkimaisemat että maaseudun viljelysmaisemat avoimine peltoineen ja niittyineen. Kulttuurimaisema on kokonaisuus, ei kokoelma yksittäisiä kohteita tai irrallisia alueita.

Kiinteiksi muinaisjäännöksiksi määritellään tavallisesti maisemassa tai maaperässä säilyneet kerrostumat tai rakenteet, jotka ovat syntyneet paikalla eläneiden ihmisten toimien tuloksena. Maastossa erottuvia muinaisjäännöksiä ovat mm. hautaröykkiöt, kalliomaalaukset, uhrikivet ja linnavuoret. Maan alta löytyviä muinaisjäännöksiä ovat esimerkiksi vanhat asuinpaikat. Varsinais-Suomessa muinaisjäännöksiä on muuhun maahan verrattuna runsaasti. Kiinteät muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain mukaisesti automaattisesti rauhoitettuja. Muinaisjäännösrekisterin ylläpito kuuluu museoviraston tehtäviin, josta voi myös kysellä lisätietoja aiheeseen liittyen.

Kulttuuriympäristöön ja maisemaan liittyvät selvitykset:

Varsinais-Suomen kulttuurimaisemaselvitys, Loimaan seutu, Vakka-Suomi, Turunmaa ja Turun kehyskunnatkarttaliitteet

Salon seudun maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet