Varsinais-Suomen alueella on runsaasti maakunnallisesti, seudullisesti ja paikallisesti arvokasta rakennusperintöä ja kulttuuriympäristöä. Maakuntakaavoilla ja niihin liittyvillä selvityksillä on Varsinais-Suomessa tärkeä asema kulttuuriympäristön arvojen vaalimisessa. Maakuntakaavoissa on osoitettu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat alueet ja kohteet, jolloin tieto niistä välittyy kuntien yleis- ja asemakaavoitukseen ja kaavoituksen osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyn kautta maanomistajien ja asukkaiden tietoon.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maakuntakaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota mm. maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen. Maakuntakaavan luonne on kulttuuriympäristömerkintöjen osalta informatiivinen. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueidenkäytön järjestämiseksi. Viranomaisten on suunnitellessaan alueidenkäyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista.

Kulttuurimaiseman vaalimisen kautta vahvistetaan alueen omaa identiteettiä; hyvin hoidettu ympäristö viestii alueen elinvoimasta ja arvostuksesta. Vastaavasti hoitamaton ja laiminlyöty ympäristö ränsistyy entisestään. Maisema on paikkakunnan imagotekijänä ja käyntikortti, joka vaikuttaa alueen houkuttelevuuteen asuin- ja työpaikkana sekä vapaa-ajan kohteena. Kulttuurimaisemalla vanhoine rakennuksineen on markkina-arvoa, jota maakuntakaavakin pyrkii tuomaan esiin.